source: src-qt4/pc-installgui/i18n/SysInstaller_pl.ts @ 9bad4ee

9.2-releaseenter/10releng/10.0releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2releng/10.2stable/10
Last change on this file since 9bad4ee was 9bad4ee, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 2 years ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 36.2 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS>
4    <context>
5        <name>Installer</name>
6        <message>
7            <source>Switch between US layout and user selected layout</source>
8            <translation>Przełączanie pomiędzy układem US a tym wskazanym przez uÅŒytkownika</translation>
9        </message>
10        <message>
11            <source>Ab&amp;ort</source>
12            <translation>&amp;Przerwij</translation>
13        </message>
14        <message>
15            <source>&amp;Back</source>
16            <translation>&amp;Cofnij</translation>
17        </message>
18        <message>
19            <source>&amp;Next</source>
20            <translation>&amp;Dalej</translation>
21        </message>
22        <message>
23            <source>Welcome to PC-BSD! Please select your language and click next to continue.</source>
24            <translation>Witamy w PC-BSD! Proszę wybierz swój język i kliknij Dalej aby kontynuować.</translation>
25        </message>
26        <message>
27            <source>&amp;Customize</source>
28            <translation>&amp;Dostosuj</translation>
29        </message>
30        <message>
31            <source>Summary</source>
32            <translation>Podsumowanie</translation>
33        </message>
34        <message>
35            <source>Disk Selection</source>
36            <translation>Wybór dysku</translation>
37        </message>
38        <message>
39            <source>Installation</source>
40            <translation>Instalacja</translation>
41        </message>
42        <message>
43            <source>Your system is now being installed! This process may take a while, depending upon the installation options chosen, and system speed. You will be notified when the installation is finished.</source>
44            <translation>Twój system jest właśnie instalowany. MoÅŒe to chwilę potrwać, w zaleÅŒności od wybranych opcji instalacji i szybkości działania systemu. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.</translation>
45        </message>
46        <message>
47            <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source>
48            <translation>Instalowanie do systemu plików zamontowanego w /mnt</translation>
49        </message>
50        <message>
51            <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
52            <translation>Dysk zostanie skonfigurowany przy uÅŒyciu następujących ustawień:</translation>
53        </message>
54        <message>
55            <source>Disk:</source>
56            <translation>Dysk:</translation>
57        </message>
58        <message>
59            <source>Mirroring:</source>
60            <translation>Mirroring:</translation>
61        </message>
62        <message>
63            <source>Partition:</source>
64            <translation>Partycja:</translation>
65        </message>
66        <message>
67            <source>FileSystem:</source>
68            <translation>System plików:</translation>
69        </message>
70        <message>
71            <source>Size:</source>
72            <translation>Rozmiar:</translation>
73        </message>
74        <message>
75            <source>Mount:</source>
76            <translation>Punkt montowania:</translation>
77        </message>
78        <message>
79            <source>Custom Package Selection</source>
80            <translation>Wybór własnego zestawu pakietów</translation>
81        </message>
82        <message>
83            <source>The following meta-pkgs will be installed:</source>
84            <translation>Następujące meta-pakiety zostaną zainstalowane:</translation>
85        </message>
86        <message>
87            <source>PC-BSD Installer</source>
88            <translation>Instalator PC-BSD</translation>
89        </message>
90        <message>
91            <source>You currently have a custom package set configured. Continue changing to a default set?</source>
92            <translation>Obecnie masz skonfigurowany własny zestaw pakietów. Kontynuować zamianę na domyślny zestaw pakietów?</translation>
93        </message>
94        <message>
95            <source>KDE is a full-featured desktop environment, which includes support for 3D desktop effects, multiple desktops, and a variety of built-in tools and utilities for both new and power-desktop users.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Recommended for higher-end systems with 2GB of RAM or more *</source>
96            <translation>KDE to bogate w funkcje środowisko graficzne, wspierające efekty 3D pulpitu, obsługujące wiele pulpitów jednocześnie oraz oferujące róŌnorodne wbudowane narzędzia i usługi zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych uÅŒytkowników. &lt;br&gt;&lt;br&gt;* Zalecane dla systemów o duÅŒej mocy obliczeniowej posiadających 2GB lub więcej RAM</translation>
97        </message>
98        <message>
99            <source>LXDE is a lightweight desktop, minimalist in nature, with support for multiple-desktops, a system tray, application menu and more.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Recommended for netbooks, or lower-end systems * </source>
100            <translation>LXDE to lekkie, minimalistyczne z natury środowisko, oferujące wsparcie dla wielu pulpitów, zasobnik systemowy, menu aplikacji oraz inne elementy.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Zalecany dla netbooków lub systemów o ograniczonej wydajności *</translation>
101        </message>
102        <message>
103            <source>GNOME is a full-featured desktop environment, complete with a large number of integrated utilities and tools for desktop users.</source>
104            <translation>GNOME to bogate w funkcje środowisko graficzne, zawierające wiele wbudowanych narzędzi i usług dla uÅŒytkowników komputerów stacjonarnych.</translation>
105        </message>
106        <message>
107            <source>XFCE is a light and modular desktop, with a number of features to enhance customizing the desktop to your liking.</source>
108            <translation>XFCE to lekkie modularne środowisko, z licznymi opcjami zwiększającymi moÅŒliwość dostosowania pulpitu do własnych upodobań uÅŒytkownika.</translation>
109        </message>
110        <message>
111            <source>Start the installation now?</source>
112            <translation>Uruchomić teraz instalację?</translation>
113        </message>
114        <message>
115            <source>Are you sure you want to abort this installation?</source>
116            <translation>Jesteś pewien, ÅŒe chcesz przerwać instalację?</translation>
117        </message>
118        <message>
119            <source>Failed!</source>
120            <translation>Niepowodzenie!</translation>
121        </message>
122        <message>
123            <source>The installer has encountered an error and has been halted.</source>
124            <translation>Instalator napotkał błąd i został wstrzymany.</translation>
125        </message>
126        <message>
127            <source>Do you want to generate an error report?</source>
128            <translation>Czy ÅŒyczysz sobie utworzenia raportu o błędach?</translation>
129        </message>
130        <message>
131            <source>Restart the system now?</source>
132            <translation>Zrestartować teraz system?</translation>
133        </message>
134        <message>
135            <source>Installing system... This may take a while...</source>
136            <translation>Trwa instalacja systemu... MoÅŒe to chwilę potrwać...</translation>
137        </message>
138        <message>
139            <source>Options:</source>
140            <translation>Opcje:</translation>
141        </message>
142        <message>
143            <source>&amp;Finish</source>
144            <translation>&amp;Zakończ</translation>
145        </message>
146        <message>
147            <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source>
148            <translation>Zbiory danych ZFS:&lt;br&gt;</translation>
149        </message>
150        <message>
151            <source>FreeBSD is an advanced operating system for modern server, desktop, and embedded computer platforms. FreeBSD's code base has undergone over thirty years of continuous development, improvement, and optimization.</source>
152            <translation>FreeBSD to zaawansowany system operacyjny dla współczesnych serwerów, stacji roboczych i wbudowanych systemów komputerowych. Kod źródłowy FreeBSD to efekt trzydziestu lat ciągłego tworzenia, ulepszania i optymalizacji.</translation>
153        </message>
154        <message>
155            <source>Display hardware compatibility diagnostic</source>
156            <translation>Wyświetl diagnostykę kompatybilności sprzętowej</translation>
157        </message>
158        <message>
159            <source>TrueOS is a console based server running FreeBSD. It includes command-line versions of The Warden jail management, PBI manager, ZFS boot environments (beadm), and other helpful utilities for system administrators.</source>
160            <translation>TrueOS to bazujący na konsoli serwer oferujący pełne środowisko FreeBSD. Zawiera korzystające z wiersza poleceń wersje programów takich jak Warden do zarządzania cel, menadÅŒer PBI, środowisko uruchomieniowe ZFS (beadm), oraz inne narzędzia pomocne dla administratora systemu.</translation>
161        </message>
162        <message>
163            <source>System Selection</source>
164            <translation>Wybór systemu</translation>
165        </message>
166        <message>
167            <source>Installing packages... This may take a while...</source>
168            <translation>Instalacja pakietów... MoÅŒe to zająć chwilę...</translation>
169        </message>
170        <message>
171            <source>Change the installation language</source>
172            <translation>Zmień język instalacji</translation>
173        </message>
174        <message>
175            <source>Cycle through system choices</source>
176            <translation>Przełączaj między opcjami systemu</translation>
177        </message>
178        <message>
179            <source>Customize the selected system</source>
180            <translation>Dostosuj wybrany system</translation>
181        </message>
182        <message>
183            <source>Customize the disk selection or layout</source>
184            <translation>Wybór dysków lub układu partycji</translation>
185        </message>
186        <message>
187            <source>Display help for the current screen</source>
188            <translation>Wyświetl pomoc dla aktualnego ekranu</translation>
189        </message>
190        <message>
191            <source>Launch the on-screen keyboard</source>
192            <translation>Uruchom klawiaturę ekranową</translation>
193        </message>
194        <message>
195            <source>Cancel the installation</source>
196            <translation>Anuluj instalację</translation>
197        </message>
198        <message>
199            <source>TrueOS Package Selection</source>
200            <translation>Wybór pakietów TrueOS</translation>
201        </message>
202        <message>
203            <source>FreeBSD Package Selection</source>
204            <translation>Wybór pakietów FreeBSD</translation>
205        </message>
206        <message>
207            <source>PC-BSD Package Selection</source>
208            <translation>Wybór pakietów PC-BSD</translation>
209        </message>
210        <message>
211            <source>Your system is now installed!
212 Click Finish to reboot. After rebooting you may eject the install media.</source>
213            <translation>Twój system został zainstalowany! Kliknij Zakończ aby zrestartować komputer. Po restarcie będziesz mógł wysunąć nośnik instalacyjny.</translation>
214        </message>
215        <message>
216            <source>&amp;Cancel</source>
217            <translation>&amp;Anuluj</translation>
218        </message>
219        <message>
220            <source>Extracting system...</source>
221            <translation>Rozpakowywanie systemu...</translation>
222        </message>
223        <message>
224            <source>Unable to detect any disk drives! The install will now exit.</source>
225            <translation>Nie wykryto ÅŒadnych dysków! Instalator zakończy pracę.</translation>
226        </message>
227        <message>
228            <source>Click arrows to change system selection</source>
229            <translation>UÅŒyj strzałek aby wybrać inny system</translation>
230        </message>
231        <message>
232            <source>Unable to suggest a partition for the detected disk.</source>
233            <translation>Nie udało się zasugerować układu partycji dla wykrytego dysku.</translation>
234        </message>
235        <message>
236            <source>Detected that you are running the 32bit version. If your system is 64bit capable (most systems made after 2005), you really should be running the 64bit version</source>
237            <translation>Wykryto ÅŒe uÅŒywasz 32-bitowej wersji. Jeśli twój sprzęt jest 64-bitowy (jak większość stworzona w roku 2005 i później), powinieneś uÅŒywać wersji 64-bitowej.</translation>
238        </message>
239        <message>
240            <source>The selected disk / partition is less than recommended %1GB. The installation may fail...</source>
241            <translation>Wybrany dysk / partycja jest mniejsza niÅŒ sugerowane %1GB. Instalacja moÅŒe się nie udać...</translation>
242        </message>
243    </context>
244    <context>
245        <name>QObject</name>
246        <message>
247            <source>This screen allows you to select the language you wish to perform the install with.</source>
248            <translation>Ten ekran pozwala na wybranie języka w którym ma zostać przeprowadzona instalacja</translation>
249        </message>
250        <message>
251            <source>This screen allows you to select the type of system you wish to install. Clicking customize will allow you to change the selected packages for your system.</source>
252            <translation>Ten ekran pozwala na wybranie typu systemu do instalacji. Kliknięcie na Dostosuj pozwoli Ci zmienić zestaw pakietów wybranych do zainstalowania w Twoim systemie.</translation>
253        </message>
254        <message>
255            <source>This screen will display the currently selected disk options. Clicking customize will allow you to change the target disk, file-systems and more.</source>
256            <translation>Ten ekran wyświetla aktualnie wybrane opcje dysku. Kliknięcie na Dostosuj pozwala na zmianę dysku docelowego, systemów plików i in.</translation>
257        </message>
258        <message>
259            <source>Your system is now installing! Go grab a cup of coffee and relax, the installer will notify you when it is finished.</source>
260            <translation>System jest teraz instalowany! Chwyć kubek kawy i zrelaksuj się, instalator poinformuje cię gdy zakończy pracę.</translation>
261        </message>
262        <message>
263            <source>The system is now finished installing! Click Finish to reboot, and be sure to eject any install media before booting into your new system.</source>
264            <translation>System został zainstalowany! Kliknij Zakończ aby zrestartować; pamiętaj o usunięciu wszystkich nośników instalacyjnych przed uruchomieniem nowego systemu.</translation>
265        </message>
266    </context>
267    <context>
268        <name>desktopSelection</name>
269        <message>
270            <source>System Package Configuration</source>
271            <translation>Konfiguracja pakietów Systemowych</translation>
272        </message>
273        <message>
274            <source>Available System Packages</source>
275            <translation>Dostępne pakiety systemowe</translation>
276        </message>
277        <message>
278            <source>Please select the software you wish to have installed. At least one desktop must be selected, and changes may be made after installation.</source>
279            <translation>Wybierz oprogramowanie, które chcesz zainstalować. Co najmniej jeden menadÅŒer pulpitu musi zostać wybrany; zmiany mogą zostać dokonane takÅŒe po zakończeniu instalacji.</translation>
280        </message>
281        <message>
282            <source>&amp;Save</source>
283            <translation>&amp;Zapisz</translation>
284        </message>
285        <message>
286            <source>&amp;Cancel</source>
287            <translation>&amp;Anuluj</translation>
288        </message>
289        <message>
290            <source>No Desktop</source>
291            <translation>Nie wybrano MenadÅŒera Pulpitu</translation>
292        </message>
293        <message>
294            <source>No desktops have been selected! Please choose at least one desktop to continue.</source>
295            <translation>Nie wybrano MenadÅŒera Pulpitu! Proszę wybierz co najmniej jednego aby kontynuować.</translation>
296        </message>
297        <message>
298            <source>View Packages</source>
299            <translation>PokaÅŒ Pakiety</translation>
300        </message>
301        <message>
302            <source>Package Listing for:</source>
303            <translation>Lista pakietów dla:</translation>
304        </message>
305    </context>
306    <context>
307        <name>dialogCheckHardware</name>
308        <message>
309            <source>Detected hardware devices</source>
310            <translation>Wykryte urządzenia</translation>
311        </message>
312        <message>
313            <source>&amp;Close</source>
314            <translation>&amp;Zamknij</translation>
315        </message>
316        <message>
317            <source>Video driver:</source>
318            <translation>Sterownik wideo:</translation>
319        </message>
320        <message>
321            <source>Video resolution:</source>
322            <translation>Rozdzielczość ekranu:</translation>
323        </message>
324        <message>
325            <source>No ethernet detected</source>
326            <translation>Nie wykryto kart ethernetowych</translation>
327        </message>
328        <message>
329            <source>Ethernet device:</source>
330            <translation>Urządzenie ethernet:</translation>
331        </message>
332        <message>
333            <source>No wifi detected</source>
334            <translation>Nie wykryto wifi</translation>
335        </message>
336        <message>
337            <source>Wifi device:</source>
338            <translation>Urządzenie Wifi:</translation>
339        </message>
340        <message>
341            <source>No sound detected</source>
342            <translation>Brak dźwięku</translation>
343        </message>
344        <message>
345            <source>Sound device:</source>
346            <translation>Urządzenie dźwiękowe:</translation>
347        </message>
348    </context>
349    <context>
350        <name>dialogFSSize</name>
351        <message>
352            <source>Size:</source>
353            <translation>Rozmiar:</translation>
354        </message>
355        <message>
356            <source>MB</source>
357            <translation>MB</translation>
358        </message>
359        <message>
360            <source>&amp;Ok</source>
361            <translation>&amp;Ok            </translation>
362        </message>
363        <message>
364            <source>&amp;Cancel</source>
365            <translation>&amp;Anuluj</translation>
366        </message>
367    </context>
368    <context>
369        <name>dialogHelp</name>
370        <message>
371            <source>&amp;Close</source>
372            <translation>&amp;Zamknij</translation>
373        </message>
374    </context>
375    <context>
376        <name>dialogInfoBox</name>
377        <message>
378            <source>&amp;Close</source>
379            <translation>&amp;Zamknij</translation>
380        </message>
381    </context>
382    <context>
383        <name>widgetKeyboard</name>
384        <message>
385            <source>Keyboard Settings</source>
386            <translation>Ustawienia klawiatury</translation>
387        </message>
388        <message>
389            <source>Key Layout</source>
390            <translation>Układ klawiszy</translation>
391        </message>
392        <message>
393            <source>Variant</source>
394            <translation>Wariant</translation>
395        </message>
396        <message>
397            <source>Keyboard Model</source>
398            <translation>Model klawiatury</translation>
399        </message>
400        <message>
401            <source>( you may type into the space below to test your selected settings. )</source>
402            <translation>( moÅŒesz pisać w polu poniÅŒej, aby sprawdzić wybrane ustawienia. )</translation>
403        </message>
404        <message>
405            <source>&amp;Apply</source>
406            <translation>&amp;Zastosuj</translation>
407        </message>
408        <message>
409            <source>&amp;Close</source>
410            <translation>&amp;Zamknij</translation>
411        </message>
412    </context>
413    <context>
414        <name>wizardDisk</name>
415        <message>
416            <source>This wizard will walk you through the disk setup process. Please choose the setup mode you wish to use.</source>
417            <translation>Ten kreator poprowadzi cię przez proces konfiguracji dysku. Proszę wybierz typ konfiguracji który ma zostać uÅŒyty.</translation>
418        </message>
419        <message>
420            <source>Setup Mode</source>
421            <translation>Typ konfiguracji</translation>
422        </message>
423        <message>
424            <source>Basic (New to BSD or disk partitioning)</source>
425            <translation>Podstawowy (Nowicjusz w BSD lub partycjonowaniu dysków)</translation>
426        </message>
427        <message>
428            <source>Advanced (Experienced with file-systems)</source>
429            <translation>Zaawansowany (uÅŒytkownik obeznany z systemami plików)</translation>
430        </message>
431        <message>
432            <source>FreeBSD Experts (CLI manual mode)</source>
433            <translation>Ekspert FreeBSD (tryb ręczny wiersza poleceń)</translation>
434        </message>
435        <message>
436            <source>Please select the disk or partition you wish to install onto. Please note that BSD can only be installed to an entire disk, or primary partition larger than 10GB. </source>
437            <translation>Proszę wybierz dysk lub partycję na której chcesz zainstalować system. Pamiętaj, ÅŒe BSD moÅŒe zostać zainstalowany jedynie na całym dysku lub na partycji podstawowej większej niÅŒ 10GB. </translation>
438        </message>
439        <message>
440            <source>Selected Disk</source>
441            <translation>Wybrany dysk</translation>
442        </message>
443        <message>
444            <source>Selected Partition</source>
445            <translation>Wybrana partycja</translation>
446        </message>
447        <message>
448            <source>Partition disk with GPT</source>
449            <translation>Partycjonuj dysk z GPT</translation>
450        </message>
451        <message>
452            <source>Do you wish to Encrypt your private data? You will need to enter a password at each system bootup.</source>
453            <translation>Chcesz zaszyfrować swoje osobiste dane? Będzie to oznaczało konieczność podawania hasła przy kaÅŒdym starcie systemu.</translation>
454        </message>
455        <message>
456            <source>Encrypt user data</source>
457            <translation>Zaszyfruj dane uÅŒytkownika</translation>
458        </message>
459        <message>
460            <source>Passphrase</source>
461            <translation>Hasło</translation>
462        </message>
463        <message>
464            <source>Passphrase (repeat)</source>
465            <translation>Hasło (powtórz)</translation>
466        </message>
467        <message>
468            <source>Please select the type of filesystem you want to use for this installation.</source>
469            <translation>Proszę wybierz typ systemu plików który chcesz uÅŒyć dla tej instalacji.</translation>
470        </message>
471        <message>
472            <source>Filesystem</source>
473            <translation>System plików</translation>
474        </message>
475        <message>
476            <source>Install bootable MBR</source>
477            <translation>Instaluj bootowalny MBR</translation>
478        </message>
479        <message>
480            <source>Below you may adjust the file-system mount points. For most users the defaults will work best. </source>
481            <translation>PoniÅŒej moÅŒesz dostosować punkty montowania systemów plików. Dla większości uÅŒytkowników ustawienia domyślne będą działały najlepiej.</translation>
482        </message>
483        <message>
484            <source>Free Space (MB)</source>
485            <translation>Wolne miejsce (MB)</translation>
486        </message>
487        <message>
488            <source>&amp;Add</source>
489            <translation>&amp;Dodaj</translation>
490        </message>
491        <message>
492            <source>Resize</source>
493            <translation>Zmień rozmiar</translation>
494        </message>
495        <message>
496            <source>&amp;Remove</source>
497            <translation>&amp;Usuń</translation>
498        </message>
499        <message>
500            <source>You have chosen Expert mode. In this mode you are able to launch a terminal window and use the command-line to manually partition your disk. When you are finished, make sure to mount your filesystems to /mnt to begin the installation. </source>
501            <translation>Wybrałeś tryb eksperta. W tym trybie moÅŒesz uruchomić okno terminala i uÅŒyć wiersza poleceń do ręcznego partycjonowania dysku. Gdy zakończysz, upewnij się, ÅŒe zamontowałeś systemy plików w /mnt aby móc rozpocząć instalację. </translation>
502        </message>
503        <message>
504            <source>&amp;Launch terminal</source>
505            <translation>&amp;Uruchom terminal</translation>
506        </message>
507        <message>
508            <source>Please check the disk summary below and click finish to save your settings. </source>
509            <translation>Proszę przejrzyj podsumowanie konfiguracji dysku poniÅŒej i kliknij Zakończ aby zapisać te ustawienia.</translation>
510        </message>
511        <message>
512            <source>Use entire disk</source>
513            <translation>Wykorzystaj cały dysk</translation>
514        </message>
515        <message>
516            <source>Mount</source>
517            <translation>Montowanie</translation>
518        </message>
519        <message>
520            <source>Size</source>
521            <translation>Rozmiar</translation>
522        </message>
523        <message>
524            <source>Type</source>
525            <translation>Typ</translation>
526        </message>
527        <message>
528            <source>ZFS Mounts</source>
529            <translation>Punkty montowania ZFS</translation>
530        </message>
531        <message>
532            <source>ZFS Options</source>
533            <translation>Opcje ZFS</translation>
534        </message>
535        <message>
536            <source>Resizing</source>
537            <translation>Zmiana rozmiaru</translation>
538        </message>
539        <message>
540            <source>Remove mount-point</source>
541            <translation>Usuń punkt montowania</translation>
542        </message>
543        <message>
544            <source>Are you sure you want to remove this mount point?</source>
545            <translation>Na pewno chcesz usunąć ten punkt montowania?</translation>
546        </message>
547        <message>
548            <source>Enter mount-point</source>
549            <translation>Podaj punkt montowania</translation>
550        </message>
551        <message>
552            <source>Please enter the new mount-point:</source>
553            <translation>Proszę podaj nowy punkt montowania:</translation>
554        </message>
555        <message>
556            <source>Specify a size for the mount</source>
557            <translation>Podaj rozmiar montowania</translation>
558        </message>
559        <message>
560            <source>Editing:</source>
561            <translation>Edytowanie:</translation>
562        </message>
563        <message>
564            <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source>
565            <translation>Instalowanie do systemu plików zamontowanego w /mnt</translation>
566        </message>
567        <message>
568            <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
569            <translation>Dysk zostanie skonfigurowany przy uÅŒyciu następujących ustawień:</translation>
570        </message>
571        <message>
572            <source>Disk:</source>
573            <translation>Dysk:</translation>
574        </message>
575        <message>
576            <source>Mirroring:</source>
577            <translation>Mirroring:</translation>
578        </message>
579        <message>
580            <source>Partition:</source>
581            <translation>Partycja:</translation>
582        </message>
583        <message>
584            <source>FileSystem:</source>
585            <translation>System plików:</translation>
586        </message>
587        <message>
588            <source>Size:</source>
589            <translation>Rozmiar:</translation>
590        </message>
591        <message>
592            <source>Mount:</source>
593            <translation>Punkt montowania:</translation>
594        </message>
595        <message>
596            <source>Disable Encryption</source>
597            <translation>Wyłącz szyfrowanie</translation>
598        </message>
599        <message>
600            <source>Enable Encryption</source>
601            <translation>Włącz szyfrowanie</translation>
602        </message>
603        <message>
604            <source>Please enter the password for this partition:</source>
605            <translation>Proszę wprowadź hasło dla tej partycji:</translation>
606        </message>
607        <message>
608            <source>Password:</source>
609            <translation>Hasło:</translation>
610        </message>
611        <message>
612            <source>Please confirm the password for this partition:</source>
613            <translation>Proszę potwierdź hasło dla tej partycji:</translation>
614        </message>
615        <message>
616            <source>Confirm Password:</source>
617            <translation>Potwierdź hasło:</translation>
618        </message>
619        <message>
620            <source>Password Mismatch</source>
621            <translation>Niezgodność haseł</translation>
622        </message>
623        <message>
624            <source>The passwords entered do not match!</source>
625            <translation>Podane hasła się od siebie róŌnią!</translation>
626        </message>
627        <message>
628            <source>Enable ZFS mirror/raidz mode</source>
629            <translation>Włącz tryb mirror/raidz dla ZFS</translation>
630        </message>
631        <message>
632            <source>ZFS Virtual Device Mode</source>
633            <translation>Tryb wirtualnego urządzenia ZFS</translation>
634        </message>
635        <message>
636            <source>Please select at least 1 other drive for mirroring</source>
637            <translation>Proszę wybierz przynajmniej 1 dodatkowy dysk dla mirroringu</translation>
638        </message>
639        <message>
640            <source>Options:</source>
641            <translation>Opcje:</translation>
642        </message>
643        <message>
644            <source>If this is a single disk ZFS install, you can continue, otherwise please select the mirror / raid mode and disks below. </source>
645            <translation>MoÅŒesz kontynuować jeśli jest to instalacja ZFS na jednym dysku, w przeciwnym razie proszę wybierz tryb mirror/raidz i odpowiednie dyski poniÅŒej. </translation>
646        </message>
647        <message>
648            <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source>
649            <translation>Zbiory danych ZFS:&lt;br&gt;</translation>
650        </message>
651        <message>
652            <source>Invalid Mount</source>
653            <translation>Błędny punkt montowania</translation>
654        </message>
655        <message>
656            <source>Cannot create /boot dataset on ZFS with encryption enabled!</source>
657            <translation>Nie moÅŒna stworzyc zbioru /boot na systemie ZFS z włączonym szyfrowaniem!</translation>
658        </message>
659        <message>
660            <source>Mount point should start with '/'</source>
661            <translation>Punkt montowania powinien się zaczynać od '/'</translation>
662        </message>
663        <message>
664            <source>UFS (32bit and systems with less than 2GB of RAM)</source>
665            <translation>UFS (systemy 32-bitowe lub mające mniej niÅŒ 2GB RAM)</translation>
666        </message>
667        <message>
668            <source>ZFS (64bit systems with more than 2GB RAM)</source>
669            <translation>ZFS (systemy 64-bitowe z więcej niÅŒ 2GB RAM)</translation>
670        </message>
671        <message>
672            <source>Note: Using ZFS mirror/raidz can only be enabled when doing full-disk installations</source>
673            <translation>Uwaga: ZFS z włączonym trybem mirror/raidz moÅŒe zostać uÅŒyty wyłącznie w instalacjach na całym dysku</translation>
674        </message>
675        <message>
676            <source>Please select 2 or 4 additional drives for raidz1</source>
677            <translation>Proszę wybierz 2 lub 4 dodatkowe dyski dla raidz1</translation>
678        </message>
679        <message>
680            <source>Please select 3, 5, or 9 additional drives for raidz2</source>
681            <translation>Proszę wybierz 3, 5 lub 9 dodatkowych dysków dla raidz2</translation>
682        </message>
683        <message>
684            <source>Please select 4, 6, or 10 additional drives for raidz3</source>
685            <translation>Proszę wybierz 4, 6 lub 10 dodatkowych dysków dla raidz3</translation>
686        </message>
687        <message>
688            <source>Enter SWAP size</source>
689            <translation>Podaj wielkość partycji SWAP</translation>
690        </message>
691        <message>
692            <source>Size (MB)</source>
693            <translation>Rozmiar (MB)</translation>
694        </message>
695    </context>
696    <context>
697        <name>wizardFreeBSD</name>
698        <message>
699            <source>Please enter the root password for this server</source>
700            <translation>Proszę wprowadź hasło administratora (root) dla tego serwera</translation>
701        </message>
702        <message>
703            <source>Password</source>
704            <translation>Hasło</translation>
705        </message>
706        <message>
707            <source>Password (Repeat)</source>
708            <translation>Hasło (Powtórz)</translation>
709        </message>
710        <message>
711            <source>Please create a user for this server</source>
712            <translation>Proszę utwórz uÅŒytkownika dla tego serwera</translation>
713        </message>
714        <message>
715            <source>Name</source>
716            <translation>Nazwa</translation>
717        </message>
718        <message>
719            <source>Username</source>
720            <translation>Nazwa uÅŒytkownika</translation>
721        </message>
722        <message>
723            <source>Default shell</source>
724            <translation>Domyślna powłoka (shell)</translation>
725        </message>
726        <message>
727            <source>Please enter a system hostname and remote login preference.</source>
728            <translation>Proszę podaj nazwę systemu i preferencje logowania zdalnego.</translation>
729        </message>
730        <message>
731            <source>Hostname</source>
732            <translation>Nazwa komputera</translation>
733        </message>
734        <message>
735            <source>Enable remote SSH login</source>
736            <translation>Włącz zdalne logowanie SSH</translation>
737        </message>
738        <message>
739            <source>Please select a network device to configure for this system.</source>
740            <translation>Proszę wybierz do konfiguracji urządzenie sieciowe dla tego systemu.</translation>
741        </message>
742        <message>
743            <source>Network Interface</source>
744            <translation>Interfejs sieciowy</translation>
745        </message>
746        <message>
747            <source>IP Address</source>
748            <translation>Adres IP</translation>
749        </message>
750        <message>
751            <source>Netmask</source>
752            <translation>Maska Sieciowa</translation>
753        </message>
754        <message>
755            <source>Nameserver (DNS)</source>
756            <translation>Serwer nazw (DNS)</translation>
757        </message>
758        <message>
759            <source>Gateway</source>
760            <translation>Brama sieciowa</translation>
761        </message>
762        <message>
763            <source>IPv6 Address</source>
764            <translation>Adres IPv6</translation>
765        </message>
766        <message>
767            <source>IPv6 Gateway</source>
768            <translation>Brama IPv6</translation>
769        </message>
770        <message>
771            <source>IPv6 Nameserver</source>
772            <translation>Serwer nazw IPv6</translation>
773        </message>
774        <message>
775            <source>000.000.000.000; </source>
776            <translation>000.000.000.000; </translation>
777        </message>
778        <message>
779            <source>Please select any optional features to install.</source>
780            <translation>Proszę wybierz dodatkowe elementy do zainstalowania.</translation>
781        </message>
782        <message>
783            <source>Install system sources (/usr/src)</source>
784            <translation>Instalacja źródeł systemu (/usr/src)</translation>
785        </message>
786        <message>
787            <source>Install ports tree (/usr/ports)</source>
788            <translation>Instalacja drzewa portów (/usr/ports)</translation>
789        </message>
790        <message>
791            <source>This wizard will walk you though the setup of your new server. Click next to begin. </source>
792            <translation>Ten kreator poprowadzi cię przez konfigurację nowego serwera. Kliknij Dalej aby rozpocząć.</translation>
793        </message>
794    </context>
795</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.