source: src-qt4/pc-installgui/i18n/SysInstaller_pl.ts @ 7eb8911

9.2-releaseenter/10releng/10.0releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2
Last change on this file since 7eb8911 was 7eb8911, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 2 years ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 36.1 KB
RevLine 
[1620346]1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
[7eb8911]3<TS>
4    <context>
5        <name>Installer</name>
6        <message>
7            <source>Switch between US layout and user selected layout</source>
8            <translation>Przełączanie pomiędzy układem US a tym wskazanym przez uÅŒytkownika</translation>
9        </message>
10        <message>
11            <source>Ab&amp;ort</source>
12            <translation>&amp;Przerwij</translation>
13        </message>
14        <message>
15            <source>&amp;Back</source>
16            <translation>&amp;Cofnij</translation>
17        </message>
18        <message>
19            <source>&amp;Next</source>
20            <translation>&amp;Dalej</translation>
21        </message>
22        <message>
23            <source>Welcome to PC-BSD! Please select your language and click next to continue.</source>
24            <translation>Witamy w PC-BSD! Proszę wybierz swój język i kliknij Dalej aby kontynuować.</translation>
25        </message>
26        <message>
27            <source>&amp;Customize</source>
28            <translation>&amp;Dostosuj</translation>
29        </message>
30        <message>
31            <source>Summary</source>
32            <translation>Podsumowanie</translation>
33        </message>
34        <message>
35            <source>Disk Selection</source>
36            <translation>Wybór dysku</translation>
37        </message>
38        <message>
39            <source>Installation</source>
40            <translation>Instalacja</translation>
41        </message>
42        <message>
43            <source>Your system is now being installed! This process may take a while, depending upon the installation options chosen, and system speed. You will be notified when the installation is finished.</source>
44            <translation>Twój system jest właśnie instalowany. MoÅŒe to chwilę potrwać, w zaleÅŒności od wybranych opcji instalacji i szybkości działania systemu. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.</translation>
45        </message>
46        <message>
47            <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source>
48            <translation>Instalowanie do systemu plików zamontowanego w /mnt</translation>
49        </message>
50        <message>
51            <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
52            <translation>Dysk zostanie skonfigurowany przy uÅŒyciu następujących ustawień:</translation>
53        </message>
54        <message>
55            <source>Disk:</source>
56            <translation>Dysk:</translation>
57        </message>
58        <message>
59            <source>Mirroring:</source>
60            <translation>Mirroring:</translation>
61        </message>
62        <message>
63            <source>Partition:</source>
64            <translation>Partycja:</translation>
65        </message>
66        <message>
67            <source>FileSystem:</source>
68            <translation>System plików:</translation>
69        </message>
70        <message>
71            <source>Size:</source>
72            <translation>Rozmiar:</translation>
73        </message>
74        <message>
75            <source>Mount:</source>
76            <translation>Punkt montowania:</translation>
77        </message>
78        <message>
79            <source>Custom Package Selection</source>
80            <translation>Wybór własnego zestawu pakietów</translation>
81        </message>
82        <message>
83            <source>The following meta-pkgs will be installed:</source>
84            <translation>Następujące meta-pakiety zostaną zainstalowane:</translation>
85        </message>
86        <message>
87            <source>PC-BSD Installer</source>
88            <translation>Instalator PC-BSD</translation>
89        </message>
90        <message>
91            <source>You currently have a custom package set configured. Continue changing to a default set?</source>
92            <translation>Obecnie masz skonfigurowany własny zestaw pakietów. Kontynuować zamianę na domyślny zestaw pakietów?</translation>
93        </message>
94        <message>
95            <source>KDE is a full-featured desktop environment, which includes support for 3D desktop effects, multiple desktops, and a variety of built-in tools and utilities for both new and power-desktop users.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Recommended for higher-end systems with 2GB of RAM or more *</source>
96            <translation>KDE to bogate w funkcje środowisko graficzne, wspierające efekty 3D pulpitu, obsługujące wiele pulpitów jednocześnie oraz oferujące róŌnorodne wbudowane narzędzia i usługi zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych uÅŒytkowników. &lt;br&gt;&lt;br&gt;* Zalecane dla systemów o duÅŒej mocy obliczeniowej posiadających 2GB lub więcej RAM</translation>
97        </message>
98        <message>
99            <source>LXDE is a lightweight desktop, minimalist in nature, with support for multiple-desktops, a system tray, application menu and more.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Recommended for netbooks, or lower-end systems * </source>
100            <translation>LXDE to lekkie, minimalistyczne z natury środowisko, oferujące wsparcie dla wielu pulpitów, zasobnik systemowy, menu aplikacji oraz inne elementy.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Zalecany dla netbooków lub systemów o ograniczonej wydajności *</translation>
101        </message>
102        <message>
103            <source>GNOME is a full-featured desktop environment, complete with a large number of integrated utilities and tools for desktop users.</source>
104            <translation>GNOME to bogate w funkcje środowisko graficzne, zawierające wiele wbudowanych narzędzi i usług dla uÅŒytkowników komputerów stacjonarnych.</translation>
105        </message>
106        <message>
107            <source>XFCE is a light and modular desktop, with a number of features to enhance customizing the desktop to your liking.</source>
108            <translation>XFCE to lekkie modularne środowisko, z licznymi opcjami zwiększającymi moÅŒliwość dostosowania pulpitu do własnych upodobań uÅŒytkownika.</translation>
109        </message>
110        <message>
111            <source>Start the installation now?</source>
112            <translation>Uruchomić teraz instalację?</translation>
113        </message>
114        <message>
115            <source>Are you sure you want to abort this installation?</source>
116            <translation>Jesteś pewien, ÅŒe chcesz przerwać instalację?</translation>
117        </message>
118        <message>
119            <source>Failed!</source>
120            <translation>Niepowodzenie!</translation>
121        </message>
122        <message>
123            <source>The installer has encountered an error and has been halted.</source>
124            <translation>Instalator napotkał błąd i został wstrzymany.</translation>
125        </message>
126        <message>
127            <source>Do you want to generate an error report?</source>
128            <translation>Czy ÅŒyczysz sobie utworzenia raportu o błędach?</translation>
129        </message>
130        <message>
131            <source>Restart the system now?</source>
132            <translation>Zrestartować teraz system?</translation>
133        </message>
134        <message>
135            <source>Installing system... This may take a while...</source>
136            <translation>Trwa instalacja systemu... MoÅŒe to chwilę potrwać...</translation>
137        </message>
138        <message>
139            <source>Options:</source>
140            <translation>Opcje:</translation>
141        </message>
142        <message>
143            <source>&amp;Finish</source>
144            <translation>&amp;Zakończ</translation>
145        </message>
146        <message>
147            <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source>
148            <translation>Zbiory danych ZFS:&lt;br&gt;</translation>
149        </message>
150        <message>
151            <source>FreeBSD is an advanced operating system for modern server, desktop, and embedded computer platforms. FreeBSD's code base has undergone over thirty years of continuous development, improvement, and optimization.</source>
152            <translation>FreeBSD to zaawansowany system operacyjny dla współczesnych serwerów, stacji roboczych i wbudowanych systemów komputerowych. Kod źródłowy FreeBSD to efekt trzydziestu lat ciągłego tworzenia, ulepszania i optymalizacji.</translation>
153        </message>
154        <message>
155            <source>Display hardware compatibility diagnostic</source>
156            <translation>Wyświetl diagnostykę kompatybilności sprzętowej</translation>
157        </message>
158        <message>
159            <source>TrueOS is a console based server running FreeBSD. It includes command-line versions of The Warden jail management, PBI manager, ZFS boot environments (beadm), and other helpful utilities for system administrators.</source>
160            <translation>TrueOS to bazujący na konsoli serwer oferujący pełne środowisko FreeBSD. Zawiera korzystające z wiersza poleceń wersje programów takich jak Warden do zarządzania cel, menadÅŒer PBI, środowisko uruchomieniowe ZFS (beadm), oraz inne narzędzia pomocne dla administratora systemu.</translation>
161        </message>
162        <message>
163            <source>System Selection</source>
164            <translation>Wybór systemu</translation>
165        </message>
166        <message>
167            <source>Installing packages... This may take a while...</source>
168            <translation>Instalacja pakietów... MoÅŒe to zająć chwilę...</translation>
169        </message>
170        <message>
171            <source>Change the installation language</source>
172            <translation>Zmień język instalacji</translation>
173        </message>
174        <message>
175            <source>Cycle through system choices</source>
176            <translation>Przełączaj między opcjami systemu</translation>
177        </message>
178        <message>
179            <source>Customize the selected system</source>
180            <translation>Dostosuj wybrany system</translation>
181        </message>
182        <message>
183            <source>Customize the disk selection or layout</source>
184            <translation>Wybór dysków lub układu partycji</translation>
185        </message>
186        <message>
187            <source>Display help for the current screen</source>
188            <translation>Wyświetl pomoc dla aktualnego ekranu</translation>
189        </message>
190        <message>
191            <source>Launch the on-screen keyboard</source>
192            <translation>Uruchom klawiaturę ekranową</translation>
193        </message>
194        <message>
195            <source>Cancel the installation</source>
196            <translation>Anuluj instalację</translation>
197        </message>
198        <message>
199            <source>TrueOS Package Selection</source>
200            <translation>Wybór pakietów TrueOS</translation>
201        </message>
202        <message>
203            <source>FreeBSD Package Selection</source>
204            <translation>Wybór pakietów FreeBSD</translation>
205        </message>
206        <message>
207            <source>PC-BSD Package Selection</source>
208            <translation>Wybór pakietów PC-BSD</translation>
209        </message>
210        <message>
211            <source>Your system is now installed!
[1620346]212 Click Finish to reboot. After rebooting you may eject the install media.</source>
[7eb8911]213            <translation>Twój system został zainstalowany! Kliknij Zakończ aby zrestartować komputer. Po restarcie będziesz mógł wysunąć nośnik instalacyjny.</translation>
214        </message>
215        <message>
216            <source>&amp;Cancel</source>
217            <translation>&amp;Anuluj</translation>
218        </message>
219        <message>
220            <source>Extracting system...</source>
221            <translation>Rozpakowywanie systemu...</translation>
222        </message>
223        <message>
224            <source>Unable to detect any disk drives! The install will now exit.</source>
225            <translation>Nie wykryto ÅŒadnych dysków! Instalator zakończy pracę.</translation>
226        </message>
227        <message>
228            <source>Click arrows to change system selection</source>
229            <translation>UÅŒyj strzałek aby wybrać inny system</translation>
230        </message>
231        <message>
232            <source>Unable to suggest a partition for the detected disk.</source>
233            <translation type="unfinished">
[1620346]234            </translation>
[7eb8911]235        </message>
236        <message>
237            <source>Detected that you are running the 32bit version. If your system is 64bit capable (most systems made after 2005), you really should be running the 64bit version</source>
238            <translation>Wykryto ÅŒe uÅŒywasz 32-bitowej wersji. Jeśli twój sprzęt jest 64-bitowy (jak większość stworzona w roku 2005 i później), powinieneś uÅŒywać wersji 64-bitowej.</translation>
239        </message>
240        <message>
241            <source>The selected disk / partition is less than recommended %1GB. The installation may fail...</source>
242            <translation type="unfinished">
[32fa0a6]243             {1G?}</translation>
[7eb8911]244        </message>
245    </context>
246    <context>
247        <name>QObject</name>
248        <message>
249            <source>This screen allows you to select the language you wish to perform the install with.</source>
250            <translation>Ten ekran pozwala na wybranie języka w którym ma zostać przeprowadzona instalacja</translation>
251        </message>
252        <message>
253            <source>This screen allows you to select the type of system you wish to install. Clicking customize will allow you to change the selected packages for your system.</source>
254            <translation>Ten ekran pozwala na wybranie typu systemu do instalacji. Kliknięcie na Dostosuj pozwoli Ci zmienić zestaw pakietów wybranych do zainstalowania w Twoim systemie.</translation>
255        </message>
256        <message>
257            <source>This screen will display the currently selected disk options. Clicking customize will allow you to change the target disk, file-systems and more.</source>
258            <translation>Ten ekran wyświetla aktualnie wybrane opcje dysku. Kliknięcie na Dostosuj pozwala na zmianę dysku docelowego, systemów plików i in.</translation>
259        </message>
260        <message>
261            <source>Your system is now installing! Go grab a cup of coffee and relax, the installer will notify you when it is finished.</source>
262            <translation>System jest teraz instalowany! Chwyć kubek kawy i zrelaksuj się, instalator poinformuje cię gdy zakończy pracę.</translation>
263        </message>
264        <message>
265            <source>The system is now finished installing! Click Finish to reboot, and be sure to eject any install media before booting into your new system.</source>
266            <translation>System został zainstalowany! Kliknij Zakończ aby zrestartować; pamiętaj o usunięciu wszystkich nośników instalacyjnych przed uruchomieniem nowego systemu.</translation>
267        </message>
268    </context>
269    <context>
270        <name>desktopSelection</name>
271        <message>
272            <source>System Package Configuration</source>
273            <translation>Konfiguracja pakietów Systemowych</translation>
274        </message>
275        <message>
276            <source>Available System Packages</source>
277            <translation>Dostępne pakiety systemowe</translation>
278        </message>
279        <message>
280            <source>Please select the software you wish to have installed. At least one desktop must be selected, and changes may be made after installation.</source>
281            <translation>Wybierz oprogramowanie, które chcesz zainstalować. Co najmniej jeden menadÅŒer pulpitu musi zostać wybrany; zmiany mogą zostać dokonane takÅŒe po zakończeniu instalacji.</translation>
282        </message>
283        <message>
284            <source>&amp;Save</source>
285            <translation>&amp;Zapisz</translation>
286        </message>
287        <message>
288            <source>&amp;Cancel</source>
289            <translation>&amp;Anuluj</translation>
290        </message>
291        <message>
292            <source>No Desktop</source>
293            <translation>Nie wybrano MenadÅŒera Pulpitu</translation>
294        </message>
295        <message>
296            <source>No desktops have been selected! Please choose at least one desktop to continue.</source>
297            <translation>Nie wybrano MenadÅŒera Pulpitu! Proszę wybierz co najmniej jednego aby kontynuować.</translation>
298        </message>
299        <message>
300            <source>View Packages</source>
301            <translation>PokaÅŒ Pakiety</translation>
302        </message>
303        <message>
304            <source>Package Listing for:</source>
305            <translation>Lista pakietów dla:</translation>
306        </message>
307    </context>
308    <context>
309        <name>dialogCheckHardware</name>
310        <message>
311            <source>Detected hardware devices</source>
312            <translation>Wykryte urządzenia</translation>
313        </message>
314        <message>
315            <source>&amp;Close</source>
316            <translation>&amp;Zamknij</translation>
317        </message>
318        <message>
319            <source>Video driver:</source>
320            <translation>Sterownik wideo:</translation>
321        </message>
322        <message>
323            <source>Video resolution:</source>
324            <translation>Rozdzielczość ekranu:</translation>
325        </message>
326        <message>
327            <source>No ethernet detected</source>
328            <translation>Nie wykryto kart ethernetowych</translation>
329        </message>
330        <message>
331            <source>Ethernet device:</source>
332            <translation>Urządzenie ethernet:</translation>
333        </message>
334        <message>
335            <source>No wifi detected</source>
336            <translation>Nie wykryto wifi</translation>
337        </message>
338        <message>
339            <source>Wifi device:</source>
340            <translation>Urządzenie Wifi:</translation>
341        </message>
342        <message>
343            <source>No sound detected</source>
344            <translation>Brak dźwięku</translation>
345        </message>
346        <message>
347            <source>Sound device:</source>
348            <translation>Urządzenie dźwiękowe:</translation>
349        </message>
350    </context>
351    <context>
352        <name>dialogFSSize</name>
353        <message>
354            <source>Size:</source>
355            <translation>Rozmiar:</translation>
356        </message>
357        <message>
358            <source>MB</source>
359            <translation>MB</translation>
360        </message>
361        <message>
362            <source>&amp;Ok</source>
363            <translation>&amp;Ok            </translation>
364        </message>
365        <message>
366            <source>&amp;Cancel</source>
367            <translation>&amp;Anuluj</translation>
368        </message>
369    </context>
370    <context>
371        <name>dialogHelp</name>
372        <message>
373            <source>&amp;Close</source>
374            <translation>&amp;Zamknij</translation>
375        </message>
376    </context>
377    <context>
378        <name>dialogInfoBox</name>
379        <message>
380            <source>&amp;Close</source>
381            <translation>&amp;Zamknij</translation>
382        </message>
383    </context>
384    <context>
385        <name>widgetKeyboard</name>
386        <message>
387            <source>Keyboard Settings</source>
388            <translation>Ustawienia klawiatury</translation>
389        </message>
390        <message>
391            <source>Key Layout</source>
392            <translation>Układ klawiszy</translation>
393        </message>
394        <message>
395            <source>Variant</source>
396            <translation>Wariant</translation>
397        </message>
398        <message>
399            <source>Keyboard Model</source>
400            <translation>Model klawiatury</translation>
401        </message>
402        <message>
403            <source>( you may type into the space below to test your selected settings. )</source>
404            <translation>( moÅŒesz pisać w polu poniÅŒej, aby sprawdzić wybrane ustawienia. )</translation>
405        </message>
406        <message>
407            <source>&amp;Apply</source>
408            <translation>&amp;Zastosuj</translation>
409        </message>
410        <message>
411            <source>&amp;Close</source>
412            <translation>&amp;Zamknij</translation>
413        </message>
414    </context>
415    <context>
416        <name>wizardDisk</name>
417        <message>
418            <source>This wizard will walk you through the disk setup process. Please choose the setup mode you wish to use.</source>
419            <translation>Ten kreator poprowadzi cię przez proces konfiguracji dysku. Proszę wybierz typ konfiguracji który ma zostać uÅŒyty.</translation>
420        </message>
421        <message>
422            <source>Setup Mode</source>
423            <translation>Typ konfiguracji</translation>
424        </message>
425        <message>
426            <source>Basic (New to BSD or disk partitioning)</source>
427            <translation>Podstawowy (Nowicjusz w BSD lub partycjonowaniu dysków)</translation>
428        </message>
429        <message>
430            <source>Advanced (Experienced with file-systems)</source>
431            <translation>Zaawansowany (uÅŒytkownik obeznany z systemami plików)</translation>
432        </message>
433        <message>
434            <source>FreeBSD Experts (CLI manual mode)</source>
435            <translation>Ekspert FreeBSD (tryb ręczny wiersza poleceń)</translation>
436        </message>
437        <message>
438            <source>Please select the disk or partition you wish to install onto. Please note that BSD can only be installed to an entire disk, or primary partition larger than 10GB. </source>
439            <translation>Proszę wybierz dysk lub partycję na której chcesz zainstalować system. Pamiętaj, ÅŒe BSD moÅŒe zostać zainstalowany jedynie na całym dysku lub na partycji podstawowej większej niÅŒ 10GB. </translation>
440        </message>
441        <message>
442            <source>Selected Disk</source>
443            <translation>Wybrany dysk</translation>
444        </message>
445        <message>
446            <source>Selected Partition</source>
447            <translation>Wybrana partycja</translation>
448        </message>
449        <message>
450            <source>Partition disk with GPT</source>
451            <translation>Partycjonuj dysk z GPT</translation>
452        </message>
453        <message>
454            <source>Do you wish to Encrypt your private data? You will need to enter a password at each system bootup.</source>
455            <translation>Chcesz zaszyfrować swoje osobiste dane? Będzie to oznaczało konieczność podawania hasła przy kaÅŒdym starcie systemu.</translation>
456        </message>
457        <message>
458            <source>Encrypt user data</source>
459            <translation>Zaszyfruj dane uÅŒytkownika</translation>
460        </message>
461        <message>
462            <source>Passphrase</source>
463            <translation>Hasło</translation>
464        </message>
465        <message>
466            <source>Passphrase (repeat)</source>
467            <translation>Hasło (powtórz)</translation>
468        </message>
469        <message>
470            <source>Please select the type of filesystem you want to use for this installation.</source>
471            <translation>Proszę wybierz typ systemu plików który chcesz uÅŒyć dla tej instalacji.</translation>
472        </message>
473        <message>
474            <source>Filesystem</source>
475            <translation>System plików</translation>
476        </message>
477        <message>
478            <source>Install bootable MBR</source>
479            <translation>Instaluj bootowalny MBR</translation>
480        </message>
481        <message>
482            <source>Below you may adjust the file-system mount points. For most users the defaults will work best. </source>
483            <translation>PoniÅŒej moÅŒesz dostosować punkty montowania systemów plików. Dla większości uÅŒytkowników ustawienia domyślne będą działały najlepiej.</translation>
484        </message>
485        <message>
486            <source>Free Space (MB)</source>
487            <translation>Wolne miejsce (MB)</translation>
488        </message>
489        <message>
490            <source>&amp;Add</source>
491            <translation>&amp;Dodaj</translation>
492        </message>
493        <message>
494            <source>Resize</source>
495            <translation>Zmień rozmiar</translation>
496        </message>
497        <message>
498            <source>&amp;Remove</source>
499            <translation>&amp;Usuń</translation>
500        </message>
501        <message>
502            <source>You have chosen Expert mode. In this mode you are able to launch a terminal window and use the command-line to manually partition your disk. When you are finished, make sure to mount your filesystems to /mnt to begin the installation. </source>
503            <translation>Wybrałeś tryb eksperta. W tym trybie moÅŒesz uruchomić okno terminala i uÅŒyć wiersza poleceń do ręcznego partycjonowania dysku. Gdy zakończysz, upewnij się, ÅŒe zamontowałeś systemy plików w /mnt aby móc rozpocząć instalację. </translation>
504        </message>
505        <message>
506            <source>&amp;Launch terminal</source>
507            <translation>&amp;Uruchom terminal</translation>
508        </message>
509        <message>
510            <source>Please check the disk summary below and click finish to save your settings. </source>
511            <translation>Proszę przejrzyj podsumowanie konfiguracji dysku poniÅŒej i kliknij Zakończ aby zapisać te ustawienia.</translation>
512        </message>
513        <message>
514            <source>Use entire disk</source>
515            <translation>Wykorzystaj cały dysk</translation>
516        </message>
517        <message>
518            <source>Mount</source>
519            <translation>Montowanie</translation>
520        </message>
521        <message>
522            <source>Size</source>
523            <translation>Rozmiar</translation>
524        </message>
525        <message>
526            <source>Type</source>
527            <translation>Typ</translation>
528        </message>
529        <message>
530            <source>ZFS Mounts</source>
531            <translation>Punkty montowania ZFS</translation>
532        </message>
533        <message>
534            <source>ZFS Options</source>
535            <translation>Opcje ZFS</translation>
536        </message>
537        <message>
538            <source>Resizing</source>
539            <translation>Zmiana rozmiaru</translation>
540        </message>
541        <message>
542            <source>Remove mount-point</source>
543            <translation>Usuń punkt montowania</translation>
544        </message>
545        <message>
546            <source>Are you sure you want to remove this mount point?</source>
547            <translation>Na pewno chcesz usunąć ten punkt montowania?</translation>
548        </message>
549        <message>
550            <source>Enter mount-point</source>
551            <translation>Podaj punkt montowania</translation>
552        </message>
553        <message>
554            <source>Please enter the new mount-point:</source>
555            <translation>Proszę podaj nowy punkt montowania:</translation>
556        </message>
557        <message>
558            <source>Specify a size for the mount</source>
559            <translation>Podaj rozmiar montowania</translation>
560        </message>
561        <message>
562            <source>Editing:</source>
563            <translation>Edytowanie:</translation>
564        </message>
565        <message>
566            <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source>
567            <translation>Instalowanie do systemu plików zamontowanego w /mnt</translation>
568        </message>
569        <message>
570            <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
571            <translation>Dysk zostanie skonfigurowany przy uÅŒyciu następujących ustawień:</translation>
572        </message>
573        <message>
574            <source>Disk:</source>
575            <translation>Dysk:</translation>
576        </message>
577        <message>
578            <source>Mirroring:</source>
579            <translation>Mirroring:</translation>
580        </message>
581        <message>
582            <source>Partition:</source>
583            <translation>Partycja:</translation>
584        </message>
585        <message>
586            <source>FileSystem:</source>
587            <translation>System plików:</translation>
588        </message>
589        <message>
590            <source>Size:</source>
591            <translation>Rozmiar:</translation>
592        </message>
593        <message>
594            <source>Mount:</source>
595            <translation>Punkt montowania:</translation>
596        </message>
597        <message>
598            <source>Disable Encryption</source>
599            <translation>Wyłącz szyfrowanie</translation>
600        </message>
601        <message>
602            <source>Enable Encryption</source>
603            <translation>Włącz szyfrowanie</translation>
604        </message>
605        <message>
606            <source>Please enter the password for this partition:</source>
607            <translation>Proszę wprowadź hasło dla tej partycji:</translation>
608        </message>
609        <message>
610            <source>Password:</source>
611            <translation>Hasło:</translation>
612        </message>
613        <message>
614            <source>Please confirm the password for this partition:</source>
615            <translation>Proszę potwierdź hasło dla tej partycji:</translation>
616        </message>
617        <message>
618            <source>Confirm Password:</source>
619            <translation>Potwierdź hasło:</translation>
620        </message>
621        <message>
622            <source>Password Mismatch</source>
623            <translation>Niezgodność haseł</translation>
624        </message>
625        <message>
626            <source>The passwords entered do not match!</source>
627            <translation>Podane hasła się od siebie róŌnią!</translation>
628        </message>
629        <message>
630            <source>Enable ZFS mirror/raidz mode</source>
631            <translation>Włącz tryb mirror/raidz dla ZFS</translation>
632        </message>
633        <message>
634            <source>ZFS Virtual Device Mode</source>
635            <translation>Tryb wirtualnego urządzenia ZFS</translation>
636        </message>
637        <message>
638            <source>Please select at least 1 other drive for mirroring</source>
639            <translation>Proszę wybierz przynajmniej 1 dodatkowy dysk dla mirroringu</translation>
640        </message>
641        <message>
642            <source>Options:</source>
643            <translation>Opcje:</translation>
644        </message>
645        <message>
646            <source>If this is a single disk ZFS install, you can continue, otherwise please select the mirror / raid mode and disks below. </source>
647            <translation>MoÅŒesz kontynuować jeśli jest to instalacja ZFS na jednym dysku, w przeciwnym razie proszę wybierz tryb mirror/raidz i odpowiednie dyski poniÅŒej. </translation>
648        </message>
649        <message>
650            <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source>
651            <translation>Zbiory danych ZFS:&lt;br&gt;</translation>
652        </message>
653        <message>
654            <source>Invalid Mount</source>
655            <translation>Błędny punkt montowania</translation>
656        </message>
657        <message>
658            <source>Cannot create /boot dataset on ZFS with encryption enabled!</source>
659            <translation>Nie moÅŒna stworzyc zbioru /boot na systemie ZFS z włączonym szyfrowaniem!</translation>
660        </message>
661        <message>
662            <source>Mount point should start with '/'</source>
663            <translation>Punkt montowania powinien się zaczynać od '/'</translation>
664        </message>
665        <message>
666            <source>UFS (32bit and systems with less than 2GB of RAM)</source>
667            <translation>UFS (systemy 32-bitowe lub mające mniej niÅŒ 2GB RAM)</translation>
668        </message>
669        <message>
670            <source>ZFS (64bit systems with more than 2GB RAM)</source>
671            <translation>ZFS (systemy 64-bitowe z więcej niÅŒ 2GB RAM)</translation>
672        </message>
673        <message>
674            <source>Note: Using ZFS mirror/raidz can only be enabled when doing full-disk installations</source>
675            <translation>Uwaga: ZFS z włączonym trybem mirror/raidz moÅŒe zostać uÅŒyty wyłącznie w instalacjach na całym dysku</translation>
676        </message>
677        <message>
678            <source>Please select 2 or 4 additional drives for raidz1</source>
679            <translation>Proszę wybierz 2 lub 4 dodatkowe dyski dla raidz1</translation>
680        </message>
681        <message>
682            <source>Please select 3, 5, or 9 additional drives for raidz2</source>
683            <translation>Proszę wybierz 3, 5 lub 9 dodatkowych dysków dla raidz2</translation>
684        </message>
685        <message>
686            <source>Please select 4, 6, or 10 additional drives for raidz3</source>
687            <translation>Proszę wybierz 4, 6 lub 10 dodatkowych dysków dla raidz3</translation>
688        </message>
689        <message>
690            <source>Enter SWAP size</source>
691            <translation type="unfinished">
[1620346]692            </translation>
[7eb8911]693        </message>
694        <message>
695            <source>Size (MB)</source>
696            <translation type="unfinished">
[1620346]697            </translation>
[7eb8911]698        </message>
699    </context>
700    <context>
701        <name>wizardFreeBSD</name>
702        <message>
703            <source>Please enter the root password for this server</source>
704            <translation>Proszę wprowadź hasło administratora (root) dla tego serwera</translation>
705        </message>
706        <message>
707            <source>Password</source>
708            <translation>Hasło</translation>
709        </message>
710        <message>
711            <source>Password (Repeat)</source>
712            <translation>Hasło (Powtórz)</translation>
713        </message>
714        <message>
715            <source>Please create a user for this server</source>
716            <translation>Proszę utwórz uÅŒytkownika dla tego serwera</translation>
717        </message>
718        <message>
719            <source>Name</source>
720            <translation>Nazwa</translation>
721        </message>
722        <message>
723            <source>Username</source>
724            <translation>Nazwa uÅŒytkownika</translation>
725        </message>
726        <message>
727            <source>Default shell</source>
728            <translation>Domyślna powłoka (shell)</translation>
729        </message>
730        <message>
731            <source>Please enter a system hostname and remote login preference.</source>
732            <translation>Proszę podaj nazwę systemu i preferencje logowania zdalnego.</translation>
733        </message>
734        <message>
735            <source>Hostname</source>
736            <translation>Nazwa komputera</translation>
737        </message>
738        <message>
739            <source>Enable remote SSH login</source>
740            <translation>Włącz zdalne logowanie SSH</translation>
741        </message>
742        <message>
743            <source>Please select a network device to configure for this system.</source>
744            <translation>Proszę wybierz do konfiguracji urządzenie sieciowe dla tego systemu.</translation>
745        </message>
746        <message>
747            <source>Network Interface</source>
748            <translation>Interfejs sieciowy</translation>
749        </message>
750        <message>
751            <source>IP Address</source>
752            <translation>Adres IP</translation>
753        </message>
754        <message>
755            <source>Netmask</source>
756            <translation>Maska Sieciowa</translation>
757        </message>
758        <message>
759            <source>Nameserver (DNS)</source>
760            <translation>Serwer nazw (DNS)</translation>
761        </message>
762        <message>
763            <source>Gateway</source>
764            <translation>Brama sieciowa</translation>
765        </message>
766        <message>
767            <source>IPv6 Address</source>
768            <translation>Adres IPv6</translation>
769        </message>
770        <message>
771            <source>IPv6 Gateway</source>
772            <translation>Brama IPv6</translation>
773        </message>
774        <message>
775            <source>IPv6 Nameserver</source>
776            <translation>Serwer nazw IPv6</translation>
777        </message>
778        <message>
779            <source>000.000.000.000; </source>
780            <translation>000.000.000.000; </translation>
781        </message>
782        <message>
783            <source>Please select any optional features to install.</source>
784            <translation>Proszę wybierz dodatkowe elementy do zainstalowania.</translation>
785        </message>
786        <message>
787            <source>Install system sources (/usr/src)</source>
788            <translation>Instalacja źródeł systemu (/usr/src)</translation>
789        </message>
790        <message>
791            <source>Install ports tree (/usr/ports)</source>
792            <translation>Instalacja drzewa portów (/usr/ports)</translation>
793        </message>
794        <message>
795            <source>This wizard will walk you though the setup of your new server. Click next to begin. </source>
796            <translation>Ten kreator poprowadzi cię przez konfigurację nowego serwera. Kliknij Dalej aby rozpocząć.</translation>
797        </message>
798    </context>
799</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.