source: src-qt4/EasyPBI/i18n/EasyPBI_vi.ts @ 53829e6

releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3
Last change on this file since 53829e6 was 53829e6, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 7 months ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 42.3 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>MainGUI</name>
6    <message>
7        <source>EasyPBI</source>
8        <translation>EasyPBI</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>PBI Configuration</source>
12        <translation>PBI cấu hình</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>Main settings for the PBI</source>
16        <translation>Thiết lập chính của PBI</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>Program Information</source>
20        <translation>ThÃŽng tin chÆ°Æ¡ng trình</translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>Official name of the target program</source>
24        <translation>Tên chính thức của ChÆ°Æ¡ng trình mục tiêu</translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>Name</source>
28        <translation>Tên</translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>Version of the program to be packaged</source>
32        <translation>Phiên bản của chÆ°Æ¡ng trình được đóng gói</translation>
33    </message>
34    <message>
35        <source>Version</source>
36        <translation>Phiên bản</translation>
37    </message>
38    <message>
39        <source>URL of the main website for the target program</source>
40        <translation>URL của trang web chính của chÆ°Æ¡ng trình mục tiêu</translation>
41    </message>
42    <message>
43        <source>Website</source>
44        <translation>Website</translation>
45    </message>
46    <message>
47        <source>Author of the main program (or FreeBSD port maintainer instead)</source>
48        <translation>Tác giả của chÆ°Æ¡ng trình chính (hoặc FreeBSD cảng duy trì thay thế)</translation>
49    </message>
50    <message>
51        <source>Author</source>
52        <translation>Tác giả</translation>
53    </message>
54    <message>
55        <source>Icon that will be used for the program (PNG resources available)</source>
56        <translation>Icon sẜ được sá»­ dụng cho chÆ°Æ¡ng trình (nguồn PNG có sẵn)</translation>
57    </message>
58    <message>
59        <source>Icon</source>
60        <translation>Icon</translation>
61    </message>
62    <message>
63        <source>FreeBSD port to be packaged as a PBI</source>
64        <translation>Cảng FreeBSD để được đóng gói nhÆ° một PBI</translation>
65    </message>
66    <message>
67        <source>Add additional FreeBSD port</source>
68        <translation>Bổ sung thêm Cảng FreeBSD</translation>
69    </message>
70    <message>
71        <source>Remove additional FreeBSD port</source>
72        <translation>Loại bỏ thêm Cảng FreeBSD</translation>
73    </message>
74    <message>
75        <source>Additional FreeBSD ports to be built after the main program</source>
76        <translation>Cổng FreeBSD bổ sung sẜ được xây dá»±ng sau khi chÆ°Æ¡ng trình chính</translation>
77    </message>
78    <message>
79        <source>Require administrator permissions to install this PBI</source>
80        <translation>Cần thiết quyền truy quản trị để cài đặt này PBI</translation>
81    </message>
82    <message>
83        <source>Requires Root Permissions</source>
84        <translation>Đòi hỏi phải gốc Quyền</translation>
85    </message>
86    <message>
87        <source>Save the current settings to the PBI configuration file</source>
88        <translation>LÆ°u các thiết lập hiện tại vào tập tin cấu hình PBI</translation>
89    </message>
90    <message>
91        <source>Save Configuration</source>
92        <translation>lÆ°u cấu hình</translation>
93    </message>
94    <message>
95        <source>Resources</source>
96        <translation>Tài nguyên</translation>
97    </message>
98    <message>
99        <source>Additional files to be included in the PBI</source>
100        <translation>Tập tin bổ sung để được bao gồm trong PBI</translation>
101    </message>
102    <message>
103        <source>Current Resources</source>
104        <translation>Tài nguyên hiện tại</translation>
105    </message>
106    <message>
107        <source>Current files to be included in the PBI</source>
108        <translation>Các tập tin hiện tại để được bao gồm trong PBI</translation>
109    </message>
110    <message>
111        <source>Copy an additional file into the PBI module</source>
112        <translation>Sao chép một tập tin bổ sung trong các mÃŽ-đun PBI</translation>
113    </message>
114    <message>
115        <source>Add File</source>
116        <translation>Thêm tập tin</translation>
117    </message>
118    <message>
119        <source>Delete the selected file from the PBI module</source>
120        <translation>Xóa các tập tin được lá»±a chọn từ các mÃŽ-đun PBI</translation>
121    </message>
122    <message>
123        <source>Delete File</source>
124        <translation>Xóa các tập tin</translation>
125    </message>
126    <message>
127        <source>Create a custom wrapper script for a program binary</source>
128        <translation>Tạo ra một kịch bản wrapper tùy chỉnh cho một chÆ°Æ¡ng trình nhị phân</translation>
129    </message>
130    <message>
131        <source>Wrapper Script</source>
132        <translation>Trình bao bọc Tập lệnh</translation>
133    </message>
134    <message>
135        <source>Save the wrapper script</source>
136        <translation>LÆ°u các kịch bản wrapper</translation>
137    </message>
138    <message>
139        <source>Save Script</source>
140        <translation>Tiết kiệm Tập lệnh</translation>
141    </message>
142    <message>
143        <source>Resource Icon</source>
144        <translation>Nguồn tài nguyên Icon</translation>
145    </message>
146    <message>
147        <source>Resource Description</source>
148        <translation>MÃŽ tả Tài nguyên</translation>
149    </message>
150    <message>
151        <source>XDG Entries</source>
152        <translation>XDG Entries</translation>
153    </message>
154    <message>
155        <source>Set any desktop/menu entries, and any MIME types</source>
156        <translation>Đặt bất kỳ máy tính để bàn / menu mục, và bất kỳ loại MIME</translation>
157    </message>
158    <message>
159        <source>Create and edit desktop entries</source>
160        <translation>Tạo và thay đổi máy tính để bàn</translation>
161    </message>
162    <message>
163        <source>Desktop</source>
164        <translation>Desktop</translation>
165    </message>
166    <message>
167        <source>Create and edit menu entries</source>
168        <translation>Tạo và thay đổi thá»±c đơn</translation>
169    </message>
170    <message>
171        <source>Menu</source>
172        <translation>Menu</translation>
173    </message>
174    <message>
175        <source>Refresh the current list (useful if files recently modified outside of EasyPBI)</source>
176        <translation>Cập nhật danh sách hiện tại (hữu dụng nếu các tập tin sá»­a đổi gần đây bên ngoài của EasyPBI)</translation>
177    </message>
178    <message>
179        <source>Delete the current item from the PBI module</source>
180        <translation>Xóa các mục hiện tại từ các mÃŽ-đun PBI</translation>
181    </message>
182    <message>
183        <source>Remove</source>
184        <translation>Hủy bỏ</translation>
185    </message>
186    <message>
187        <source>Entry Details</source>
188        <translation>ThÃŽng tin chi tiết nhập cảnh</translation>
189    </message>
190    <message>
191        <source>Visible name for the item</source>
192        <translation>Tên thể nhìn thấy cho các mặt hàng</translation>
193    </message>
194    <message>
195        <source>Executable</source>
196        <translation>Có thá»±c thi</translation>
197    </message>
198    <message>
199        <source>Binary to be run when the item is activated</source>
200        <translation>Nhị phân để được chạy khi mặt hàng đó được kích hoạt</translation>
201    </message>
202    <message>
203        <source>Auto-detected binaries for the PBI</source>
204        <translation>Nhị phân tá»± động phát hiện cho PBI</translation>
205    </message>
206    <message>
207        <source>Visible icon to use for the item</source>
208        <translation>Icon có thể nhìn thấy sá»­ dụng cho các mục</translation>
209    </message>
210    <message>
211        <source>Menu category for the item to be located.</source>
212        <translation>Thắc mắc cho các mục được đặt.</translation>
213    </message>
214    <message>
215        <source>Possible Menu categories</source>
216        <translation>Loại Thá»±c đơn càng tốt</translation>
217    </message>
218    <message>
219        <source>Start the application in a terminal session</source>
220        <translation>Khởi động ứng dụng trong một phiên ga</translation>
221    </message>
222    <message>
223        <source>Open in Terminal</source>
224        <translation>Mở trong Terminal</translation>
225    </message>
226    <message>
227        <source>Flag this item to not be displayed at all</source>
228        <translation>Gắn cờ mặt hàng này khÃŽng được hiển thị ở tất cả</translation>
229    </message>
230    <message>
231        <source>Make Invisible</source>
232        <translation>làm cho vÃŽ hình</translation>
233    </message>
234    <message>
235        <source>MIME Patterns</source>
236        <translation>MIME Patterns</translation>
237    </message>
238    <message>
239        <source>Save the item as currently shown</source>
240        <translation>LÆ°u các mặt hàng nhÆ° hiện đang thể hiện</translation>
241    </message>
242    <message>
243        <source>Create a new item with the current settings</source>
244        <translation>Tạo ra một mục mới với các thiết lập hiện tại</translation>
245    </message>
246    <message>
247        <source>Scripts</source>
248        <translation>Scripts</translation>
249    </message>
250    <message>
251        <source>Additional installation/build scripts</source>
252        <translation>Bổ sung cài đặt / xây dá»±ng kịch bản</translation>
253    </message>
254    <message>
255        <source>Choose a script that you wish to create or edit</source>
256        <translation>Chọn một kịch bản rằng bạn muốn tạo hoặc chỉnh sá»­a</translation>
257    </message>
258    <message>
259        <source>Create the selected script</source>
260        <translation>Tạo ra các kịch bản được chọn</translation>
261    </message>
262    <message>
263        <source>Create</source>
264        <translation>tạo</translation>
265    </message>
266    <message>
267        <source>Delete the selected script from the PBI module</source>
268        <translation>Xóa các kịch bản được lá»±a chọn từ các mÃŽ-đun PBI</translation>
269    </message>
270    <message>
271        <source>Save the current text as the selected script</source>
272        <translation>LÆ°u các văn bản hiện hành nhÆ° kịch bản được chọn</translation>
273    </message>
274    <message>
275        <source>Save</source>
276        <translation>tiết kiệm</translation>
277    </message>
278    <message>
279        <source>Contents for the selected script</source>
280        <translation>Nội dung cho kịch bản được chọn</translation>
281    </message>
282    <message>
283        <source>External-Links</source>
284        <translation>Bên ngoài-Liên kết</translation>
285    </message>
286    <message>
287        <source>FIles to be linked into the local system</source>
288        <translation>Các tập tin được liên kết vào hệ thống địa phÆ°Æ¡ng</translation>
289    </message>
290    <message>
291        <source>Current Entries</source>
292        <translation>Entries hiện tại</translation>
293    </message>
294    <message>
295        <source>File</source>
296        <translation>tập tin</translation>
297    </message>
298    <message>
299        <source>Link To</source>
300        <translation>Để liên kết</translation>
301    </message>
302    <message>
303        <source>File Type</source>
304        <translation>loại Ngày tập tin</translation>
305    </message>
306    <message>
307        <source>Remove currently selected link</source>
308        <translation>Loại bỏ liên kết hiện đang được chọn</translation>
309    </message>
310    <message>
311        <source>Remove Entry</source>
312        <translation>Loại bỏ nhập cảnh</translation>
313    </message>
314    <message>
315        <source>Add Entry</source>
316        <translation>Thêm một mục</translation>
317    </message>
318    <message>
319        <source>PBI file to be sym-linked into the local system (relative to the PBI directory)</source>
320        <translation>Tập tin PBI được sym được liên kết vào hệ thống địa phÆ°Æ¡ng (tÆ°Æ¡ng đối so với thÆ° mục PBI)</translation>
321    </message>
322    <message>
323        <source>Auto-detected binaries for this PBI</source>
324        <translation>Binaries tá»± động phát hiện cho này PBI</translation>
325    </message>
326    <message>
327        <source>Location for the link to be created (relative to the local base: normally /usr/local/)</source>
328        <translation>Vị trí các liên kết được tạo ra (liên quan đến các cÆ¡ sở địa phÆ°Æ¡ng: bình thường /usr/local/)</translation>
329    </message>
330    <message>
331        <source>Flags to determine the file type</source>
332        <translation>Lá cờ để xác định loại tập tin</translation>
333    </message>
334    <message>
335        <source>Available flags for the new link</source>
336        <translation>Cờ có sẵn cho các liên kết mới</translation>
337    </message>
338    <message>
339        <source>Save this link to the PBI module</source>
340        <translation>LÆ°u liên kết này để các mÃŽ-đun PBI</translation>
341    </message>
342    <message>
343        <source>Module Building</source>
344        <translation>Xây dá»±ng mÃŽ-đun</translation>
345    </message>
346    <message>
347        <source>Shows the module that is currently being used to build a PBI</source>
348        <translation>Cho thấy các mÃŽ-đun hiện đang được sá»­ dụng để xây dá»±ng một PBI</translation>
349    </message>
350    <message>
351        <source>No PBI currently being built</source>
352        <translation>KhÃŽng PBI đang được xây dá»±ng</translation>
353    </message>
354    <message>
355        <source>Output Directory</source>
356        <translation>Sản lượng thÆ° mục</translation>
357    </message>
358    <message>
359        <source>Location for the finished PBI to be located</source>
360        <translation>Vị trí cho PBI hoàn thành được đặt</translation>
361    </message>
362    <message>
363        <source>Displays any output from a PBI build process</source>
364        <translation>Sẜ hiển thị bất kỳ đầu ra từ một quá trình xây dá»±ng PBI</translation>
365    </message>
366    <message>
367        <source>Build PBI</source>
368        <translation>Xây dá»±ng PBI</translation>
369    </message>
370    <message>
371        <source>Cancel the currently running build process</source>
372        <translation>Hủy quá trình xây dá»±ng hiện đang chạy</translation>
373    </message>
374    <message>
375        <source>Cancel Build</source>
376        <translation>Hủy Xây dá»±ng</translation>
377    </message>
378    <message>
379        <source>Save the current build log to disk (very useful when requesting help with a failed build)</source>
380        <translation>LÆ°u hiện tại xây dá»±ng ghi vào đĩa (rất hữu ích khi yêu cầu giúp đỡ với một thất bại trong xây dá»±ng)</translation>
381    </message>
382    <message>
383        <source>Save Build Log</source>
384        <translation>Tiết kiệm xây dá»±ng Đăng nhập</translation>
385    </message>
386    <message>
387        <source>toolBar</source>
388        <translation>Thanh cÃŽng cụ</translation>
389    </message>
390    <message>
391        <source>EasyPBI Settings</source>
392        <translation>Cài đặt EasyPBI</translation>
393    </message>
394    <message>
395        <source>Open up the EasyPBI settings editor</source>
396        <translation>Mở ra các các thiết lập EasyPBI biên tập</translation>
397    </message>
398    <message>
399        <source>Get FreeBSD Ports</source>
400        <translation>Nhận FreeBSD cổng</translation>
401    </message>
402    <message>
403        <source>Fetch/update the FreeBSD ports tree</source>
404        <translation>Lấy/cập nhật các cây cổng FreeBSD</translation>
405    </message>
406    <message>
407        <source>New</source>
408        <translation>Mới</translation>
409    </message>
410    <message>
411        <source>Click to create a new PBI module</source>
412        <translation>Nhấn vào đây để tạo ra một mÃŽ-đun mới PBI</translation>
413    </message>
414    <message>
415        <source>Load</source>
416        <translation>Tải</translation>
417    </message>
418    <message>
419        <source>Click to load an existing module</source>
420        <translation>Nhấn vào đây để tải một mÃŽ-đun hiện hành</translation>
421    </message>
422    <message>
423        <source>Summary</source>
424        <translation>Tóm tắt</translation>
425    </message>
426    <message>
427        <source>License</source>
428        <translation>Giấy phép</translation>
429    </message>
430    <message>
431        <source>History</source>
432        <translation>liÌ£ch sử</translation>
433    </message>
434    <message>
435        <source>FreeBSD Ports</source>
436        <translation>FreeBSD cổng</translation>
437    </message>
438    <message>
439        <source>Open up freshports.org for additional port information</source>
440        <translation>Mở freshports.org cho cổng thÃŽng tin bổ sung</translation>
441    </message>
442    <message>
443        <source>PBI Modules</source>
444        <translation>PBI Modules</translation>
445    </message>
446    <message>
447        <source>Open up the PC-BSD Wiki page for PBI developers</source>
448        <translation>Mở ra các trang Wiki PC-BSD cho các PBI nhà phát triển</translation>
449    </message>
450    <message>
451        <source>Close EasyPBI</source>
452        <translation>đóng EasyPBI</translation>
453    </message>
454    <message>
455        <source>Package Module</source>
456        <translation>MÃŽ-đun gói</translation>
457    </message>
458    <message>
459        <source>Compress the current module for distribution</source>
460        <translation>Nén các mÃŽ-đun hiện tại để phân phối</translation>
461    </message>
462    <message>
463        <source>View additional information about EasyPBI</source>
464        <translation>Xem thêm thÃŽng tin về EasyPBI</translation>
465    </message>
466    <message>
467        <source>No Module Loaded</source>
468        <translation>MÃŽ-đun khÃŽng tải</translation>
469    </message>
470    <message>
471        <source>Installation Scripts</source>
472        <translation>Scripts cài đặt</translation>
473    </message>
474    <message>
475        <source>Permissions Error</source>
476        <translation>Quyền Lỗi</translation>
477    </message>
478    <message>
479        <source>There was an error trying to create the local EasyPBI directory structure. Please check the permissions for your home directory and restart EasyPBI.</source>
480        <translation>Có lỗi khi cố gắng để tạo ra các cấu trúc thÆ° mục địa phÆ°Æ¡ng EasyPBI. Vui lòng kiểm tra các điều khoản cho thÆ° mục của bạn và khởi động lại EasyPBI.</translation>
481    </message>
482    <message>
483        <source>Resources Unavailable</source>
484        <translation>KhÃŽng có sẵn nguồn tài nguyên</translation>
485    </message>
486    <message>
487        <source>Some external resources could not be found, so the EasyPBI services that use these resources have been deactivated.</source>
488        <translation>Một số nguồn lá»±c bên ngoài khÃŽng thể tìm được, vì vậy các dịch vụ EasyPBI sá»­ dụng các nguồn tài nguyên đã được ngừng hoạt động.</translation>
489    </message>
490    <message>
491        <source>Success</source>
492        <translation>Thành cÃŽng</translation>
493    </message>
494    <message>
495        <source>A copy of the current module has been successfully packaged  within the module directory.</source>
496        <translation>Một bản sao của các mÃŽ-đun hiện tại đã được đóng gói thành cÃŽng trong thÆ° mục module.</translation>
497    </message>
498    <message>
499        <source>EasyPBI: Permissions Error</source>
500        <translation>EasyPBI: Quyền Lỗi</translation>
501    </message>
502    <message>
503        <source>Could not create PBI module. Please check the directory permissions and try again.</source>
504        <translation>KhÃŽng có thể tạo ra PBI mÃŽ-đun. Hãy kiểm tra các thÆ° mục cho phép và thá»­ lại.</translation>
505    </message>
506    <message>
507        <source>EasyPBI: No FreeBSD Ports</source>
508        <translation>EasyPBI: KhÃŽng có cổng FreeBSD</translation>
509    </message>
510    <message>
511        <source>The FreeBSD Ports tree could not be found on your system. You may fetch the ports tree through the EasyPBI menu or manually set the path to the port tree in the EasyPBI preferences if it is installed in a non-standard location.</source>
512        <translation>FreeBSD cổng cây khÃŽng thể được tìm thấy trên hệ thống của bạn. Bạn có thể lấy cây cổng thÃŽng qua trình đơn EasyPBI hoặc tá»± thiết lập đường dẫn đến cây Cảng trong các Æ°u đãi EasyPBI nếu nó được cài đặt ở một vị trí khÃŽng chuẩn.</translation>
513    </message>
514    <message>
515        <source>Select Port</source>
516        <translation>Chọn số Cảng</translation>
517    </message>
518    <message>
519        <source>EasyPBI Error</source>
520        <translation>EasyPBI Lỗi</translation>
521    </message>
522    <message>
523        <source>The PBI configuration file could not be saved. Please check your file permissions before trying again.</source>
524        <translation>Các tập tin cấu hình PBI khÃŽng thể được cứu. Vui lòng kiểm tra quyền truy cập tập tin của bạn trước khi thá»­ lại.</translation>
525    </message>
526    <message>
527        <source>Select Resources</source>
528        <translation>Chọn số Tài nguyên</translation>
529    </message>
530    <message>
531        <source>New Wrapper Script</source>
532        <translation>Mới trình bao bọc Tập lệnh</translation>
533    </message>
534    <message>
535        <source>Filename</source>
536        <translation>tên tập tin</translation>
537    </message>
538    <message>
539        <source>Could not remove the XDG entry.</source>
540        <translation>KhÃŽng có thể loại bỏ các mục xdg.</translation>
541    </message>
542    <message>
543        <source>Check the file permissions and try again</source>
544        <translation>Kiểm tra quyền truy cập tập tin và thá»­ lại</translation>
545    </message>
546    <message>
547        <source>Could not save the changes to the XDG entry.</source>
548        <translation>KhÃŽng thể lÆ°u các thay đổi mục xdg.</translation>
549    </message>
550    <message>
551        <source>Error Saving File</source>
552        <translation>Lỗi tiết kiệm tập tin</translation>
553    </message>
554    <message>
555        <source>Could not save the script</source>
556        <translation>KhÃŽng thể cứu kịch bản</translation>
557    </message>
558    <message>
559        <source>Please check the file permissions and try again</source>
560        <translation>Vui lòng kiểm tra quyền truy cập tập tin và thá»­ lại</translation>
561    </message>
562    <message>
563        <source>Error</source>
564        <translation>lÃŽi</translation>
565    </message>
566    <message>
567        <source>Invalid PBI Settings</source>
568        <translation>Cài đặt PBI khÃŽng hợp lệ</translation>
569    </message>
570    <message>
571        <source>Are you sure you wish to start the PBI build?</source>
572        <translation>Bạn có chắc chắn bạn muốn để bắt đầu PBI xây dá»±ng?</translation>
573    </message>
574    <message>
575        <source>Save Log</source>
576        <translation>tiết kiệm Log</translation>
577    </message>
578    <message>
579        <source>Log Files</source>
580        <translation>Đăng nhập tập tin</translation>
581    </message>
582    <message>
583        <source>PBI Build Success</source>
584        <translation>PBI Xây dá»±ng thành cÃŽng</translation>
585    </message>
586    <message>
587        <source>The PBI finished building successfully</source>
588        <translation>Các PBI hoàn thành xây dá»±ng thành cÃŽng</translation>
589    </message>
590    <message>
591        <source>PBI Build Failure</source>
592        <translation>PBI Build KhÃŽng</translation>
593    </message>
594    <message>
595        <source>The PBI failed to build.</source>
596        <translation>Các PBI thất bại trong việc xây dá»±ng.</translation>
597    </message>
598    <message>
599        <source>Please check the build log to find the cause of the failure and adjust the module accordingly</source>
600        <translation>Vui lòng kiểm tra xây dá»±ng log để tìm ra nguyên nhân của sá»± thất bại và điều chỉnh mÃŽ-đun phù hợp</translation>
601    </message>
602    <message>
603        <source>Begin creating a new XDG entry</source>
604        <translation>Bắt đầu tạo một mục mới xdg</translation>
605    </message>
606    <message>
607        <source>Category</source>
608        <translation>Thể loại</translation>
609    </message>
610    <message>
611        <source>Space-separated list of automatic file associations (Example: *.junk *.JUNK *.test *.TEST)</source>
612        <translation>Danh sách khÃŽng gian phân cách của các hiệp hội tập tin tá»± động (Ví dụ:.... THI * junk * kiểm tra * JUNK *)</translation>
613    </message>
614    <message>
615        <source>Add</source>
616        <translation>Thêm</translation>
617    </message>
618    <message>
619        <source>Application needs administrator privileges to run</source>
620        <translation>Ớng dụng cần quyền quản trị để chạy</translation>
621    </message>
622    <message>
623        <source>Requires Root</source>
624        <translation>đòi hỏi phải gốc</translation>
625    </message>
626    <message>
627        <source>Refresh Module</source>
628        <translation>MÃŽ-đun làm mới</translation>
629    </message>
630    <message>
631        <source>Please open up the EasyPBI settings to correct this deficiency.</source>
632        <translation>Xin mở các thiết lập EasyPBI để sá»­a thiếu hụt này.</translation>
633    </message>
634    <message>
635        <source>Start building a PBI from the current module (requires administrator privileges)</source>
636        <translation>Bắt đầu xây dá»±ng một PBI từ các mÃŽ-đun hiện tại (yêu cầu quyền quản trị)</translation>
637    </message>
638    <message>
639        <source>Port/Package</source>
640        <translation>Cảng/gói</translation>
641    </message>
642    <message>
643        <source>Select a different FreeBSD package</source>
644        <translation>Chọn một gói FreeBSD khác nhau</translation>
645    </message>
646    <message>
647        <source>Change</source>
648        <translation>thay đÎ̉i</translation>
649    </message>
650    <message>
651        <source>View Package Overrides (optional)</source>
652        <translation>Xem trọn gói Ghi đÚ (khÃŽng bắt buộc)</translation>
653    </message>
654    <message>
655        <source>Add Pkgs</source>
656        <translation>Thêm vào pkgs</translation>
657    </message>
658    <message>
659        <source>Never use pre-built packages</source>
660        <translation>KhÃŽng bao giờ sá»­ dụng các gói được xây dá»±ng trước</translation>
661    </message>
662    <message>
663        <source>View Repository Information (optional)</source>
664        <translation>Xem Repository ThÃŽng tin (tùy chọn)</translation>
665    </message>
666    <message>
667        <source>Tags</source>
668        <translation>Tags</translation>
669    </message>
670    <message>
671        <source>Comma-separated list of search tags for the application</source>
672        <translation>Danh sách bằng dấu phẩy của các tags tìm kiếm các ứng dụng</translation>
673    </message>
674    <message>
675        <source>App Type</source>
676        <translation>Loại ứng dụng</translation>
677    </message>
678    <message>
679        <source>App Cat</source>
680        <translation>ứng dụng Cát</translation>
681    </message>
682    <message>
683        <source>Category where this application should be found</source>
684        <translation>Thể loại mà ứng dụng này được tìm thấy </translation>
685    </message>
686    <message>
687        <source>...</source>
688        <translation>...</translation>
689    </message>
690    <message>
691        <source>Icon URL</source>
692        <translation>URL biểu tượng</translation>
693    </message>
694    <message>
695        <source>View Repository Management (optional)</source>
696        <translation>Xem Quản lÃœ kho lÆ°u trữ (tùy chọn)</translation>
697    </message>
698    <message>
699        <source>Build Key</source>
700        <translation>Xây dá»±ng chính</translation>
701    </message>
702    <message>
703        <source>Revision #</source>
704        <translation>xét lại #</translation>
705    </message>
706    <message>
707        <source>Priority</source>
708        <translation>Æ°u tiên</translation>
709    </message>
710    <message>
711        <source>No TMPFS</source>
712        <translation>No TMPFS</translation>
713    </message>
714    <message>
715        <source>Build Key: Change this to trigger an automatic rebuild of the PBI</source>
716        <translation>Xây dá»±ng chính: Thay đổi này để kích hoạt tá»± động xây dá»±ng lại của PBI</translation>
717    </message>
718    <message>
719        <source>Append this number to the application version (Example: 1.0 -&gt; 1.0_#)</source>
720        <translation>Thêm con số này với các phiên bản ứng dụng (Ví dụ: 1,0 -&gt; 1.0_ #)</translation>
721    </message>
722    <message>
723        <source>Build priority (higher is more urgent)</source>
724        <translation>Xây dá»±ng Æ°u tiên (cao hÆ¡n là cấp bách hÆ¡n)</translation>
725    </message>
726    <message>
727        <source>Create a new PBI module</source>
728        <translation>Tạo ra một mÃŽ-đun PBI mới</translation>
729    </message>
730    <message>
731        <source>Load an existing PBI module</source>
732        <translation>Nạp một mÃŽ-đun PBI hiện</translation>
733    </message>
734    <message>
735        <source>Select PBI Module Configuration</source>
736        <translation>Chọn PBI MÃŽ-đun cấu hình</translation>
737    </message>
738    <message>
739        <source>PBI Configuration (pbi.conf)</source>
740        <translation>PBI cấu hình (pbi.conf)</translation>
741    </message>
742    <message>
743        <source>Could not create the XDG entry.</source>
744        <translation>KhÃŽng thể tạo các mục nhập xdg.</translation>
745    </message>
746    <message>
747        <source>This requires an active internet connection and administrator privileges.</source>
748        <translation>Điều này đòi hỏi một kết nối internet và quản trị đặc quyền hoạt động.</translation>
749    </message>
750    <message>
751        <source>Build PBI (Running)</source>
752        <translation>Xây dá»±ng PBI (Chạy)</translation>
753    </message>
754    <message>
755        <source>Build PBI (Done)</source>
756        <translation>Xây dá»±ng PBI (Done)</translation>
757    </message>
758    <message>
759        <source>Configure</source>
760        <translation>cấu hình</translation>
761    </message>
762    <message>
763        <source>Help</source>
764        <translation>Giúp</translation>
765    </message>
766    <message>
767        <source>Shift+S</source>
768        <translation>Shift +S</translation>
769    </message>
770    <message>
771        <source>Quit</source>
772        <translation>bỏ thuốc lá</translation>
773    </message>
774    <message>
775        <source>Shift+Q</source>
776        <translation>Shift+Q</translation>
777    </message>
778    <message>
779        <source>About</source>
780        <translation>về</translation>
781    </message>
782    <message>
783        <source>Shift+A</source>
784        <translation>Shift+A</translation>
785    </message>
786</context>
787<context>
788    <name>NewModuleDialog</name>
789    <message>
790        <source>Create a new Module</source>
791        <translation>Tạo một Module mới</translation>
792    </message>
793    <message>
794        <source>FreeBSD Port</source>
795        <translation>FreeBSD Cảng</translation>
796    </message>
797    <message>
798        <source>FreeBSD port that you wish to build as a PBI</source>
799        <translation>Cổng FreeBSD rằng bạn muốn xây dá»±ng nhÆ° một PBI</translation>
800    </message>
801    <message>
802        <source>Select a port from the local FreeBSD ports tree</source>
803        <translation>Chọn số một cổng từ FreeBSD cổng cây địa phÆ°Æ¡ng</translation>
804    </message>
805    <message>
806        <source>Select</source>
807        <translation>Chon số</translation>
808    </message>
809    <message>
810        <source>PNG icon file to use for the PBI (can be changed later)</source>
811        <translation>PNG biểu tượng tập tin để sá»­ dụng các PBI (có thể được thay đổi sau này)</translation>
812    </message>
813    <message>
814        <source>Select a local PNG file (64x64 pixel size recommended)</source>
815        <translation>Chọn tập tin PNG địa phÆ°Æ¡ng (kích thước 64x64 điểm ảnh được đề nghi)</translation>
816    </message>
817    <message>
818        <source>Icon File</source>
819        <translation>biểu tượng tập tin</translation>
820    </message>
821    <message>
822        <source>Select PNG Icon</source>
823        <translation>Chọn số PNG Biểu tượng</translation>
824    </message>
825    <message>
826        <source>PNG icon (*.png)</source>
827        <translation>PNG biểu tượng (*.png)</translation>
828    </message>
829</context>
830<context>
831    <name>PreferencesDialog</name>
832    <message>
833        <source>EasyPBI Preferences</source>
834        <translation>EasyPBI Tuỳ chọn</translation>
835    </message>
836    <message>
837        <source>PBI Output Dir</source>
838        <translation>PBI đầu ra Dir</translation>
839    </message>
840    <message>
841        <source>Local directory for built PBI&apos;s to be placed.</source>
842        <translation>ThÆ° mục địa phÆ°Æ¡ng để xây dá»±ng PBI là để được đặt.</translation>
843    </message>
844    <message>
845        <source>Browse local system to select a PBI output directory</source>
846        <translation>Duyệt hệ thống địa phÆ°Æ¡ng để chọn một thÆ° mục đầu ra PBI</translation>
847    </message>
848    <message>
849        <source>Select</source>
850        <translation>Chọn số</translation>
851    </message>
852    <message>
853        <source>Digitally sign any PBI&apos;s that are created for tamper-evident distribution</source>
854        <translation>Chữ kÃœ điện tá»­ bất kỳ của PBI được tạo ra để phân phối giả mạo hiển nhiên</translation>
855    </message>
856    <message>
857        <source>Digitally Sign PBI</source>
858        <translation>Kỹ thuật số Đăng kÃœ PBI</translation>
859    </message>
860    <message>
861        <source>Signature File</source>
862        <translation>Chữ kÃœ tập tin</translation>
863    </message>
864    <message>
865        <source>Local file that contains the openssl key</source>
866        <translation>Tập tin địa phÆ°Æ¡ng có chứa chìa khóa openssl</translation>
867    </message>
868    <message>
869        <source>Browse for the openssl key file</source>
870        <translation>Duyệt các tập tin quan trọng openssl</translation>
871    </message>
872    <message>
873        <source>Local Paths</source>
874        <translation>đường dẫn địa phÆ°Æ¡ng</translation>
875    </message>
876    <message>
877        <source>Default directory for all PBI modules to be created</source>
878        <translation>ThÆ° mục mặc định cho tất cả các PBI module được tạo ra</translation>
879    </message>
880    <message>
881        <source>Select a local directory for PBI modules.</source>
882        <translation>Chọn một thÆ° mục địa phÆ°Æ¡ng cho các module PBI.</translation>
883    </message>
884    <message>
885        <source>Default directory to open when adding icons/files to a module</source>
886        <translation>ThÆ° mục mặc định để mở khi thêm biểu tượng/tập tin vào một mÃŽ-đun</translation>
887    </message>
888    <message>
889        <source>Select a local directory.</source>
890        <translation>Chọn một thÆ° mục địa phÆ°Æ¡ng.</translation>
891    </message>
892    <message>
893        <source>Default PNG icon to use for PBI modules.</source>
894        <translation>PNG mặc định biểu tượng để sá»­ dụng các mÃŽ-đun PBI.</translation>
895    </message>
896    <message>
897        <source>Browse local system for a default PNG icon.</source>
898        <translation>Duyệt hệ thống địa phÆ°Æ¡ng cho một biểu tượng PNG mặc định.</translation>
899    </message>
900    <message>
901        <source>Have EasyPBI re-scan the system for available utilities.</source>
902        <translation>Có EasyPBI quét lại hệ thống cho tiện ích sẵn có.</translation>
903    </message>
904    <message>
905        <source>Auto-Detect</source>
906        <translation>Tá»± động dò tìm</translation>
907    </message>
908    <message>
909        <source>pbi_makeport</source>
910        <translation>pbi_makeport</translation>
911    </message>
912    <message>
913        <source>Full path to the &quot;pbi_makeport&quot; binary</source>
914        <translation>Đầy đủ đường dẫn đến &quot;pbi_makeport&quot; nhị phân</translation>
915    </message>
916    <message>
917        <source>Browse system for the local binary.</source>
918        <translation>Duyệt hệ thống nhị phân của địa phÆ°Æ¡ng.</translation>
919    </message>
920    <message>
921        <source>pbi_create</source>
922        <translation>pbi_create</translation>
923    </message>
924    <message>
925        <source>Full path to the &quot;pbi_create&quot; binary</source>
926        <translation>Đầy đủ đường dẫn đến &quot;pbi_create&quot; nhị phân</translation>
927    </message>
928    <message>
929        <source>Switch User Utility</source>
930        <translation>Chuyển đổi tài Tiện ích</translation>
931    </message>
932    <message>
933        <source>Full path to the graphical &quot;switch user&quot; utility (pc-su, gksu, kdesu, qsu, etc..)</source>
934        <translation>Đầy đủ đường dẫn đến đồ họa &quot;chuyển đổi người sá»­ dụng&quot; tiện ích (pc-su, gksu, kdesu, qsu, vv.)</translation>
935    </message>
936    <message>
937        <source>Select PBI Output Directory</source>
938        <translation>Chọn số PBI Output Directory</translation>
939    </message>
940    <message>
941        <source>Select Digital Signature File</source>
942        <translation>Chọn số chữ kÃœ số tập tin</translation>
943    </message>
944    <message>
945        <source>Signature Files (*)</source>
946        <translation>Chữ kÃœ tập tin (*)</translation>
947    </message>
948    <message>
949        <source>Select Default Module Directory</source>
950        <translation>Chọn Mặc định MÃŽ-đun Danh bạ</translation>
951    </message>
952    <message>
953        <source>Select Default Directory To Find Icon Files</source>
954        <translation>Chọn Mặc định thÆ° mục để tìm tập tin biểu tượng</translation>
955    </message>
956    <message>
957        <source>Select Default Icon FIle</source>
958        <translation>Chọn Mặc định file icon</translation>
959    </message>
960    <message>
961        <source>PNG Images (*.png)</source>
962        <translation>PNG hình ảnh (*.png)</translation>
963    </message>
964    <message>
965        <source>Select Graphical Switch-User Utility</source>
966        <translation>Chọn số đồ họa Đổi Người dùng Tiện ích</translation>
967    </message>
968    <message>
969        <source>Select &apos;pbi_create&apos; File Location</source>
970        <translation>Chọn &apos;pbi_create&apos; tệp điểm</translation>
971    </message>
972    <message>
973        <source>Select &apos;pbi_makeport&apos; File Location</source>
974        <translation>Chọn &apos;pbi_makeport&apos; tệp điểm</translation>
975    </message>
976    <message>
977        <source>Are you sure you wish to return to the automatically detected utility paths?</source>
978        <translation>Bạn có chắc chắn bạn muốn quay trở lại các đường dẫn tiện ích tá»± động phát hiện?</translation>
979    </message>
980    <message>
981        <source>This will remove any customized path settings for the external utilities.</source>
982        <translation>Điều này sẜ loại bỏ bất kỳ cài đặt đường dẫn tùy biến cho các tiện ích bên ngoài.</translation>
983    </message>
984    <message>
985        <source>PBI Builds</source>
986        <translation>PBI xây dá»±ng</translation>
987    </message>
988    <message>
989        <source>External Utilities</source>
990        <translation>Tiện ích bên ngoài</translation>
991    </message>
992    <message>
993        <source>Default Search Paths</source>
994        <translation>Tìm kiếm mặc định đường dẫn</translation>
995    </message>
996    <message>
997        <source>Modules</source>
998        <translation>Modules</translation>
999    </message>
1000    <message>
1001        <source>Resources</source>
1002        <translation>Tài nguyên</translation>
1003    </message>
1004    <message>
1005        <source>Default Icon</source>
1006        <translation>Biểu tượng mặc định</translation>
1007    </message>
1008</context>
1009<context>
1010    <name>aboutDialog</name>
1011    <message>
1012        <source>About EasyPBI</source>
1013        <translation>Về EasyPBI</translation>
1014    </message>
1015    <message>
1016        <source>License</source>
1017        <translation>Giấy phép</translation>
1018    </message>
1019    <message>
1020        <source>Development History</source>
1021        <translation>Lịch sá»­ phát triển</translation>
1022    </message>
1023    <message>
1024        <source>EasyPBI version %1</source>
1025        <translation>EasyPBI phiên bản %1</translation>
1026    </message>
1027    <message>
1028        <source>Create PBI&apos;s quickly and easily.</source>
1029        <translation>Tạo PBI nhanh chóng và dễ dàng.</translation>
1030    </message>
1031    <message>
1032        <source>Unable to open resource file: %1</source>
1033        <translation>KhÃŽng thể mở tập tin tài nguyên: %1</translation>
1034    </message>
1035    <message>
1036        <source>Please check that your EasyPBI compilation was performed correctly</source>
1037        <translation>Hãy kiểm tra xem EasyPBI biên dịch của bạn được thá»±c hiện một cách chính xác</translation>
1038    </message>
1039</context>
1040<context>
1041    <name>pkgSelect</name>
1042    <message>
1043        <source>Select a package</source>
1044        <translation>Chọn một gói</translation>
1045    </message>
1046    <message>
1047        <source>Search</source>
1048        <translation>Tìm kiếm</translation>
1049    </message>
1050    <message>
1051        <source>...</source>
1052        <translation>...</translation>
1053    </message>
1054    <message>
1055        <source>Available Packages</source>
1056        <translation>Gói có sẵn</translation>
1057    </message>
1058    <message>
1059        <source>Cancel</source>
1060        <translation>Hủy bỏ</translation>
1061    </message>
1062    <message>
1063        <source>Accept</source>
1064        <translation>Chịu</translation>
1065    </message>
1066    <message>
1067        <source>No Packages Available</source>
1068        <translation>KhÃŽng có gói sẵn</translation>
1069    </message>
1070    <message>
1071        <source>Search Finished</source>
1072        <translation>Tìm kiếm hoàn thành</translation>
1073    </message>
1074    <message>
1075        <source>No package found with that term</source>
1076        <translation>KhÃŽng tìm thấy gói với thuật ngữ</translation>
1077    </message>
1078</context>
1079</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.