source: src-qt4/pc-installgui/i18n/SysInstaller_pl.ts @ 780f3da

9.2-releaseenter/10releng/10.0releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2
Last change on this file since 780f3da was 98f8bf9, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 2 years ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 33.1 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>Installer</name>
6    <message>
7        <source>Switch between US layout and user selected layout</source>
8        <translation>Przełączanie pomiędzy układem US a tym wskazanym przez uÅŒytkownika</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>Ab&amp;ort</source>
12        <translation>&amp;Przerwij</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>&amp;Back</source>
16        <translation>&amp;Cofnij</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>&amp;Next</source>
20        <translation>&amp;Dalej</translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>Welcome to PC-BSD! Please select your language and click next to continue.</source>
24        <translation>Witamy w PC-BSD! Proszę wybierz swój język i kliknij Dalej aby kontynuować.</translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>&amp;Customize</source>
28        <translation>&amp;Dostosuj</translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>Summary</source>
32        <translation>Podsumowanie</translation>
33    </message>
34    <message>
35        <source>Disk Selection</source>
36        <translation>Wybór dysku</translation>
37    </message>
38    <message>
39        <source>Installation</source>
40        <translation>Instalacja</translation>
41    </message>
42    <message>
43        <source>Your system is now being installed! This process may take a while, depending upon the installation options chosen, and system speed. You will be notified when the installation is finished.</source>
44        <translation>Twój system jest właśnie instalowany. MoÅŒe to chwilę potrwać, w zaleÅŒności od wybranych opcji instalacji i szybkości działania systemu. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.</translation>
45    </message>
46    <message>
47        <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source>
48        <translation>Instalowanie do systemu plików zamontowanego w /mnt</translation>
49    </message>
50    <message>
51        <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
52        <translation>Dysk zostanie skonfigurowany przy uÅŒyciu następujących ustawień:</translation>
53    </message>
54    <message>
55        <source>Disk:</source>
56        <translation>Dysk:</translation>
57    </message>
58    <message>
59        <source>Mirroring:</source>
60        <translation>Mirroring:</translation>
61    </message>
62    <message>
63        <source>Partition:</source>
64        <translation>Partycja:</translation>
65    </message>
66    <message>
67        <source>FileSystem:</source>
68        <translation>System plików:</translation>
69    </message>
70    <message>
71        <source>Size:</source>
72        <translation>Rozmiar:</translation>
73    </message>
74    <message>
75        <source>Mount:</source>
76        <translation>Punkt montowania:</translation>
77    </message>
78    <message>
79        <source>Custom Package Selection</source>
80        <translation>Wybór własnego zestawu pakietów</translation>
81    </message>
82    <message>
83        <source>The following meta-pkgs will be installed:</source>
84        <translation>Następujące meta-pakiety zostaną zainstalowane:</translation>
85    </message>
86    <message>
87        <source>PC-BSD Installer</source>
88        <translation>Instalator PC-BSD</translation>
89    </message>
90    <message>
91        <source>You currently have a custom package set configured. Continue changing to a default set?</source>
92        <translation>Obecnie masz skonfigurowany własny zestaw pakietów. Kontynuować zamianę na domyślny zestaw pakietów?</translation>
93    </message>
94    <message>
95        <source>KDE is a full-featured desktop environment, which includes support for 3D desktop effects, multiple desktops, and a variety of built-in tools and utilities for both new and power-desktop users.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Recommended for higher-end systems with 2GB of RAM or more *</source>
96        <translation>KDE to bogate w funkcje środowisko graficzne, wspierające efekty 3D pulpitu, obsługujące wiele pulpitów jednocześnie oraz oferujące róŌnorodne wbudowane narzędzia i usługi zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych uÅŒytkowników. &lt;br&gt;&lt;br&gt;* Zalecane dla systemów o duÅŒej mocy obliczeniowej posiadających 2GB lub więcej RAM</translation>
97    </message>
98    <message>
99        <source>LXDE is a lightweight desktop, minimalist in nature, with support for multiple-desktops, a system tray, application menu and more.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Recommended for netbooks, or lower-end systems * </source>
100        <translation>LXDE to lekkie, minimalistyczne z natury środowisko, oferujące wsparcie dla wielu pulpitów, zasobnik systemowy, menu aplikacji oraz inne elementy.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Zalecany dla netbooków lub systemów o ograniczonej wydajności *</translation>
101    </message>
102    <message>
103        <source>GNOME is a full-featured desktop environment, complete with a large number of integrated utilities and tools for desktop users.</source>
104        <translation>GNOME to bogate w funkcje środowisko graficzne, zawierające wiele wbudowanych narzędzi i usług dla uÅŒytkowników komputerów stacjonarnych.</translation>
105    </message>
106    <message>
107        <source>XFCE is a light and modular desktop, with a number of features to enhance customizing the desktop to your liking.</source>
108        <translation>XFCE to lekkie modularne środowisko, z licznymi opcjami zwiększającymi moÅŒliwość dostosowania pulpitu do własnych upodobań uÅŒytkownika.</translation>
109    </message>
110    <message>
111        <source>Start the installation now?</source>
112        <translation>Uruchomić teraz instalację?</translation>
113    </message>
114    <message>
115        <source>Are you sure you want to abort this installation?</source>
116        <translation>Jesteś pewien, ÅŒe chcesz przerwać instalację?</translation>
117    </message>
118    <message>
119        <source>Failed!</source>
120        <translation>Niepowodzenie!</translation>
121    </message>
122    <message>
123        <source>The installer has encountered an error and has been halted.</source>
124        <translation>Instalator napotkał błąd i został wstrzymany.</translation>
125    </message>
126    <message>
127        <source>Do you want to generate an error report?</source>
128        <translation>Czy ÅŒyczysz sobie utworzenia raportu o błędach?</translation>
129    </message>
130    <message>
131        <source>Restart the system now?</source>
132        <translation>Zrestartować teraz system?</translation>
133    </message>
134    <message>
135        <source>Installing system... This may take a while...</source>
136        <translation>Trwa instalacja systemu... MoÅŒe to chwilę potrwać...</translation>
137    </message>
138    <message>
139        <source>Options:</source>
140        <translation>Opcje:</translation>
141    </message>
142    <message>
143        <source>&amp;Finish</source>
144        <translation>&amp;Zakończ</translation>
145    </message>
146    <message>
147        <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source>
148        <translation>Zbiory danych ZFS:&lt;br&gt;</translation>
149    </message>
150    <message>
151        <source>FreeBSD is an advanced operating system for modern server, desktop, and embedded computer platforms. FreeBSD&apos;s code base has undergone over thirty years of continuous development, improvement, and optimization.</source>
152        <translation>FreeBSD to zaawansowany system operacyjny dla współczesnych serwerów, stacji roboczych i wbudowanych systemów komputerowych. Kod źródłowy FreeBSD to efekt trzydziestu lat ciągłego tworzenia, ulepszania i optymalizacji.</translation>
153    </message>
154    <message>
155        <source>Display hardware compatibility diagnostic</source>
156        <translation>Wyświetl diagnostykę kompatybilności sprzętowej</translation>
157    </message>
158    <message>
159        <source>TrueOS is a console based server running FreeBSD. It includes command-line versions of The Warden jail management, PBI manager, ZFS boot environments (beadm), and other helpful utilities for system administrators.</source>
160        <translation>TrueOS to bazujący na konsoli serwer oferujący pełne środowisko FreeBSD. Zawiera korzystające z wiersza poleceń wersje programów takich jak Warden do zarządzania cel, menadÅŒer PBI, środowisko uruchomieniowe ZFS (beadm), oraz inne narzędzia pomocne dla administratora systemu.</translation>
161    </message>
162    <message>
163        <source>System Selection</source>
164        <translation>Wybór systemu</translation>
165    </message>
166    <message>
167        <source>Installing packages... This may take a while...</source>
168        <translation>Instalacja pakietów... MoÅŒe to zająć chwilę...</translation>
169    </message>
170    <message>
171        <source>Change the installation language</source>
172        <translation>Zmień język instalacji</translation>
173    </message>
174    <message>
175        <source>Cycle through system choices</source>
176        <translation>Przełączaj między opcjami systemu</translation>
177    </message>
178    <message>
179        <source>Customize the selected system</source>
180        <translation>Dostosuj wybrany system</translation>
181    </message>
182    <message>
183        <source>Customize the disk selection or layout</source>
184        <translation>Wybór dysków lub układu partycji</translation>
185    </message>
186    <message>
187        <source>Display help for the current screen</source>
188        <translation>Wyświetl pomoc dla aktualnego ekranu</translation>
189    </message>
190    <message>
191        <source>Launch the on-screen keyboard</source>
192        <translation>Uruchom klawiaturę ekranową</translation>
193    </message>
194    <message>
195        <source>Cancel the installation</source>
196        <translation>Anuluj instalację</translation>
197    </message>
198    <message>
199        <source>TrueOS Package Selection</source>
200        <translation>Wybór pakietów TrueOS</translation>
201    </message>
202    <message>
203        <source>FreeBSD Package Selection</source>
204        <translation>Wybór pakietów FreeBSD</translation>
205    </message>
206    <message>
207        <source>PC-BSD Package Selection</source>
208        <translation>Wybór pakietów PC-BSD</translation>
209    </message>
210    <message>
211        <source>Your system is now installed!
212 Click Finish to reboot. After rebooting you may eject the install media.</source>
213        <translation>Twój system został zainstalowany! Kliknij Zakończ aby zrestartować komputer. Po restarcie będziesz mógł wysunąć nośnik instalacyjny.</translation>
214    </message>
215    <message>
216        <source>&amp;Cancel</source>
217        <translation>&amp;Anuluj</translation>
218    </message>
219    <message>
220        <source>Extracting system...</source>
221        <translation>Rozpakowywanie systemu...</translation>
222    </message>
223    <message>
224        <source>Unable to detect any disk drives! The install will now exit.</source>
225        <translation>Nie wykryto ÅŒadnych dysków! Instalator zakończy pracę.</translation>
226    </message>
227    <message>
228        <source>Click arrows to change system selection</source>
229        <translation>UÅŒyj strzałek aby wybrać inny system</translation>
230    </message>
231    <message>
232        <source>Unable to suggest a partition for the detected disk.</source>
233        <translation type="unfinished">
234            </translation>
235    </message>
236    <message>
237        <source>Detected that you are running the 32bit version. If your system is 64bit capable (most systems made after 2005), you really should be running the 64bit version</source>
238        <translation>Wykryto ÅŒe uÅŒywasz 32-bitowej wersji. Jeśli twój sprzęt jest 64-bitowy (jak większość stworzona w roku 2005 i później), powinieneś uÅŒywać wersji 64-bitowej.</translation>
239    </message>
240    <message>
241        <source>The selected disk / partition is less than recommended %1GB. The installation may fail...</source>
242        <translation type="unfinished">
243             {1G?}</translation>
244    </message>
245</context>
246<context>
247    <name>QObject</name>
248    <message>
249        <source>This screen allows you to select the language you wish to perform the install with.</source>
250        <translation>Ten ekran pozwala na wybranie języka w którym ma zostać przeprowadzona instalacja</translation>
251    </message>
252    <message>
253        <source>This screen allows you to select the type of system you wish to install. Clicking customize will allow you to change the selected packages for your system.</source>
254        <translation>Ten ekran pozwala na wybranie typu systemu do instalacji. Kliknięcie na Dostosuj pozwoli Ci zmienić zestaw pakietów wybranych do zainstalowania w Twoim systemie.</translation>
255    </message>
256    <message>
257        <source>This screen will display the currently selected disk options. Clicking customize will allow you to change the target disk, file-systems and more.</source>
258        <translation>Ten ekran wyświetla aktualnie wybrane opcje dysku. Kliknięcie na Dostosuj pozwala na zmianę dysku docelowego, systemów plików i in.</translation>
259    </message>
260    <message>
261        <source>Your system is now installing! Go grab a cup of coffee and relax, the installer will notify you when it is finished.</source>
262        <translation>System jest teraz instalowany! Chwyć kubek kawy i zrelaksuj się, instalator poinformuje cię gdy zakończy pracę.</translation>
263    </message>
264    <message>
265        <source>The system is now finished installing! Click Finish to reboot, and be sure to eject any install media before booting into your new system.</source>
266        <translation>System został zainstalowany! Kliknij Zakończ aby zrestartować; pamiętaj o usunięciu wszystkich nośników instalacyjnych przed uruchomieniem nowego systemu.</translation>
267    </message>
268</context>
269<context>
270    <name>desktopSelection</name>
271    <message>
272        <source>System Package Configuration</source>
273        <translation>Konfiguracja pakietów Systemowych</translation>
274    </message>
275    <message>
276        <source>Available System Packages</source>
277        <translation>Dostępne pakiety systemowe</translation>
278    </message>
279    <message>
280        <source>Please select the software you wish to have installed. At least one desktop must be selected, and changes may be made after installation.</source>
281        <translation>Wybierz oprogramowanie, które chcesz zainstalować. Co najmniej jeden menadÅŒer pulpitu musi zostać wybrany; zmiany mogą zostać dokonane takÅŒe po zakończeniu instalacji.</translation>
282    </message>
283    <message>
284        <source>&amp;Save</source>
285        <translation>&amp;Zapisz</translation>
286    </message>
287    <message>
288        <source>&amp;Cancel</source>
289        <translation>&amp;Anuluj</translation>
290    </message>
291    <message>
292        <source>No Desktop</source>
293        <translation>Nie wybrano MenadÅŒera Pulpitu</translation>
294    </message>
295    <message>
296        <source>No desktops have been selected! Please choose at least one desktop to continue.</source>
297        <translation>Nie wybrano MenadÅŒera Pulpitu! Proszę wybierz co najmniej jednego aby kontynuować.</translation>
298    </message>
299    <message>
300        <source>View Packages</source>
301        <translation>PokaÅŒ Pakiety</translation>
302    </message>
303    <message>
304        <source>Package Listing for:</source>
305        <translation>Lista pakietów dla:</translation>
306    </message>
307</context>
308<context>
309    <name>dialogCheckHardware</name>
310    <message>
311        <source>Detected hardware devices</source>
312        <translation>Wykryte urządzenia</translation>
313    </message>
314    <message>
315        <source>&amp;Close</source>
316        <translation>&amp;Zamknij</translation>
317    </message>
318    <message>
319        <source>Video driver:</source>
320        <translation>Sterownik wideo:</translation>
321    </message>
322    <message>
323        <source>Video resolution:</source>
324        <translation>Rozdzielczość ekranu:</translation>
325    </message>
326    <message>
327        <source>No ethernet detected</source>
328        <translation>Nie wykryto kart ethernetowych</translation>
329    </message>
330    <message>
331        <source>Ethernet device:</source>
332        <translation>Urządzenie ethernet:</translation>
333    </message>
334    <message>
335        <source>No wifi detected</source>
336        <translation>Nie wykryto wifi</translation>
337    </message>
338    <message>
339        <source>Wifi device:</source>
340        <translation>Urządzenie Wifi:</translation>
341    </message>
342    <message>
343        <source>No sound detected</source>
344        <translation>Brak dźwięku</translation>
345    </message>
346    <message>
347        <source>Sound device:</source>
348        <translation>Urządzenie dźwiękowe:</translation>
349    </message>
350</context>
351<context>
352    <name>dialogFSSize</name>
353    <message>
354        <source>Size:</source>
355        <translation>Rozmiar:</translation>
356    </message>
357    <message>
358        <source>MB</source>
359        <translation>MB</translation>
360    </message>
361    <message>
362        <source>&amp;Ok</source>
363        <translation>&amp;Ok            </translation>
364    </message>
365    <message>
366        <source>&amp;Cancel</source>
367        <translation>&amp;Anuluj</translation>
368    </message>
369</context>
370<context>
371    <name>dialogHelp</name>
372    <message>
373        <source>&amp;Close</source>
374        <translation>&amp;Zamknij</translation>
375    </message>
376</context>
377<context>
378    <name>dialogInfoBox</name>
379    <message>
380        <source>&amp;Close</source>
381        <translation>&amp;Zamknij</translation>
382    </message>
383</context>
384<context>
385    <name>widgetKeyboard</name>
386    <message>
387        <source>Keyboard Settings</source>
388        <translation>Ustawienia klawiatury</translation>
389    </message>
390    <message>
391        <source>Key Layout</source>
392        <translation>Układ klawiszy</translation>
393    </message>
394    <message>
395        <source>Variant</source>
396        <translation>Wariant</translation>
397    </message>
398    <message>
399        <source>Keyboard Model</source>
400        <translation>Model klawiatury</translation>
401    </message>
402    <message>
403        <source>( you may type into the space below to test your selected settings. )</source>
404        <translation>( moÅŒesz pisać w polu poniÅŒej, aby sprawdzić wybrane ustawienia. )</translation>
405    </message>
406    <message>
407        <source>&amp;Apply</source>
408        <translation>&amp;Zastosuj</translation>
409    </message>
410    <message>
411        <source>&amp;Close</source>
412        <translation>&amp;Zamknij</translation>
413    </message>
414</context>
415<context>
416    <name>wizardDisk</name>
417    <message>
418        <source>This wizard will walk you through the disk setup process. Please choose the setup mode you wish to use.</source>
419        <translation>Ten kreator poprowadzi cię przez proces konfiguracji dysku. Proszę wybierz typ konfiguracji który ma zostać uÅŒyty.</translation>
420    </message>
421    <message>
422        <source>Setup Mode</source>
423        <translation>Typ konfiguracji</translation>
424    </message>
425    <message>
426        <source>Basic (New to BSD or disk partitioning)</source>
427        <translation>Podstawowy (Nowicjusz w BSD lub partycjonowaniu dysków)</translation>
428    </message>
429    <message>
430        <source>Advanced (Experienced with file-systems)</source>
431        <translation>Zaawansowany (uÅŒytkownik obeznany z systemami plików)</translation>
432    </message>
433    <message>
434        <source>FreeBSD Experts (CLI manual mode)</source>
435        <translation>Ekspert FreeBSD (tryb ręczny wiersza poleceń)</translation>
436    </message>
437    <message>
438        <source>Please select the disk or partition you wish to install onto. Please note that BSD can only be installed to an entire disk, or primary partition larger than 10GB. </source>
439        <translation>Proszę wybierz dysk lub partycję na której chcesz zainstalować system. Pamiętaj, ÅŒe BSD moÅŒe zostać zainstalowany jedynie na całym dysku lub na partycji podstawowej większej niÅŒ 10GB. </translation>
440    </message>
441    <message>
442        <source>Selected Disk</source>
443        <translation>Wybrany dysk</translation>
444    </message>
445    <message>
446        <source>Selected Partition</source>
447        <translation>Wybrana partycja</translation>
448    </message>
449    <message>
450        <source>Partition disk with GPT</source>
451        <translation>Partycjonuj dysk z GPT</translation>
452    </message>
453    <message>
454        <source>Do you wish to Encrypt your private data? You will need to enter a password at each system bootup.</source>
455        <translation>Chcesz zaszyfrować swoje osobiste dane? Będzie to oznaczało konieczność podawania hasła przy kaÅŒdym starcie systemu.</translation>
456    </message>
457    <message>
458        <source>Encrypt user data</source>
459        <translation>Zaszyfruj dane uÅŒytkownika</translation>
460    </message>
461    <message>
462        <source>Passphrase</source>
463        <translation>Hasło</translation>
464    </message>
465    <message>
466        <source>Passphrase (repeat)</source>
467        <translation>Hasło (powtórz)</translation>
468    </message>
469    <message>
470        <source>Please select the type of filesystem you want to use for this installation.</source>
471        <translation>Proszę wybierz typ systemu plików który chcesz uÅŒyć dla tej instalacji.</translation>
472    </message>
473    <message>
474        <source>Filesystem</source>
475        <translation>System plików</translation>
476    </message>
477    <message>
478        <source>Install bootable MBR</source>
479        <translation>Instaluj bootowalny MBR</translation>
480    </message>
481    <message>
482        <source>Below you may adjust the file-system mount points. For most users the defaults will work best. </source>
483        <translation>PoniÅŒej moÅŒesz dostosować punkty montowania systemów plików. Dla większości uÅŒytkowników ustawienia domyślne będą działały najlepiej.</translation>
484    </message>
485    <message>
486        <source>Free Space (MB)</source>
487        <translation>Wolne miejsce (MB)</translation>
488    </message>
489    <message>
490        <source>&amp;Add</source>
491        <translation>&amp;Dodaj</translation>
492    </message>
493    <message>
494        <source>Resize</source>
495        <translation>Zmień rozmiar</translation>
496    </message>
497    <message>
498        <source>&amp;Remove</source>
499        <translation>&amp;Usuń</translation>
500    </message>
501    <message>
502        <source>You have chosen Expert mode. In this mode you are able to launch a terminal window and use the command-line to manually partition your disk. When you are finished, make sure to mount your filesystems to /mnt to begin the installation. </source>
503        <translation>Wybrałeś tryb eksperta. W tym trybie moÅŒesz uruchomić okno terminala i uÅŒyć wiersza poleceń do ręcznego partycjonowania dysku. Gdy zakończysz, upewnij się, ÅŒe zamontowałeś systemy plików w /mnt aby móc rozpocząć instalację. </translation>
504    </message>
505    <message>
506        <source>&amp;Launch terminal</source>
507        <translation>&amp;Uruchom terminal</translation>
508    </message>
509    <message>
510        <source>Please check the disk summary below and click finish to save your settings. </source>
511        <translation>Proszę przejrzyj podsumowanie konfiguracji dysku poniÅŒej i kliknij Zakończ aby zapisać te ustawienia.</translation>
512    </message>
513    <message>
514        <source>Use entire disk</source>
515        <translation>Wykorzystaj cały dysk</translation>
516    </message>
517    <message>
518        <source>Mount</source>
519        <translation>Montowanie</translation>
520    </message>
521    <message>
522        <source>Size</source>
523        <translation>Rozmiar</translation>
524    </message>
525    <message>
526        <source>Type</source>
527        <translation>Typ</translation>
528    </message>
529    <message>
530        <source>ZFS Mounts</source>
531        <translation>Punkty montowania ZFS</translation>
532    </message>
533    <message>
534        <source>ZFS Options</source>
535        <translation>Opcje ZFS</translation>
536    </message>
537    <message>
538        <source>Resizing</source>
539        <translation>Zmiana rozmiaru</translation>
540    </message>
541    <message>
542        <source>Remove mount-point</source>
543        <translation>Usuń punkt montowania</translation>
544    </message>
545    <message>
546        <source>Are you sure you want to remove this mount point?</source>
547        <translation>Na pewno chcesz usunąć ten punkt montowania?</translation>
548    </message>
549    <message>
550        <source>Enter mount-point</source>
551        <translation>Podaj punkt montowania</translation>
552    </message>
553    <message>
554        <source>Please enter the new mount-point:</source>
555        <translation>Proszę podaj nowy punkt montowania:</translation>
556    </message>
557    <message>
558        <source>Specify a size for the mount</source>
559        <translation>Podaj rozmiar montowania</translation>
560    </message>
561    <message>
562        <source>Editing:</source>
563        <translation>Edytowanie:</translation>
564    </message>
565    <message>
566        <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source>
567        <translation>Instalowanie do systemu plików zamontowanego w /mnt</translation>
568    </message>
569    <message>
570        <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
571        <translation>Dysk zostanie skonfigurowany przy uÅŒyciu następujących ustawień:</translation>
572    </message>
573    <message>
574        <source>Disk:</source>
575        <translation>Dysk:</translation>
576    </message>
577    <message>
578        <source>Mirroring:</source>
579        <translation>Mirroring:</translation>
580    </message>
581    <message>
582        <source>Partition:</source>
583        <translation>Partycja:</translation>
584    </message>
585    <message>
586        <source>FileSystem:</source>
587        <translation>System plików:</translation>
588    </message>
589    <message>
590        <source>Size:</source>
591        <translation>Rozmiar:</translation>
592    </message>
593    <message>
594        <source>Mount:</source>
595        <translation>Punkt montowania:</translation>
596    </message>
597    <message>
598        <source>Disable Encryption</source>
599        <translation>Wyłącz szyfrowanie</translation>
600    </message>
601    <message>
602        <source>Enable Encryption</source>
603        <translation>Włącz szyfrowanie</translation>
604    </message>
605    <message>
606        <source>Please enter the password for this partition:</source>
607        <translation>Proszę wprowadź hasło dla tej partycji:</translation>
608    </message>
609    <message>
610        <source>Password:</source>
611        <translation>Hasło:</translation>
612    </message>
613    <message>
614        <source>Please confirm the password for this partition:</source>
615        <translation>Proszę potwierdź hasło dla tej partycji:</translation>
616    </message>
617    <message>
618        <source>Confirm Password:</source>
619        <translation>Potwierdź hasło:</translation>
620    </message>
621    <message>
622        <source>Password Mismatch</source>
623        <translation>Niezgodność haseł</translation>
624    </message>
625    <message>
626        <source>The passwords entered do not match!</source>
627        <translation>Podane hasła się od siebie róŌnią!</translation>
628    </message>
629    <message>
630        <source>Enable ZFS mirror/raidz mode</source>
631        <translation>Włącz tryb mirror/raidz dla ZFS</translation>
632    </message>
633    <message>
634        <source>ZFS Virtual Device Mode</source>
635        <translation>Tryb wirtualnego urządzenia ZFS</translation>
636    </message>
637    <message>
638        <source>Please select at least 1 other drive for mirroring</source>
639        <translation>Proszę wybierz przynajmniej 1 dodatkowy dysk dla mirroringu</translation>
640    </message>
641    <message>
642        <source>Options:</source>
643        <translation>Opcje:</translation>
644    </message>
645    <message>
646        <source>If this is a single disk ZFS install, you can continue, otherwise please select the mirror / raid mode and disks below. </source>
647        <translation>MoÅŒesz kontynuować jeśli jest to instalacja ZFS na jednym dysku, w przeciwnym razie proszę wybierz tryb mirror/raidz i odpowiednie dyski poniÅŒej. </translation>
648    </message>
649    <message>
650        <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source>
651        <translation>Zbiory danych ZFS:&lt;br&gt;</translation>
652    </message>
653    <message>
654        <source>Invalid Mount</source>
655        <translation>Błędny punkt montowania</translation>
656    </message>
657    <message>
658        <source>Cannot create /boot dataset on ZFS with encryption enabled!</source>
659        <translation>Nie moÅŒna stworzyc zbioru /boot na systemie ZFS z włączonym szyfrowaniem!</translation>
660    </message>
661    <message>
662        <source>Mount point should start with &apos;/&apos;</source>
663        <translation>Punkt montowania powinien się zaczynać od &apos;/&apos;</translation>
664    </message>
665    <message>
666        <source>UFS (32bit and systems with less than 2GB of RAM)</source>
667        <translation>UFS (systemy 32-bitowe lub mające mniej niÅŒ 2GB RAM)</translation>
668    </message>
669    <message>
670        <source>ZFS (64bit systems with more than 2GB RAM)</source>
671        <translation>ZFS (systemy 64-bitowe z więcej niÅŒ 2GB RAM)</translation>
672    </message>
673    <message>
674        <source>Note: Using ZFS mirror/raidz can only be enabled when doing full-disk installations</source>
675        <translation>Uwaga: ZFS z włączonym trybem mirror/raidz moÅŒe zostać uÅŒyty wyłącznie w instalacjach na całym dysku</translation>
676    </message>
677    <message>
678        <source>Please select 2 or 4 additional drives for raidz1</source>
679        <translation>Proszę wybierz 2 lub 4 dodatkowe dyski dla raidz1</translation>
680    </message>
681    <message>
682        <source>Please select 3, 5, or 9 additional drives for raidz2</source>
683        <translation>Proszę wybierz 3, 5 lub 9 dodatkowych dysków dla raidz2</translation>
684    </message>
685    <message>
686        <source>Please select 4, 6, or 10 additional drives for raidz3</source>
687        <translation>Proszę wybierz 4, 6 lub 10 dodatkowych dysków dla raidz3</translation>
688    </message>
689    <message>
690        <source>Enter SWAP size</source>
691        <translation type="unfinished">
692            </translation>
693    </message>
694    <message>
695        <source>Size (MB)</source>
696        <translation type="unfinished">
697            </translation>
698    </message>
699</context>
700<context>
701    <name>wizardFreeBSD</name>
702    <message>
703        <source>Please enter the root password for this server</source>
704        <translation>Proszę wprowadź hasło administratora (root) dla tego serwera</translation>
705    </message>
706    <message>
707        <source>Password</source>
708        <translation>Hasło</translation>
709    </message>
710    <message>
711        <source>Password (Repeat)</source>
712        <translation>Hasło (Powtórz)</translation>
713    </message>
714    <message>
715        <source>Please create a user for this server</source>
716        <translation>Proszę utwórz uÅŒytkownika dla tego serwera</translation>
717    </message>
718    <message>
719        <source>Name</source>
720        <translation>Nazwa</translation>
721    </message>
722    <message>
723        <source>Username</source>
724        <translation>Nazwa uÅŒytkownika</translation>
725    </message>
726    <message>
727        <source>Default shell</source>
728        <translation>Domyślna powłoka (shell)</translation>
729    </message>
730    <message>
731        <source>Please enter a system hostname and remote login preference.</source>
732        <translation>Proszę podaj nazwę systemu i preferencje logowania zdalnego.</translation>
733    </message>
734    <message>
735        <source>Hostname</source>
736        <translation>Nazwa komputera</translation>
737    </message>
738    <message>
739        <source>Enable remote SSH login</source>
740        <translation>Włącz zdalne logowanie SSH</translation>
741    </message>
742    <message>
743        <source>Please select a network device to configure for this system.</source>
744        <translation>Proszę wybierz do konfiguracji urządzenie sieciowe dla tego systemu.</translation>
745    </message>
746    <message>
747        <source>Network Interface</source>
748        <translation>Interfejs sieciowy</translation>
749    </message>
750    <message>
751        <source>IP Address</source>
752        <translation>Adres IP</translation>
753    </message>
754    <message>
755        <source>Netmask</source>
756        <translation>Maska Sieciowa</translation>
757    </message>
758    <message>
759        <source>Nameserver (DNS)</source>
760        <translation>Serwer nazw (DNS)</translation>
761    </message>
762    <message>
763        <source>Gateway</source>
764        <translation>Brama sieciowa</translation>
765    </message>
766    <message>
767        <source>IPv6 Address</source>
768        <translation>Adres IPv6</translation>
769    </message>
770    <message>
771        <source>IPv6 Gateway</source>
772        <translation>Brama IPv6</translation>
773    </message>
774    <message>
775        <source>IPv6 Nameserver</source>
776        <translation>Serwer nazw IPv6</translation>
777    </message>
778    <message>
779        <source>000.000.000.000; </source>
780        <translation>000.000.000.000; </translation>
781    </message>
782    <message>
783        <source>Please select any optional features to install.</source>
784        <translation>Proszę wybierz dodatkowe elementy do zainstalowania.</translation>
785    </message>
786    <message>
787        <source>Install system sources (/usr/src)</source>
788        <translation>Instalacja źródeł systemu (/usr/src)</translation>
789    </message>
790    <message>
791        <source>Install ports tree (/usr/ports)</source>
792        <translation>Instalacja drzewa portów (/usr/ports)</translation>
793    </message>
794    <message>
795        <source>This wizard will walk you though the setup of your new server. Click next to begin. </source>
796        <translation>Ten kreator poprowadzi cię przez konfigurację nowego serwera. Kliknij Dalej aby rozpocząć.</translation>
797    </message>
798</context>
799</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.