source: src-qt4/pc-mounttray/i18n/MountTray_pl.ts @ 9bad4ee

9.2-releaseenter/10releng/10.0releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2releng/10.2
Last change on this file since 9bad4ee was 9bad4ee, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 2 years ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 6.1 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS>
4    <context>
5        <name>FSDialog</name>
6        <message>
7            <source>System Disk Capacity</source>
8            <translation>Pojemność dysku systemowego</translation>
9        </message>
10        <message>
11            <source>Mount Point</source>
12            <translation>Punkt montowania</translation>
13        </message>
14        <message>
15            <source>Filesystem</source>
16            <translation>System plików</translation>
17        </message>
18        <message>
19            <source>Used/Total</source>
20            <translation>UÅŒywane/Całość</translation>
21        </message>
22        <message>
23            <source>Percent %</source>
24            <translation>Procent %</translation>
25        </message>
26        <message>
27            <source>Close</source>
28            <translation>Zamknij</translation>
29        </message>
30    </context>
31    <context>
32        <name>FSWatcher</name>
33        <message>
34            <source>Disk(s) Almost Full</source>
35            <translation>Dysk(i) prawie pełny</translation>
36        </message>
37    </context>
38    <context>
39        <name>MenuItem</name>
40        <message>
41            <source>Auto-mount this device</source>
42            <translation>Automatycznie montuj to urządzenie</translation>
43        </message>
44        <message>
45            <source>Eject</source>
46            <translation>Wysuń</translation>
47        </message>
48        <message>
49            <source>Mount</source>
50            <translation>Zamontuj</translation>
51        </message>
52        <message>
53            <source>Success</source>
54            <translation>Sukces</translation>
55        </message>
56        <message>
57            <source>%1 mounted at %2</source>
58            <translation>%1 zamontowane w %2</translation>
59        </message>
60        <message>
61            <source>Error mounting %1 at %2</source>
62            <translation>Błąd montowania %1 w %2</translation>
63        </message>
64        <message>
65            <source>Error mounting %1</source>
66            <translation>Błąd montowania %1</translation>
67        </message>
68        <message>
69            <source>Could not create mount point at %1</source>
70            <translation>Nie moÅŒna stworzyć punktu monowania w %1</translation>
71        </message>
72        <message>
73            <source>%1 has been successfully unmounted.</source>
74            <translation>%1 został pomyślnie usunięty</translation>
75        </message>
76        <message>
77            <source>It is now safe to remove the device</source>
78            <translation>Teraz moÅŒna bezpiecznie usunąć urządzenie</translation>
79        </message>
80        <message>
81            <source>Error: %1 could not be unmounted</source>
82            <translation>Błąd: %1 nie moÅŒe być odmontowane</translation>
83        </message>
84        <message>
85            <source>%1 of disk space available</source>
86            <translation>%1 powierzchni dyskowej jest dostępne</translation>
87        </message>
88        <message>
89            <source>Mounted at %1</source>
90            <translation>Zamontowany jako %1</translation>
91        </message>
92    </context>
93    <context>
94        <name>MountTray</name>
95        <message>
96            <source>Open Media Directory</source>
97            <translation>Otwórz katalog nośników</translation>
98        </message>
99        <message>
100            <source>Close Tray</source>
101            <translation>Zamknij tackę</translation>
102        </message>
103        <message>
104            <source>User Detection Error</source>
105            <translation>Błąd detekcji uÅŒytkownika</translation>
106        </message>
107        <message>
108            <source>Unable to determine the non-root user who started the application
109Can not open the file manager with root permissions</source>
110            <translation>Nie udało się ustalić nazwy  nie-administracyjnego uÅŒytkownika który uruchomił aplikację
111Nie moÅŒna włączyć menadÅŒera plików z prawami administratora</translation>
112        </message>
113        <message>
114            <source>New Device</source>
115            <translation>Nowe urządzenie</translation>
116        </message>
117        <message>
118            <source>%1 can now be accessed</source>
119            <translation>%1 jest juÅŒ dostępny</translation>
120        </message>
121        <message>
122            <source>Rescan Devices</source>
123            <translation>Ponownie skanuj urządzenia</translation>
124        </message>
125        <message>
126            <source>Please Wait</source>
127            <translation>Proszę czekać</translation>
128        </message>
129        <message>
130            <source>Rescanning devices attached to the system</source>
131            <translation>Ponownie skanuj urządzenia podłączone do systemu</translation>
132        </message>
133        <message>
134            <source>More Options</source>
135            <translation>Więcej opcji</translation>
136        </message>
137        <message>
138            <source>View Disk Usage</source>
139            <translation>PokaÅŒ wykorzystanie dysku</translation>
140        </message>
141        <message>
142            <source>Change Settings</source>
143            <translation>Zmień ustawienia</translation>
144        </message>
145    </context>
146    <context>
147        <name>SettingsDialog</name>
148        <message>
149            <source>Mount Tray Settings</source>
150            <translation>Ustawienia tacki montowania</translation>
151        </message>
152        <message>
153            <source>Monitor disk storage space</source>
154            <translation>Monitor wykorzystania przestrzeni dyskowej</translation>
155        </message>
156        <message>
157            <source>Perform check on device notifications</source>
158            <translation>Przeprować test przy komunikacie urządzenia</translation>
159        </message>
160        <message>
161            <source>Maximum time between checks (minutes)</source>
162            <translation>Maksymalny czas między sprawdzeniami (minuty)</translation>
163        </message>
164        <message>
165            <source>Cancel</source>
166            <translation>Anuluj</translation>
167        </message>
168        <message>
169            <source>Apply</source>
170            <translation>Zatwierdź</translation>
171        </message>
172    </context>
173</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.