source: src-qt4/pc-pkgmanager/i18n/PackageManager_pl.ts @ 158459d

9.2-releaseenter/10releng/10.0releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2releng/10.2
Last change on this file since 158459d was 158459d, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 22 months ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 9.0 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>dialogConfirm</name>
6    <message>
7        <source>Confirm Package Changes</source>
8        <translation>Potwierdź zmiany pakietu</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>The following changes will be made to the system. Please confirm below and click OK to continue.</source>
12        <translation>PoniÅŒsze zmiany zostaną wykonane w systemie. Proszę potwierdzić poniÅŒej i kliknąć OK aby kontynuować.</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>&amp;Ok</source>
16        <translation>&amp;Ok</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>&amp;Cancel</source>
20        <translation>&amp;Anuluj</translation>
21    </message>
22</context>
23<context>
24    <name>mainWin</name>
25    <message>
26        <source>Available Updates</source>
27        <translation>Dostępne aktualizacje</translation>
28    </message>
29    <message>
30        <source>System Package Manager</source>
31        <translation>Systemowy menadÅŒer pakietów</translation>
32    </message>
33    <message>
34        <source>Add / Remove Packages</source>
35        <translation>Dodaj / Usuń pakiety</translation>
36    </message>
37    <message>
38        <source>System Packages</source>
39        <translation>Pakiety systemowe</translation>
40    </message>
41    <message>
42        <source>Package Information</source>
43        <translation>Informacja o pakiecie</translation>
44    </message>
45    <message>
46        <source>Description</source>
47        <translation>Opis</translation>
48    </message>
49    <message>
50        <source>10 MB</source>
51        <translation>10 MB</translation>
52    </message>
53    <message>
54        <source>My Package 1.0</source>
55        <translation>Mój pakiet 1.0</translation>
56    </message>
57    <message>
58        <source>http://www.pcbsd.org</source>
59        <translation>http://www.pcbsd.org</translation>
60    </message>
61    <message>
62        <source>Options</source>
63        <translation>Opcje</translation>
64    </message>
65    <message>
66        <source>&amp;Apply</source>
67        <translation>&amp;Zatwierdź</translation>
68    </message>
69    <message>
70        <source>Package Updates</source>
71        <translation>Aktualizacje pakietu</translation>
72    </message>
73    <message>
74        <source>Re&amp;scan packages</source>
75        <translation>Ponownie przeskanuj pakiety</translation>
76    </message>
77    <message>
78        <source>&amp;Update packages</source>
79        <translation>&amp;Aktualizuj pakiety</translation>
80    </message>
81    <message>
82        <source>Package</source>
83        <translation>Pakiet</translation>
84    </message>
85    <message>
86        <source>Old Version</source>
87        <translation>Stara wersja</translation>
88    </message>
89    <message>
90        <source>New Version</source>
91        <translation>Nowa wersja</translation>
92    </message>
93    <message>
94        <source>Installing updates</source>
95        <translation>Instalowanie aktualizacji</translation>
96    </message>
97    <message>
98        <source>&amp;Close</source>
99        <translation>&amp;Zamknij</translation>
100    </message>
101    <message>
102        <source>&amp;File</source>
103        <translation>&amp;Plik</translation>
104    </message>
105    <message>
106        <source>&amp;View</source>
107        <translation>&amp;Podgląd</translation>
108    </message>
109    <message>
110        <source>&amp;Quit</source>
111        <translation>&amp;Wyjście</translation>
112    </message>
113    <message>
114        <source>&amp;Basic</source>
115        <translation>&amp;Podstawowy</translation>
116    </message>
117    <message>
118        <source>&amp;Advanced</source>
119        <translation>&amp;Zaawansowane</translation>
120    </message>
121    <message>
122        <source>Checking for updates</source>
123        <translation>Poszukiwanie aktualizacji</translation>
124    </message>
125    <message>
126        <source>Package Updates (%1)</source>
127        <translation>Aktualizacje pakietów {%1}</translation>
128    </message>
129    <message>
130        <source>Available updates</source>
131        <translation>Dostępne aktualizacje</translation>
132    </message>
133    <message>
134        <source>No available updates</source>
135        <translation>Brak aktualnych aktualizacji</translation>
136    </message>
137    <message>
138        <source>Starting package updates...</source>
139        <translation>Rozpoczynanie aktualizacji pakietu</translation>
140    </message>
141    <message>
142        <source>required by:</source>
143        <translation>Wymagane przez:</translation>
144    </message>
145    <message>
146        <source>The following packages are causing conflicts with the selected changes and can be automatically removed. Continue?</source>
147        <translation>PoniÅŒsze pakiety powodują konflikty z wybranymi zmianami i mogą być automatycznie usunięte. Kontynuować?</translation>
148    </message>
149    <message>
150        <source>Package Conflicts</source>
151        <translation>Konflikty pakietów</translation>
152    </message>
153    <message>
154        <source>You may need to manually fix the conflicts before trying again.</source>
155        <translation>MoÅŒesz ręcznie zlikwidować konflikty przed ponowną próbą.</translation>
156    </message>
157    <message>
158        <source>Downloading packages...</source>
159        <translation>Pobieranie pakietów...</translation>
160    </message>
161    <message>
162        <source>Failed!</source>
163        <translation>Niepowodzenie!</translation>
164    </message>
165    <message>
166        <source>The package commands failed. A copy of the output was saved to /tmp/pkg-output.log</source>
167        <translation>Polecenia pakietu nie powiodły się. Kopia wyjścia została zapisana w /tmp/pkg-output.log</translation>
168    </message>
169    <message>
170        <source>Finished!</source>
171        <translation>Zakończono!</translation>
172    </message>
173    <message>
174        <source>Package changes complete!</source>
175        <translation>Zakończono zmiany pakietów!</translation>
176    </message>
177    <message>
178        <source>Loading... Please wait...</source>
179        <translation>Ładowanie... Proszę czekać...</translation>
180    </message>
181    <message>
182        <source>No changes</source>
183        <translation>Brak zmian</translation>
184    </message>
185    <message>
186        <source>No changes to make!</source>
187        <translation>Brak zmian do wykonania!</translation>
188    </message>
189    <message>
190        <source>The following packages will be removed:</source>
191        <translation>PoniÅŒsze pakiety będą usunięte:</translation>
192    </message>
193    <message>
194        <source>The following packages that require the above packages will also removed:</source>
195        <translation>PoniÅŒsze pakiety które wymagają powyÅŒszych pakietów teÅŒ będą usunięte:</translation>
196    </message>
197    <message>
198        <source>The following packages will be installed:</source>
199        <translation>PoniÅŒsze pakiety będą zainstalowane:</translation>
200    </message>
201    <message>
202        <source>The following dependances will also be installed:</source>
203        <translation>PoniÅŒsze zaleÅŒności będą równieÅŒ zainstalowane:</translation>
204    </message>
205    <message>
206        <source>Confirm package changes</source>
207        <translation>Potwierdź zmiany pakietu:</translation>
208    </message>
209    <message>
210        <source>No Desktop</source>
211        <translation>Brak Pulpitu</translation>
212    </message>
213    <message>
214        <source>No desktops have been selected! Please choose at least one desktop before saving.</source>
215        <translation>Nie wybrano Pulpitu! Proszę wybrać przynajmniej jeden Pulpit przez zapisaniem.</translation>
216    </message>
217    <message>
218        <source>View Packages</source>
219        <translation>PokaÅŒ pakiety</translation>
220    </message>
221    <message>
222        <source>Package Listing for:</source>
223        <translation>Lista pakietów dla:</translation>
224    </message>
225    <message>
226        <source>Downloading: %1</source>
227        <translation>Pobieranie: %1</translation>
228    </message>
229    <message>
230        <source>Dependencies</source>
231        <translation>ZaleÅŒności</translation>
232    </message>
233    <message>
234        <source>Find Packages</source>
235        <translation>Szukaj pakietów</translation>
236    </message>
237    <message>
238        <source>Search</source>
239        <translation>Szukaj</translation>
240    </message>
241    <message>
242        <source>No Search Results</source>
243        <translation>Brak wyników wyszukiwania</translation>
244    </message>
245    <message>
246        <source>Do you want to continue the search from the top?</source>
247        <translation>Chcesz kontynuować wyszukiwanie od początku?</translation>
248    </message>
249    <message>
250        <source>No packages could be found with that search term. Please adjust it and try again.</source>
251        <translation>Wyszukiwanie nie znalazło ÅŒadnych pakietów. Proszę zmienić kryteria i spróbować ponownie.</translation>
252    </message>
253    <message>
254        <source>Processes Running</source>
255        <translation>Procesy działające</translation>
256    </message>
257    <message>
258        <source>Packages are currently being changed. Are you sure you want to quit?</source>
259        <translation>Pakiety są aktualnie zmieniane. Na pewno chcesz wyjść?</translation>
260    </message>
261</context>
262</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.