source: src-qt4/pc-netmanager/src/NetworkManager/i18n/NetworkManager_pl.ts @ 53829e65

enter/10releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2
Last change on this file since 53829e65 was 53829e65, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 16 months ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 9.1 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>DNSList</name>
6    <message>
7        <source>Public DNS servers</source>
8        <translation>Publiczne serwery DNS</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>You can select one of public DNS servers instead of DNS server from your ISP</source>
12        <translation>MoÅŒna wybrać jeden z publicznych serwerów DNS zamiast serwera od twojego dostawcy internetu (ISP)</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>IP address</source>
16        <translation>Adres IP</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>Provider</source>
20        <translation>Dostawca</translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>Location</source>
24        <translation>Lokalizacja</translation>
25    </message>
26</context>
27<context>
28    <name>NetworkMan</name>
29    <message>
30        <source>IP Address:</source>
31        <translation>Adres IP:</translation>
32    </message>
33    <message>
34        <source>PC-BSD Network Manager</source>
35        <translation>MenedÅŒer sieci PC-BSD</translation>
36    </message>
37    <message>
38        <source>Devices</source>
39        <translation>Urządzenia</translation>
40    </message>
41    <message>
42        <source>Device Status</source>
43        <translation>Status urządzenia</translation>
44    </message>
45    <message>
46        <source>999\.999\.999\.999; </source>
47        <translation>999\.999\.999\.999; </translation>
48    </message>
49    <message>
50        <source>Alt+C</source>
51        <translation>Alt+C</translation>
52    </message>
53    <message>
54        <source>Local Network Adapters</source>
55        <translation>Adaptery sieci lokalnej</translation>
56    </message>
57    <message>
58        <source>Display system tray icon</source>
59        <translation>PokaÅŒ ikonę w tacce systemowej</translation>
60    </message>
61    <message>
62        <source>DNS 1:</source>
63        <translation>DNS 1:</translation>
64    </message>
65    <message>
66        <source>DNS 2:</source>
67        <translation>DNS 2:</translation>
68    </message>
69    <message>
70        <source>Link Status:</source>
71        <translation>Status łącza:</translation>
72    </message>
73    <message>
74        <source>MAC Address:</source>
75        <translation>Adres MAC:</translation>
76    </message>
77    <message>
78        <source>&amp;Configure</source>
79        <translation>&amp;Konfiguruj</translation>
80    </message>
81    <message>
82        <source>Gateway:</source>
83        <translation>Brama:</translation>
84    </message>
85    <message>
86        <source>IPv6 gateway:</source>
87        <translation>Brama IPv6:</translation>
88    </message>
89    <message>
90        <source>Detecting Devices...</source>
91        <translation>Wykrywanie urządzeń...</translation>
92    </message>
93    <message>
94        <source>IP: </source>
95        <translation>IP: </translation>
96    </message>
97    <message>
98        <source>Netmask: </source>
99        <translation>Maska sieciowa: </translation>
100    </message>
101    <message>
102        <source>Configure </source>
103        <translation>Konfiguruj </translation>
104    </message>
105    <message>
106        <source>Device Information</source>
107        <translation>Informacje o urządzeniu</translation>
108    </message>
109    <message>
110        <source>Enable device</source>
111        <translation>Włącz urządzenie</translation>
112    </message>
113    <message>
114        <source>Disable device</source>
115        <translation>Wyłącz urządzenie</translation>
116    </message>
117    <message>
118        <source>Restart the Network</source>
119        <translation>Zrestartuj sieć</translation>
120    </message>
121    <message>
122        <source>Network Configuration (Advanced)</source>
123        <translation>Konfiguracja sieci (Zaawansowane)</translation>
124    </message>
125    <message>
126        <source>Unknown Wireless Device</source>
127        <translation>Nieznane urządzenie bezprzewodowe</translation>
128    </message>
129    <message>
130        <source>Search Domain:</source>
131        <translation>Szukaj Domeny:</translation>
132    </message>
133    <message>
134        <source>Enable IPv6 support</source>
135        <translation>Włącz obsługę IPv6</translation>
136    </message>
137    <message>
138        <source>Misc</source>
139        <translation>RóŌne</translation>
140    </message>
141    <message>
142        <source>Enable wireless / wired failover via lagg0 interface</source>
143        <translation>Włącz bezprzewodowy / przewodowy interfejs awaryjny przez lagg0</translation>
144    </message>
145    <message>
146        <source>Proxy</source>
147        <translation>Proxy</translation>
148    </message>
149    <message>
150        <source>Proxy Configuration</source>
151        <translation>Konfiguracja Proxy</translation>
152    </message>
153    <message>
154        <source>Server Address</source>
155        <translation>Adres Serwera</translation>
156    </message>
157    <message>
158        <source>Port Number</source>
159        <translation>Numer portu</translation>
160    </message>
161    <message>
162        <source>Proxy Type</source>
163        <translation>Typ proxy</translation>
164    </message>
165    <message>
166        <source>Specify a Username / Password</source>
167        <translation>Podaj nazwę uÅŒytkownika i hasło</translation>
168    </message>
169    <message>
170        <source>Username</source>
171        <translation>Nazwa uÅŒytkownika</translation>
172    </message>
173    <message>
174        <source>Password</source>
175        <translation>Hasło</translation>
176    </message>
177    <message>
178        <source>Note: This proxy configuration is for PC-BSD specific tools and utilities. Internet aware applications may still use their own proxy configuration, which will have to be manually configured.</source>
179        <translation>Uwaga: Konfiguracja proxy dla systemu PC-BSD, jego nadzędzi i programów uÅŒytkowych. Programy uÅŒywające Internetu powinny mieć swoje ustawienia serwera proxy skonfigurowane ręcznie.</translation>
180    </message>
181    <message>
182        <source>&amp;Save</source>
183        <translation>&amp;Zapisz</translation>
184    </message>
185    <message>
186        <source>&amp;Close</source>
187        <translation>&amp;Zamknij</translation>
188    </message>
189    <message>
190        <source>Need Root Access</source>
191        <translation>Wymagane uprawnienia administracyjne</translation>
192    </message>
193    <message>
194        <source>This program must be run as root!</source>
195        <translation>Ten program musi być uruchamiany z prawami administratora!</translation>
196    </message>
197    <message>
198        <source>Address:</source>
199        <translation>Adres:</translation>
200    </message>
201    <message>
202        <source>SSID:</source>
203        <translation>SSID:</translation>
204    </message>
205    <message>
206        <source>Status:</source>
207        <translation>Status:</translation>
208    </message>
209    <message>
210        <source>Please enter a hostname</source>
211        <translation>Proszę podać nazwę hosta</translation>
212    </message>
213    <message>
214        <source>Hostname may only contain letters and numbers</source>
215        <translation>Nazwa hosta moÅŒe zawierać jedynie litery i cyfry</translation>
216    </message>
217    <message>
218        <source>IPV6 DNS 1:</source>
219        <translation>IPv6 DNS 1:</translation>
220    </message>
221    <message>
222        <source>IPv6 DNS 2:</source>
223        <translation>IPv6 DNS 2:</translation>
224    </message>
225    <message>
226        <source>Public servers</source>
227        <translation>Publiczne serwery</translation>
228    </message>
229    <message>
230        <source>Computer Restart Required</source>
231        <translation>Wymagany restart komputera</translation>
232    </message>
233    <message>
234        <source>You must restart your computer to finish changing your hostname</source>
235        <translation>Musisz uruchomić ponownie komputer aby dokończyć zmianę nazwy Systemu</translation>
236    </message>
237    <message>
238        <source>Basic</source>
239        <translation>Podstawowy</translation>
240    </message>
241    <message>
242        <source>Digest</source>
243        <translation>Przegląd</translation>
244    </message>
245    <message>
246        <source>System Hostname</source>
247        <translation>Nazwa Systemu</translation>
248    </message>
249    <message>
250        <source>Enable Custom DNS</source>
251        <translation>Włącz własny DNS</translation>
252    </message>
253    <message>
254        <source>Enable Custom Gateway</source>
255        <translation>Włącz własną bramę sieciową</translation>
256    </message>
257    <message>
258        <source>Invalid IPv6 DNS specified</source>
259        <translation>Podano niepoprawny adres IPv6 DNS </translation>
260    </message>
261    <message>
262        <source>Invalid IPv6 Gateway specified</source>
263        <translation>Podano niepoprawny adres IPv6 bramy</translation>
264    </message>
265    <message>
266        <source>Invalid DNS specified</source>
267        <translation>Podano niepoprawny DNS</translation>
268    </message>
269    <message>
270        <source>Invalid Gateway specified</source>
271        <translation>Podano niepoprawną bramę sieciową</translation>
272    </message>
273    <message>
274        <source>Proxy enabled</source>
275        <translation>Proxy włączone</translation>
276    </message>
277    <message>
278        <source>You may need to re-login for proxy settings to take effect.</source>
279        <translation>Musisz się przelogować aby ustawienia proxy zaczęły działać.</translation>
280    </message>
281</context>
282</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.