source: src-qt4/pc-bootconfig/i18n/pc-bootconfig_vi.ts @ 549e831

enter/10releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2releng/10.2
Last change on this file since 549e831 was 549e831, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 18 months ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 10.0 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>mainUI</name>
6    <message>
7        <source>PC-BSD Bootup Configuration</source>
8        <translation>PC-BSD Cấu hình bootup</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>Boot Environments</source>
12        <translation>MÃŽi trường khởi động</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>Create a new boot environment</source>
16        <translation>Tạo ra một mÃŽi trường khởi động mới</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>Add</source>
20        <translation>thêm</translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>Remove the currently selected boot environment</source>
24        <translation>Loại bỏ các mÃŽi trường khởi động hiện đang được chọn</translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>Remove</source>
28        <translation>Hủy bỏ</translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>Make a copy of the selected boot environment</source>
32        <translation>Tạo một bản sao của mÃŽi trường khởi động được chọn</translation>
33    </message>
34    <message>
35        <source>...</source>
36        <translation>...</translation>
37    </message>
38    <message>
39        <source>Rename the currently selected boot environment</source>
40        <translation>Đổi tên các mÃŽi trường khởi động hiện đang được chọn</translation>
41    </message>
42    <message>
43        <source>Activate the selected boot environment to be used as the default during bootup</source>
44        <translation>Kích hoạt các mÃŽi trường khởi động được lá»±a chọn sẜ được sá»­ dụng nhÆ° là mặc định trong quá trình khởi động hệ thống</translation>
45    </message>
46    <message>
47        <source>Default</source>
48        <translation>mặc</translation>
49    </message>
50    <message>
51        <source>Amount of time before the default option is started (0 deactivates automatic booting)</source>
52        <translation>Số lượng thời gian trước khi lá»±a chọn mặc định được bắt đầu (0 vÃŽ hiệu hóa tá»± động khởi động)</translation>
53    </message>
54    <message>
55        <source>Display the GRUB menu during the countdown</source>
56        <translation>Hiển thị menu GRUB trong đếm ngược</translation>
57    </message>
58    <message>
59        <source>Name</source>
60        <translation>tên</translation>
61    </message>
62    <message>
63        <source>Running</source>
64        <translation>đang chạy</translation>
65    </message>
66    <message>
67        <source>Date</source>
68        <translation>Ngày</translation>
69    </message>
70    <message>
71        <source>Mountpoints</source>
72        <translation>điểm lắp</translation>
73    </message>
74    <message>
75        <source>Space</source>
76        <translation>khÃŽng gian</translation>
77    </message>
78    <message>
79        <source>GRUB Configuration</source>
80        <translation>Cấu hình GRUB</translation>
81    </message>
82    <message>
83        <source>Settings</source>
84        <translation>Các thiết lập</translation>
85    </message>
86    <message>
87        <source>Timer</source>
88        <translation>hẹn giờ</translation>
89    </message>
90    <message>
91        <source> seconds</source>
92        <translation>Giây</translation>
93    </message>
94    <message>
95        <source>Font File</source>
96        <translation>phÃŽng chữ tập tin</translation>
97    </message>
98    <message>
99        <source>Font file for GRUB to use</source>
100        <translation>PhÃŽng chữ cho GRUB dùng</translation>
101    </message>
102    <message>
103        <source>Select a font file for GRUB</source>
104        <translation>Chọn một tập tin phÃŽng chữ cho GRUB</translation>
105    </message>
106    <message>
107        <source>Show Timer Countdown</source>
108        <translation>Hiển thị đồng hồ đếm ngược</translation>
109    </message>
110    <message>
111        <source>Theme File</source>
112        <translation>chủ đề tập tin</translation>
113    </message>
114    <message>
115        <source>Theme file for GRUB to use</source>
116        <translation>Tập tin chủ đề cho GRUB dùng</translation>
117    </message>
118    <message>
119        <source>Select a theme file for GRUB</source>
120        <translation>Chọn một tập tin chủ đề cho GRUB</translation>
121    </message>
122    <message>
123        <source>Save the current settings configuration</source>
124        <translation>LÆ°u lại cấu hình các thiết lập hiện tại</translation>
125    </message>
126    <message>
127        <source>Re-load the GRUB settings</source>
128        <translation>Tái tải các cài đặt GRUB</translation>
129    </message>
130    <message>
131        <source>Custom Entries</source>
132        <translation>tùy chỉnh riêng</translation>
133    </message>
134    <message>
135        <source>Save the current entry configuration</source>
136        <translation>LÆ°u lại cấu hình nhập hiện tại</translation>
137    </message>
138    <message>
139        <source>Re-load the GRUB entries file</source>
140        <translation>Tái nạp các mục file GRUB</translation>
141    </message>
142    <message>
143        <source>Invalid Name</source>
144        <translation>Tên khÃŽng hợp lệ</translation>
145    </message>
146    <message>
147        <source>A Boot Environment with that name already exists, please choose a different one.</source>
148        <translation>Một mÃŽi trường khởi động với tên đó đã tồn tại, xin vui lòng chọn tên khác.</translation>
149    </message>
150    <message>
151        <source>Working</source>
152        <translation>làm việc</translation>
153    </message>
154    <message>
155        <source>Performing Boot Environment Changes. Please Wait.</source>
156        <translation>Thá»±c hiện các thay đổi mÃŽi trường khởi động. Xin vui lòng đợi.</translation>
157    </message>
158    <message>
159        <source>New BE name</source>
160        <translation>Mới BE tên</translation>
161    </message>
162    <message>
163        <source>Choose a name for the new boot environment</source>
164        <translation>Chọn một tên cho mÃŽi trường khởi động mới</translation>
165    </message>
166    <message>
167        <source>Running Boot Environment</source>
168        <translation>đang chạy khởi động MÃŽi trường</translation>
169    </message>
170    <message>
171        <source>You cannot rename a boot environment that you are currently running!</source>
172        <translation>Bạn khÃŽng thể đổi tên một mÃŽi trường khởi động mà bạn đang chạy!</translation>
173    </message>
174    <message>
175        <source>Choose a new name for this boot environment</source>
176        <translation>Chọn một tên mới cho mÃŽi trường khởi động này</translation>
177    </message>
178    <message>
179        <source>You cannot remove your only boot environment!</source>
180        <translation>Bạn khÃŽng thể loại bỏ mÃŽi trường khởi động duy nhất của bạn!</translation>
181    </message>
182    <message>
183        <source>Single Boot Environment</source>
184        <translation>Độc thân khởi động MÃŽi trường</translation>
185    </message>
186    <message>
187        <source>You cannot remove a boot environment that you are currently running!</source>
188        <translation>Bạn khÃŽng thể loại bỏ một mÃŽi trường khởi động mà bạn đang chạy!</translation>
189    </message>
190    <message>
191        <source>Verify BE Removal</source>
192        <translation>Xác minh BE diệt</translation>
193    </message>
194    <message>
195        <source>Are you sure you want to delete the following boot environment?</source>
196        <translation>Bạn có chắc bạn muốn xóa các mÃŽi trường khởi động sau đây?</translation>
197    </message>
198    <message>
199        <source>Select a GRUB Theme File</source>
200        <translation>Chọn số một GRUB Chủ điểm tệp</translation>
201    </message>
202    <message>
203        <source>Theme File (theme.txt)</source>
204        <translation>Chủ điểm tệp (theme.txt)</translation>
205    </message>
206    <message>
207        <source>Select a GRUB Font File</source>
208        <translation>Chọn số một GRUB phÃŽng chữ tệp</translation>
209    </message>
210    <message>
211        <source>Font File (*.pf2)</source>
212        <translation>phÃŽng chữ tệp (*.PF2)</translation>
213    </message>
214    <message>
215        <source>Rebuilding GRUB menu system. Please wait.</source>
216        <translation>Xây dá»±ng lại hệ thống menu GRUB. Xin vui lòng chờ đợi.</translation>
217    </message>
218    <message>
219        <source>Unsaved Changes</source>
220        <translation>Những thay đổi chÆ°a được lÆ°u</translation>
221    </message>
222    <message>
223        <source>You currently have unsaved changes in the GRUB configuration. Do you want to quit anyway?</source>
224        <translation>Bạn đang có những thay đổi chÆ°a được lÆ°u trong cấu hình GRUB. Bạn có muốn bỏ thuốc lá khÃŽng?</translation>
225    </message>
226    <message>
227        <source>You cannot make a copy of the currently running boot environment!</source>
228        <translation>Bạn khÃŽng thể tạo một bản sao của mÃŽi trường khởi động hiện đang chạy!</translation>
229    </message>
230    <message>
231        <source>Boot Environment names may only be comprised of letters and numbers</source>
232        <translation>Tên khởi động mÃŽi trường chỉ có thể được bao gồm các chữ cái và số    </translation>
233    </message>
234    <message>
235        <source>&amp;File</source>
236        <translation type="unfinished"></translation>
237    </message>
238    <message>
239        <source>&amp;Emergency Services</source>
240        <translation type="unfinished"></translation>
241    </message>
242    <message>
243        <source>&amp;Close</source>
244        <translation type="unfinished"></translation>
245    </message>
246    <message>
247        <source>Re&amp;build GRUB Menu</source>
248        <translation type="unfinished"></translation>
249    </message>
250    <message>
251        <source>&amp;Restore GRUB Defaults</source>
252        <translation type="unfinished"></translation>
253    </message>
254</context>
255</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.