source: src-qt4/pc-mounttray/i18n/MountTray_pl.ts @ 4239658

9.2-releaseenter/10releng/10.0releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2releng/10.2stable/10
Last change on this file since 4239658 was 4239658, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 2 years ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 6.3 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS>
4    <context>
5        <name>FSDialog</name>
6        <message>
7            <source>System Disk Capacity</source>
8            <translation>Pojemność dysku systemowego</translation>
9        </message>
10        <message>
11            <source>Mount Point</source>
12            <translation type="unfinished">
13            </translation>
14        </message>
15        <message>
16            <source>Filesystem</source>
17            <translation type="unfinished">
18            </translation>
19        </message>
20        <message>
21            <source>Used/Total</source>
22            <translation type="unfinished">
23            </translation>
24        </message>
25        <message>
26            <source>Percent %</source>
27            <translation type="unfinished">
28            </translation>
29        </message>
30        <message>
31            <source>Close</source>
32            <translation type="unfinished">
33            </translation>
34        </message>
35    </context>
36    <context>
37        <name>FSWatcher</name>
38        <message>
39            <source>Disk(s) Almost Full</source>
40            <translation type="unfinished">
41            </translation>
42        </message>
43    </context>
44    <context>
45        <name>MenuItem</name>
46        <message>
47            <source>Auto-mount this device</source>
48            <translation>Automatycznie montuj to urządzenie</translation>
49        </message>
50        <message>
51            <source>Eject</source>
52            <translation>Wysuń</translation>
53        </message>
54        <message>
55            <source>Mount</source>
56            <translation>Zamontuj</translation>
57        </message>
58        <message>
59            <source>Success</source>
60            <translation>Sukces</translation>
61        </message>
62        <message>
63            <source>%1 mounted at %2</source>
64            <translation>%1 zamontowane w %2</translation>
65        </message>
66        <message>
67            <source>Error mounting %1 at %2</source>
68            <translation>Błąd montowania %1 w %2</translation>
69        </message>
70        <message>
71            <source>Error mounting %1</source>
72            <translation>Błąd montowania %1</translation>
73        </message>
74        <message>
75            <source>Could not create mount point at %1</source>
76            <translation>Nie moÅŒna stworzyć punktu monowania w %1</translation>
77        </message>
78        <message>
79            <source>%1 has been successfully unmounted.</source>
80            <translation>%1 został pomyślnie usunięty</translation>
81        </message>
82        <message>
83            <source>It is now safe to remove the device</source>
84            <translation>Teraz moÅŒna bezpiecznie usunąć urządzenie</translation>
85        </message>
86        <message>
87            <source>Error: %1 could not be unmounted</source>
88            <translation>Błąd: %1 nie moÅŒe być odmontowane</translation>
89        </message>
90        <message>
91            <source>%1 of disk space available</source>
92            <translation>%1 powierzchni dyskowej jest dostępne</translation>
93        </message>
94        <message>
95            <source>Mounted at %1</source>
96            <translation>Zamontowany jako %1</translation>
97        </message>
98    </context>
99    <context>
100        <name>MountTray</name>
101        <message>
102            <source>Open Media Directory</source>
103            <translation>Otwórz katalog nośników</translation>
104        </message>
105        <message>
106            <source>Close Tray</source>
107            <translation>Zamknij tackę</translation>
108        </message>
109        <message>
110            <source>User Detection Error</source>
111            <translation>Błąd detekcji uÅŒytkownika</translation>
112        </message>
113        <message>
114            <source>Unable to determine the non-root user who started the application
115Can not open the file manager with root permissions</source>
116            <translation>Nie udało się ustalić nazwy  nie-administracyjnego uÅŒytkownika który uruchomił aplikację
117Nie moÅŒna włączyć menadÅŒera plików z prawami administratora</translation>
118        </message>
119        <message>
120            <source>New Device</source>
121            <translation>Nowe urządzenie</translation>
122        </message>
123        <message>
124            <source>%1 can now be accessed</source>
125            <translation>%1 jest juÅŒ dostępny</translation>
126        </message>
127        <message>
128            <source>Rescan Devices</source>
129            <translation>Ponownie skanuj urządzenia</translation>
130        </message>
131        <message>
132            <source>Please Wait</source>
133            <translation>Proszę czekać</translation>
134        </message>
135        <message>
136            <source>Rescanning devices attached to the system</source>
137            <translation>Ponownie skanuj urządzenia podłączone do systemu</translation>
138        </message>
139        <message>
140            <source>More Options</source>
141            <translation type="unfinished">
142            </translation>
143        </message>
144        <message>
145            <source>View Disk Usage</source>
146            <translation type="unfinished">
147            </translation>
148        </message>
149        <message>
150            <source>Change Settings</source>
151            <translation type="unfinished">
152            </translation>
153        </message>
154    </context>
155    <context>
156        <name>SettingsDialog</name>
157        <message>
158            <source>Mount Tray Settings</source>
159            <translation type="unfinished">
160            </translation>
161        </message>
162        <message>
163            <source>Monitor disk storage space</source>
164            <translation type="unfinished">
165            </translation>
166        </message>
167        <message>
168            <source>Perform check on device notifications</source>
169            <translation type="unfinished">
170            </translation>
171        </message>
172        <message>
173            <source>Maximum time between checks (minutes)</source>
174            <translation type="unfinished">
175            </translation>
176        </message>
177        <message>
178            <source>Cancel</source>
179            <translation type="unfinished">
180            </translation>
181        </message>
182        <message>
183            <source>Apply</source>
184            <translation type="unfinished">
185            </translation>
186        </message>
187    </context>
188</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.