source: src-qt4/pc-installgui/i18n/SysInstaller_pl.ts @ ac9703b

9.2-releaseenter/10releng/10.0releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2releng/10.2
Last change on this file since ac9703b was ac9703b, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 22 months ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 35.4 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>Installer</name>
6    <message>
7        <source>Switch between US layout and user selected layout</source>
8        <translation>Przełączanie pomiędzy układem US a tym wskazanym przez uÅŒytkownika</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>Ab&amp;ort</source>
12        <translation>&amp;Przerwij</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>&amp;Back</source>
16        <translation>&amp;Cofnij</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>&amp;Next</source>
20        <translation>&amp;Dalej</translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>Welcome to PC-BSD! Please select your language and click next to continue.</source>
24        <translation>Witamy w PC-BSD! Proszę wybierz swój język i kliknij Dalej aby kontynuować.</translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>&amp;Customize</source>
28        <translation>&amp;Dostosuj</translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>Summary</source>
32        <translation>Podsumowanie</translation>
33    </message>
34    <message>
35        <source>Disk Selection</source>
36        <translation>Wybór dysku</translation>
37    </message>
38    <message>
39        <source>Installation</source>
40        <translation>Instalacja</translation>
41    </message>
42    <message>
43        <source>Your system is now being installed! This process may take a while, depending upon the installation options chosen, and system speed. You will be notified when the installation is finished.</source>
44        <translation>Twój system jest właśnie instalowany. MoÅŒe to chwilę potrwać, w zaleÅŒności od wybranych opcji instalacji i szybkości działania systemu. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.</translation>
45    </message>
46    <message>
47        <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source>
48        <translation>Instalowanie do systemu plików zamontowanego w /mnt</translation>
49    </message>
50    <message>
51        <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
52        <translation>Dysk zostanie skonfigurowany przy uÅŒyciu następujących ustawień:</translation>
53    </message>
54    <message>
55        <source>Disk:</source>
56        <translation>Dysk:</translation>
57    </message>
58    <message>
59        <source>Mirroring:</source>
60        <translation>Mirroring:</translation>
61    </message>
62    <message>
63        <source>Partition:</source>
64        <translation>Partycja:</translation>
65    </message>
66    <message>
67        <source>FileSystem:</source>
68        <translation>System plików:</translation>
69    </message>
70    <message>
71        <source>Size:</source>
72        <translation>Rozmiar:</translation>
73    </message>
74    <message>
75        <source>Mount:</source>
76        <translation>Punkt montowania:</translation>
77    </message>
78    <message>
79        <source>The following meta-pkgs will be installed:</source>
80        <translation>Następujące meta-pakiety zostaną zainstalowane:</translation>
81    </message>
82    <message>
83        <source>PC-BSD Installer</source>
84        <translation>Instalator PC-BSD</translation>
85    </message>
86    <message>
87        <source>Start the installation now?</source>
88        <translation>Uruchomić teraz instalację?</translation>
89    </message>
90    <message>
91        <source>Are you sure you want to abort this installation?</source>
92        <translation>Jesteś pewien, ÅŒe chcesz przerwać instalację?</translation>
93    </message>
94    <message>
95        <source>Failed!</source>
96        <translation>Niepowodzenie!</translation>
97    </message>
98    <message>
99        <source>The installer has encountered an error and has been halted.</source>
100        <translation>Instalator napotkał błąd i został wstrzymany.</translation>
101    </message>
102    <message>
103        <source>Do you want to generate an error report?</source>
104        <translation>Czy ÅŒyczysz sobie utworzenia raportu o błędach?</translation>
105    </message>
106    <message>
107        <source>Restart the system now?</source>
108        <translation>Zrestartować teraz system?</translation>
109    </message>
110    <message>
111        <source>Installing system... This may take a while...</source>
112        <translation>Trwa instalacja systemu... MoÅŒe to chwilę potrwać...</translation>
113    </message>
114    <message>
115        <source>Options:</source>
116        <translation>Opcje:</translation>
117    </message>
118    <message>
119        <source>&amp;Finish</source>
120        <translation>&amp;Zakończ</translation>
121    </message>
122    <message>
123        <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source>
124        <translation>Zbiory danych ZFS:&lt;br&gt;</translation>
125    </message>
126    <message>
127        <source>Display hardware compatibility diagnostic</source>
128        <translation>Wyświetl diagnostykę kompatybilności sprzętowej</translation>
129    </message>
130    <message>
131        <source>System Selection</source>
132        <translation>Wybór systemu</translation>
133    </message>
134    <message>
135        <source>Installing packages... This may take a while...</source>
136        <translation>Instalacja pakietów... MoÅŒe to zająć chwilę...</translation>
137    </message>
138    <message>
139        <source>Change the installation language</source>
140        <translation>Zmień język instalacji</translation>
141    </message>
142    <message>
143        <source>Customize the selected system</source>
144        <translation>Dostosuj wybrany system</translation>
145    </message>
146    <message>
147        <source>Display help for the current screen</source>
148        <translation>Wyświetl pomoc dla aktualnego ekranu</translation>
149    </message>
150    <message>
151        <source>Launch the on-screen keyboard</source>
152        <translation>Uruchom klawiaturę ekranową</translation>
153    </message>
154    <message>
155        <source>Cancel the installation</source>
156        <translation>Anuluj instalację</translation>
157    </message>
158    <message>
159        <source>TrueOS Package Selection</source>
160        <translation>Wybór pakietów TrueOS</translation>
161    </message>
162    <message>
163        <source>PC-BSD Package Selection</source>
164        <translation>Wybór pakietów PC-BSD</translation>
165    </message>
166    <message>
167        <source>Your system is now installed!
168 Click Finish to reboot. After rebooting you may eject the install media.</source>
169        <translation>Twój system został zainstalowany! Kliknij Zakończ aby zrestartować komputer. Po restarcie będziesz mógł wysunąć nośnik instalacyjny.</translation>
170    </message>
171    <message>
172        <source>&amp;Cancel</source>
173        <translation>&amp;Anuluj</translation>
174    </message>
175    <message>
176        <source>Extracting system...</source>
177        <translation>Rozpakowywanie systemu...</translation>
178    </message>
179    <message>
180        <source>Unable to detect any disk drives! The install will now exit.</source>
181        <translation>Nie wykryto ÅŒadnych dysków! Instalator zakończy pracę.</translation>
182    </message>
183    <message>
184        <source>Unable to suggest a partition for the detected disk.</source>
185        <translation>Nie udało się zasugerować układu partycji dla wykrytego dysku.</translation>
186    </message>
187    <message>
188        <source>Detected that you are running the 32bit version. If your system is 64bit capable (most systems made after 2005), you really should be running the 64bit version</source>
189        <translation>Wykryto ÅŒe uÅŒywasz 32-bitowej wersji. Jeśli twój sprzęt jest 64-bitowy (jak większość stworzona w roku 2005 i później), powinieneś uÅŒywać wersji 64-bitowej.</translation>
190    </message>
191    <message>
192        <source>The selected disk / partition is less than recommended %1GB. The installation may fail...</source>
193        <translation>Wybrany dysk / partycja jest mniejsza niÅŒ sugerowane %1GB. Instalacja moÅŒe się nie udać...</translation>
194    </message>
195    <message>
196        <source>Load installation config file from USB stick</source>
197        <translation>Załaduj plik z konfiguracją instalacji z nośnika USB</translation>
198    </message>
199    <message>
200        <source>Load config from USB</source>
201        <translation>Ładuj konfigurację z USB</translation>
202    </message>
203    <message>
204        <source>Desktop (PC-BSD)</source>
205        <translation>Stacja Robocza (PC-BSD)</translation>
206    </message>
207    <message>
208        <source>Server (TrueOS)</source>
209        <translation>Serwer (TrueOS)</translation>
210    </message>
211    <message>
212        <source>Save Config to USB</source>
213        <translation>Zapisz konfigurację na USB</translation>
214    </message>
215    <message>
216        <source>This will save your installation configuration to a MSDOSFS/FAT32 formatted USB stick. Continue?</source>
217        <translation>Tutaj nastąpi zapis konfiguracji twojej instalacji na nośniku USB sformatowanym jako MSDOSFS/FAT32. Kontynuować?</translation>
218    </message>
219    <message>
220        <source>Please insert a USB stick now, and click OK to continue.</source>
221        <translation>Proszę teraz podłączyć nośnik USB i kliknąć OK aby kontynuować.</translation>
222    </message>
223    <message>
224        <source>Please enter the nickname you want to save this configuration as.</source>
225        <translation>Proszę podać nazwę pod jaką konfiguracja będzie zapisana.</translation>
226    </message>
227    <message>
228        <source>Failed saving config to USB media. Is the device working and formatted MSDOSFS/FAT32?</source>
229        <translation>Zapis na nośniku USB nie powiódł się. Urządzenie jest sprawne i sformatowane jako MSDOSFS/FAT32?</translation>
230    </message>
231    <message>
232        <source>Configuration saved! You may now safely remove the USB media.</source>
233        <translation>Konfiguracja została zapisana! MoÅŒna teraz bezpiecznie usunąć nośnik USB.</translation>
234    </message>
235    <message>
236        <source>Please insert the USB stick now, and click OK to continue.</source>
237        <translation>Teraz proszę podłączyć nośnik USB i kliknąć OK aby kontynuować.</translation>
238    </message>
239    <message>
240        <source>Failed loading saved config file from the USB media. Is the device working and formatted MSDOSFS/FAT32?</source>
241        <translation>Ładowanie zapisanej konfiruacji z nośnika USB nie powiodło się. Urządzenie jest sprawne i sformatowane jako MSDOSFS/FAT32?</translation>
242    </message>
243    <message>
244        <source>Configuration loaded! You may now safely remove the USB media.</source>
245        <translation>Konfiguracja została załadowana! MoÅŒna teraz bezpiecznie usunąć nośnik USB.</translation>
246    </message>
247    <message>
248        <source>Config File:</source>
249        <translation>Plik konfiguracji:</translation>
250    </message>
251    <message>
252        <source>Start the install using this config file?</source>
253        <translation>Rozpocząć instalację uÅŒywajac tego pliku konfiguracji?</translation>
254    </message>
255    <message>
256        <source>This will load a installation configuration file your MSDOSFS/FAT32 formatted USB stick. Continue?</source>
257        <translation>Teraz nastąpi załadowanie konfiguracji instalacji ze sformatowanego jako MSDOSFS/FAT32 nośnika USB. Kontynuować?</translation>
258    </message>
259    <message>
260        <source>Restore from Life-Preserver backup</source>
261        <translation type="unfinished">
262            </translation>
263    </message>
264    <message>
265        <source>Manage network connectivity</source>
266        <translation type="unfinished">
267            </translation>
268    </message>
269    <message>
270        <source>ZFS Datasets:</source>
271        <translation type="unfinished">
272            </translation>
273    </message>
274    <message>
275        <source>The original ZFS layout will be restored</source>
276        <translation type="unfinished">
277            </translation>
278    </message>
279    <message>
280        <source>Performing a restore from a Life-Preserver backup. Click next to start the restore wizard.</source>
281        <translation type="unfinished">
282            </translation>
283    </message>
284    <message>
285        <source>Start the restore now?</source>
286        <translation type="unfinished">
287            </translation>
288    </message>
289    <message>
290        <source>Your system is now restored!
291Click Finish to reboot. After rebooting you may eject the install media.</source>
292        <translation type="unfinished">
293            </translation>
294    </message>
295    <message>
296        <source>System Restore</source>
297        <translation type="unfinished">
298            </translation>
299    </message>
300    <message>
301        <source>Your system is now being restored, this may take a while depending upon the size of your backup and network conditions.</source>
302        <translation type="unfinished">
303            </translation>
304    </message>
305    <message>
306        <source>Installing meta-package: %1</source>
307        <translation type="unfinished">
308            </translation>
309    </message>
310    <message>
311        <source>Restoring system: %1</source>
312        <translation type="unfinished">
313            </translation>
314    </message>
315</context>
316<context>
317    <name>QObject</name>
318    <message>
319        <source>This screen allows you to select the language you wish to perform the install with.</source>
320        <translation>Ten ekran pozwala na wybranie języka w którym ma zostać przeprowadzona instalacja</translation>
321    </message>
322    <message>
323        <source>This screen allows you to select the type of system you wish to install. Clicking customize will allow you to change the selected packages for your system.</source>
324        <translation>Ten ekran pozwala na wybranie typu systemu do instalacji. Kliknięcie na Dostosuj pozwoli Ci zmienić zestaw pakietów wybranych do zainstalowania w Twoim systemie.</translation>
325    </message>
326    <message>
327        <source>This screen will display the currently selected disk options. Clicking customize will allow you to change the target disk, file-systems and more.</source>
328        <translation>Ten ekran wyświetla aktualnie wybrane opcje dysku. Kliknięcie na Dostosuj pozwala na zmianę dysku docelowego, systemów plików i in.</translation>
329    </message>
330    <message>
331        <source>Your system is now installing! Go grab a cup of coffee and relax, the installer will notify you when it is finished.</source>
332        <translation>System jest teraz instalowany! Chwyć kubek kawy i zrelaksuj się, instalator poinformuje cię gdy zakończy pracę.</translation>
333    </message>
334    <message>
335        <source>The system is now finished installing! Click Finish to reboot, and be sure to eject any install media before booting into your new system.</source>
336        <translation>System został zainstalowany! Kliknij Zakończ aby zrestartować; pamiętaj o usunięciu wszystkich nośników instalacyjnych przed uruchomieniem nowego systemu.</translation>
337    </message>
338</context>
339<context>
340    <name>desktopSelection</name>
341    <message>
342        <source>System Package Configuration</source>
343        <translation>Konfiguracja pakietów Systemowych</translation>
344    </message>
345    <message>
346        <source>Available System Packages</source>
347        <translation>Dostępne pakiety systemowe</translation>
348    </message>
349    <message>
350        <source>&amp;Save</source>
351        <translation>&amp;Zapisz</translation>
352    </message>
353    <message>
354        <source>&amp;Cancel</source>
355        <translation>&amp;Anuluj</translation>
356    </message>
357    <message>
358        <source>No Desktop</source>
359        <translation>Nie wybrano MenadÅŒera Pulpitu</translation>
360    </message>
361    <message>
362        <source>No desktops have been selected! Please choose at least one desktop to continue.</source>
363        <translation>Nie wybrano MenadÅŒera Pulpitu! Proszę wybierz co najmniej jednego aby kontynuować.</translation>
364    </message>
365    <message>
366        <source>View Packages</source>
367        <translation>PokaÅŒ Pakiety</translation>
368    </message>
369    <message>
370        <source>Package Listing for:</source>
371        <translation>Lista pakietów dla:</translation>
372    </message>
373    <message>
374        <source>Please select the software to install. Post-install you may also add / remove software via the Package Manager (desktop) or &quot;pkg&quot; command (server).</source>
375        <translation type="unfinished">
376            </translation>
377    </message>
378</context>
379<context>
380    <name>dialogCheckHardware</name>
381    <message>
382        <source>Detected hardware devices</source>
383        <translation>Wykryte urządzenia</translation>
384    </message>
385    <message>
386        <source>&amp;Close</source>
387        <translation>&amp;Zamknij</translation>
388    </message>
389    <message>
390        <source>Video driver:</source>
391        <translation>Sterownik wideo:</translation>
392    </message>
393    <message>
394        <source>Video resolution:</source>
395        <translation>Rozdzielczość ekranu:</translation>
396    </message>
397    <message>
398        <source>No ethernet detected</source>
399        <translation>Nie wykryto kart ethernetowych</translation>
400    </message>
401    <message>
402        <source>Ethernet device:</source>
403        <translation>Urządzenie ethernet:</translation>
404    </message>
405    <message>
406        <source>No wifi detected</source>
407        <translation>Nie wykryto wifi</translation>
408    </message>
409    <message>
410        <source>Wifi device:</source>
411        <translation>Urządzenie Wifi:</translation>
412    </message>
413    <message>
414        <source>No sound detected</source>
415        <translation>Brak dźwięku</translation>
416    </message>
417    <message>
418        <source>Sound device:</source>
419        <translation>Urządzenie dźwiękowe:</translation>
420    </message>
421</context>
422<context>
423    <name>dialogFSSize</name>
424    <message>
425        <source>Size:</source>
426        <translation>Rozmiar:</translation>
427    </message>
428    <message>
429        <source>MB</source>
430        <translation>MB</translation>
431    </message>
432    <message>
433        <source>&amp;Ok</source>
434        <translation>&amp;Ok            </translation>
435    </message>
436    <message>
437        <source>&amp;Cancel</source>
438        <translation>&amp;Anuluj</translation>
439    </message>
440</context>
441<context>
442    <name>dialogHelp</name>
443    <message>
444        <source>&amp;Close</source>
445        <translation>&amp;Zamknij</translation>
446    </message>
447</context>
448<context>
449    <name>dialogInfoBox</name>
450    <message>
451        <source>&amp;Close</source>
452        <translation>&amp;Zamknij</translation>
453    </message>
454</context>
455<context>
456    <name>widgetKeyboard</name>
457    <message>
458        <source>Keyboard Settings</source>
459        <translation>Ustawienia klawiatury</translation>
460    </message>
461    <message>
462        <source>Key Layout</source>
463        <translation>Układ klawiszy</translation>
464    </message>
465    <message>
466        <source>Variant</source>
467        <translation>Wariant</translation>
468    </message>
469    <message>
470        <source>Keyboard Model</source>
471        <translation>Model klawiatury</translation>
472    </message>
473    <message>
474        <source>( you may type into the space below to test your selected settings. )</source>
475        <translation>( moÅŒesz pisać w polu poniÅŒej, aby sprawdzić wybrane ustawienia. )</translation>
476    </message>
477    <message>
478        <source>&amp;Apply</source>
479        <translation>&amp;Zastosuj</translation>
480    </message>
481    <message>
482        <source>&amp;Close</source>
483        <translation>&amp;Zamknij</translation>
484    </message>
485</context>
486<context>
487    <name>wizardDisk</name>
488    <message>
489        <source>This wizard will walk you through the disk setup process. Please choose the setup mode you wish to use.</source>
490        <translation>Ten kreator poprowadzi cię przez proces konfiguracji dysku. Proszę wybierz typ konfiguracji który ma zostać uÅŒyty.</translation>
491    </message>
492    <message>
493        <source>Setup Mode</source>
494        <translation>Typ konfiguracji</translation>
495    </message>
496    <message>
497        <source>Basic (New to BSD or disk partitioning)</source>
498        <translation>Podstawowy (Nowicjusz w BSD lub partycjonowaniu dysków)</translation>
499    </message>
500    <message>
501        <source>Advanced (Experienced with file-systems)</source>
502        <translation>Zaawansowany (uÅŒytkownik obeznany z systemami plików)</translation>
503    </message>
504    <message>
505        <source>FreeBSD Experts (CLI manual mode)</source>
506        <translation>Ekspert FreeBSD (tryb ręczny wiersza poleceń)</translation>
507    </message>
508    <message>
509        <source>Selected Disk</source>
510        <translation>Wybrany dysk</translation>
511    </message>
512    <message>
513        <source>Selected Partition</source>
514        <translation>Wybrana partycja</translation>
515    </message>
516    <message>
517        <source>Partition disk with GPT</source>
518        <translation>Partycjonuj dysk z GPT</translation>
519    </message>
520    <message>
521        <source>Below you may adjust the file-system mount points. For most users the defaults will work best. </source>
522        <translation>PoniÅŒej moÅŒesz dostosować punkty montowania systemów plików. Dla większości uÅŒytkowników ustawienia domyślne będą działały najlepiej.</translation>
523    </message>
524    <message>
525        <source>&amp;Add</source>
526        <translation>&amp;Dodaj</translation>
527    </message>
528    <message>
529        <source>&amp;Remove</source>
530        <translation>&amp;Usuń</translation>
531    </message>
532    <message>
533        <source>You have chosen Expert mode. In this mode you are able to launch a terminal window and use the command-line to manually partition your disk. When you are finished, make sure to mount your filesystems to /mnt to begin the installation. </source>
534        <translation>Wybrałeś tryb eksperta. W tym trybie moÅŒesz uruchomić okno terminala i uÅŒyć wiersza poleceń do ręcznego partycjonowania dysku. Gdy zakończysz, upewnij się, ÅŒe zamontowałeś systemy plików w /mnt aby móc rozpocząć instalację. </translation>
535    </message>
536    <message>
537        <source>&amp;Launch terminal</source>
538        <translation>&amp;Uruchom terminal</translation>
539    </message>
540    <message>
541        <source>Please check the disk summary below and click finish to save your settings. </source>
542        <translation>Proszę przejrzyj podsumowanie konfiguracji dysku poniÅŒej i kliknij Zakończ aby zapisać te ustawienia.</translation>
543    </message>
544    <message>
545        <source>Use entire disk</source>
546        <translation>Wykorzystaj cały dysk</translation>
547    </message>
548    <message>
549        <source>ZFS Mounts</source>
550        <translation>Punkty montowania ZFS</translation>
551    </message>
552    <message>
553        <source>ZFS Options</source>
554        <translation>Opcje ZFS</translation>
555    </message>
556    <message>
557        <source>Resizing</source>
558        <translation>Zmiana rozmiaru</translation>
559    </message>
560    <message>
561        <source>Remove mount-point</source>
562        <translation>Usuń punkt montowania</translation>
563    </message>
564    <message>
565        <source>Are you sure you want to remove this mount point?</source>
566        <translation>Na pewno chcesz usunąć ten punkt montowania?</translation>
567    </message>
568    <message>
569        <source>Enter mount-point</source>
570        <translation>Podaj punkt montowania</translation>
571    </message>
572    <message>
573        <source>Please enter the new mount-point:</source>
574        <translation>Proszę podaj nowy punkt montowania:</translation>
575    </message>
576    <message>
577        <source>Editing:</source>
578        <translation>Edytowanie:</translation>
579    </message>
580    <message>
581        <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source>
582        <translation>Instalowanie do systemu plików zamontowanego w /mnt</translation>
583    </message>
584    <message>
585        <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
586        <translation>Dysk zostanie skonfigurowany przy uÅŒyciu następujących ustawień:</translation>
587    </message>
588    <message>
589        <source>Disk:</source>
590        <translation>Dysk:</translation>
591    </message>
592    <message>
593        <source>Mirroring:</source>
594        <translation>Mirroring:</translation>
595    </message>
596    <message>
597        <source>Partition:</source>
598        <translation>Partycja:</translation>
599    </message>
600    <message>
601        <source>FileSystem:</source>
602        <translation>System plików:</translation>
603    </message>
604    <message>
605        <source>Size:</source>
606        <translation>Rozmiar:</translation>
607    </message>
608    <message>
609        <source>Mount:</source>
610        <translation>Punkt montowania:</translation>
611    </message>
612    <message>
613        <source>Enable ZFS mirror/raidz mode</source>
614        <translation>Włącz tryb mirror/raidz dla ZFS</translation>
615    </message>
616    <message>
617        <source>ZFS Virtual Device Mode</source>
618        <translation>Tryb wirtualnego urządzenia ZFS</translation>
619    </message>
620    <message>
621        <source>Please select at least 1 other drive for mirroring</source>
622        <translation>Proszę wybierz przynajmniej 1 dodatkowy dysk dla mirroringu</translation>
623    </message>
624    <message>
625        <source>Options:</source>
626        <translation>Opcje:</translation>
627    </message>
628    <message>
629        <source>If this is a single disk ZFS install, you can continue, otherwise please select the mirror / raid mode and disks below. </source>
630        <translation>MoÅŒesz kontynuować jeśli jest to instalacja ZFS na jednym dysku, w przeciwnym razie proszę wybierz tryb mirror/raidz i odpowiednie dyski poniÅŒej. </translation>
631    </message>
632    <message>
633        <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source>
634        <translation>Zbiory danych ZFS:&lt;br&gt;</translation>
635    </message>
636    <message>
637        <source>Invalid Mount</source>
638        <translation>Błędny punkt montowania</translation>
639    </message>
640    <message>
641        <source>Mount point should start with &apos;/&apos;</source>
642        <translation>Punkt montowania powinien się zaczynać od &apos;/&apos;</translation>
643    </message>
644    <message>
645        <source>Note: Using ZFS mirror/raidz can only be enabled when doing full-disk installations</source>
646        <translation>Uwaga: ZFS z włączonym trybem mirror/raidz moÅŒe zostać uÅŒyty wyłącznie w instalacjach na całym dysku</translation>
647    </message>
648    <message>
649        <source>Please select 2 or 4 additional drives for raidz1</source>
650        <translation>Proszę wybierz 2 lub 4 dodatkowe dyski dla raidz1</translation>
651    </message>
652    <message>
653        <source>Please select 3, 5, or 9 additional drives for raidz2</source>
654        <translation>Proszę wybierz 3, 5 lub 9 dodatkowych dysków dla raidz2</translation>
655    </message>
656    <message>
657        <source>Please select 4, 6, or 10 additional drives for raidz3</source>
658        <translation>Proszę wybierz 4, 6 lub 10 dodatkowych dysków dla raidz3</translation>
659    </message>
660    <message>
661        <source>Enter SWAP size</source>
662        <translation>Podaj wielkość partycji SWAP</translation>
663    </message>
664    <message>
665        <source>Size (MB)</source>
666        <translation>Rozmiar (MB)</translation>
667    </message>
668    <message>
669        <source>ZFS pool name</source>
670        <translation>Nazwa ZFS pool</translation>
671    </message>
672    <message>
673        <source>Force ZFS 4K block size</source>
674        <translation>Wymuś wielkość bloku 4K dla ZFS</translation>
675    </message>
676    <message>
677        <source>(MB)</source>
678        <translation>(MB)</translation>
679    </message>
680    <message>
681        <source>Swap Size</source>
682        <translation>Rozmiar Swap</translation>
683    </message>
684    <message>
685        <source>Please select the disk or partition you wish to install onto. Please note that you must select either an entire disk or a primary partition that is at least 20GB for a server install or 50GB for a desktop install. </source>
686        <translation type="unfinished">
687            </translation>
688    </message>
689    <message>
690        <source>Installing to SSD (Disables SWAP / atime)</source>
691        <translation type="unfinished">
692            </translation>
693    </message>
694    <message>
695        <source>No boot-loader!</source>
696        <translation type="unfinished">
697            </translation>
698    </message>
699    <message>
700        <source>The original system datasets / mount-points will be automatically restored.</source>
701        <translation type="unfinished">
702            </translation>
703    </message>
704    <message>
705        <source>Boot-Loader (GRUB recommended)</source>
706        <translation type="unfinished"></translation>
707    </message>
708    <message>
709        <source>You have chosen not to install a boot-loader. You will need to manually setup your own loader.</source>
710        <translation type="unfinished"></translation>
711    </message>
712</context>
713<context>
714    <name>wizardFreeBSD</name>
715    <message>
716        <source>Please enter the root password for this server</source>
717        <translation>Proszę wprowadź hasło administratora (root) dla tego serwera</translation>
718    </message>
719    <message>
720        <source>Password</source>
721        <translation>Hasło</translation>
722    </message>
723    <message>
724        <source>Password (Repeat)</source>
725        <translation>Hasło (Powtórz)</translation>
726    </message>
727    <message>
728        <source>Please create a user for this server</source>
729        <translation>Proszę utwórz uÅŒytkownika dla tego serwera</translation>
730    </message>
731    <message>
732        <source>Name</source>
733        <translation>Nazwa</translation>
734    </message>
735    <message>
736        <source>Username</source>
737        <translation>Nazwa uÅŒytkownika</translation>
738    </message>
739    <message>
740        <source>Default shell</source>
741        <translation>Domyślna powłoka (shell)</translation>
742    </message>
743    <message>
744        <source>Please enter a system hostname and remote login preference.</source>
745        <translation>Proszę podaj nazwę systemu i preferencje logowania zdalnego.</translation>
746    </message>
747    <message>
748        <source>Hostname</source>
749        <translation>Nazwa komputera</translation>
750    </message>
751    <message>
752        <source>Enable remote SSH login</source>
753        <translation>Włącz zdalne logowanie SSH</translation>
754    </message>
755    <message>
756        <source>Please select a network device to configure for this system.</source>
757        <translation>Proszę wybierz do konfiguracji urządzenie sieciowe dla tego systemu.</translation>
758    </message>
759    <message>
760        <source>Network Interface</source>
761        <translation>Interfejs sieciowy</translation>
762    </message>
763    <message>
764        <source>IP Address</source>
765        <translation>Adres IP</translation>
766    </message>
767    <message>
768        <source>Netmask</source>
769        <translation>Maska Sieciowa</translation>
770    </message>
771    <message>
772        <source>Nameserver (DNS)</source>
773        <translation>Serwer nazw (DNS)</translation>
774    </message>
775    <message>
776        <source>Gateway</source>
777        <translation>Brama sieciowa</translation>
778    </message>
779    <message>
780        <source>IPv6 Address</source>
781        <translation>Adres IPv6</translation>
782    </message>
783    <message>
784        <source>IPv6 Gateway</source>
785        <translation>Brama IPv6</translation>
786    </message>
787    <message>
788        <source>IPv6 Nameserver</source>
789        <translation>Serwer nazw IPv6</translation>
790    </message>
791    <message>
792        <source>000.000.000.000; </source>
793        <translation>000.000.000.000; </translation>
794    </message>
795    <message>
796        <source>Please select any optional features to install.</source>
797        <translation>Proszę wybierz dodatkowe elementy do zainstalowania.</translation>
798    </message>
799    <message>
800        <source>Install system sources (/usr/src)</source>
801        <translation>Instalacja źródeł systemu (/usr/src)</translation>
802    </message>
803    <message>
804        <source>Install ports tree (/usr/ports)</source>
805        <translation>Instalacja drzewa portów (/usr/ports)</translation>
806    </message>
807    <message>
808        <source>This wizard will walk you though the setup of your new server. Click next to begin. </source>
809        <translation>Ten kreator poprowadzi cię przez konfigurację nowego serwera. Kliknij Dalej aby rozpocząć.</translation>
810    </message>
811</context>
812<context>
813    <name>wizardRestore</name>
814    <message>
815        <source>This wizard will walk you though the process of restoring your system from a Life-Preserver backup. Click next to begin. </source>
816        <translation type="unfinished">
817            </translation>
818    </message>
819    <message>
820        <source>To get started please enter the hostname, username and port of your backup server.</source>
821        <translation type="unfinished">
822            </translation>
823    </message>
824    <message>
825        <source>Backup Server</source>
826        <translation type="unfinished">
827            </translation>
828    </message>
829    <message>
830        <source>Host Name</source>
831        <translation type="unfinished">
832            </translation>
833    </message>
834    <message>
835        <source>User Name</source>
836        <translation type="unfinished">
837            </translation>
838    </message>
839    <message>
840        <source>SSH Port</source>
841        <translation type="unfinished">
842            </translation>
843    </message>
844    <message>
845        <source>If you saved your Life-Preserver key onto a USB stick, select it below, otherwise you may wish to use password authentication.</source>
846        <translation type="unfinished">
847            </translation>
848    </message>
849    <message>
850        <source>Server Authentication</source>
851        <translation type="unfinished">
852            </translation>
853    </message>
854    <message>
855        <source>Use USB key</source>
856        <translation type="unfinished">
857            </translation>
858    </message>
859    <message>
860        <source>Use password authentication</source>
861        <translation type="unfinished">
862            </translation>
863    </message>
864    <message>
865        <source>The following systems are backed up on this server, select the one you wish to restore. </source>
866        <translation type="unfinished">
867            </translation>
868    </message>
869    <message>
870        <source>Restore System Selection</source>
871        <translation type="unfinished">
872            </translation>
873    </message>
874    <message>
875        <source>Restore Summary</source>
876        <translation type="unfinished">
877            </translation>
878    </message>
879    <message>
880        <source>The system is ready to be restored, click Finish to continue.</source>
881        <translation type="unfinished">
882            </translation>
883    </message>
884    <message>
885        <source>No keys found!</source>
886        <translation type="unfinished">
887            </translation>
888    </message>
889    <message>
890        <source>No Auth keys could be found on that memory stick!
891Please try another USB stick or use password authentication.</source>
892        <translation type="unfinished">
893            </translation>
894    </message>
895    <message>
896        <source>Connection failed!</source>
897        <translation type="unfinished">
898            </translation>
899    </message>
900    <message>
901        <source>Could not connect to the backup server!
902Please check that the server is reachable and verify your user/password.</source>
903        <translation type="unfinished">
904            </translation>
905    </message>
906    <message>
907        <source>Could not connect to the backup server!
908Please check your hostname and that the backup server is reachable.</source>
909        <translation type="unfinished">
910            </translation>
911    </message>
912    <message>
913        <source>Will restore from:</source>
914        <translation type="unfinished">
915            </translation>
916    </message>
917    <message>
918        <source>Select the SSH key to use</source>
919        <translation type="unfinished">
920            </translation>
921    </message>
922    <message>
923        <source>Key File:</source>
924        <translation type="unfinished">
925            </translation>
926    </message>
927</context>
928</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.