source: src-qt4/pc-netmanager/src/NetworkManager/i18n/NetworkManager_lv.ts @ e863b30

enter/10releng/10.0releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2releng/10.2stable/10
Last change on this file since e863b30 was e863b30, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 22 months ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 9.3 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>DNSList</name>
6    <message>
7        <source>Public DNS servers</source>
8        <translation>Publiskais DNS serveris</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>You can select one of public DNS servers instead of DNS server from your ISP</source>
12        <translation type="unfinished">Sava provaidera DNS servera vietā, jÅ«s varat izvēlēties vienu no prubliskajiem DNS serveriem</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>IP address</source>
16        <translation>IP adrese</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>Provider</source>
20        <translation>Provaideris</translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>Location</source>
24        <translation type="unfinished">Lokācija</translation>
25    </message>
26</context>
27<context>
28    <name>NetworkMan</name>
29    <message>
30        <source>PC-BSD Network Manager</source>
31        <translation>PC-BSD tÄ«kla menedÅŸeris</translation>
32    </message>
33    <message>
34        <source>Devices</source>
35        <translation>IerÄ«ces</translation>
36    </message>
37    <message>
38        <source>Local Network Adapters</source>
39        <translation>Lokālā tÄ«kla adapteri</translation>
40    </message>
41    <message>
42        <source>Display system tray icon</source>
43        <translation>RādÄ«t sistēmas ikonu uz paneÄŒa</translation>
44    </message>
45    <message>
46        <source>999\.999\.999\.999; </source>
47        <translation>999\.999\.999\.999; </translation>
48    </message>
49    <message>
50        <source>DNS 1:</source>
51        <translation>DNS 1:</translation>
52    </message>
53    <message>
54        <source>DNS 2:</source>
55        <translation>DNS 2:</translation>
56    </message>
57    <message>
58        <source>Device Status</source>
59        <translation>IerÄ«ces statuss</translation>
60    </message>
61    <message>
62        <source>Link Status:</source>
63        <translation>Savienojuma statuss:</translation>
64    </message>
65    <message>
66        <source>IP Address:</source>
67        <translation>IP adrese:</translation>
68    </message>
69    <message>
70        <source>MAC Address:</source>
71        <translation>MAC adrese:</translation>
72    </message>
73    <message>
74        <source>&amp;Configure</source>
75        <translation>&amp;Konfigurēt</translation>
76    </message>
77    <message>
78        <source>Alt+C</source>
79        <translation>Alt+K</translation>
80    </message>
81    <message>
82        <source>Gateway:</source>
83        <translation>Vārteja:</translation>
84    </message>
85    <message>
86        <source>IPv6 gateway:</source>
87        <translation>IPv6 vārteja:</translation>
88    </message>
89    <message>
90        <source>Detecting Devices...</source>
91        <translation>Detektē ierÄ«ces...</translation>
92    </message>
93    <message>
94        <source>IP: </source>
95        <translation>IP: </translation>
96    </message>
97    <message>
98        <source>Netmask: </source>
99        <translation>TÄ«kla maska: </translation>
100    </message>
101    <message>
102        <source>Configure </source>
103        <translation>Konfigurēt </translation>
104    </message>
105    <message>
106        <source>Device Information</source>
107        <translation>IerÄ«ces informācija</translation>
108    </message>
109    <message>
110        <source>Enable device</source>
111        <translation>Iespējot ierÄ«ci</translation>
112    </message>
113    <message>
114        <source>Disable device</source>
115        <translation>Atspējot ierÄ«ci</translation>
116    </message>
117    <message>
118        <source>Restart the Network</source>
119        <translation>Pārstartēt tÄ«klu</translation>
120    </message>
121    <message>
122        <source>Network Configuration (Advanced)</source>
123        <translation>TÄ«kla konfigurācija (paplaÅ¡ināti)</translation>
124    </message>
125    <message>
126        <source>Unknown Wireless Device</source>
127        <translation>Nezināma bezvadu ierÄ«ce</translation>
128    </message>
129    <message>
130        <source>Search Domain:</source>
131        <translation type="unfinished">
132            </translation>
133    </message>
134    <message>
135        <source>Enable IPv6 support</source>
136        <translation>Ieslēgt IPv6 atbalstu</translation>
137    </message>
138    <message>
139        <source>Misc</source>
140        <translation>Daşādi</translation>
141    </message>
142    <message>
143        <source>Enable wireless / wired failover via lagg0 interface</source>
144        <translation type="unfinished">
145            </translation>
146    </message>
147    <message>
148        <source>Proxy</source>
149        <translation>Starpniekserveris</translation>
150    </message>
151    <message>
152        <source>Proxy Configuration</source>
153        <translation>Starpniekservera konfigurācija</translation>
154    </message>
155    <message>
156        <source>Server Address</source>
157        <translation>Servera adrese</translation>
158    </message>
159    <message>
160        <source>Port Number</source>
161        <translation>Porta numurs</translation>
162    </message>
163    <message>
164        <source>Proxy Type</source>
165        <translation>Starpniekservera tips</translation>
166    </message>
167    <message>
168        <source>Specify a Username / Password</source>
169        <translation>Norādiet lietotājvārdu / paroli</translation>
170    </message>
171    <message>
172        <source>Username</source>
173        <translation>Lietotājvārds</translation>
174    </message>
175    <message>
176        <source>Password</source>
177        <translation>Parole</translation>
178    </message>
179    <message>
180        <source>Note: This proxy configuration is for PC-BSD specific tools and utilities. Internet aware applications may still use their own proxy configuration, which will have to be manually configured.</source>
181        <translation type="unfinished">PiezÄ«me: Å Ä« starpniekservera konfigurācija ir domāta priekÅ¡ PC-BSD specifiskiem rÄ«kiem. Internet atkarÄ«gās programmas var izmantot paÅ¡as savus starpniekserveru konfigurācijas, kurām ir jābÅ«t manuāli iestatÄ«tām.</translation>
182    </message>
183    <message>
184        <source>&amp;Save</source>
185        <translation>&amp;Saglabāt</translation>
186    </message>
187    <message>
188        <source>&amp;Close</source>
189        <translation>&amp;Aizvērt</translation>
190    </message>
191    <message>
192        <source>Need Root Access</source>
193        <translation>NepiecieÅ¡ama root pieeja</translation>
194    </message>
195    <message>
196        <source>This program must be run as root!</source>
197        <translation>Å ai programmai ir jābÅ«t palaistai izmantojot Root!</translation>
198    </message>
199    <message>
200        <source>Address:</source>
201        <translation>Adrese:</translation>
202    </message>
203    <message>
204        <source>SSID:</source>
205        <translation>SSID:</translation>
206    </message>
207    <message>
208        <source>Status:</source>
209        <translation>Statuss:</translation>
210    </message>
211    <message>
212        <source>Please enter a hostname</source>
213        <translation>LÅ«dzu ievadiet resursdatora nosaukumu</translation>
214    </message>
215    <message>
216        <source>Hostname may only contain letters and numbers</source>
217        <translation>Resursdatora nosaukums var saturēt tikai burtus un ciparus</translation>
218    </message>
219    <message>
220        <source>IPV6 DNS 1:</source>
221        <translation>IPv6 DNS 1:</translation>
222    </message>
223    <message>
224        <source>IPv6 DNS 2:</source>
225        <translation>IPv6 DNS 2:</translation>
226    </message>
227    <message>
228        <source>Public servers</source>
229        <translation>Publiskie serveri</translation>
230    </message>
231    <message>
232        <source>Computer Restart Required</source>
233        <translation>NepiecieÅ¡ams datora restarts</translation>
234    </message>
235    <message>
236        <source>You must restart your computer to finish changing your hostname</source>
237        <translation>Jums jārestartē dators, lai pabeigtu mainÄ«t resursdatora nosaukumu</translation>
238    </message>
239    <message>
240        <source>Basic</source>
241        <translation type="unfinished">
242            </translation>
243    </message>
244    <message>
245        <source>Digest</source>
246        <translation type="unfinished">
247            </translation>
248    </message>
249    <message>
250        <source>System Hostname</source>
251        <translation>Sistēmas nosaukums</translation>
252    </message>
253    <message>
254        <source>Enable Custom DNS</source>
255        <translation type="unfinished">Ieslēgt pielāgotu DNS</translation>
256    </message>
257    <message>
258        <source>Enable Custom Gateway</source>
259        <translation>Ieslēgt pielāgotu vārteju</translation>
260    </message>
261    <message>
262        <source>Invalid IPv6 DNS specified</source>
263        <translation>NorādÄ«ts nepareizs IPv6 DNS</translation>
264    </message>
265    <message>
266        <source>Invalid IPv6 Gateway specified</source>
267        <translation>NorādÄ«ta nepareiza IPv6 vārteja</translation>
268    </message>
269    <message>
270        <source>Invalid DNS specified</source>
271        <translation>NorādÄ«ts nepareizs DNS</translation>
272    </message>
273    <message>
274        <source>Invalid Gateway specified</source>
275        <translation>NorādÄ«ta nepareiza vārteja</translation>
276    </message>
277    <message>
278        <source>Proxy enabled</source>
279        <translation>Starpniekserveris ieslēgts</translation>
280    </message>
281    <message>
282        <source>You may need to re-login for proxy settings to take effect.</source>
283        <translation>Jums var nākties pieteikties no jauna, lai starpniekservera iestatÄ«jumi stātos spēkā.</translation>
284    </message>
285</context>
286</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.