source: src-qt4/pc-mounttray/i18n/MountTray_pl.ts @ aebf244

9.2-releaseenter/10releng/10.0releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2
Last change on this file since aebf244 was aebf244, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 22 months ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 6.6 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>FSDialog</name>
6    <message>
7        <source>System Disk Capacity</source>
8        <translation>Pojemność dysku systemowego</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>Mount Point</source>
12        <translation>Punkt montowania</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>Filesystem</source>
16        <translation>System plików</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>Used/Total</source>
20        <translation>UÅŒywane/Całość</translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>Percent %</source>
24        <translation>Procent %</translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>Close</source>
28        <translation>Zamknij</translation>
29    </message>
30</context>
31<context>
32    <name>FSWatcher</name>
33    <message>
34        <source>Disk(s) Almost Full</source>
35        <translation>Dysk(i) prawie pełny</translation>
36    </message>
37</context>
38<context>
39    <name>MenuItem</name>
40    <message>
41        <source>Auto-mount this device</source>
42        <translation>Automatycznie montuj to urządzenie</translation>
43    </message>
44    <message>
45        <source>Eject</source>
46        <translation>Wysuń</translation>
47    </message>
48    <message>
49        <source>Mount</source>
50        <translation>Zamontuj</translation>
51    </message>
52    <message>
53        <source>Success</source>
54        <translation>Sukces</translation>
55    </message>
56    <message>
57        <source>%1 mounted at %2</source>
58        <translation>%1 zamontowane w %2</translation>
59    </message>
60    <message>
61        <source>Error mounting %1 at %2</source>
62        <translation>Błąd montowania %1 w %2</translation>
63    </message>
64    <message>
65        <source>Error mounting %1</source>
66        <translation>Błąd montowania %1</translation>
67    </message>
68    <message>
69        <source>Could not create mount point at %1</source>
70        <translation>Nie moÅŒna stworzyć punktu monowania w %1</translation>
71    </message>
72    <message>
73        <source>%1 has been successfully unmounted.</source>
74        <translation>%1 został pomyślnie usunięty</translation>
75    </message>
76    <message>
77        <source>It is now safe to remove the device</source>
78        <translation>Teraz moÅŒna bezpiecznie usunąć urządzenie</translation>
79    </message>
80    <message>
81        <source>Error: %1 could not be unmounted</source>
82        <translation>Błąd: %1 nie moÅŒe być odmontowane</translation>
83    </message>
84    <message>
85        <source>%1 of disk space available</source>
86        <translation>%1 powierzchni dyskowej jest dostępne</translation>
87    </message>
88    <message>
89        <source>Mounted at %1</source>
90        <translation>Zamontowany jako %1</translation>
91    </message>
92    <message>
93        <source>The ISO file has been completely detached from the system.</source>
94        <translation>Plik ISO został całkowicie odłączony od systemu.</translation>
95    </message>
96    <message>
97        <source>Device Busy</source>
98        <translation type="unfinished">
99            </translation>
100    </message>
101    <message>
102        <source>The device appears to be busy. Would you like to unmount it anyway?</source>
103        <translation type="unfinished">
104            </translation>
105    </message>
106    <message>
107        <source>NOTE: This is generally not recommended unless you are sure that you don&apos;t have any applications using the device.</source>
108        <translation type="unfinished">
109            </translation>
110    </message>
111</context>
112<context>
113    <name>MountTray</name>
114    <message>
115        <source>Open Media Directory</source>
116        <translation>Otwórz katalog nośników</translation>
117    </message>
118    <message>
119        <source>Close Tray</source>
120        <translation>Zamknij tackę</translation>
121    </message>
122    <message>
123        <source>User Detection Error</source>
124        <translation>Błąd detekcji uÅŒytkownika</translation>
125    </message>
126    <message>
127        <source>Unable to determine the non-root user who started the application
128Can not open the file manager with root permissions</source>
129        <translation>Nie udało się ustalić nazwy  nie-administracyjnego uÅŒytkownika który uruchomił aplikację
130Nie moÅŒna włączyć menadÅŒera plików z prawami administratora</translation>
131    </message>
132    <message>
133        <source>New Device</source>
134        <translation>Nowe urządzenie</translation>
135    </message>
136    <message>
137        <source>%1 can now be accessed</source>
138        <translation>%1 jest juÅŒ dostępny</translation>
139    </message>
140    <message>
141        <source>Rescan Devices</source>
142        <translation>Ponownie skanuj urządzenia</translation>
143    </message>
144    <message>
145        <source>Please Wait</source>
146        <translation>Proszę czekać</translation>
147    </message>
148    <message>
149        <source>Rescanning devices attached to the system</source>
150        <translation>Ponownie skanuj urządzenia podłączone do systemu</translation>
151    </message>
152    <message>
153        <source>More Options</source>
154        <translation>Więcej opcji</translation>
155    </message>
156    <message>
157        <source>View Disk Usage</source>
158        <translation>PokaÅŒ wykorzystanie dysku</translation>
159    </message>
160    <message>
161        <source>Change Settings</source>
162        <translation>Zmień ustawienia</translation>
163    </message>
164    <message>
165        <source>Load ISO File</source>
166        <translation>Ładuj plik ISO</translation>
167    </message>
168    <message>
169        <source>Select ISO File</source>
170        <translation>Wybierz plik ISO</translation>
171    </message>
172    <message>
173        <source>ISO Files (*.iso)</source>
174        <translation>Pliki ISO (*.iso)</translation>
175    </message>
176</context>
177<context>
178    <name>SettingsDialog</name>
179    <message>
180        <source>Mount Tray Settings</source>
181        <translation>Ustawienia tacki montowania</translation>
182    </message>
183    <message>
184        <source>Monitor disk storage space</source>
185        <translation>Monitor wykorzystania przestrzeni dyskowej</translation>
186    </message>
187    <message>
188        <source>Perform check on device notifications</source>
189        <translation>Przeprować test przy komunikacie urządzenia</translation>
190    </message>
191    <message>
192        <source>Maximum time between checks (minutes)</source>
193        <translation>Maksymalny czas między sprawdzeniami (minuty)</translation>
194    </message>
195    <message>
196        <source>Cancel</source>
197        <translation>Anuluj</translation>
198    </message>
199    <message>
200        <source>Apply</source>
201        <translation>Zatwierdź</translation>
202    </message>
203</context>
204</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.