source: src-qt4/pc-installgui/i18n/SysInstaller_pl.ts @ 36a3b28

9.2-releaseenter/10releng/10.0releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2
Last change on this file since 36a3b28 was 36a3b28, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 20 months ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 35.4 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>Installer</name>
6    <message>
7        <source>Switch between US layout and user selected layout</source>
8        <translation>Przełączanie pomiędzy układem US a tym wskazanym przez uÅŒytkownika</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>Ab&amp;ort</source>
12        <translation>&amp;Przerwij</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>&amp;Back</source>
16        <translation>&amp;Cofnij</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>&amp;Next</source>
20        <translation>&amp;Dalej</translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>Welcome to PC-BSD! Please select your language and click next to continue.</source>
24        <translation>Witamy w PC-BSD! Proszę wybierz swój język i kliknij Dalej aby kontynuować.</translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>&amp;Customize</source>
28        <translation>&amp;Dostosuj</translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>Summary</source>
32        <translation>Podsumowanie</translation>
33    </message>
34    <message>
35        <source>Disk Selection</source>
36        <translation>Wybór dysku</translation>
37    </message>
38    <message>
39        <source>Installation</source>
40        <translation>Instalacja</translation>
41    </message>
42    <message>
43        <source>Your system is now being installed! This process may take a while, depending upon the installation options chosen, and system speed. You will be notified when the installation is finished.</source>
44        <translation>Twój system jest właśnie instalowany. MoÅŒe to chwilę potrwać, w zaleÅŒności od wybranych opcji instalacji i szybkości działania systemu. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.</translation>
45    </message>
46    <message>
47        <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source>
48        <translation>Instalowanie do systemu plików zamontowanego w /mnt</translation>
49    </message>
50    <message>
51        <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
52        <translation>Dysk zostanie skonfigurowany przy uÅŒyciu następujących ustawień:</translation>
53    </message>
54    <message>
55        <source>Disk:</source>
56        <translation>Dysk:</translation>
57    </message>
58    <message>
59        <source>Mirroring:</source>
60        <translation>Mirroring:</translation>
61    </message>
62    <message>
63        <source>Partition:</source>
64        <translation>Partycja:</translation>
65    </message>
66    <message>
67        <source>FileSystem:</source>
68        <translation>System plików:</translation>
69    </message>
70    <message>
71        <source>Size:</source>
72        <translation>Rozmiar:</translation>
73    </message>
74    <message>
75        <source>Mount:</source>
76        <translation>Punkt montowania:</translation>
77    </message>
78    <message>
79        <source>The following meta-pkgs will be installed:</source>
80        <translation>Następujące meta-pakiety zostaną zainstalowane:</translation>
81    </message>
82    <message>
83        <source>PC-BSD Installer</source>
84        <translation>Instalator PC-BSD</translation>
85    </message>
86    <message>
87        <source>Start the installation now?</source>
88        <translation>Uruchomić teraz instalację?</translation>
89    </message>
90    <message>
91        <source>Are you sure you want to abort this installation?</source>
92        <translation>Jesteś pewien, ÅŒe chcesz przerwać instalację?</translation>
93    </message>
94    <message>
95        <source>Failed!</source>
96        <translation>Niepowodzenie!</translation>
97    </message>
98    <message>
99        <source>The installer has encountered an error and has been halted.</source>
100        <translation>Instalator napotkał błąd i został wstrzymany.</translation>
101    </message>
102    <message>
103        <source>Do you want to generate an error report?</source>
104        <translation>Czy ÅŒyczysz sobie utworzenia raportu o błędach?</translation>
105    </message>
106    <message>
107        <source>Restart the system now?</source>
108        <translation>Zrestartować teraz system?</translation>
109    </message>
110    <message>
111        <source>Installing system... This may take a while...</source>
112        <translation>Trwa instalacja systemu... MoÅŒe to chwilę potrwać...</translation>
113    </message>
114    <message>
115        <source>Options:</source>
116        <translation>Opcje:</translation>
117    </message>
118    <message>
119        <source>&amp;Finish</source>
120        <translation>&amp;Zakończ</translation>
121    </message>
122    <message>
123        <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source>
124        <translation>Zbiory danych ZFS:&lt;br&gt;</translation>
125    </message>
126    <message>
127        <source>Display hardware compatibility diagnostic</source>
128        <translation>Wyświetl diagnostykę kompatybilności sprzętowej</translation>
129    </message>
130    <message>
131        <source>System Selection</source>
132        <translation>Wybór systemu</translation>
133    </message>
134    <message>
135        <source>Installing packages... This may take a while...</source>
136        <translation>Instalacja pakietów... MoÅŒe to zająć chwilę...</translation>
137    </message>
138    <message>
139        <source>Change the installation language</source>
140        <translation>Zmień język instalacji</translation>
141    </message>
142    <message>
143        <source>Customize the selected system</source>
144        <translation>Dostosuj wybrany system</translation>
145    </message>
146    <message>
147        <source>Display help for the current screen</source>
148        <translation>Wyświetl pomoc dla aktualnego ekranu</translation>
149    </message>
150    <message>
151        <source>Launch the on-screen keyboard</source>
152        <translation>Uruchom klawiaturę ekranową</translation>
153    </message>
154    <message>
155        <source>Cancel the installation</source>
156        <translation>Anuluj instalację</translation>
157    </message>
158    <message>
159        <source>TrueOS Package Selection</source>
160        <translation>Wybór pakietów TrueOS</translation>
161    </message>
162    <message>
163        <source>PC-BSD Package Selection</source>
164        <translation>Wybór pakietów PC-BSD</translation>
165    </message>
166    <message>
167        <source>Your system is now installed!
168 Click Finish to reboot. After rebooting you may eject the install media.</source>
169        <translation>Twój system został zainstalowany! Kliknij Zakończ aby zrestartować komputer. Po restarcie będziesz mógł wysunąć nośnik instalacyjny.</translation>
170    </message>
171    <message>
172        <source>&amp;Cancel</source>
173        <translation>&amp;Anuluj</translation>
174    </message>
175    <message>
176        <source>Extracting system...</source>
177        <translation>Rozpakowywanie systemu...</translation>
178    </message>
179    <message>
180        <source>Unable to detect any disk drives! The install will now exit.</source>
181        <translation>Nie wykryto ÅŒadnych dysków! Instalator zakończy pracę.</translation>
182    </message>
183    <message>
184        <source>Unable to suggest a partition for the detected disk.</source>
185        <translation>Nie udało się zasugerować układu partycji dla wykrytego dysku.</translation>
186    </message>
187    <message>
188        <source>Detected that you are running the 32bit version. If your system is 64bit capable (most systems made after 2005), you really should be running the 64bit version</source>
189        <translation>Wykryto ÅŒe uÅŒywasz 32-bitowej wersji. Jeśli twój sprzęt jest 64-bitowy (jak większość stworzona w roku 2005 i później), powinieneś uÅŒywać wersji 64-bitowej.</translation>
190    </message>
191    <message>
192        <source>The selected disk / partition is less than recommended %1GB. The installation may fail...</source>
193        <translation>Wybrany dysk / partycja jest mniejsza niÅŒ sugerowane %1GB. Instalacja moÅŒe się nie udać...</translation>
194    </message>
195    <message>
196        <source>Load installation config file from USB stick</source>
197        <translation>Załaduj plik z konfiguracją instalacji z nośnika USB</translation>
198    </message>
199    <message>
200        <source>Load config from USB</source>
201        <translation>Ładuj konfigurację z USB</translation>
202    </message>
203    <message>
204        <source>Desktop (PC-BSD)</source>
205        <translation>Stacja Robocza (PC-BSD)</translation>
206    </message>
207    <message>
208        <source>Server (TrueOS)</source>
209        <translation>Serwer (TrueOS)</translation>
210    </message>
211    <message>
212        <source>Save Config to USB</source>
213        <translation>Zapisz konfigurację na USB</translation>
214    </message>
215    <message>
216        <source>This will save your installation configuration to a MSDOSFS/FAT32 formatted USB stick. Continue?</source>
217        <translation>Tutaj nastąpi zapis konfiguracji twojej instalacji na nośniku USB sformatowanym jako MSDOSFS/FAT32. Kontynuować?</translation>
218    </message>
219    <message>
220        <source>Please insert a USB stick now, and click OK to continue.</source>
221        <translation>Proszę teraz podłączyć nośnik USB i kliknąć OK aby kontynuować.</translation>
222    </message>
223    <message>
224        <source>Please enter the nickname you want to save this configuration as.</source>
225        <translation>Proszę podać nazwę pod jaką konfiguracja będzie zapisana.</translation>
226    </message>
227    <message>
228        <source>Failed saving config to USB media. Is the device working and formatted MSDOSFS/FAT32?</source>
229        <translation>Zapis na nośniku USB nie powiódł się. Urządzenie jest sprawne i sformatowane jako MSDOSFS/FAT32?</translation>
230    </message>
231    <message>
232        <source>Configuration saved! You may now safely remove the USB media.</source>
233        <translation>Konfiguracja została zapisana! MoÅŒna teraz bezpiecznie usunąć nośnik USB.</translation>
234    </message>
235    <message>
236        <source>Please insert the USB stick now, and click OK to continue.</source>
237        <translation>Teraz proszę podłączyć nośnik USB i kliknąć OK aby kontynuować.</translation>
238    </message>
239    <message>
240        <source>Failed loading saved config file from the USB media. Is the device working and formatted MSDOSFS/FAT32?</source>
241        <translation>Ładowanie zapisanej konfiruacji z nośnika USB nie powiodło się. Urządzenie jest sprawne i sformatowane jako MSDOSFS/FAT32?</translation>
242    </message>
243    <message>
244        <source>Configuration loaded! You may now safely remove the USB media.</source>
245        <translation>Konfiguracja została załadowana! MoÅŒna teraz bezpiecznie usunąć nośnik USB.</translation>
246    </message>
247    <message>
248        <source>Config File:</source>
249        <translation>Plik konfiguracji:</translation>
250    </message>
251    <message>
252        <source>Start the install using this config file?</source>
253        <translation>Rozpocząć instalację uÅŒywajac tego pliku konfiguracji?</translation>
254    </message>
255    <message>
256        <source>This will load a installation configuration file your MSDOSFS/FAT32 formatted USB stick. Continue?</source>
257        <translation>Teraz nastąpi załadowanie konfiguracji instalacji ze sformatowanego jako MSDOSFS/FAT32 nośnika USB. Kontynuować?</translation>
258    </message>
259    <message>
260        <source>Restore from Life-Preserver backup</source>
261        <translation type="unfinished">Przywróć kopię z programu Life-Preserver</translation>
262    </message>
263    <message>
264        <source>Manage network connectivity</source>
265        <translation>Zarządzaj połączeniami sieciowymi</translation>
266    </message>
267    <message>
268        <source>ZFS Datasets:</source>
269        <translation>Zbiory danych ZFS:</translation>
270    </message>
271    <message>
272        <source>The original ZFS layout will be restored</source>
273        <translation type="unfinished">
274            </translation>
275    </message>
276    <message>
277        <source>Performing a restore from a Life-Preserver backup. Click next to start the restore wizard.</source>
278        <translation type="unfinished">
279            </translation>
280    </message>
281    <message>
282        <source>Start the restore now?</source>
283        <translation type="unfinished">
284            </translation>
285    </message>
286    <message>
287        <source>Your system is now restored!
288Click Finish to reboot. After rebooting you may eject the install media.</source>
289        <translation type="unfinished">
290            </translation>
291    </message>
292    <message>
293        <source>System Restore</source>
294        <translation type="unfinished">
295            </translation>
296    </message>
297    <message>
298        <source>Your system is now being restored, this may take a while depending upon the size of your backup and network conditions.</source>
299        <translation type="unfinished">
300            </translation>
301    </message>
302    <message>
303        <source>Installing meta-package: %1</source>
304        <translation type="unfinished">
305            </translation>
306    </message>
307    <message>
308        <source>Restoring system: %1</source>
309        <translation type="unfinished">
310            </translation>
311    </message>
312</context>
313<context>
314    <name>QObject</name>
315    <message>
316        <source>This screen allows you to select the language you wish to perform the install with.</source>
317        <translation>Ten ekran pozwala na wybranie języka w którym ma zostać przeprowadzona instalacja</translation>
318    </message>
319    <message>
320        <source>This screen allows you to select the type of system you wish to install. Clicking customize will allow you to change the selected packages for your system.</source>
321        <translation>Ten ekran pozwala na wybranie typu systemu do instalacji. Kliknięcie na Dostosuj pozwoli Ci zmienić zestaw pakietów wybranych do zainstalowania w Twoim systemie.</translation>
322    </message>
323    <message>
324        <source>This screen will display the currently selected disk options. Clicking customize will allow you to change the target disk, file-systems and more.</source>
325        <translation>Ten ekran wyświetla aktualnie wybrane opcje dysku. Kliknięcie na Dostosuj pozwala na zmianę dysku docelowego, systemów plików i in.</translation>
326    </message>
327    <message>
328        <source>Your system is now installing! Go grab a cup of coffee and relax, the installer will notify you when it is finished.</source>
329        <translation>System jest teraz instalowany! Chwyć kubek kawy i zrelaksuj się, instalator poinformuje cię gdy zakończy pracę.</translation>
330    </message>
331    <message>
332        <source>The system is now finished installing! Click Finish to reboot, and be sure to eject any install media before booting into your new system.</source>
333        <translation>System został zainstalowany! Kliknij Zakończ aby zrestartować; pamiętaj o usunięciu wszystkich nośników instalacyjnych przed uruchomieniem nowego systemu.</translation>
334    </message>
335</context>
336<context>
337    <name>desktopSelection</name>
338    <message>
339        <source>System Package Configuration</source>
340        <translation>Konfiguracja pakietów Systemowych</translation>
341    </message>
342    <message>
343        <source>Available System Packages</source>
344        <translation>Dostępne pakiety systemowe</translation>
345    </message>
346    <message>
347        <source>&amp;Save</source>
348        <translation>&amp;Zapisz</translation>
349    </message>
350    <message>
351        <source>&amp;Cancel</source>
352        <translation>&amp;Anuluj</translation>
353    </message>
354    <message>
355        <source>No Desktop</source>
356        <translation>Nie wybrano MenadÅŒera Pulpitu</translation>
357    </message>
358    <message>
359        <source>No desktops have been selected! Please choose at least one desktop to continue.</source>
360        <translation>Nie wybrano MenadÅŒera Pulpitu! Proszę wybierz co najmniej jednego aby kontynuować.</translation>
361    </message>
362    <message>
363        <source>View Packages</source>
364        <translation>PokaÅŒ Pakiety</translation>
365    </message>
366    <message>
367        <source>Package Listing for:</source>
368        <translation>Lista pakietów dla:</translation>
369    </message>
370    <message>
371        <source>Please select the software to install. Post-install you may also add / remove software via the Package Manager (desktop) or &quot;pkg&quot; command (server).</source>
372        <translation type="unfinished">
373            </translation>
374    </message>
375</context>
376<context>
377    <name>dialogCheckHardware</name>
378    <message>
379        <source>Detected hardware devices</source>
380        <translation>Wykryte urządzenia</translation>
381    </message>
382    <message>
383        <source>&amp;Close</source>
384        <translation>&amp;Zamknij</translation>
385    </message>
386    <message>
387        <source>Video driver:</source>
388        <translation>Sterownik wideo:</translation>
389    </message>
390    <message>
391        <source>Video resolution:</source>
392        <translation>Rozdzielczość ekranu:</translation>
393    </message>
394    <message>
395        <source>No ethernet detected</source>
396        <translation>Nie wykryto kart ethernetowych</translation>
397    </message>
398    <message>
399        <source>Ethernet device:</source>
400        <translation>Urządzenie ethernet:</translation>
401    </message>
402    <message>
403        <source>No wifi detected</source>
404        <translation>Nie wykryto wifi</translation>
405    </message>
406    <message>
407        <source>Wifi device:</source>
408        <translation>Urządzenie Wifi:</translation>
409    </message>
410    <message>
411        <source>No sound detected</source>
412        <translation>Brak dźwięku</translation>
413    </message>
414    <message>
415        <source>Sound device:</source>
416        <translation>Urządzenie dźwiękowe:</translation>
417    </message>
418</context>
419<context>
420    <name>dialogFSSize</name>
421    <message>
422        <source>Size:</source>
423        <translation>Rozmiar:</translation>
424    </message>
425    <message>
426        <source>MB</source>
427        <translation>MB</translation>
428    </message>
429    <message>
430        <source>&amp;Ok</source>
431        <translation>&amp;Ok            </translation>
432    </message>
433    <message>
434        <source>&amp;Cancel</source>
435        <translation>&amp;Anuluj</translation>
436    </message>
437</context>
438<context>
439    <name>dialogHelp</name>
440    <message>
441        <source>&amp;Close</source>
442        <translation>&amp;Zamknij</translation>
443    </message>
444</context>
445<context>
446    <name>dialogInfoBox</name>
447    <message>
448        <source>&amp;Close</source>
449        <translation>&amp;Zamknij</translation>
450    </message>
451</context>
452<context>
453    <name>widgetKeyboard</name>
454    <message>
455        <source>Keyboard Settings</source>
456        <translation>Ustawienia klawiatury</translation>
457    </message>
458    <message>
459        <source>Key Layout</source>
460        <translation>Układ klawiszy</translation>
461    </message>
462    <message>
463        <source>Variant</source>
464        <translation>Wariant</translation>
465    </message>
466    <message>
467        <source>Keyboard Model</source>
468        <translation>Model klawiatury</translation>
469    </message>
470    <message>
471        <source>( you may type into the space below to test your selected settings. )</source>
472        <translation>( moÅŒesz pisać w polu poniÅŒej, aby sprawdzić wybrane ustawienia. )</translation>
473    </message>
474    <message>
475        <source>&amp;Apply</source>
476        <translation>&amp;Zastosuj</translation>
477    </message>
478    <message>
479        <source>&amp;Close</source>
480        <translation>&amp;Zamknij</translation>
481    </message>
482</context>
483<context>
484    <name>wizardDisk</name>
485    <message>
486        <source>This wizard will walk you through the disk setup process. Please choose the setup mode you wish to use.</source>
487        <translation>Ten kreator poprowadzi cię przez proces konfiguracji dysku. Proszę wybierz typ konfiguracji który ma zostać uÅŒyty.</translation>
488    </message>
489    <message>
490        <source>Setup Mode</source>
491        <translation>Typ konfiguracji</translation>
492    </message>
493    <message>
494        <source>Basic (New to BSD or disk partitioning)</source>
495        <translation>Podstawowy (Nowicjusz w BSD lub partycjonowaniu dysków)</translation>
496    </message>
497    <message>
498        <source>Advanced (Experienced with file-systems)</source>
499        <translation>Zaawansowany (uÅŒytkownik obeznany z systemami plików)</translation>
500    </message>
501    <message>
502        <source>FreeBSD Experts (CLI manual mode)</source>
503        <translation>Ekspert FreeBSD (tryb ręczny wiersza poleceń)</translation>
504    </message>
505    <message>
506        <source>Selected Disk</source>
507        <translation>Wybrany dysk</translation>
508    </message>
509    <message>
510        <source>Selected Partition</source>
511        <translation>Wybrana partycja</translation>
512    </message>
513    <message>
514        <source>Partition disk with GPT</source>
515        <translation>Partycjonuj dysk z GPT</translation>
516    </message>
517    <message>
518        <source>Below you may adjust the file-system mount points. For most users the defaults will work best. </source>
519        <translation>PoniÅŒej moÅŒesz dostosować punkty montowania systemów plików. Dla większości uÅŒytkowników ustawienia domyślne będą działały najlepiej.</translation>
520    </message>
521    <message>
522        <source>&amp;Add</source>
523        <translation>&amp;Dodaj</translation>
524    </message>
525    <message>
526        <source>&amp;Remove</source>
527        <translation>&amp;Usuń</translation>
528    </message>
529    <message>
530        <source>You have chosen Expert mode. In this mode you are able to launch a terminal window and use the command-line to manually partition your disk. When you are finished, make sure to mount your filesystems to /mnt to begin the installation. </source>
531        <translation>Wybrałeś tryb eksperta. W tym trybie moÅŒesz uruchomić okno terminala i uÅŒyć wiersza poleceń do ręcznego partycjonowania dysku. Gdy zakończysz, upewnij się, ÅŒe zamontowałeś systemy plików w /mnt aby móc rozpocząć instalację. </translation>
532    </message>
533    <message>
534        <source>&amp;Launch terminal</source>
535        <translation>&amp;Uruchom terminal</translation>
536    </message>
537    <message>
538        <source>Please check the disk summary below and click finish to save your settings. </source>
539        <translation>Proszę przejrzyj podsumowanie konfiguracji dysku poniÅŒej i kliknij Zakończ aby zapisać te ustawienia.</translation>
540    </message>
541    <message>
542        <source>Use entire disk</source>
543        <translation>Wykorzystaj cały dysk</translation>
544    </message>
545    <message>
546        <source>ZFS Mounts</source>
547        <translation>Punkty montowania ZFS</translation>
548    </message>
549    <message>
550        <source>ZFS Options</source>
551        <translation>Opcje ZFS</translation>
552    </message>
553    <message>
554        <source>Resizing</source>
555        <translation>Zmiana rozmiaru</translation>
556    </message>
557    <message>
558        <source>Remove mount-point</source>
559        <translation>Usuń punkt montowania</translation>
560    </message>
561    <message>
562        <source>Are you sure you want to remove this mount point?</source>
563        <translation>Na pewno chcesz usunąć ten punkt montowania?</translation>
564    </message>
565    <message>
566        <source>Enter mount-point</source>
567        <translation>Podaj punkt montowania</translation>
568    </message>
569    <message>
570        <source>Please enter the new mount-point:</source>
571        <translation>Proszę podaj nowy punkt montowania:</translation>
572    </message>
573    <message>
574        <source>Editing:</source>
575        <translation>Edytowanie:</translation>
576    </message>
577    <message>
578        <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source>
579        <translation>Instalowanie do systemu plików zamontowanego w /mnt</translation>
580    </message>
581    <message>
582        <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
583        <translation>Dysk zostanie skonfigurowany przy uÅŒyciu następujących ustawień:</translation>
584    </message>
585    <message>
586        <source>Disk:</source>
587        <translation>Dysk:</translation>
588    </message>
589    <message>
590        <source>Mirroring:</source>
591        <translation>Mirroring:</translation>
592    </message>
593    <message>
594        <source>Partition:</source>
595        <translation>Partycja:</translation>
596    </message>
597    <message>
598        <source>FileSystem:</source>
599        <translation>System plików:</translation>
600    </message>
601    <message>
602        <source>Size:</source>
603        <translation>Rozmiar:</translation>
604    </message>
605    <message>
606        <source>Mount:</source>
607        <translation>Punkt montowania:</translation>
608    </message>
609    <message>
610        <source>Enable ZFS mirror/raidz mode</source>
611        <translation>Włącz tryb mirror/raidz dla ZFS</translation>
612    </message>
613    <message>
614        <source>ZFS Virtual Device Mode</source>
615        <translation>Tryb wirtualnego urządzenia ZFS</translation>
616    </message>
617    <message>
618        <source>Please select at least 1 other drive for mirroring</source>
619        <translation>Proszę wybierz przynajmniej 1 dodatkowy dysk dla mirroringu</translation>
620    </message>
621    <message>
622        <source>Options:</source>
623        <translation>Opcje:</translation>
624    </message>
625    <message>
626        <source>If this is a single disk ZFS install, you can continue, otherwise please select the mirror / raid mode and disks below. </source>
627        <translation>MoÅŒesz kontynuować jeśli jest to instalacja ZFS na jednym dysku, w przeciwnym razie proszę wybierz tryb mirror/raidz i odpowiednie dyski poniÅŒej. </translation>
628    </message>
629    <message>
630        <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source>
631        <translation>Zbiory danych ZFS:&lt;br&gt;</translation>
632    </message>
633    <message>
634        <source>Invalid Mount</source>
635        <translation>Błędny punkt montowania</translation>
636    </message>
637    <message>
638        <source>Mount point should start with &apos;/&apos;</source>
639        <translation>Punkt montowania powinien się zaczynać od &apos;/&apos;</translation>
640    </message>
641    <message>
642        <source>Note: Using ZFS mirror/raidz can only be enabled when doing full-disk installations</source>
643        <translation>Uwaga: ZFS z włączonym trybem mirror/raidz moÅŒe zostać uÅŒyty wyłącznie w instalacjach na całym dysku</translation>
644    </message>
645    <message>
646        <source>Please select 2 or 4 additional drives for raidz1</source>
647        <translation>Proszę wybierz 2 lub 4 dodatkowe dyski dla raidz1</translation>
648    </message>
649    <message>
650        <source>Please select 3, 5, or 9 additional drives for raidz2</source>
651        <translation>Proszę wybierz 3, 5 lub 9 dodatkowych dysków dla raidz2</translation>
652    </message>
653    <message>
654        <source>Please select 4, 6, or 10 additional drives for raidz3</source>
655        <translation>Proszę wybierz 4, 6 lub 10 dodatkowych dysków dla raidz3</translation>
656    </message>
657    <message>
658        <source>Enter SWAP size</source>
659        <translation>Podaj wielkość partycji SWAP</translation>
660    </message>
661    <message>
662        <source>Size (MB)</source>
663        <translation>Rozmiar (MB)</translation>
664    </message>
665    <message>
666        <source>ZFS pool name</source>
667        <translation>Nazwa ZFS pool</translation>
668    </message>
669    <message>
670        <source>Force ZFS 4K block size</source>
671        <translation>Wymuś wielkość bloku 4K dla ZFS</translation>
672    </message>
673    <message>
674        <source>(MB)</source>
675        <translation>(MB)</translation>
676    </message>
677    <message>
678        <source>Swap Size</source>
679        <translation>Rozmiar Swap</translation>
680    </message>
681    <message>
682        <source>Please select the disk or partition you wish to install onto. Please note that you must select either an entire disk or a primary partition that is at least 20GB for a server install or 50GB for a desktop install. </source>
683        <translation type="unfinished">
684            </translation>
685    </message>
686    <message>
687        <source>Installing to SSD (Disables SWAP / atime)</source>
688        <translation type="unfinished">
689            </translation>
690    </message>
691    <message>
692        <source>No boot-loader!</source>
693        <translation type="unfinished">
694            </translation>
695    </message>
696    <message>
697        <source>The original system datasets / mount-points will be automatically restored.</source>
698        <translation type="unfinished">
699            </translation>
700    </message>
701    <message>
702        <source>Boot-Loader (GRUB recommended)</source>
703        <translation type="unfinished">
704            </translation>
705    </message>
706    <message>
707        <source>You have chosen not to install a boot-loader. You will need to manually setup your own loader.</source>
708        <translation type="unfinished">
709            </translation>
710    </message>
711</context>
712<context>
713    <name>wizardFreeBSD</name>
714    <message>
715        <source>Please enter the root password for this server</source>
716        <translation>Proszę wprowadź hasło administratora (root) dla tego serwera</translation>
717    </message>
718    <message>
719        <source>Password</source>
720        <translation>Hasło</translation>
721    </message>
722    <message>
723        <source>Password (Repeat)</source>
724        <translation>Hasło (Powtórz)</translation>
725    </message>
726    <message>
727        <source>Please create a user for this server</source>
728        <translation>Proszę utwórz uÅŒytkownika dla tego serwera</translation>
729    </message>
730    <message>
731        <source>Name</source>
732        <translation>Nazwa</translation>
733    </message>
734    <message>
735        <source>Username</source>
736        <translation>Nazwa uÅŒytkownika</translation>
737    </message>
738    <message>
739        <source>Default shell</source>
740        <translation>Domyślna powłoka (shell)</translation>
741    </message>
742    <message>
743        <source>Please enter a system hostname and remote login preference.</source>
744        <translation>Proszę podaj nazwę systemu i preferencje logowania zdalnego.</translation>
745    </message>
746    <message>
747        <source>Hostname</source>
748        <translation>Nazwa komputera</translation>
749    </message>
750    <message>
751        <source>Enable remote SSH login</source>
752        <translation>Włącz zdalne logowanie SSH</translation>
753    </message>
754    <message>
755        <source>Please select a network device to configure for this system.</source>
756        <translation>Proszę wybierz do konfiguracji urządzenie sieciowe dla tego systemu.</translation>
757    </message>
758    <message>
759        <source>Network Interface</source>
760        <translation>Interfejs sieciowy</translation>
761    </message>
762    <message>
763        <source>IP Address</source>
764        <translation>Adres IP</translation>
765    </message>
766    <message>
767        <source>Netmask</source>
768        <translation>Maska Sieciowa</translation>
769    </message>
770    <message>
771        <source>Nameserver (DNS)</source>
772        <translation>Serwer nazw (DNS)</translation>
773    </message>
774    <message>
775        <source>Gateway</source>
776        <translation>Brama sieciowa</translation>
777    </message>
778    <message>
779        <source>IPv6 Address</source>
780        <translation>Adres IPv6</translation>
781    </message>
782    <message>
783        <source>IPv6 Gateway</source>
784        <translation>Brama IPv6</translation>
785    </message>
786    <message>
787        <source>IPv6 Nameserver</source>
788        <translation>Serwer nazw IPv6</translation>
789    </message>
790    <message>
791        <source>000.000.000.000; </source>
792        <translation>000.000.000.000; </translation>
793    </message>
794    <message>
795        <source>Please select any optional features to install.</source>
796        <translation>Proszę wybierz dodatkowe elementy do zainstalowania.</translation>
797    </message>
798    <message>
799        <source>Install system sources (/usr/src)</source>
800        <translation>Instalacja źródeł systemu (/usr/src)</translation>
801    </message>
802    <message>
803        <source>Install ports tree (/usr/ports)</source>
804        <translation>Instalacja drzewa portów (/usr/ports)</translation>
805    </message>
806    <message>
807        <source>This wizard will walk you though the setup of your new server. Click next to begin. </source>
808        <translation>Ten kreator poprowadzi cię przez konfigurację nowego serwera. Kliknij Dalej aby rozpocząć.</translation>
809    </message>
810</context>
811<context>
812    <name>wizardRestore</name>
813    <message>
814        <source>This wizard will walk you though the process of restoring your system from a Life-Preserver backup. Click next to begin. </source>
815        <translation type="unfinished">
816            </translation>
817    </message>
818    <message>
819        <source>To get started please enter the hostname, username and port of your backup server.</source>
820        <translation type="unfinished">
821            </translation>
822    </message>
823    <message>
824        <source>Backup Server</source>
825        <translation type="unfinished">
826            </translation>
827    </message>
828    <message>
829        <source>Host Name</source>
830        <translation type="unfinished">
831            </translation>
832    </message>
833    <message>
834        <source>User Name</source>
835        <translation type="unfinished">
836            </translation>
837    </message>
838    <message>
839        <source>SSH Port</source>
840        <translation type="unfinished">
841            </translation>
842    </message>
843    <message>
844        <source>If you saved your Life-Preserver key onto a USB stick, select it below, otherwise you may wish to use password authentication.</source>
845        <translation type="unfinished">
846            </translation>
847    </message>
848    <message>
849        <source>Server Authentication</source>
850        <translation type="unfinished">
851            </translation>
852    </message>
853    <message>
854        <source>Use USB key</source>
855        <translation type="unfinished">
856            </translation>
857    </message>
858    <message>
859        <source>Use password authentication</source>
860        <translation type="unfinished">
861            </translation>
862    </message>
863    <message>
864        <source>The following systems are backed up on this server, select the one you wish to restore. </source>
865        <translation type="unfinished">
866            </translation>
867    </message>
868    <message>
869        <source>Restore System Selection</source>
870        <translation type="unfinished">
871            </translation>
872    </message>
873    <message>
874        <source>Restore Summary</source>
875        <translation type="unfinished">
876            </translation>
877    </message>
878    <message>
879        <source>The system is ready to be restored, click Finish to continue.</source>
880        <translation type="unfinished">
881            </translation>
882    </message>
883    <message>
884        <source>No keys found!</source>
885        <translation type="unfinished">
886            </translation>
887    </message>
888    <message>
889        <source>No Auth keys could be found on that memory stick!
890Please try another USB stick or use password authentication.</source>
891        <translation type="unfinished">
892            </translation>
893    </message>
894    <message>
895        <source>Connection failed!</source>
896        <translation type="unfinished">
897            </translation>
898    </message>
899    <message>
900        <source>Could not connect to the backup server!
901Please check that the server is reachable and verify your user/password.</source>
902        <translation type="unfinished">
903            </translation>
904    </message>
905    <message>
906        <source>Could not connect to the backup server!
907Please check your hostname and that the backup server is reachable.</source>
908        <translation type="unfinished">
909            </translation>
910    </message>
911    <message>
912        <source>Will restore from:</source>
913        <translation type="unfinished">
914            </translation>
915    </message>
916    <message>
917        <source>Select the SSH key to use</source>
918        <translation type="unfinished">
919            </translation>
920    </message>
921    <message>
922        <source>Key File:</source>
923        <translation type="unfinished">
924            </translation>
925    </message>
926</context>
927</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.