source: src-qt4/pc-pkgmanager/i18n/PackageManager_pl.ts @ 53829e65

enter/10releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2releng/10.2stable/10
Last change on this file since 53829e65 was 53829e65, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 19 months ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 11.1 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>dialogConfig</name>
6    <message>
7        <source>Configuration</source>
8        <translation type="unfinished">
9            </translation>
10    </message>
11    <message>
12        <source>Package Set</source>
13        <translation type="unfinished">
14            </translation>
15    </message>
16    <message>
17        <source>Production (Packages updated quarterly - Recommended)</source>
18        <translation type="unfinished">
19            </translation>
20    </message>
21    <message>
22        <source>Edge (Packages updated frequently - For testing and development)</source>
23        <translation type="unfinished">
24            </translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>&amp;Ok</source>
28        <translation type="unfinished">&amp;Ok</translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>&amp;Cancel</source>
32        <translation type="unfinished">&amp;Anuluj</translation>
33    </message>
34</context>
35<context>
36    <name>dialogConfirm</name>
37    <message>
38        <source>Confirm Package Changes</source>
39        <translation>Potwierdź zmiany pakietu</translation>
40    </message>
41    <message>
42        <source>The following changes will be made to the system. Please confirm below and click OK to continue.</source>
43        <translation>PoniÅŒsze zmiany zostaną wykonane w systemie. Proszę potwierdzić poniÅŒej i kliknąć OK aby kontynuować.</translation>
44    </message>
45    <message>
46        <source>&amp;Ok</source>
47        <translation>&amp;Ok</translation>
48    </message>
49    <message>
50        <source>&amp;Cancel</source>
51        <translation>&amp;Anuluj</translation>
52    </message>
53</context>
54<context>
55    <name>mainWin</name>
56    <message>
57        <source>Available Updates</source>
58        <translation>Dostępne aktualizacje</translation>
59    </message>
60    <message>
61        <source>System Package Manager</source>
62        <translation>Systemowy menadÅŒer pakietów</translation>
63    </message>
64    <message>
65        <source>Add / Remove Packages</source>
66        <translation>Dodaj / Usuń pakiety</translation>
67    </message>
68    <message>
69        <source>System Packages</source>
70        <translation>Pakiety systemowe</translation>
71    </message>
72    <message>
73        <source>Package Information</source>
74        <translation>Informacja o pakiecie</translation>
75    </message>
76    <message>
77        <source>Description</source>
78        <translation>Opis</translation>
79    </message>
80    <message>
81        <source>10 MB</source>
82        <translation>10 MB</translation>
83    </message>
84    <message>
85        <source>My Package 1.0</source>
86        <translation>Mój pakiet 1.0</translation>
87    </message>
88    <message>
89        <source>http://www.pcbsd.org</source>
90        <translation>http://www.pcbsd.org</translation>
91    </message>
92    <message>
93        <source>Options</source>
94        <translation>Opcje</translation>
95    </message>
96    <message>
97        <source>&amp;Apply</source>
98        <translation>&amp;Zatwierdź</translation>
99    </message>
100    <message>
101        <source>Package Updates</source>
102        <translation>Aktualizacje pakietu</translation>
103    </message>
104    <message>
105        <source>Re&amp;scan packages</source>
106        <translation>Ponownie przeskanuj pakiety</translation>
107    </message>
108    <message>
109        <source>&amp;Update packages</source>
110        <translation>&amp;Aktualizuj pakiety</translation>
111    </message>
112    <message>
113        <source>Package</source>
114        <translation>Pakiet</translation>
115    </message>
116    <message>
117        <source>Old Version</source>
118        <translation>Stara wersja</translation>
119    </message>
120    <message>
121        <source>New Version</source>
122        <translation>Nowa wersja</translation>
123    </message>
124    <message>
125        <source>Installing updates</source>
126        <translation>Instalowanie aktualizacji</translation>
127    </message>
128    <message>
129        <source>&amp;File</source>
130        <translation>&amp;Plik</translation>
131    </message>
132    <message>
133        <source>&amp;View</source>
134        <translation>&amp;Podgląd</translation>
135    </message>
136    <message>
137        <source>&amp;Quit</source>
138        <translation>&amp;Wyjście</translation>
139    </message>
140    <message>
141        <source>Checking for updates</source>
142        <translation>Poszukiwanie aktualizacji</translation>
143    </message>
144    <message>
145        <source>Package Updates (%1)</source>
146        <translation>Aktualizacje pakietów {%1}</translation>
147    </message>
148    <message>
149        <source>Available updates</source>
150        <translation>Dostępne aktualizacje</translation>
151    </message>
152    <message>
153        <source>No available updates</source>
154        <translation>Brak aktualnych aktualizacji</translation>
155    </message>
156    <message>
157        <source>Starting package updates...</source>
158        <translation>Rozpoczynanie aktualizacji pakietu</translation>
159    </message>
160    <message>
161        <source>required by:</source>
162        <translation>Wymagane przez:</translation>
163    </message>
164    <message>
165        <source>The following packages are causing conflicts with the selected changes and can be automatically removed. Continue?</source>
166        <translation>PoniÅŒsze pakiety powodują konflikty z wybranymi zmianami i mogą być automatycznie usunięte. Kontynuować?</translation>
167    </message>
168    <message>
169        <source>Package Conflicts</source>
170        <translation>Konflikty pakietów</translation>
171    </message>
172    <message>
173        <source>You may need to manually fix the conflicts before trying again.</source>
174        <translation>MoÅŒesz ręcznie zlikwidować konflikty przed ponowną próbą.</translation>
175    </message>
176    <message>
177        <source>Downloading packages...</source>
178        <translation>Pobieranie pakietów...</translation>
179    </message>
180    <message>
181        <source>Failed!</source>
182        <translation>Niepowodzenie!</translation>
183    </message>
184    <message>
185        <source>The package commands failed. A copy of the output was saved to /tmp/pkg-output.log</source>
186        <translation>Polecenia pakietu nie powiodły się. Kopia wyjścia została zapisana w /tmp/pkg-output.log</translation>
187    </message>
188    <message>
189        <source>Finished!</source>
190        <translation>Zakończono!</translation>
191    </message>
192    <message>
193        <source>Package changes complete!</source>
194        <translation>Zakończono zmiany pakietów!</translation>
195    </message>
196    <message>
197        <source>Loading... Please wait...</source>
198        <translation>Ładowanie... Proszę czekać...</translation>
199    </message>
200    <message>
201        <source>No changes</source>
202        <translation>Brak zmian</translation>
203    </message>
204    <message>
205        <source>No changes to make!</source>
206        <translation>Brak zmian do wykonania!</translation>
207    </message>
208    <message>
209        <source>The following packages will be removed:</source>
210        <translation>PoniÅŒsze pakiety będą usunięte:</translation>
211    </message>
212    <message>
213        <source>The following packages that require the above packages will also removed:</source>
214        <translation>PoniÅŒsze pakiety które wymagają powyÅŒszych pakietów teÅŒ będą usunięte:</translation>
215    </message>
216    <message>
217        <source>The following packages will be installed:</source>
218        <translation>PoniÅŒsze pakiety będą zainstalowane:</translation>
219    </message>
220    <message>
221        <source>The following dependances will also be installed:</source>
222        <translation>PoniÅŒsze zaleÅŒności będą równieÅŒ zainstalowane:</translation>
223    </message>
224    <message>
225        <source>Confirm package changes</source>
226        <translation>Potwierdź zmiany pakietu:</translation>
227    </message>
228    <message>
229        <source>No Desktop</source>
230        <translation>Brak Pulpitu</translation>
231    </message>
232    <message>
233        <source>No desktops have been selected! Please choose at least one desktop before saving.</source>
234        <translation>Nie wybrano Pulpitu! Proszę wybrać przynajmniej jeden Pulpit przez zapisaniem.</translation>
235    </message>
236    <message>
237        <source>View Packages</source>
238        <translation>PokaÅŒ pakiety</translation>
239    </message>
240    <message>
241        <source>Package Listing for:</source>
242        <translation>Lista pakietów dla:</translation>
243    </message>
244    <message>
245        <source>Downloading: %1</source>
246        <translation>Pobieranie: %1</translation>
247    </message>
248    <message>
249        <source>Dependencies</source>
250        <translation>ZaleÅŒności</translation>
251    </message>
252    <message>
253        <source>Find Packages</source>
254        <translation>Szukaj pakietów</translation>
255    </message>
256    <message>
257        <source>Search</source>
258        <translation>Szukaj</translation>
259    </message>
260    <message>
261        <source>No Search Results</source>
262        <translation>Brak wyników wyszukiwania</translation>
263    </message>
264    <message>
265        <source>Do you want to continue the search from the top?</source>
266        <translation>Chcesz kontynuować wyszukiwanie od początku?</translation>
267    </message>
268    <message>
269        <source>No packages could be found with that search term. Please adjust it and try again.</source>
270        <translation>Wyszukiwanie nie znalazło ÅŒadnych pakietów. Proszę zmienić kryteria i spróbować ponownie.</translation>
271    </message>
272    <message>
273        <source>Processes Running</source>
274        <translation>Procesy działające</translation>
275    </message>
276    <message>
277        <source>Packages are currently being changed. Are you sure you want to quit?</source>
278        <translation>Pakiety są aktualnie zmieniane. Na pewno chcesz wyjść?</translation>
279    </message>
280    <message>
281        <source>Package Check</source>
282        <translation>Sprawdzanie pakietu</translation>
283    </message>
284    <message>
285        <source>Unable to check for package updates!</source>
286        <translation>Wyszukiewanie aktualizacji pakietów nie powiodło się!</translation>
287    </message>
288    <message>
289        <source>Downloading</source>
290        <translation>Pobieranie</translation>
291    </message>
292    <message>
293        <source>&amp;Basic (Meta-Packages)</source>
294        <translation type="unfinished">
295            </translation>
296    </message>
297    <message>
298        <source>&amp;Advanced (All Packages)</source>
299        <translation type="unfinished">
300            </translation>
301    </message>
302    <message>
303        <source>&amp;Configuration</source>
304        <translation type="unfinished">
305            </translation>
306    </message>
307    <message>
308        <source>Reading package database...</source>
309        <translation type="unfinished">
310            </translation>
311    </message>
312    <message>
313        <source>Configure</source>
314        <translation type="unfinished"></translation>
315    </message>
316    <message>
317        <source>Shift+Q</source>
318        <translation type="unfinished"></translation>
319    </message>
320    <message>
321        <source>Settings</source>
322        <translation type="unfinished"></translation>
323    </message>
324    <message>
325        <source>Shift+S</source>
326        <translation type="unfinished"></translation>
327    </message>
328</context>
329</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.