source: src-qt4/pc-pkgmanager/i18n/PackageManager_vi.ts @ a23a02f

enter/10releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2releng/10.2
Last change on this file since a23a02f was a23a02f, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 18 months ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 11.3 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>dialogConfig</name>
6    <message>
7        <source>Configuration</source>
8        <translation>cấu hình</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>Package Set</source>
12        <translation>gói Set</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>Production (Packages updated quarterly - Recommended)</source>
16        <translation>Sản xuất (gói cập nhật hàng quÃœ - Đê)</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>Edge (Packages updated frequently - For testing and development)</source>
20        <translation>Rìa (gói cập nhật thường xuyên - Để thá»­ nghiệm và phát triển)</translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>&amp;Ok</source>
24        <translation>&amp;Ok</translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>&amp;Cancel</source>
28        <translation>&amp;Hủy bỏ</translation>
29    </message>
30</context>
31<context>
32    <name>dialogConfirm</name>
33    <message>
34        <source>Confirm Package Changes</source>
35        <translation>Xác nhận thay đổi trọn gói</translation>
36    </message>
37    <message>
38        <source>The following changes will be made to the system. Please confirm below and click OK to continue.</source>
39        <translation>Những thay đổi sau đây sẜ được thá»±c hiện cho hệ thống. Vui lòng xác nhận bên dưới và nhấn OK để tiếp tục.</translation>
40    </message>
41    <message>
42        <source>&amp;Ok</source>
43        <translation>&amp;Ok   </translation>
44    </message>
45    <message>
46        <source>&amp;Cancel</source>
47        <translation>&amp;Hủy bỏ</translation>
48    </message>
49</context>
50<context>
51    <name>mainWin</name>
52    <message>
53        <source>Available Updates</source>
54        <translation>cập nhật có sẵn</translation>
55    </message>
56    <message>
57        <source>System Package Manager</source>
58        <translation>Hệ thống Package Manager</translation>
59    </message>
60    <message>
61        <source>Add / Remove Packages</source>
62        <translation>Thêm / Hủy bỏ gói</translation>
63    </message>
64    <message>
65        <source>System Packages</source>
66        <translation>hệ thống trọn gói</translation>
67    </message>
68    <message>
69        <source>Package Information</source>
70        <translation>ThÃŽng tin gói</translation>
71    </message>
72    <message>
73        <source>Description</source>
74        <translation>MÃŽ tả</translation>
75    </message>
76    <message>
77        <source>10 MB</source>
78        <translation>10 MB</translation>
79    </message>
80    <message>
81        <source>My Package 1.0</source>
82        <translation>Của tÃŽi gói 1.0</translation>
83    </message>
84    <message>
85        <source>http://www.pcbsd.org</source>
86        <translation>http://www.pcbsd.org</translation>
87    </message>
88    <message>
89        <source>Options</source>
90        <translation>Tùy chọn</translation>
91    </message>
92    <message>
93        <source>&amp;Apply</source>
94        <translation>&amp;Áp dụng</translation>
95    </message>
96    <message>
97        <source>Package Updates</source>
98        <translation>Cập nhật gói</translation>
99    </message>
100    <message>
101        <source>Re&amp;scan packages</source>
102        <translation>gói quét&amp;lại</translation>
103    </message>
104    <message>
105        <source>&amp;Update packages</source>
106        <translation>&amp;các gói cập nhật</translation>
107    </message>
108    <message>
109        <source>Package</source>
110        <translation>gói</translation>
111    </message>
112    <message>
113        <source>Old Version</source>
114        <translation>Phiên bản cÅ©</translation>
115    </message>
116    <message>
117        <source>New Version</source>
118        <translation>Phiên bản mới</translation>
119    </message>
120    <message>
121        <source>Installing updates</source>
122        <translation>cập nhật cài đặt</translation>
123    </message>
124    <message>
125        <source>&amp;File</source>
126        <translation>&amp;Tệp</translation>
127    </message>
128    <message>
129        <source>&amp;View</source>
130        <translation>&amp;Xem</translation>
131    </message>
132    <message>
133        <source>&amp;Quit</source>
134        <translation>&amp;Thoát</translation>
135    </message>
136    <message>
137        <source>Checking for updates</source>
138        <translation>Kiểm tra cho các cập nhật</translation>
139    </message>
140    <message>
141        <source>Package Updates (%1)</source>
142        <translation>Cập nhật gói (%1)</translation>
143    </message>
144    <message>
145        <source>Available updates</source>
146        <translation>cập nhật có sẵn</translation>
147    </message>
148    <message>
149        <source>No available updates</source>
150        <translation>KhÃŽng cập nhật có sẵn</translation>
151    </message>
152    <message>
153        <source>Starting package updates...</source>
154        <translation>Bắt đầu cập nhật phần mềm...</translation>
155    </message>
156    <message>
157        <source>required by:</source>
158        <translation>yêu cầu:</translation>
159    </message>
160    <message>
161        <source>The following packages are causing conflicts with the selected changes and can be automatically removed. Continue?</source>
162        <translation>Những gói sau đang gây ra xung đột với các thay đổi đã chọn và có thể được tá»± động loại bỏ. Tiếp tục khÃŽng?</translation>
163    </message>
164    <message>
165        <source>Package Conflicts</source>
166        <translation>Xung đột gói</translation>
167    </message>
168    <message>
169        <source>You may need to manually fix the conflicts before trying again.</source>
170        <translation>Bạn có thể cần phải tá»± sá»­a chữa các xung đột trước khi thá»­ lại.</translation>
171    </message>
172    <message>
173        <source>Downloading packages...</source>
174        <translation>Tải về gói...</translation>
175    </message>
176    <message>
177        <source>Failed!</source>
178        <translation>phá sản!</translation>
179    </message>
180    <message>
181        <source>The package commands failed. A copy of the output was saved to /tmp/pkg-output.log</source>
182        <translation>Các lệnh gói thất bại. Một bản sao của các đầu ra đã được lÆ°u vào/tmp /pkg-output.log</translation>
183    </message>
184    <message>
185        <source>Finished!</source>
186        <translation>Đã hoàn tất!</translation>
187    </message>
188    <message>
189        <source>Package changes complete!</source>
190        <translation>Thay đổi gói hoàn chỉnh!</translation>
191    </message>
192    <message>
193        <source>Loading... Please wait...</source>
194        <translation>Đang tải... Hãy Xin vui lòng chờ...</translation>
195    </message>
196    <message>
197        <source>No changes</source>
198        <translation>khÃŽng có thay đổi</translation>
199    </message>
200    <message>
201        <source>No changes to make!</source>
202        <translation>KhÃŽng có thay đổi để làm cho!</translation>
203    </message>
204    <message>
205        <source>The following packages will be removed:</source>
206        <translation>Những gói sau sẜ được gỡ bỏ:</translation>
207    </message>
208    <message>
209        <source>The following packages that require the above packages will also removed:</source>
210        <translation>Những gói sau đó yêu cầu các gói trên cÅ©ng sẜ bị loại bỏ:</translation>
211    </message>
212    <message>
213        <source>The following packages will be installed:</source>
214        <translation>Những gói sau sẜ được cài đặt:</translation>
215    </message>
216    <message>
217        <source>The following dependances will also be installed:</source>
218        <translation>Các dependances sau đây cÅ©ng sẜ được cài đặt:</translation>
219    </message>
220    <message>
221        <source>Confirm package changes</source>
222        <translation>Xác nhận thay đổi gói</translation>
223    </message>
224    <message>
225        <source>No Desktop</source>
226        <translation>khÃŽng có để bàn</translation>
227    </message>
228    <message>
229        <source>No desktops have been selected! Please choose at least one desktop before saving.</source>
230        <translation>KhÃŽng có tính để bàn đã được chọn! Hãy chọn ít nhất một máy tính để bàn trước khi lÆ°u.</translation>
231    </message>
232    <message>
233        <source>View Packages</source>
234        <translation>xem trọn gói</translation>
235    </message>
236    <message>
237        <source>Package Listing for:</source>
238        <translation>Gói Liệt kê cho:</translation>
239    </message>
240    <message>
241        <source>Downloading: %1</source>
242        <translation>Tải về: %1</translation>
243    </message>
244    <message>
245        <source>Dependencies</source>
246        <translation>phụ thuộc</translation>
247    </message>
248    <message>
249        <source>Find Packages</source>
250        <translation>Tìm Gói</translation>
251    </message>
252    <message>
253        <source>Search</source>
254        <translation>tìm kiếm</translation>
255    </message>
256    <message>
257        <source>No Search Results</source>
258        <translation>KhÃŽng Kết quả tìm kiếm</translation>
259    </message>
260    <message>
261        <source>Do you want to continue the search from the top?</source>
262        <translation>Bạn có muốn tiếp tục tìm kiếm từ trên?</translation>
263    </message>
264    <message>
265        <source>No packages could be found with that search term. Please adjust it and try again.</source>
266        <translation>KhÃŽng có gói có thể được tìm thấy với thuật ngữ tìm kiếm. Vui lòng điều chỉnh và thá»­ lại.</translation>
267    </message>
268    <message>
269        <source>Processes Running</source>
270        <translation>quá trình chạy</translation>
271    </message>
272    <message>
273        <source>Packages are currently being changed. Are you sure you want to quit?</source>
274        <translation>Gói hiện đang được thay đổi. Bạn có chắc chắn bạn muốn bỏ thuốc lá?</translation>
275    </message>
276    <message>
277        <source>Package Check</source>
278        <translation>Kiểm tra gói</translation>
279    </message>
280    <message>
281        <source>Unable to check for package updates!</source>
282        <translation>KhÃŽng thể kiểm tra các bản cập nhật gói!</translation>
283    </message>
284    <message>
285        <source>Downloading</source>
286        <translation>tải về</translation>
287    </message>
288    <message>
289        <source>&amp;Basic (Meta-Packages)</source>
290        <translation>&amp; Basic (Meta-Gói)</translation>
291    </message>
292    <message>
293        <source>&amp;Advanced (All Packages)</source>
294        <translation>&amp;Và nâng cao (Tất cả các gói)</translation>
295    </message>
296    <message>
297        <source>&amp;Configuration</source>
298        <translation>&amp;Cấu hình</translation>
299    </message>
300    <message>
301        <source>Reading package database...</source>
302        <translation>Đọc cÆ¡ sở dữ liệu gói...</translation>
303    </message>
304    <message>
305        <source>Configure</source>
306        <translation>Cấu hình</translation>
307    </message>
308    <message>
309        <source>Shift+Q</source>
310        <translation>Shift+Q</translation>
311    </message>
312    <message>
313        <source>Settings</source>
314        <translation>Các thiết lập</translation>
315    </message>
316    <message>
317        <source>Shift+S</source>
318        <translation>Shift+S</translation>
319    </message>
320</context>
321</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.