source: src-qt4/pc-installgui/i18n/SysInstaller_pl.ts @ 83baac7

enter/10releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2releng/10.2
Last change on this file since 83baac7 was 83baac7, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 18 months ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 35.6 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>Installer</name>
6    <message>
7        <source>Switch between US layout and user selected layout</source>
8        <translation>Przełączanie pomiędzy układem US a tym wskazanym przez uÅŒytkownika</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>Ab&amp;ort</source>
12        <translation>&amp;Przerwij</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>&amp;Back</source>
16        <translation>&amp;Cofnij</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>&amp;Next</source>
20        <translation>&amp;Dalej</translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>Welcome to PC-BSD! Please select your language and click next to continue.</source>
24        <translation>Witamy w PC-BSD! Proszę wybierz swój język i kliknij Dalej aby kontynuować.</translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>&amp;Customize</source>
28        <translation>&amp;Dostosuj</translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>Summary</source>
32        <translation>Podsumowanie</translation>
33    </message>
34    <message>
35        <source>Disk Selection</source>
36        <translation>Wybór dysku</translation>
37    </message>
38    <message>
39        <source>Installation</source>
40        <translation>Instalacja</translation>
41    </message>
42    <message>
43        <source>Your system is now being installed! This process may take a while, depending upon the installation options chosen, and system speed. You will be notified when the installation is finished.</source>
44        <translation>Twój system jest właśnie instalowany. MoÅŒe to chwilę potrwać, w zaleÅŒności od wybranych opcji instalacji i szybkości działania systemu. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.</translation>
45    </message>
46    <message>
47        <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source>
48        <translation>Instalowanie do systemu plików zamontowanego w /mnt</translation>
49    </message>
50    <message>
51        <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
52        <translation>Dysk zostanie skonfigurowany przy uÅŒyciu następujących ustawień:</translation>
53    </message>
54    <message>
55        <source>Disk:</source>
56        <translation>Dysk:</translation>
57    </message>
58    <message>
59        <source>Mirroring:</source>
60        <translation>Mirroring:</translation>
61    </message>
62    <message>
63        <source>Partition:</source>
64        <translation>Partycja:</translation>
65    </message>
66    <message>
67        <source>FileSystem:</source>
68        <translation>System plików:</translation>
69    </message>
70    <message>
71        <source>Size:</source>
72        <translation>Rozmiar:</translation>
73    </message>
74    <message>
75        <source>Mount:</source>
76        <translation>Punkt montowania:</translation>
77    </message>
78    <message>
79        <source>The following meta-pkgs will be installed:</source>
80        <translation>Następujące meta-pakiety zostaną zainstalowane:</translation>
81    </message>
82    <message>
83        <source>PC-BSD Installer</source>
84        <translation>Instalator PC-BSD</translation>
85    </message>
86    <message>
87        <source>Start the installation now?</source>
88        <translation>Uruchomić teraz instalację?</translation>
89    </message>
90    <message>
91        <source>Are you sure you want to abort this installation?</source>
92        <translation>Jesteś pewien, ÅŒe chcesz przerwać instalację?</translation>
93    </message>
94    <message>
95        <source>Failed!</source>
96        <translation>Niepowodzenie!</translation>
97    </message>
98    <message>
99        <source>The installer has encountered an error and has been halted.</source>
100        <translation>Instalator napotkał błąd i został wstrzymany.</translation>
101    </message>
102    <message>
103        <source>Do you want to generate an error report?</source>
104        <translation>Czy ÅŒyczysz sobie utworzenia raportu o błędach?</translation>
105    </message>
106    <message>
107        <source>Restart the system now?</source>
108        <translation>Zrestartować teraz system?</translation>
109    </message>
110    <message>
111        <source>Installing system... This may take a while...</source>
112        <translation>Trwa instalacja systemu... MoÅŒe to chwilę potrwać...</translation>
113    </message>
114    <message>
115        <source>Options:</source>
116        <translation>Opcje:</translation>
117    </message>
118    <message>
119        <source>&amp;Finish</source>
120        <translation>&amp;Zakończ</translation>
121    </message>
122    <message>
123        <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source>
124        <translation>Zbiory danych ZFS:&lt;br&gt;</translation>
125    </message>
126    <message>
127        <source>Display hardware compatibility diagnostic</source>
128        <translation>Wyświetl diagnostykę kompatybilności sprzętowej</translation>
129    </message>
130    <message>
131        <source>System Selection</source>
132        <translation>Wybór systemu</translation>
133    </message>
134    <message>
135        <source>Installing packages... This may take a while...</source>
136        <translation>Instalacja pakietów... MoÅŒe to zająć chwilę...</translation>
137    </message>
138    <message>
139        <source>Change the installation language</source>
140        <translation>Zmień język instalacji</translation>
141    </message>
142    <message>
143        <source>Customize the selected system</source>
144        <translation>Dostosuj wybrany system</translation>
145    </message>
146    <message>
147        <source>Display help for the current screen</source>
148        <translation>Wyświetl pomoc dla aktualnego ekranu</translation>
149    </message>
150    <message>
151        <source>Launch the on-screen keyboard</source>
152        <translation>Uruchom klawiaturę ekranową</translation>
153    </message>
154    <message>
155        <source>Cancel the installation</source>
156        <translation>Anuluj instalację</translation>
157    </message>
158    <message>
159        <source>TrueOS Package Selection</source>
160        <translation>Wybór pakietów TrueOS</translation>
161    </message>
162    <message>
163        <source>PC-BSD Package Selection</source>
164        <translation>Wybór pakietów PC-BSD</translation>
165    </message>
166    <message>
167        <source>Your system is now installed!
168 Click Finish to reboot. After rebooting you may eject the install media.</source>
169        <translation>Twój system został zainstalowany! Kliknij Zakończ aby zrestartować komputer. Po restarcie będziesz mógł wysunąć nośnik instalacyjny.</translation>
170    </message>
171    <message>
172        <source>Extracting system...</source>
173        <translation>Rozpakowywanie systemu...</translation>
174    </message>
175    <message>
176        <source>Unable to detect any disk drives! The install will now exit.</source>
177        <translation>Nie wykryto ÅŒadnych dysków! Instalator zakończy pracę.</translation>
178    </message>
179    <message>
180        <source>Unable to suggest a partition for the detected disk.</source>
181        <translation>Nie udało się zasugerować układu partycji dla wykrytego dysku.</translation>
182    </message>
183    <message>
184        <source>Detected that you are running the 32bit version. If your system is 64bit capable (most systems made after 2005), you really should be running the 64bit version</source>
185        <translation>Wykryto ÅŒe uÅŒywasz 32-bitowej wersji. Jeśli twój sprzęt jest 64-bitowy (jak większość stworzona w roku 2005 i później), powinieneś uÅŒywać wersji 64-bitowej.</translation>
186    </message>
187    <message>
188        <source>The selected disk / partition is less than recommended %1GB. The installation may fail...</source>
189        <translation>Wybrany dysk / partycja jest mniejsza niÅŒ sugerowane %1GB. Instalacja moÅŒe się nie udać...</translation>
190    </message>
191    <message>
192        <source>Load installation config file from USB stick</source>
193        <translation>Załaduj plik z konfiguracją instalacji z nośnika USB</translation>
194    </message>
195    <message>
196        <source>Desktop (PC-BSD)</source>
197        <translation>Stacja Robocza (PC-BSD)</translation>
198    </message>
199    <message>
200        <source>Server (TrueOS)</source>
201        <translation>Serwer (TrueOS)</translation>
202    </message>
203    <message>
204        <source>This will save your installation configuration to a MSDOSFS/FAT32 formatted USB stick. Continue?</source>
205        <translation>Tutaj nastąpi zapis konfiguracji twojej instalacji na nośniku USB sformatowanym jako MSDOSFS/FAT32. Kontynuować?</translation>
206    </message>
207    <message>
208        <source>Please insert a USB stick now, and click OK to continue.</source>
209        <translation>Proszę teraz podłączyć nośnik USB i kliknąć OK aby kontynuować.</translation>
210    </message>
211    <message>
212        <source>Please enter the nickname you want to save this configuration as.</source>
213        <translation>Proszę podać nazwę pod jaką konfiguracja będzie zapisana.</translation>
214    </message>
215    <message>
216        <source>Failed saving config to USB media. Is the device working and formatted MSDOSFS/FAT32?</source>
217        <translation>Zapis na nośniku USB nie powiódł się. Urządzenie jest sprawne i sformatowane jako MSDOSFS/FAT32?</translation>
218    </message>
219    <message>
220        <source>Configuration saved! You may now safely remove the USB media.</source>
221        <translation>Konfiguracja została zapisana! MoÅŒna teraz bezpiecznie usunąć nośnik USB.</translation>
222    </message>
223    <message>
224        <source>Please insert the USB stick now, and click OK to continue.</source>
225        <translation>Teraz proszę podłączyć nośnik USB i kliknąć OK aby kontynuować.</translation>
226    </message>
227    <message>
228        <source>Failed loading saved config file from the USB media. Is the device working and formatted MSDOSFS/FAT32?</source>
229        <translation>Ładowanie zapisanej konfiruacji z nośnika USB nie powiodło się. Urządzenie jest sprawne i sformatowane jako MSDOSFS/FAT32?</translation>
230    </message>
231    <message>
232        <source>Configuration loaded! You may now safely remove the USB media.</source>
233        <translation>Konfiguracja została załadowana! MoÅŒna teraz bezpiecznie usunąć nośnik USB.</translation>
234    </message>
235    <message>
236        <source>Config File:</source>
237        <translation>Plik konfiguracji:</translation>
238    </message>
239    <message>
240        <source>Start the install using this config file?</source>
241        <translation>Rozpocząć instalację uÅŒywajac tego pliku konfiguracji?</translation>
242    </message>
243    <message>
244        <source>This will load a installation configuration file your MSDOSFS/FAT32 formatted USB stick. Continue?</source>
245        <translation>Teraz nastąpi załadowanie konfiguracji instalacji ze sformatowanego jako MSDOSFS/FAT32 nośnika USB. Kontynuować?</translation>
246    </message>
247    <message>
248        <source>Restore from Life-Preserver backup</source>
249        <translation type="unfinished">Przywróć kopię z programu Life-Preserver</translation>
250    </message>
251    <message>
252        <source>Manage network connectivity</source>
253        <translation>Zarządzaj połączeniami sieciowymi</translation>
254    </message>
255    <message>
256        <source>ZFS Datasets:</source>
257        <translation>Zbiory danych ZFS:</translation>
258    </message>
259    <message>
260        <source>The original ZFS layout will be restored</source>
261        <translation type="unfinished">
262            </translation>
263    </message>
264    <message>
265        <source>Performing a restore from a Life-Preserver backup. Click next to start the restore wizard.</source>
266        <translation type="unfinished">
267            </translation>
268    </message>
269    <message>
270        <source>Start the restore now?</source>
271        <translation type="unfinished">
272            </translation>
273    </message>
274    <message>
275        <source>Your system is now restored!
276Click Finish to reboot. After rebooting you may eject the install media.</source>
277        <translation type="unfinished">
278            </translation>
279    </message>
280    <message>
281        <source>System Restore</source>
282        <translation type="unfinished">
283            </translation>
284    </message>
285    <message>
286        <source>Your system is now being restored, this may take a while depending upon the size of your backup and network conditions.</source>
287        <translation type="unfinished">
288            </translation>
289    </message>
290    <message>
291        <source>Installing meta-package: %1</source>
292        <translation type="unfinished">
293            </translation>
294    </message>
295    <message>
296        <source>Restoring system: %1</source>
297        <translation type="unfinished">
298            </translation>
299    </message>
300    <message>
301        <source>&amp;Load config from USB</source>
302        <translation type="unfinished">
303            </translation>
304    </message>
305    <message>
306        <source>&amp;Save Config to USB</source>
307        <translation type="unfinished">
308            </translation>
309    </message>
310    <message>
311        <source>&lt;Version&gt;</source>
312        <translation type="unfinished"></translation>
313    </message>
314    <message>
315        <source>Version:</source>
316        <translation type="unfinished"></translation>
317    </message>
318</context>
319<context>
320    <name>QObject</name>
321    <message>
322        <source>This screen allows you to select the language you wish to perform the install with.</source>
323        <translation>Ten ekran pozwala na wybranie języka w którym ma zostać przeprowadzona instalacja</translation>
324    </message>
325    <message>
326        <source>This screen allows you to select the type of system you wish to install. Clicking customize will allow you to change the selected packages for your system.</source>
327        <translation>Ten ekran pozwala na wybranie typu systemu do instalacji. Kliknięcie na Dostosuj pozwoli Ci zmienić zestaw pakietów wybranych do zainstalowania w Twoim systemie.</translation>
328    </message>
329    <message>
330        <source>This screen will display the currently selected disk options. Clicking customize will allow you to change the target disk, file-systems and more.</source>
331        <translation>Ten ekran wyświetla aktualnie wybrane opcje dysku. Kliknięcie na Dostosuj pozwala na zmianę dysku docelowego, systemów plików i in.</translation>
332    </message>
333    <message>
334        <source>Your system is now installing! Go grab a cup of coffee and relax, the installer will notify you when it is finished.</source>
335        <translation>System jest teraz instalowany! Chwyć kubek kawy i zrelaksuj się, instalator poinformuje cię gdy zakończy pracę.</translation>
336    </message>
337    <message>
338        <source>The system is now finished installing! Click Finish to reboot, and be sure to eject any install media before booting into your new system.</source>
339        <translation>System został zainstalowany! Kliknij Zakończ aby zrestartować; pamiętaj o usunięciu wszystkich nośników instalacyjnych przed uruchomieniem nowego systemu.</translation>
340    </message>
341</context>
342<context>
343    <name>desktopSelection</name>
344    <message>
345        <source>System Package Configuration</source>
346        <translation>Konfiguracja pakietów Systemowych</translation>
347    </message>
348    <message>
349        <source>Available System Packages</source>
350        <translation>Dostępne pakiety systemowe</translation>
351    </message>
352    <message>
353        <source>&amp;Save</source>
354        <translation>&amp;Zapisz</translation>
355    </message>
356    <message>
357        <source>&amp;Cancel</source>
358        <translation>&amp;Anuluj</translation>
359    </message>
360    <message>
361        <source>No Desktop</source>
362        <translation>Nie wybrano MenadÅŒera Pulpitu</translation>
363    </message>
364    <message>
365        <source>No desktops have been selected! Please choose at least one desktop to continue.</source>
366        <translation>Nie wybrano MenadÅŒera Pulpitu! Proszę wybierz co najmniej jednego aby kontynuować.</translation>
367    </message>
368    <message>
369        <source>View Packages</source>
370        <translation>PokaÅŒ Pakiety</translation>
371    </message>
372    <message>
373        <source>Package Listing for:</source>
374        <translation>Lista pakietów dla:</translation>
375    </message>
376    <message>
377        <source>Please select the software to install. Post-install you may also add / remove software via the Package Manager (desktop) or &quot;pkg&quot; command (server).</source>
378        <translation type="unfinished">
379            </translation>
380    </message>
381</context>
382<context>
383    <name>dialogCheckHardware</name>
384    <message>
385        <source>Detected hardware devices</source>
386        <translation>Wykryte urządzenia</translation>
387    </message>
388    <message>
389        <source>&amp;Close</source>
390        <translation>&amp;Zamknij</translation>
391    </message>
392    <message>
393        <source>Video driver:</source>
394        <translation>Sterownik wideo:</translation>
395    </message>
396    <message>
397        <source>Video resolution:</source>
398        <translation>Rozdzielczość ekranu:</translation>
399    </message>
400    <message>
401        <source>No ethernet detected</source>
402        <translation>Nie wykryto kart ethernetowych</translation>
403    </message>
404    <message>
405        <source>Ethernet device:</source>
406        <translation>Urządzenie ethernet:</translation>
407    </message>
408    <message>
409        <source>No wifi detected</source>
410        <translation>Nie wykryto wifi</translation>
411    </message>
412    <message>
413        <source>Wifi device:</source>
414        <translation>Urządzenie Wifi:</translation>
415    </message>
416    <message>
417        <source>No sound detected</source>
418        <translation>Brak dźwięku</translation>
419    </message>
420    <message>
421        <source>Sound device:</source>
422        <translation>Urządzenie dźwiękowe:</translation>
423    </message>
424</context>
425<context>
426    <name>dialogFSSize</name>
427    <message>
428        <source>Size:</source>
429        <translation>Rozmiar:</translation>
430    </message>
431    <message>
432        <source>MB</source>
433        <translation>MB</translation>
434    </message>
435    <message>
436        <source>&amp;Ok</source>
437        <translation>&amp;Ok            </translation>
438    </message>
439    <message>
440        <source>&amp;Cancel</source>
441        <translation>&amp;Anuluj</translation>
442    </message>
443</context>
444<context>
445    <name>dialogHelp</name>
446    <message>
447        <source>&amp;Close</source>
448        <translation>&amp;Zamknij</translation>
449    </message>
450</context>
451<context>
452    <name>dialogInfoBox</name>
453    <message>
454        <source>&amp;Close</source>
455        <translation>&amp;Zamknij</translation>
456    </message>
457</context>
458<context>
459    <name>widgetKeyboard</name>
460    <message>
461        <source>Keyboard Settings</source>
462        <translation>Ustawienia klawiatury</translation>
463    </message>
464    <message>
465        <source>Key Layout</source>
466        <translation>Układ klawiszy</translation>
467    </message>
468    <message>
469        <source>Variant</source>
470        <translation>Wariant</translation>
471    </message>
472    <message>
473        <source>Keyboard Model</source>
474        <translation>Model klawiatury</translation>
475    </message>
476    <message>
477        <source>( you may type into the space below to test your selected settings. )</source>
478        <translation>( moÅŒesz pisać w polu poniÅŒej, aby sprawdzić wybrane ustawienia. )</translation>
479    </message>
480    <message>
481        <source>&amp;Apply</source>
482        <translation>&amp;Zastosuj</translation>
483    </message>
484    <message>
485        <source>&amp;Close</source>
486        <translation>&amp;Zamknij</translation>
487    </message>
488</context>
489<context>
490    <name>wizardDisk</name>
491    <message>
492        <source>This wizard will walk you through the disk setup process. Please choose the setup mode you wish to use.</source>
493        <translation>Ten kreator poprowadzi cię przez proces konfiguracji dysku. Proszę wybierz typ konfiguracji który ma zostać uÅŒyty.</translation>
494    </message>
495    <message>
496        <source>Setup Mode</source>
497        <translation>Typ konfiguracji</translation>
498    </message>
499    <message>
500        <source>Basic (New to BSD or disk partitioning)</source>
501        <translation>Podstawowy (Nowicjusz w BSD lub partycjonowaniu dysków)</translation>
502    </message>
503    <message>
504        <source>Advanced (Experienced with file-systems)</source>
505        <translation>Zaawansowany (uÅŒytkownik obeznany z systemami plików)</translation>
506    </message>
507    <message>
508        <source>FreeBSD Experts (CLI manual mode)</source>
509        <translation>Ekspert FreeBSD (tryb ręczny wiersza poleceń)</translation>
510    </message>
511    <message>
512        <source>Selected Disk</source>
513        <translation>Wybrany dysk</translation>
514    </message>
515    <message>
516        <source>Selected Partition</source>
517        <translation>Wybrana partycja</translation>
518    </message>
519    <message>
520        <source>Partition disk with GPT</source>
521        <translation>Partycjonuj dysk z GPT</translation>
522    </message>
523    <message>
524        <source>Below you may adjust the file-system mount points. For most users the defaults will work best. </source>
525        <translation>PoniÅŒej moÅŒesz dostosować punkty montowania systemów plików. Dla większości uÅŒytkowników ustawienia domyślne będą działały najlepiej.</translation>
526    </message>
527    <message>
528        <source>&amp;Add</source>
529        <translation>&amp;Dodaj</translation>
530    </message>
531    <message>
532        <source>&amp;Remove</source>
533        <translation>&amp;Usuń</translation>
534    </message>
535    <message>
536        <source>You have chosen Expert mode. In this mode you are able to launch a terminal window and use the command-line to manually partition your disk. When you are finished, make sure to mount your filesystems to /mnt to begin the installation. </source>
537        <translation>Wybrałeś tryb eksperta. W tym trybie moÅŒesz uruchomić okno terminala i uÅŒyć wiersza poleceń do ręcznego partycjonowania dysku. Gdy zakończysz, upewnij się, ÅŒe zamontowałeś systemy plików w /mnt aby móc rozpocząć instalację. </translation>
538    </message>
539    <message>
540        <source>&amp;Launch terminal</source>
541        <translation>&amp;Uruchom terminal</translation>
542    </message>
543    <message>
544        <source>Please check the disk summary below and click finish to save your settings. </source>
545        <translation>Proszę przejrzyj podsumowanie konfiguracji dysku poniÅŒej i kliknij Zakończ aby zapisać te ustawienia.</translation>
546    </message>
547    <message>
548        <source>Use entire disk</source>
549        <translation>Wykorzystaj cały dysk</translation>
550    </message>
551    <message>
552        <source>ZFS Mounts</source>
553        <translation>Punkty montowania ZFS</translation>
554    </message>
555    <message>
556        <source>ZFS Options</source>
557        <translation>Opcje ZFS</translation>
558    </message>
559    <message>
560        <source>Resizing</source>
561        <translation>Zmiana rozmiaru</translation>
562    </message>
563    <message>
564        <source>Remove mount-point</source>
565        <translation>Usuń punkt montowania</translation>
566    </message>
567    <message>
568        <source>Are you sure you want to remove this mount point?</source>
569        <translation>Na pewno chcesz usunąć ten punkt montowania?</translation>
570    </message>
571    <message>
572        <source>Enter mount-point</source>
573        <translation>Podaj punkt montowania</translation>
574    </message>
575    <message>
576        <source>Please enter the new mount-point:</source>
577        <translation>Proszę podaj nowy punkt montowania:</translation>
578    </message>
579    <message>
580        <source>Editing:</source>
581        <translation>Edytowanie:</translation>
582    </message>
583    <message>
584        <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source>
585        <translation>Instalowanie do systemu plików zamontowanego w /mnt</translation>
586    </message>
587    <message>
588        <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
589        <translation>Dysk zostanie skonfigurowany przy uÅŒyciu następujących ustawień:</translation>
590    </message>
591    <message>
592        <source>Disk:</source>
593        <translation>Dysk:</translation>
594    </message>
595    <message>
596        <source>Mirroring:</source>
597        <translation>Mirroring:</translation>
598    </message>
599    <message>
600        <source>Partition:</source>
601        <translation>Partycja:</translation>
602    </message>
603    <message>
604        <source>FileSystem:</source>
605        <translation>System plików:</translation>
606    </message>
607    <message>
608        <source>Size:</source>
609        <translation>Rozmiar:</translation>
610    </message>
611    <message>
612        <source>Mount:</source>
613        <translation>Punkt montowania:</translation>
614    </message>
615    <message>
616        <source>Enable ZFS mirror/raidz mode</source>
617        <translation>Włącz tryb mirror/raidz dla ZFS</translation>
618    </message>
619    <message>
620        <source>ZFS Virtual Device Mode</source>
621        <translation>Tryb wirtualnego urządzenia ZFS</translation>
622    </message>
623    <message>
624        <source>Please select at least 1 other drive for mirroring</source>
625        <translation>Proszę wybierz przynajmniej 1 dodatkowy dysk dla mirroringu</translation>
626    </message>
627    <message>
628        <source>Options:</source>
629        <translation>Opcje:</translation>
630    </message>
631    <message>
632        <source>If this is a single disk ZFS install, you can continue, otherwise please select the mirror / raid mode and disks below. </source>
633        <translation>MoÅŒesz kontynuować jeśli jest to instalacja ZFS na jednym dysku, w przeciwnym razie proszę wybierz tryb mirror/raidz i odpowiednie dyski poniÅŒej. </translation>
634    </message>
635    <message>
636        <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source>
637        <translation>Zbiory danych ZFS:&lt;br&gt;</translation>
638    </message>
639    <message>
640        <source>Invalid Mount</source>
641        <translation>Błędny punkt montowania</translation>
642    </message>
643    <message>
644        <source>Mount point should start with &apos;/&apos;</source>
645        <translation>Punkt montowania powinien się zaczynać od &apos;/&apos;</translation>
646    </message>
647    <message>
648        <source>Note: Using ZFS mirror/raidz can only be enabled when doing full-disk installations</source>
649        <translation>Uwaga: ZFS z włączonym trybem mirror/raidz moÅŒe zostać uÅŒyty wyłącznie w instalacjach na całym dysku</translation>
650    </message>
651    <message>
652        <source>Please select 2 or 4 additional drives for raidz1</source>
653        <translation>Proszę wybierz 2 lub 4 dodatkowe dyski dla raidz1</translation>
654    </message>
655    <message>
656        <source>Please select 3, 5, or 9 additional drives for raidz2</source>
657        <translation>Proszę wybierz 3, 5 lub 9 dodatkowych dysków dla raidz2</translation>
658    </message>
659    <message>
660        <source>Please select 4, 6, or 10 additional drives for raidz3</source>
661        <translation>Proszę wybierz 4, 6 lub 10 dodatkowych dysków dla raidz3</translation>
662    </message>
663    <message>
664        <source>Enter SWAP size</source>
665        <translation>Podaj wielkość partycji SWAP</translation>
666    </message>
667    <message>
668        <source>Size (MB)</source>
669        <translation>Rozmiar (MB)</translation>
670    </message>
671    <message>
672        <source>ZFS pool name</source>
673        <translation>Nazwa ZFS pool</translation>
674    </message>
675    <message>
676        <source>Force ZFS 4K block size</source>
677        <translation>Wymuś wielkość bloku 4K dla ZFS</translation>
678    </message>
679    <message>
680        <source>(MB)</source>
681        <translation>(MB)</translation>
682    </message>
683    <message>
684        <source>Swap Size</source>
685        <translation>Rozmiar Swap</translation>
686    </message>
687    <message>
688        <source>Please select the disk or partition you wish to install onto. Please note that you must select either an entire disk or a primary partition that is at least 20GB for a server install or 50GB for a desktop install. </source>
689        <translation type="unfinished">
690            </translation>
691    </message>
692    <message>
693        <source>Installing to SSD (Disables SWAP / atime)</source>
694        <translation type="unfinished">
695            </translation>
696    </message>
697    <message>
698        <source>No boot-loader!</source>
699        <translation type="unfinished">
700            </translation>
701    </message>
702    <message>
703        <source>The original system datasets / mount-points will be automatically restored.</source>
704        <translation type="unfinished">
705            </translation>
706    </message>
707    <message>
708        <source>Boot-Loader (GRUB recommended)</source>
709        <translation type="unfinished">
710            </translation>
711    </message>
712    <message>
713        <source>You have chosen not to install a boot-loader. You will need to manually setup your own loader.</source>
714        <translation type="unfinished">
715            </translation>
716    </message>
717</context>
718<context>
719    <name>wizardFreeBSD</name>
720    <message>
721        <source>Please enter the root password for this server</source>
722        <translation>Proszę wprowadź hasło administratora (root) dla tego serwera</translation>
723    </message>
724    <message>
725        <source>Password</source>
726        <translation>Hasło</translation>
727    </message>
728    <message>
729        <source>Password (Repeat)</source>
730        <translation>Hasło (Powtórz)</translation>
731    </message>
732    <message>
733        <source>Please create a user for this server</source>
734        <translation>Proszę utwórz uÅŒytkownika dla tego serwera</translation>
735    </message>
736    <message>
737        <source>Name</source>
738        <translation>Nazwa</translation>
739    </message>
740    <message>
741        <source>Username</source>
742        <translation>Nazwa uÅŒytkownika</translation>
743    </message>
744    <message>
745        <source>Default shell</source>
746        <translation>Domyślna powłoka (shell)</translation>
747    </message>
748    <message>
749        <source>Please enter a system hostname and remote login preference.</source>
750        <translation>Proszę podaj nazwę systemu i preferencje logowania zdalnego.</translation>
751    </message>
752    <message>
753        <source>Hostname</source>
754        <translation>Nazwa komputera</translation>
755    </message>
756    <message>
757        <source>Enable remote SSH login</source>
758        <translation>Włącz zdalne logowanie SSH</translation>
759    </message>
760    <message>
761        <source>Please select a network device to configure for this system.</source>
762        <translation>Proszę wybierz do konfiguracji urządzenie sieciowe dla tego systemu.</translation>
763    </message>
764    <message>
765        <source>Network Interface</source>
766        <translation>Interfejs sieciowy</translation>
767    </message>
768    <message>
769        <source>IP Address</source>
770        <translation>Adres IP</translation>
771    </message>
772    <message>
773        <source>Netmask</source>
774        <translation>Maska Sieciowa</translation>
775    </message>
776    <message>
777        <source>Nameserver (DNS)</source>
778        <translation>Serwer nazw (DNS)</translation>
779    </message>
780    <message>
781        <source>Gateway</source>
782        <translation>Brama sieciowa</translation>
783    </message>
784    <message>
785        <source>IPv6 Address</source>
786        <translation>Adres IPv6</translation>
787    </message>
788    <message>
789        <source>IPv6 Gateway</source>
790        <translation>Brama IPv6</translation>
791    </message>
792    <message>
793        <source>IPv6 Nameserver</source>
794        <translation>Serwer nazw IPv6</translation>
795    </message>
796    <message>
797        <source>000.000.000.000; </source>
798        <translation>000.000.000.000; </translation>
799    </message>
800    <message>
801        <source>Please select any optional features to install.</source>
802        <translation>Proszę wybierz dodatkowe elementy do zainstalowania.</translation>
803    </message>
804    <message>
805        <source>Install system sources (/usr/src)</source>
806        <translation>Instalacja źródeł systemu (/usr/src)</translation>
807    </message>
808    <message>
809        <source>Install ports tree (/usr/ports)</source>
810        <translation>Instalacja drzewa portów (/usr/ports)</translation>
811    </message>
812    <message>
813        <source>This wizard will walk you though the setup of your new server. Click next to begin. </source>
814        <translation>Ten kreator poprowadzi cię przez konfigurację nowego serwera. Kliknij Dalej aby rozpocząć.</translation>
815    </message>
816</context>
817<context>
818    <name>wizardRestore</name>
819    <message>
820        <source>This wizard will walk you though the process of restoring your system from a Life-Preserver backup. Click next to begin. </source>
821        <translation type="unfinished">
822            </translation>
823    </message>
824    <message>
825        <source>To get started please enter the hostname, username and port of your backup server.</source>
826        <translation type="unfinished">
827            </translation>
828    </message>
829    <message>
830        <source>Backup Server</source>
831        <translation type="unfinished">
832            </translation>
833    </message>
834    <message>
835        <source>Host Name</source>
836        <translation type="unfinished">
837            </translation>
838    </message>
839    <message>
840        <source>User Name</source>
841        <translation type="unfinished">
842            </translation>
843    </message>
844    <message>
845        <source>SSH Port</source>
846        <translation type="unfinished">
847            </translation>
848    </message>
849    <message>
850        <source>Server Authentication</source>
851        <translation type="unfinished">
852            </translation>
853    </message>
854    <message>
855        <source>Use USB key</source>
856        <translation type="unfinished">
857            </translation>
858    </message>
859    <message>
860        <source>Use password authentication</source>
861        <translation type="unfinished">
862            </translation>
863    </message>
864    <message>
865        <source>The following systems are backed up on this server, select the one you wish to restore. </source>
866        <translation type="unfinished">
867            </translation>
868    </message>
869    <message>
870        <source>Restore System Selection</source>
871        <translation type="unfinished">
872            </translation>
873    </message>
874    <message>
875        <source>Restore Summary</source>
876        <translation type="unfinished">
877            </translation>
878    </message>
879    <message>
880        <source>The system is ready to be restored, click Finish to continue.</source>
881        <translation type="unfinished">
882            </translation>
883    </message>
884    <message>
885        <source>No keys found!</source>
886        <translation type="unfinished">
887            </translation>
888    </message>
889    <message>
890        <source>No Auth keys could be found on that memory stick!
891Please try another USB stick or use password authentication.</source>
892        <translation type="unfinished">
893            </translation>
894    </message>
895    <message>
896        <source>Connection failed!</source>
897        <translation type="unfinished">
898            </translation>
899    </message>
900    <message>
901        <source>Could not connect to the backup server!
902Please check that the server is reachable and verify your user/password.</source>
903        <translation type="unfinished">
904            </translation>
905    </message>
906    <message>
907        <source>Could not connect to the backup server!
908Please check your hostname and that the backup server is reachable.</source>
909        <translation type="unfinished">
910            </translation>
911    </message>
912    <message>
913        <source>Will restore from:</source>
914        <translation type="unfinished">
915            </translation>
916    </message>
917    <message>
918        <source>Select the SSH key to use</source>
919        <translation type="unfinished">
920            </translation>
921    </message>
922    <message>
923        <source>Key File:</source>
924        <translation type="unfinished">
925            </translation>
926    </message>
927    <message>
928        <source>If you saved your Life-Preserver key onto a USB drive, insert it now and select USB key, otherwise you may wish to use password authentication.</source>
929        <translation type="unfinished">
930            </translation>
931    </message>
932</context>
933</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.