source: src-qt4/pc-netmanager/src/NetworkManager/i18n/NetworkManager_sk.ts @ 32e9bb7

9.2-releaseenter/10releng/10.0releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2releng/10.2stable/10
Last change on this file since 32e9bb7 was 32e9bb7, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 2 years ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 9.5 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>DNSList</name>
6    <message>
7        <source>Public DNS servers</source>
8        <translation>Verejné DNS servery
9            </translation>
10    </message>
11    <message>
12        <source>You can select one of public DNS servers instead of DNS server from your ISP</source>
13        <translation>MÃŽÅŸete si vybraÅ¥ jednu z verejnÃœch DNS serverov namiesto DNS servera od svojho poskytovateÄŸa
14            </translation>
15    </message>
16    <message>
17        <source>IP address</source>
18        <translation>IP adresa
19            </translation>
20    </message>
21    <message>
22        <source>Provider</source>
23        <translation>PoskytovateÄŸ
24            </translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>Location</source>
28        <translation>Umiestnenie
29            </translation>
30    </message>
31</context>
32<context>
33    <name>NetworkMan</name>
34    <message>
35        <source>PC-BSD Network Manager</source>
36        <translation>PC-BSD Network Manager</translation>
37    </message>
38    <message>
39        <source>Devices</source>
40        <translation>Zariadenia</translation>
41    </message>
42    <message>
43        <source>Local Network Adapters</source>
44        <translation>Miestne sieÅ¥ové karty</translation>
45    </message>
46    <message>
47        <source>Display system tray icon</source>
48        <translation>Zobraz ikonku v systémovej liÅ¡te</translation>
49    </message>
50    <message>
51        <source>999\.999\.999\.999; </source>
52        <translation>999\.999\.999\.999; </translation>
53    </message>
54    <message>
55        <source>DNS 1:</source>
56        <translation>DNS 1:</translation>
57    </message>
58    <message>
59        <source>DNS 2:</source>
60        <translation>DNS 2:</translation>
61    </message>
62    <message>
63        <source>Device Status</source>
64        <translation>Status zariadenia</translation>
65    </message>
66    <message>
67        <source>Link Status:</source>
68        <translation>Stav linky:</translation>
69    </message>
70    <message>
71        <source>IP Address:</source>
72        <translation>IP adresa:</translation>
73    </message>
74    <message>
75        <source>MAC Address:</source>
76        <translation>MAC adresa:</translation>
77    </message>
78    <message>
79        <source>&amp;Configure</source>
80        <translation>&amp;Konfiguruj</translation>
81    </message>
82    <message>
83        <source>Alt+C</source>
84        <translation>Alt+K</translation>
85    </message>
86    <message>
87        <source>Gateway:</source>
88        <translation>Brána:</translation>
89    </message>
90    <message>
91        <source>IPv6 gateway:</source>
92        <translation>IPv6 Brána:</translation>
93    </message>
94    <message>
95        <source>Detecting Devices...</source>
96        <translation>Detekujem zariadenia...</translation>
97    </message>
98    <message>
99        <source>IP: </source>
100        <translation>IP: </translation>
101    </message>
102    <message>
103        <source>Netmask: </source>
104        <translation>Maska podsiete: </translation>
105    </message>
106    <message>
107        <source>Configure </source>
108        <translation>Konfiguruj</translation>
109    </message>
110    <message>
111        <source>Device Information</source>
112        <translation>Informácie o zariadení</translation>
113    </message>
114    <message>
115        <source>Enable device</source>
116        <translation>PovoÄŸ zariadenie</translation>
117    </message>
118    <message>
119        <source>Disable device</source>
120        <translation>Zakáş zariadenie</translation>
121    </message>
122    <message>
123        <source>Restart the Network</source>
124        <translation>ReÅ¡tartuj sieÅ¥</translation>
125    </message>
126    <message>
127        <source>Network Configuration (Advanced)</source>
128        <translation>Konfigurácia siete (Pokročilé)</translation>
129    </message>
130    <message>
131        <source>Unknown Wireless Device</source>
132        <translation>Neznáme bezdrÃŽtové zariadenie</translation>
133    </message>
134    <message>
135        <source>Search Domain:</source>
136        <translation>VyhÄŸadaÅ¥ doménu:</translation>
137    </message>
138    <message>
139        <source>Enable IPv6 support</source>
140        <translation>PovoliÅ¥ podporu IPv6
141            </translation>
142    </message>
143    <message>
144        <source>Misc</source>
145        <translation type="unfinished">
146            </translation>
147    </message>
148    <message>
149        <source>Enable wireless / wired failover via lagg0 interface</source>
150        <translation>PovoliÅ¥ bezdrÃŽtové / káblové prevzatie sluÅŸieb pri zlyhaní pomocou lagg0 rozhrania</translation>
151    </message>
152    <message>
153        <source>Proxy</source>
154        <translation>Proxy
155            </translation>
156    </message>
157    <message>
158        <source>Proxy Configuration</source>
159        <translation>Proxy Konfigurácia
160            </translation>
161    </message>
162    <message>
163        <source>Server Address</source>
164        <translation>Adresa Servera
165            </translation>
166    </message>
167    <message>
168        <source>Port Number</source>
169        <translation>Číslo Portu
170            </translation>
171    </message>
172    <message>
173        <source>Proxy Type</source>
174        <translation>Proxy Typ
175            </translation>
176    </message>
177    <message>
178        <source>Specify a Username / Password</source>
179        <translation>Uveďte UşívateÄŸské meno / Heslo
180            </translation>
181    </message>
182    <message>
183        <source>Username</source>
184        <translation>UşívateÄŸské meno
185            </translation>
186    </message>
187    <message>
188        <source>Password</source>
189        <translation>Heslo
190            </translation>
191    </message>
192    <message>
193        <source>Note: This proxy configuration is for PC-BSD specific tools and utilities. Internet aware applications may still use their own proxy configuration, which will have to be manually configured.</source>
194        <translation>Poznámka: Táto konfigurácia proxy je určená pre konkrétne PC-BSD nástroje a utility. Internetové aware aplikácie mÃŽÅŸu naďalej pouşívaÅ¥ svoje vlastné nastavenia proxy, ktoré budú musieÅ¥ byÅ¥ manuálne konfigurované.
195            </translation>
196    </message>
197    <message>
198        <source>&amp;Save</source>
199        <translation>&amp;UloÅŸiÅ¥
200            </translation>
201    </message>
202    <message>
203        <source>&amp;Close</source>
204        <translation>&amp;ZatvoriÅ¥
205            </translation>
206    </message>
207    <message>
208        <source>Need Root Access</source>
209        <translation>Potrebné Povolenia Správcu
210            </translation>
211    </message>
212    <message>
213        <source>This program must be run as root!</source>
214        <translation>Tento program musí byÅ¥ spustenÃœ ako správca!            </translation>
215    </message>
216    <message>
217        <source>Address:</source>
218        <translation>Adresa:            </translation>
219    </message>
220    <message>
221        <source>SSID:</source>
222        <translation>SSID:            </translation>
223    </message>
224    <message>
225        <source>Status:</source>
226        <translation>Stav:
227            </translation>
228    </message>
229    <message>
230        <source>Please enter a hostname</source>
231        <translation type="unfinished">
232            </translation>
233    </message>
234    <message>
235        <source>Hostname may only contain letters and numbers</source>
236        <translation type="unfinished">
237            </translation>
238    </message>
239    <message>
240        <source>IPV6 DNS 1:</source>
241        <translation type="unfinished">
242            </translation>
243    </message>
244    <message>
245        <source>IPv6 DNS 2:</source>
246        <translation type="unfinished">
247            </translation>
248    </message>
249    <message>
250        <source>Public servers</source>
251        <translation type="unfinished">
252            </translation>
253    </message>
254    <message>
255        <source>Computer Restart Required</source>
256        <translation type="unfinished">
257            </translation>
258    </message>
259    <message>
260        <source>You must restart your computer to finish changing your hostname</source>
261        <translation type="unfinished">
262            </translation>
263    </message>
264    <message>
265        <source>Basic</source>
266        <translation type="unfinished">
267            </translation>
268    </message>
269    <message>
270        <source>Digest</source>
271        <translation type="unfinished">
272            </translation>
273    </message>
274    <message>
275        <source>System Hostname</source>
276        <translation type="unfinished">
277            </translation>
278    </message>
279    <message>
280        <source>Enable Custom DNS</source>
281        <translation type="unfinished">
282            </translation>
283    </message>
284    <message>
285        <source>Enable Custom Gateway</source>
286        <translation type="unfinished">
287            </translation>
288    </message>
289    <message>
290        <source>Invalid IPv6 DNS specified</source>
291        <translation type="unfinished">
292            </translation>
293    </message>
294    <message>
295        <source>Invalid IPv6 Gateway specified</source>
296        <translation type="unfinished">
297            </translation>
298    </message>
299    <message>
300        <source>Invalid DNS specified</source>
301        <translation type="unfinished">
302            </translation>
303    </message>
304    <message>
305        <source>Invalid Gateway specified</source>
306        <translation type="unfinished">
307            </translation>
308    </message>
309    <message>
310        <source>Proxy enabled</source>
311        <translation type="unfinished">
312            </translation>
313    </message>
314    <message>
315        <source>You may need to re-login for proxy settings to take effect.</source>
316        <translation type="unfinished">
317            </translation>
318    </message>
319</context>
320</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.