source: src-qt4/pc-installgui/i18n/SysInstaller_vi.ts @ e1fdbaf

9.2-releaseenter/10releng/10.0releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2releng/10.2
Last change on this file since e1fdbaf was e1fdbaf, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 23 months ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 36.8 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>Installer</name>
6    <message>
7        <source>Switch between US layout and user selected layout</source>
8        <translation>Chuyển đổi betweens Mỹ bố trí và người dùng bố trí được lá»±a chọn     </translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>Ab&amp;ort</source>
12        <translation>hủ&amp;y</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>&amp;Back</source>
16        <translation>&amp;lại</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>&amp;Next</source>
20        <translation>&amp;Tiếp</translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>Welcome to PC-BSD! Please select your language and click next to continue.</source>
24        <translation>Chào mừng bạn đến PC-BSD! Vui lòng chọn ngÃŽn ngữ của bạn và bấm vào kế tiếp để tiếp tục.</translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>&amp;Customize</source>
28        <translation>&amp;Tùy biến</translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>Summary</source>
32        <translation>Tóm tắt</translation>
33    </message>
34    <message>
35        <source>Disk Selection</source>
36        <translation>Trên đĩa tuyển chọn</translation>
37    </message>
38    <message>
39        <source>Installation</source>
40        <translation>cài đặt</translation>
41    </message>
42    <message>
43        <source>Your system is now being installed! This process may take a while, depending upon the installation options chosen, and system speed. You will be notified when the installation is finished.</source>
44        <translation>Hệ thống của bạn đang được cài đặt! Này có thể mất thời gian, tùy thuộc vào tùy chọn bạn chọn và tốc độ của hệ thống. Bạn sẜ được thÃŽng báo khi quá trình cài đặt hoàn tất.    </translation>
45    </message>
46    <message>
47        <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source>
48        <translation>Lắp đặt trên hệ thống tập tin được gắn vào /mnt </translation>
49    </message>
50    <message>
51        <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
52        <translation>Đĩa này sẜ được cấu hình với các thÃŽng số sau:</translation>
53    </message>
54    <message>
55        <source>Disk:</source>
56        <translation>Trên đĩa:</translation>
57    </message>
58    <message>
59        <source>Mirroring:</source>
60        <translation>Mirroring:</translation>
61    </message>
62    <message>
63        <source>Partition:</source>
64        <translation>Phân vùng:</translation>
65    </message>
66    <message>
67        <source>FileSystem:</source>
68        <translation>hệ thống tập tin:</translation>
69    </message>
70    <message>
71        <source>Size:</source>
72        <translation>Kích:</translation>
73    </message>
74    <message>
75        <source>Mount:</source>
76        <translation>Gắn kết điểm:</translation>
77    </message>
78    <message>
79        <source>The following meta-pkgs will be installed:</source>
80        <translation>Siêu pkgs sau đây sẜ được cài đặt:</translation>
81    </message>
82    <message>
83        <source>PC-BSD Installer</source>
84        <translation>PC-BSD cài đặt</translation>
85    </message>
86    <message>
87        <source>Start the installation now?</source>
88        <translation>Bắt đầu cài đặt?</translation>
89    </message>
90    <message>
91        <source>Are you sure you want to abort this installation?</source>
92        <translation>Bạn có chắc chắn có muốn hủy bỏ cài đặt?</translation>
93    </message>
94    <message>
95        <source>Failed!</source>
96        <translation>thất bại !</translation>
97    </message>
98    <message>
99        <source>The installer has encountered an error and has been halted.</source>
100        <translation>Trình cài đặt đã gặp phải một lỗi và đã được tạm dừng.</translation>
101    </message>
102    <message>
103        <source>Do you want to generate an error report?</source>
104        <translation>Bạn có muốn tạo ra một báo cáo lỗi?</translation>
105    </message>
106    <message>
107        <source>Restart the system now?</source>
108        <translation>Khởi động lại hệ thống bây giờ?            </translation>
109    </message>
110    <message>
111        <source>Installing system... This may take a while...</source>
112        <translation>Lắp đặt hệ thống ... Điều này có thể mất một thời gian ...</translation>
113    </message>
114    <message>
115        <source>Options:</source>
116        <translation>Tùy chọn            </translation>
117    </message>
118    <message>
119        <source>&amp;Finish</source>
120        <translation>&amp;thúc</translation>
121    </message>
122    <message>
123        <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source>
124        <translation>ZFS Tập dữ liệu:&lt;br&gt;</translation>
125    </message>
126    <message>
127        <source>Display hardware compatibility diagnostic</source>
128        <translation>Hiển thị phần cứng khả năng tÆ°Æ¡ng thích chẩn đoán</translation>
129    </message>
130    <message>
131        <source>System Selection</source>
132        <translation>hệ thống tuyển chọn</translation>
133    </message>
134    <message>
135        <source>Installing packages... This may take a while...</source>
136        <translation>Cài đặt các gói... Điều này có thể mất một thời gian...</translation>
137    </message>
138    <message>
139        <source>Change the installation language</source>
140        <translation>Thay đổi ngÃŽn ngữ cài đặt</translation>
141    </message>
142    <message>
143        <source>Customize the selected system</source>
144        <translation>Tùy chỉnh hệ thống được lá»±a chọn            </translation>
145    </message>
146    <message>
147        <source>Display help for the current screen</source>
148        <translation>Hiển giúp cho các màn hình hiện tại</translation>
149    </message>
150    <message>
151        <source>Launch the on-screen keyboard</source>
152        <translation>Khởi chạy bàn phím trên màn hình</translation>
153    </message>
154    <message>
155        <source>Cancel the installation</source>
156        <translation>hủy bỏ cài đặt</translation>
157    </message>
158    <message>
159        <source>TrueOS Package Selection</source>
160        <translation>TrueOS trọn gói chọn lá»±a</translation>
161    </message>
162    <message>
163        <source>PC-BSD Package Selection</source>
164        <translation>PC-BSD trọn gói chọn lá»±a</translation>
165    </message>
166    <message>
167        <source>Your system is now installed!
168 Click Finish to reboot. After rebooting you may eject the install media.</source>
169        <translation>của baÌ£n hệ thống sẜ bây giờ được cài đặt!
170</translation>
171    </message>
172    <message>
173        <source>&amp;Cancel</source>
174        <translation>&amp;Hủy bỏ</translation>
175    </message>
176    <message>
177        <source>Extracting system...</source>
178        <translation>Hệ chiết xuất...  </translation>
179    </message>
180    <message>
181        <source>Unable to detect any disk drives! The install will now exit.</source>
182        <translation>KhÃŽng phát hiện được bất kỳ ổ đĩa! Bây giờ sẜ thoát khỏi cài đặt.</translation>
183    </message>
184    <message>
185        <source>Unable to suggest a partition for the detected disk.</source>
186        <translation>KhÃŽng thể Đề nghị một phân vùng cho đĩa được phát hiện.</translation>
187    </message>
188    <message>
189        <source>Detected that you are running the 32bit version. If your system is 64bit capable (most systems made after 2005), you really should be running the 64bit version</source>
190        <translation>Đó là phát hiện bạn đang chạy 32bit. Nếu hệ thống của bạn là 64bit thể (hầu hết các hệ thống được thá»±c hiện hiệu quả năm 2005), bạn thá»±c sá»± shoulds sá»­ dụng phiên bản 64-bit của</translation>
191    </message>
192    <message>
193        <source>The selected disk / partition is less than recommended %1GB. The installation may fail...</source>
194        <translation>Đĩa / phân vùng chọn ít hÆ¡n nên là %1GB. Các cài đặt có thể thất bại ...</translation>
195    </message>
196    <message>
197        <source>Load installation config file from USB stick</source>
198        <translation>Nạp tập tin cài đặt cấu hình từ USB</translation>
199    </message>
200    <message>
201        <source>Load config from USB</source>
202        <translation>Nạp cấu hình từ USB   </translation>
203    </message>
204    <message>
205        <source>Desktop (PC-BSD)</source>
206        <translation>Để bàn (PC-BSD)</translation>
207    </message>
208    <message>
209        <source>Server (TrueOS)</source>
210        <translation>Máy chủ của (TrueOS)</translation>
211    </message>
212    <message>
213        <source>Save Config to USB</source>
214        <translation>LÆ°u cấu hình cho USB</translation>
215    </message>
216    <message>
217        <source>This will save your installation configuration to a MSDOSFS/FAT32 formatted USB stick. Continue?</source>
218        <translation>Điều này sẜ tiết kiệm được cài đặt cấu hình của bạn vào một ổ đĩa USB được định dạng MSDOSFS/FAT32. Tiếp tục khÃŽng?</translation>
219    </message>
220    <message>
221        <source>Please insert a USB stick now, and click OK to continue.</source>
222        <translation>Xin vui lòng chÚn một thanh USB bây giờ, và nhấn OK để tiếp tục.</translation>
223    </message>
224    <message>
225        <source>Please enter the nickname you want to save this configuration as.</source>
226        <translation>Xin vui lòng nhập các biệt danh bạn muốn lÆ°u cấu hình này nhÆ°.</translation>
227    </message>
228    <message>
229        <source>Failed saving config to USB media. Is the device working and formatted MSDOSFS/FAT32?</source>
230        <translation>Thất bại trong lÆ°u cấu hình để USB phÆ°Æ¡ng tiện truyền thÃŽng. Là thiết bị làm việc và định dạng MSDOSFS/FAT32?</translation>
231    </message>
232    <message>
233        <source>Configuration saved! You may now safely remove the USB media.</source>
234        <translation>Cấu hình được lÆ°u! Bây giờ bạn có thể loại bỏ một cách an toàn các phÆ°Æ¡ng tiện truyền thÃŽng USB.</translation>
235    </message>
236    <message>
237        <source>This will load a installation configuration file your MSDOSFS/FAT32 formatted USB stick. Continue?</source>
238        <translation>Điều này sẜ tải một file cấu hình cài đặt USB định dạng MSDOSFS/FAT32 của bạn. Tiếp tục khÃŽng?</translation>
239    </message>
240    <message>
241        <source>Please insert the USB stick now, and click OK to continue.</source>
242        <translation>Xin vui lòng chÚn thanh USB bây giờ, và nhấn OK để tiếp tục.</translation>
243    </message>
244    <message>
245        <source>Failed loading saved config file from the USB media. Is the device working and formatted MSDOSFS/FAT32?</source>
246        <translation>KhÃŽng thể tải lÆ°u tập tin cấu hình từ các phÆ°Æ¡ng tiện truyền thÃŽng USB. Là thiết bị làm việc và định dạng MSDOSFS/FAT32?</translation>
247    </message>
248    <message>
249        <source>Configuration loaded! You may now safely remove the USB media.</source>
250        <translation>Cấu hình nạp! Bây giờ bạn có thể loại bỏ một cách an toàn các phÆ°Æ¡ng tiện truyền thÃŽng USB.</translation>
251    </message>
252    <message>
253        <source>Config File:</source>
254        <translation>Tập tin cấu hình:</translation>
255    </message>
256    <message>
257        <source>Start the install using this config file?</source>
258        <translation>Bắt đầu cài đặt sá»­ dụng tập tin cấu hình này?</translation>
259    </message>
260    <message>
261        <source>Restore from Life-Preserver backup</source>
262        <translation type="unfinished"></translation>
263    </message>
264    <message>
265        <source>Manage network connectivity</source>
266        <translation type="unfinished"></translation>
267    </message>
268    <message>
269        <source>ZFS Datasets:</source>
270        <translation type="unfinished"></translation>
271    </message>
272    <message>
273        <source>The original ZFS layout will be restored</source>
274        <translation type="unfinished"></translation>
275    </message>
276    <message>
277        <source>Performing a restore from a Life-Preserver backup. Click next to start the restore wizard.</source>
278        <translation type="unfinished"></translation>
279    </message>
280    <message>
281        <source>Start the restore now?</source>
282        <translation type="unfinished"></translation>
283    </message>
284    <message>
285        <source>Your system is now restored!
286Click Finish to reboot. After rebooting you may eject the install media.</source>
287        <translation type="unfinished"></translation>
288    </message>
289    <message>
290        <source>System Restore</source>
291        <translation type="unfinished"></translation>
292    </message>
293    <message>
294        <source>Your system is now being restored, this may take a while depending upon the size of your backup and network conditions.</source>
295        <translation type="unfinished"></translation>
296    </message>
297    <message>
298        <source>Installing meta-package: %1</source>
299        <translation type="unfinished"></translation>
300    </message>
301    <message>
302        <source>Restoring system: %1</source>
303        <translation type="unfinished"></translation>
304    </message>
305</context>
306<context>
307    <name>QObject</name>
308    <message>
309        <source>This screen allows you to select the language you wish to perform the install with.</source>
310        <translation>Màn hình này cho phép bạn chọn ngÃŽn ngữ mà bạn muốn thá»±c hiện cài đặt với.</translation>
311    </message>
312    <message>
313        <source>This screen allows you to select the type of system you wish to install. Clicking customize will allow you to change the selected packages for your system.</source>
314        <translation>Màn hình này cho phép bạn chọn kiểu hệ thống mà bạn muốn cài đặt. Nhấp Tùy chỉnh các sẜ cho phép bạn thay đổi các gói lá»±a chọn cho hệ thống của bạn.</translation>
315    </message>
316    <message>
317        <source>This screen will display the currently selected disk options. Clicking customize will allow you to change the target disk, file-systems and more.</source>
318        <translation>Màn hình này sẜ hiển thị các tùy chọn đĩa hiện được chọn. Nhấp vào tùy chỉnh sẜ cho phép bạn thay đổi các đĩa mục tiêu, hệ thống tập tin, và nhiều hÆ¡n nữa.</translation>
319    </message>
320    <message>
321        <source>Your system is now installing! Go grab a cup of coffee and relax, the installer will notify you when it is finished.</source>
322        <translation>của baÌ£n Hệ cài đặt là bây giờ! Đi lấy một cốc cà phê và thÆ° giãn, sẜ thÃŽng báo cho bạn cài đặt khi nó kết thúc.</translation>
323    </message>
324    <message>
325        <source>The system is now finished installing! Click Finish to reboot, and be sure to eject any install media before booting into your new system.</source>
326        <translation>Hệ thống này hiện đã hoàn thành cài đặt! Kích Finish để khởi động lại, và được an toàn để đẩy bất kỳ phÆ°Æ¡ng tiện truyền thÃŽng được cài đặt trước khi khởi động vào hệ thống mới.</translation>
327    </message>
328</context>
329<context>
330    <name>desktopSelection</name>
331    <message>
332        <source>System Package Configuration</source>
333        <translation>Cấu hình hệ thống trọn gói</translation>
334    </message>
335    <message>
336        <source>Available System Packages</source>
337        <translation>Hệ thống trọn gói sẵn</translation>
338    </message>
339    <message>
340        <source>&amp;Save</source>
341        <translation>&amp;tiết kiệm</translation>
342    </message>
343    <message>
344        <source>&amp;Cancel</source>
345        <translation>&amp;hủy bỏ</translation>
346    </message>
347    <message>
348        <source>No Desktop</source>
349        <translation>khÃŽng có Desktop</translation>
350    </message>
351    <message>
352        <source>No desktops have been selected! Please choose at least one desktop to continue.</source>
353        <translation>KhÃŽng có máy tính để bàn đã được chọn! Xin chọn ít nhất một máy tính để bàn để tiếp tục.</translation>
354    </message>
355    <message>
356        <source>View Packages</source>
357        <translation>xem trọn gói</translation>
358    </message>
359    <message>
360        <source>Package Listing for:</source>
361        <translation>Gói Liệt kê cho:</translation>
362    </message>
363    <message>
364        <source>Please select the software to install. Post-install you may also add / remove software via the Package Manager (desktop) or &quot;pkg&quot; command (server).</source>
365        <translation type="unfinished"></translation>
366    </message>
367</context>
368<context>
369    <name>dialogCheckHardware</name>
370    <message>
371        <source>Detected hardware devices</source>
372        <translation>Thiết bị phần cứng được phát hiện</translation>
373    </message>
374    <message>
375        <source>&amp;Close</source>
376        <translation>&amp;đóng cá»­a</translation>
377    </message>
378    <message>
379        <source>Video driver:</source>
380        <translation>Trình điều khiển Video:</translation>
381    </message>
382    <message>
383        <source>Video resolution:</source>
384        <translation>Độ phân giải video:</translation>
385    </message>
386    <message>
387        <source>No ethernet detected</source>
388        <translation>KhÃŽng phát hiện Ethernet</translation>
389    </message>
390    <message>
391        <source>Ethernet device:</source>
392        <translation>Thiết bị Ethernet nào:</translation>
393    </message>
394    <message>
395        <source>No wifi detected</source>
396        <translation>KhÃŽng có wifi phát hiện</translation>
397    </message>
398    <message>
399        <source>Wifi device:</source>
400        <translation>Thiết bị wifi:</translation>
401    </message>
402    <message>
403        <source>No sound detected</source>
404        <translation>KhÃŽng có âm thanh phát hiện</translation>
405    </message>
406    <message>
407        <source>Sound device:</source>
408        <translation>Thiết bị âm thanh:</translation>
409    </message>
410</context>
411<context>
412    <name>dialogFSSize</name>
413    <message>
414        <source>Size:</source>
415        <translation>kích thước:</translation>
416    </message>
417    <message>
418        <source>MB</source>
419        <translation>MB     </translation>
420    </message>
421    <message>
422        <source>&amp;Ok</source>
423        <translation>&amp;Ok     </translation>
424    </message>
425    <message>
426        <source>&amp;Cancel</source>
427        <translation>&amp;Hủy bỏ</translation>
428    </message>
429</context>
430<context>
431    <name>dialogHelp</name>
432    <message>
433        <source>&amp;Close</source>
434        <translation>&amp;đóng cá»­a </translation>
435    </message>
436</context>
437<context>
438    <name>dialogInfoBox</name>
439    <message>
440        <source>&amp;Close</source>
441        <translation>&amp;đóng cá»­a    </translation>
442    </message>
443</context>
444<context>
445    <name>widgetKeyboard</name>
446    <message>
447        <source>Keyboard Settings</source>
448        <translation>Thiết lập bàn phím</translation>
449    </message>
450    <message>
451        <source>Key Layout</source>
452        <translation>bố trí bàn phím</translation>
453    </message>
454    <message>
455        <source>Variant</source>
456        <translation>biến thể</translation>
457    </message>
458    <message>
459        <source>Keyboard Model</source>
460        <translation>bàn phím mÃŽ hình</translation>
461    </message>
462    <message>
463        <source>( you may type into the space below to test your selected settings. )</source>
464        <translation>( Bạn có thể các loại vào các khÃŽng gian dưới đây để kiểm tra các thiết lập được lá»±a chọn của bạn. )  </translation>
465    </message>
466    <message>
467        <source>&amp;Apply</source>
468        <translation>&amp;Áp dụng     </translation>
469    </message>
470    <message>
471        <source>&amp;Close</source>
472        <translation>&amp;Đóng</translation>
473    </message>
474</context>
475<context>
476    <name>wizardDisk</name>
477    <message>
478        <source>This wizard will walk you through the disk setup process. Please choose the setup mode you wish to use.</source>
479        <translation>Wizard này sẜ hướng dẫn bạn qua quá trình thiết lập đĩa. Hãy chọn chế độ thiết lập mà bạn muốn sá»­ dụng.</translation>
480    </message>
481    <message>
482        <source>Setup Mode</source>
483        <translation>Chế độ cài đặt</translation>
484    </message>
485    <message>
486        <source>Basic (New to BSD or disk partitioning)</source>
487        <translation>CÆ¡ bản (mới BSD hoặc phân vùng đĩa)</translation>
488    </message>
489    <message>
490        <source>Advanced (Experienced with file-systems)</source>
491        <translation>tiên tiến (Kinh nghiệm với các file hệ thống)</translation>
492    </message>
493    <message>
494        <source>FreeBSD Experts (CLI manual mode)</source>
495        <translation>FreeBSD chuyên gia (CLI Hướng dẫn sá»­ dụng chế độ)</translation>
496    </message>
497    <message>
498        <source>Selected Disk</source>
499        <translation>trên đĩa chọn</translation>
500    </message>
501    <message>
502        <source>Selected Partition</source>
503        <translation>phân vùng được lá»±a chọn</translation>
504    </message>
505    <message>
506        <source>Partition disk with GPT</source>
507        <translation>Phân vùng trên đĩa với GPT</translation>
508    </message>
509    <message>
510        <source>Below you may adjust the file-system mount points. For most users the defaults will work best. </source>
511        <translation>Dưới đây bạn có thể điều chỉnh các điểm gắn kết tập tin hệ thống. Đối với người dùng MOST giá trị mặc định sẜ làm việc tốt nhất.</translation>
512    </message>
513    <message>
514        <source>&amp;Add</source>
515        <translation>&amp;gia tăng</translation>
516    </message>
517    <message>
518        <source>&amp;Remove</source>
519        <translation>&amp;Hủy bỏ</translation>
520    </message>
521    <message>
522        <source>You have chosen Expert mode. In this mode you are able to launch a terminal window and use the command-line to manually partition your disk. When you are finished, make sure to mount your filesystems to /mnt to begin the installation. </source>
523        <translation>Bạn đã được chọn chế độ Expert. Bằng cách này bạn có ble để mở một cá»­a sổ thiết bị đầu cuối và sá»­ dụng các dòng lệnh để phân vùng đĩa cứng của bạn bằng tay. Khi bạn đã kết thúc, làm cho an toàn để gắn kết hệ thống tập tin của bạn vào / mnt để bắt đầu cài đặt.</translation>
524    </message>
525    <message>
526        <source>&amp;Launch terminal</source>
527        <translation>&amp;Ra mắt thiết bị đầu cuối            </translation>
528    </message>
529    <message>
530        <source>Please check the disk summary below and click finish to save your settings. </source>
531        <translation>Hãy kiểm tra các bản tóm tắt đĩa dưới đây và bấm vào kết thúc để lÆ°u các thiết lập của bạn.</translation>
532    </message>
533    <message>
534        <source>Use entire disk</source>
535        <translation>Sá»­ dụng toàn bộ đĩa</translation>
536    </message>
537    <message>
538        <source>ZFS Mounts</source>
539        <translation>ZFS thú cưỡi</translation>
540    </message>
541    <message>
542        <source>ZFS Options</source>
543        <translation>ZFS Tùy chọn</translation>
544    </message>
545    <message>
546        <source>Resizing</source>
547        <translation>thay đổi kích thước</translation>
548    </message>
549    <message>
550        <source>Remove mount-point</source>
551        <translation>Loại bỏ điểm lắp</translation>
552    </message>
553    <message>
554        <source>Are you sure you want to remove this mount point?</source>
555        <translation>Bạn có chắc chắn bạn muốn loại bỏ điểm gắn kết này?</translation>
556    </message>
557    <message>
558        <source>Enter mount-point</source>
559        <translation>Nhập điểm lắp</translation>
560    </message>
561    <message>
562        <source>Please enter the new mount-point:</source>
563        <translation>Xin vui lòng cần nhập các điểm gắn kết mới:</translation>
564    </message>
565    <message>
566        <source>Editing:</source>
567        <translation>Nchỉnh sá»­a:</translation>
568    </message>
569    <message>
570        <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source>
571        <translation>Cài đặt vào hệ thống tập tin được gắn vào /mnt</translation>
572    </message>
573    <message>
574        <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
575        <translation>Đĩa này sẜ được thiết lập với cấu hình sau đây:</translation>
576    </message>
577    <message>
578        <source>Disk:</source>
579        <translation>đĩa:</translation>
580    </message>
581    <message>
582        <source>Mirroring:</source>
583        <translation>Phản ánh:</translation>
584    </message>
585    <message>
586        <source>Partition:</source>
587        <translation>phân vùng:</translation>
588    </message>
589    <message>
590        <source>FileSystem:</source>
591        <translation>hệ thống tập tin:</translation>
592    </message>
593    <message>
594        <source>Size:</source>
595        <translation>Kích:            </translation>
596    </message>
597    <message>
598        <source>Mount:</source>
599        <translation>Gắn kết điểm:</translation>
600    </message>
601    <message>
602        <source>Enable ZFS mirror/raidz mode</source>
603        <translation>Cho phép ZFS gÆ°Æ¡ng/chế độ raidz</translation>
604    </message>
605    <message>
606        <source>ZFS Virtual Device Mode</source>
607        <translation>ZFS ảo thiết bị chế độ</translation>
608    </message>
609    <message>
610        <source>Please select at least 1 other drive for mirroring</source>
611        <translation>Vui lòng chọn ít nhất một đĩa khác đối với phản ánh</translation>
612    </message>
613    <message>
614        <source>Options:</source>
615        <translation>tùy chọn:</translation>
616    </message>
617    <message>
618        <source>If this is a single disk ZFS install, you can continue, otherwise please select the mirror / raid mode and disks below. </source>
619        <translation>Nếu đây là một đĩa đơn ZFS cài đặt, bạn có thể tiếp tục, Nếu khÃŽng thì hãy chọn đĩa gÆ°Æ¡ng / tấn và thời trang dưới đây.</translation>
620    </message>
621    <message>
622        <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source>
623        <translation>ZFS Tập dữ liệu:&lt;br&gt;  </translation>
624    </message>
625    <message>
626        <source>Invalid Mount</source>
627        <translation>lên ngá»±a khÃŽng hợp lệ</translation>
628    </message>
629    <message>
630        <source>Mount point should start with &apos;/&apos;</source>
631        <translation>Điểm gắn kết nên bắt đầu với &apos;/&apos;</translation>
632    </message>
633    <message>
634        <source>Note: Using ZFS mirror/raidz can only be enabled when doing full-disk installations</source>
635        <translation>LÆ°u Ãœ: Sá»­ dụng ZFS gÆ°Æ¡ng / raidz chỉ có thể được kích hoạt khi thá»±c hiện cài đặt toàn bộ ổ đĩa</translation>
636    </message>
637    <message>
638        <source>Please select 2 or 4 additional drives for raidz1</source>
639        <translation>Vui lòng chọn 2 hoặc 4 ổ đĩa bổ sung cho các raidz1</translation>
640    </message>
641    <message>
642        <source>Please select 3, 5, or 9 additional drives for raidz2</source>
643        <translation>Hãy chọn 3, 5, 9 hoặc ổ đĩa bổ sung cho các raidz2</translation>
644    </message>
645    <message>
646        <source>Please select 4, 6, or 10 additional drives for raidz3</source>
647        <translation>Hãy chọn 4, 6, hoặc 10 ổ đĩa bổ sung cho các raidz3</translation>
648    </message>
649    <message>
650        <source>Enter SWAP size</source>
651        <translation>Nhập SWAP kích thước</translation>
652    </message>
653    <message>
654        <source>Size (MB)</source>
655        <translation>Kích (MB)</translation>
656    </message>
657    <message>
658        <source>ZFS pool name</source>
659        <translation>ZFS tên hồ bÆ¡i</translation>
660    </message>
661    <message>
662        <source>Force ZFS 4K block size</source>
663        <translation>Lá»±c lượng ZFS kích thước khối 4K</translation>
664    </message>
665    <message>
666        <source>(MB)</source>
667        <translation>(MB)</translation>
668    </message>
669    <message>
670        <source>Swap Size</source>
671        <translation>hoán đổi Kích</translation>
672    </message>
673    <message>
674        <source>Install GRUB (Required for Boot-Environment support)</source>
675        <translation type="unfinished"></translation>
676    </message>
677    <message>
678        <source>Please select the disk or partition you wish to install onto. Please note that you must select either an entire disk or a primary partition that is at least 20GB for a server install or 50GB for a desktop install. </source>
679        <translation type="unfinished"></translation>
680    </message>
681    <message>
682        <source>Installing to SSD (Disables SWAP / atime)</source>
683        <translation type="unfinished"></translation>
684    </message>
685    <message>
686        <source>No boot-loader!</source>
687        <translation type="unfinished"></translation>
688    </message>
689    <message>
690        <source>You have chosen not to install GRUB on your MBR. You will need to manually setup your own MBR loader.</source>
691        <translation type="unfinished"></translation>
692    </message>
693    <message>
694        <source>Stamp GRUB on MBR</source>
695        <translation type="unfinished"></translation>
696    </message>
697    <message>
698        <source>The original system datasets / mount-points will be automatically restored.</source>
699        <translation type="unfinished"></translation>
700    </message>
701</context>
702<context>
703    <name>wizardFreeBSD</name>
704    <message>
705        <source>Please enter the root password for this server</source>
706        <translation>Xin vui lòng nhập vào mật khẩu gốc rễ cho máy chủ này</translation>
707    </message>
708    <message>
709        <source>Password</source>
710        <translation>mật khẩu</translation>
711    </message>
712    <message>
713        <source>Password (Repeat)</source>
714        <translation>Mật khẩu (Lặp lại)</translation>
715    </message>
716    <message>
717        <source>Please create a user for this server</source>
718        <translation>Xin vui lòng tạo một người dùng cho máy chủ này</translation>
719    </message>
720    <message>
721        <source>Name</source>
722        <translation>Tên</translation>
723    </message>
724    <message>
725        <source>Username</source>
726        <translation>Tên truy nhập</translation>
727    </message>
728    <message>
729        <source>Default shell</source>
730        <translation>vỏ mặc định</translation>
731    </message>
732    <message>
733        <source>Please enter a system hostname and remote login preference.</source>
734        <translation>Hãy nhập tên máy và hệ thống từ xa lá»±a chọn đăng nhập.</translation>
735    </message>
736    <message>
737        <source>Hostname</source>
738        <translation>tên máy</translation>
739    </message>
740    <message>
741        <source>Enable remote SSH login</source>
742        <translation>Kích hoạt điều khiển từ xa SSH đăng nhập</translation>
743    </message>
744    <message>
745        <source>Please select a network device to configure for this system.</source>
746        <translation>Vui lòng chọn một thiết bị mạng để cấu hình cho hệ thống này.</translation>
747    </message>
748    <message>
749        <source>Network Interface</source>
750        <translation>Giao diện mạng</translation>
751    </message>
752    <message>
753        <source>IP Address</source>
754        <translation>Địa chỉ IP</translation>
755    </message>
756    <message>
757        <source>Netmask</source>
758        <translation>Mặt nạ mạng con</translation>
759    </message>
760    <message>
761        <source>Nameserver (DNS)</source>
762        <translation>Máy chủ tên (DNS)</translation>
763    </message>
764    <message>
765        <source>Gateway</source>
766        <translation>cá»­a ngõ</translation>
767    </message>
768    <message>
769        <source>IPv6 Address</source>
770        <translation>Địa chỉ IPv6</translation>
771    </message>
772    <message>
773        <source>IPv6 Gateway</source>
774        <translation>IPv6 của Gateway</translation>
775    </message>
776    <message>
777        <source>IPv6 Nameserver</source>
778        <translation>IPv6 Máy chủ tên</translation>
779    </message>
780    <message>
781        <source>000.000.000.000; </source>
782        <translation>000.000.000.000;</translation>
783    </message>
784    <message>
785        <source>Please select any optional features to install.</source>
786        <translation>Click vào các tính năng tùy chọn để cài đặt.</translation>
787    </message>
788    <message>
789        <source>Install system sources (/usr/src)</source>
790        <translation>Cài đặt nguồn hệ thống (/usr/src)v</translation>
791    </message>
792    <message>
793        <source>Install ports tree (/usr/ports)</source>
794        <translation>Cài đặt cổng cây (/usr/cổng)</translation>
795    </message>
796    <message>
797        <source>This wizard will walk you though the setup of your new server. Click next to begin. </source>
798        <translation>Wizard này sẜ hướng dẫn bạn mặc dù các thiết lập của máy chủ mới của bạn. Kích Next để bắt đầu.</translation>
799    </message>
800</context>
801<context>
802    <name>wizardRestore</name>
803    <message>
804        <source>This wizard will walk you though the process of restoring your system from a Life-Preserver backup. Click next to begin. </source>
805        <translation type="unfinished"></translation>
806    </message>
807    <message>
808        <source>To get started please enter the hostname, username and port of your backup server.</source>
809        <translation type="unfinished"></translation>
810    </message>
811    <message>
812        <source>Backup Server</source>
813        <translation type="unfinished"></translation>
814    </message>
815    <message>
816        <source>Host Name</source>
817        <translation type="unfinished"></translation>
818    </message>
819    <message>
820        <source>User Name</source>
821        <translation type="unfinished"></translation>
822    </message>
823    <message>
824        <source>SSH Port</source>
825        <translation type="unfinished"></translation>
826    </message>
827    <message>
828        <source>If you saved your Life-Preserver key onto a USB stick, select it below, otherwise you may wish to use password authentication.</source>
829        <translation type="unfinished"></translation>
830    </message>
831    <message>
832        <source>Server Authentication</source>
833        <translation type="unfinished"></translation>
834    </message>
835    <message>
836        <source>Use USB key</source>
837        <translation type="unfinished"></translation>
838    </message>
839    <message>
840        <source>Use password authentication</source>
841        <translation type="unfinished"></translation>
842    </message>
843    <message>
844        <source>The following systems are backed up on this server, select the one you wish to restore. </source>
845        <translation type="unfinished"></translation>
846    </message>
847    <message>
848        <source>Restore System Selection</source>
849        <translation type="unfinished"></translation>
850    </message>
851    <message>
852        <source>Restore Summary</source>
853        <translation type="unfinished"></translation>
854    </message>
855    <message>
856        <source>The system is ready to be restored, click Finish to continue.</source>
857        <translation type="unfinished"></translation>
858    </message>
859    <message>
860        <source>No keys found!</source>
861        <translation type="unfinished"></translation>
862    </message>
863    <message>
864        <source>No Auth keys could be found on that memory stick!
865Please try another USB stick or use password authentication.</source>
866        <translation type="unfinished"></translation>
867    </message>
868    <message>
869        <source>Connection failed!</source>
870        <translation type="unfinished"></translation>
871    </message>
872    <message>
873        <source>Could not connect to the backup server!
874Please check that the server is reachable and verify your user/password.</source>
875        <translation type="unfinished"></translation>
876    </message>
877    <message>
878        <source>Could not connect to the backup server!
879Please check your hostname and that the backup server is reachable.</source>
880        <translation type="unfinished"></translation>
881    </message>
882    <message>
883        <source>Will restore from:</source>
884        <translation type="unfinished"></translation>
885    </message>
886    <message>
887        <source>Select the SSH key to use</source>
888        <translation type="unfinished"></translation>
889    </message>
890    <message>
891        <source>Key File:</source>
892        <translation type="unfinished"></translation>
893    </message>
894</context>
895</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.