source: src-qt4/pc-softwaremanager/i18n/SoftwareManager_pl.ts @ 536797a

releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2
Last change on this file since 536797a was 536797a, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 14 months ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 24.0 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>ConfigDialog</name>
6    <message>
7        <source>AppCafe Configuration</source>
8        <translation>Konfiguracja AppCafe</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>Configuration</source>
12        <translation>Konfiguracja</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>Post-Install Actions</source>
16        <translation>Akcje poinstalacyjne</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>Create Desktop Icons</source>
20        <translation>Stwórz ikony pulpitu</translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>Create Menu Icons</source>
24        <translation>Stwórz ikony Menu</translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>Register File Associations</source>
28        <translation>Rejestrój powiązania plików</translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>Create Path Links</source>
32        <translation>Stwórz ścieÅŒki skrótów</translation>
33    </message>
34    <message>
35        <source>Keep Downloaded Files</source>
36        <translation>Zachowaj pobrane pliki</translation>
37    </message>
38    <message>
39        <source>Download Dir</source>
40        <translation>Katalog pobierania</translation>
41    </message>
42    <message>
43        <source>Download Directory</source>
44        <translation>Katalog pobierania</translation>
45    </message>
46    <message>
47        <source>Repositories</source>
48        <translation>Repozytoria</translation>
49    </message>
50    <message>
51        <source>Add</source>
52        <translation>Dodaj</translation>
53    </message>
54    <message>
55        <source>...</source>
56        <translation>...</translation>
57    </message>
58    <message>
59        <source>Repository Mirrors</source>
60        <translation>Serwery lustrzane repozytoriów</translation>
61    </message>
62    <message>
63        <source>Move Up</source>
64        <translation>Podnieś</translation>
65    </message>
66    <message>
67        <source>Move Down</source>
68        <translation>ObniÅŒ</translation>
69    </message>
70    <message>
71        <source>Remove</source>
72        <translation>Usuń</translation>
73    </message>
74    <message>
75        <source>Add PBI Repository</source>
76        <translation>Dodaj repozytorium PBI</translation>
77    </message>
78    <message>
79        <source>Repository File (*.rpo)</source>
80        <translation>Plik repozytorium (*.rpo)</translation>
81    </message>
82    <message>
83        <source>Repo Successfully Added</source>
84        <translation>Pomyślnie dodano Repozytorium</translation>
85    </message>
86    <message>
87        <source>This repo should be ready to use in a short time (depending on your internet connection speed).</source>
88        <translation>To repozytorium powinno niedługo być dostępne (w zaleÅŒności od szybkości połączenia internetowego).</translation>
89    </message>
90    <message>
91        <source>Repo Failure</source>
92        <translation>Błąd repozytoria</translation>
93    </message>
94    <message>
95        <source>This repo could not be added.</source>
96        <translation>To repozytorium nie moÅŒe zostać dodane.</translation>
97    </message>
98    <message>
99        <source>Please run the command &apos;%1&apos; manually to see the full error message.</source>
100        <translation>Proszę uruchomić polecenie &apos;%1&apos; ręcznie aby zobaczyć pełną treść błędu.</translation>
101    </message>
102    <message>
103        <source>Verify Removal</source>
104        <translation>Usunięcie weryfikacji</translation>
105    </message>
106    <message>
107        <source>Are you sure you wish to remove this PBI repository?</source>
108        <translation>Na pewno chcesz usunąc to repozytorium PBI?</translation>
109    </message>
110    <message>
111        <source>This repo could not be removed.</source>
112        <translation>To repozytorium nie moÅŒe być usunięte.</translation>
113    </message>
114    <message>
115        <source>New Mirror URL</source>
116        <translation>Nowy URL serwera lustrzanego</translation>
117    </message>
118    <message>
119        <source>Please enter the URL for the new repo mirror:</source>
120        <translation>Proszę podać nowy URL dla nowego serwera lustrzanego repoztorium:</translation>
121    </message>
122    <message>
123        <source>Mirror Change Error</source>
124        <translation>Błąd zmiany serwera lustrzanego</translation>
125    </message>
126    <message>
127        <source>The full error is displayed in the AppCafe terminal output.</source>
128        <translation>Pełna treść błędu jest wyświetlana w oknie wyjścia terminala AppCafe.</translation>
129    </message>
130    <message>
131        <source>Select Download Directory</source>
132        <translation>Wybierz katalog Pobierania</translation>
133    </message>
134</context>
135<context>
136    <name>LargeItemWidget</name>
137    <message>
138        <source>Graphical Application</source>
139        <translation type="unfinished">
140            </translation>
141    </message>
142    <message>
143        <source>Command-line Application</source>
144        <translation type="unfinished">
145            </translation>
146    </message>
147    <message>
148        <source>Server Application</source>
149        <translation type="unfinished">
150            </translation>
151    </message>
152</context>
153<context>
154    <name>MainUI</name>
155    <message>
156        <source>AppCafe</source>
157        <translation>AppCafe</translation>
158    </message>
159    <message>
160        <source>Installed</source>
161        <translation>Zainstalowane</translation>
162    </message>
163    <message>
164        <source>Program Name</source>
165        <translation>Nazwa Programu</translation>
166    </message>
167    <message>
168        <source>Version</source>
169        <translation>Wersja</translation>
170    </message>
171    <message>
172        <source>Status</source>
173        <translation>Stan</translation>
174    </message>
175    <message>
176        <source>Check/Uncheck all applications</source>
177        <translation>Sprawdz/nie sprawdzaj wszystkich aplikacji</translation>
178    </message>
179    <message>
180        <source>All</source>
181        <translation>Wszystko</translation>
182    </message>
183    <message>
184        <source>Perform actions on checked applications</source>
185        <translation>Przeprowadź działania dla sprawdzanych aplikacji</translation>
186    </message>
187    <message>
188        <source>Actions</source>
189        <translation>Działania</translation>
190    </message>
191    <message>
192        <source>Application Details</source>
193        <translation>Szczegóły aplikacji</translation>
194    </message>
195    <message>
196        <source>Version:</source>
197        <translation>Wersja:</translation>
198    </message>
199    <message>
200        <source>License:</source>
201        <translation>Licencja:</translation>
202    </message>
203    <message>
204        <source>Cancel any actions for this application</source>
205        <translation>Anuluj wszystkie działania dla tej aplikacji</translation>
206    </message>
207    <message>
208        <source>Remove the selected application</source>
209        <translation>Usuń wybraną aplikację</translation>
210    </message>
211    <message>
212        <source>Uninstall</source>
213        <translation>Deinstaluj</translation>
214    </message>
215    <message>
216        <source>Update the application to the most recent version</source>
217        <translation>Aktualizuj aplikację do najnowszej moÅŒliwej wersji</translation>
218    </message>
219    <message>
220        <source>Update the selected application</source>
221        <translation>Aktualizuj wybraną aplikację</translation>
222    </message>
223    <message>
224        <source>Automatically update the selected application when an update is available</source>
225        <translation>Automatycznie aktualizuj wybraną aplikację gdy aktualizacja jest dostępna</translation>
226    </message>
227    <message>
228        <source>Auto-Update</source>
229        <translation>Automatyczna aktualizacja</translation>
230    </message>
231    <message>
232        <source>Browse For Apps</source>
233        <translation>Przeglądaj za aplikacjami</translation>
234    </message>
235    <message>
236        <source>Home</source>
237        <translation>Strona główna</translation>
238    </message>
239    <message>
240        <source>Category</source>
241        <translation>Kategoria</translation>
242    </message>
243    <message>
244        <source>App</source>
245        <translation>Aplikacja</translation>
246    </message>
247    <message>
248        <source>Search Here</source>
249        <translation>Szukaj tutaj</translation>
250    </message>
251    <message>
252        <source>Search</source>
253        <translation>Szukaj</translation>
254    </message>
255    <message>
256        <source>View Recent Additions</source>
257        <translation>Przeglądaj ostatnie dodania</translation>
258    </message>
259    <message>
260        <source>Size:</source>
261        <translation>Rozmiar:</translation>
262    </message>
263    <message>
264        <source>Application Information</source>
265        <translation>Informacja o aplikacji</translation>
266    </message>
267    <message>
268        <source>Platform:</source>
269        <translation>Platforma:</translation>
270    </message>
271    <message>
272        <source>Type:</source>
273        <translation>Typ:</translation>
274    </message>
275    <message>
276        <source>Similar Applications</source>
277        <translation>Podobne aplikacje</translation>
278    </message>
279    <message>
280        <source>Best Matches</source>
281        <translation>Najlepsze dopasowania</translation>
282    </message>
283    <message>
284        <source>Other Results</source>
285        <translation>Inne wyniki</translation>
286    </message>
287    <message>
288        <source>&amp;Quit</source>
289        <translation>&amp;Wyjdź</translation>
290    </message>
291    <message>
292        <source>Repositories</source>
293        <translation>Repozytoria</translation>
294    </message>
295    <message>
296        <source>Error!</source>
297        <translation>BŁĄD!</translation>
298    </message>
299    <message>
300        <source>The AppCafe must be run as root when in Warden compatibility mode</source>
301        <translation>AppCafee musi być uruchomiona w trybie administratora gdy jest w trybie kompatybilności z Warden</translation>
302    </message>
303    <message>
304        <source>The AppCafe must be started with user permissions!</source>
305        <translation>AppCafee musi być uruchamiana z uprawieniami uÅŒytkownika!</translation>
306    </message>
307    <message>
308        <source>The user must also be a part of the &quot;operator&quot; group</source>
309        <translation>UÅŒytkownik musi być równieÅŒ członkiem grupy &quot;operator&quot;</translation>
310    </message>
311    <message>
312        <source>AppCafe Processes Running</source>
313        <translation>Proces AppCafee działa</translation>
314    </message>
315    <message>
316        <source>The AppCafe currently has actions pending. Do you want to cancel all running processes and quit anyway?</source>
317        <translation>AppCafee ma obecnie oczekujące działania. Chcesz anulować wszystkie uruchomione procesy i zakończyć pracę?</translation>
318    </message>
319    <message>
320        <source>Import PBI File List</source>
321        <translation>Importuj plik listy PBI</translation>
322    </message>
323    <message>
324        <source>PBI List (*.pbilist)</source>
325        <translation>Lista PBI (*.pbilist)</translation>
326    </message>
327    <message>
328        <source>Import Error</source>
329        <translation>Błąd importu</translation>
330    </message>
331    <message>
332        <source>There was an error importing the PBI list</source>
333        <translation>Nastąpił błąd importu listy PBI</translation>
334    </message>
335    <message>
336        <source>Please make sure that the file has not been corrupted and try again</source>
337        <translation>Proszę upewnić się ÅŒe plik nie jest uszkodzony i spróbować ponownie</translation>
338    </message>
339    <message>
340        <source>Export PBI File List</source>
341        <translation>Eksportuj listę plików PBI</translation>
342    </message>
343    <message>
344        <source>Export Error</source>
345        <translation>Błąd eksportu</translation>
346    </message>
347    <message>
348        <source>There was an error exporting the PBI list</source>
349        <translation>Wystąpił błąd eksportowania listy PBI</translation>
350    </message>
351    <message>
352        <source>Please make sure that you have the proper directory permissions and try again</source>
353        <translation>Proszę upewnić się ÅŒe masz odpowiednie uprawnienia katalogów i spróbować ponownie</translation>
354    </message>
355    <message>
356        <source>Update</source>
357        <translation>Aktualizacja</translation>
358    </message>
359    <message>
360        <source>Desktop Icons</source>
361        <translation>Ikony Pulpitu</translation>
362    </message>
363    <message>
364        <source>Add</source>
365        <translation>Dodaj</translation>
366    </message>
367    <message>
368        <source>Remove</source>
369        <translation>Usuń</translation>
370    </message>
371    <message>
372        <source>Menu Icons</source>
373        <translation>Ikony Menu</translation>
374    </message>
375    <message>
376        <source>Add (All Users)</source>
377        <translation>Dodaj (wszyscy uÅŒytkownicy)</translation>
378    </message>
379    <message>
380        <source>Path Links</source>
381        <translation>Skróty ścieÅŒek</translation>
382    </message>
383    <message>
384        <source>File Associations</source>
385        <translation>Powiązania plików</translation>
386    </message>
387    <message>
388        <source>Cancel Actions</source>
389        <translation>Anuluj Działania</translation>
390    </message>
391    <message>
392        <source>Verify PBI Removal</source>
393        <translation>Potwierdź usunięcie PBI</translation>
394    </message>
395    <message>
396        <source>Are you sure you wish to remove this application?</source>
397        <translation>Jesteś pewny ÅŒe chcesz usunąć tę aplikację?</translation>
398    </message>
399    <message>
400        <source>Are you sure you wish to remove these applications?</source>
401        <translation>Na pewno chcesz usunąć te aplikacje?</translation>
402    </message>
403    <message>
404        <source>Unknown</source>
405        <translation>Nieznane</translation>
406    </message>
407    <message>
408        <source>Install Now!</source>
409        <translation>Instaluj teraz!</translation>
410    </message>
411    <message>
412        <source>Downgrade</source>
413        <translation>Deaktualizuj</translation>
414    </message>
415    <message>
416        <source>Searching the application database. Please Wait....</source>
417        <translation>Szukanie bazy danych aplikacji. Proszę czekać...</translation>
418    </message>
419    <message>
420        <source>No Search Results Found for the term: %1</source>
421        <translation>Nie znaleziono niczego dla frazy: %1</translation>
422    </message>
423    <message>
424        <source>Installed: %1</source>
425        <translation>Zainstalowano: %1</translation>
426    </message>
427    <message>
428        <source>Available: %2</source>
429        <translation>Dostępne: %2</translation>
430    </message>
431    <message>
432        <source>Start the application</source>
433        <translation>Uruchom aplikację</translation>
434    </message>
435    <message>
436        <source>Verify Installation</source>
437        <translation>Weryfikacja instalacji</translation>
438    </message>
439    <message>
440        <source>Are you sure you want to install this application?</source>
441        <translation>Na pewno ÅŒe chcesz instalować tę aplikację?</translation>
442    </message>
443    <message>
444        <source>Back</source>
445        <translation type="unfinished">
446            </translation>
447    </message>
448    <message>
449        <source>Find</source>
450        <translation type="unfinished">
451            </translation>
452    </message>
453    <message>
454        <source>Start</source>
455        <translation type="unfinished">
456            </translation>
457    </message>
458    <message>
459        <source>Created:</source>
460        <translation type="unfinished">
461            </translation>
462    </message>
463    <message>
464        <source>Architecture:</source>
465        <translation type="unfinished">
466            </translation>
467    </message>
468    <message>
469        <source>Shortcuts</source>
470        <translation type="unfinished">
471            </translation>
472    </message>
473    <message>
474        <source>Contact Maintainer</source>
475        <translation type="unfinished">
476            </translation>
477    </message>
478    <message>
479        <source>Current Operations</source>
480        <translation type="unfinished">
481            </translation>
482    </message>
483    <message>
484        <source>Cancel Operations</source>
485        <translation type="unfinished">
486            </translation>
487    </message>
488    <message>
489        <source>Install PBI</source>
490        <translation type="unfinished">
491            </translation>
492    </message>
493    <message>
494        <source>PBI Application (*.pbi)</source>
495        <translation type="unfinished">
496            </translation>
497    </message>
498    <message>
499        <source>Are you ready to begin installing these PBI&apos;s?</source>
500        <translation type="unfinished">
501            </translation>
502    </message>
503    <message>
504        <source>NOTE: You will need to manually add desktop/menu icons through the AppCafe afterwards.</source>
505        <translation type="unfinished">
506            </translation>
507    </message>
508    <message>
509        <source>Start Update?</source>
510        <translation type="unfinished">
511            </translation>
512    </message>
513    <message>
514        <source>Do you wish to start updating this application right now?</source>
515        <translation type="unfinished">
516            </translation>
517    </message>
518    <message>
519        <source>PC-BSD Recommendations</source>
520        <translation type="unfinished">
521            </translation>
522    </message>
523    <message>
524        <source>Downloading..</source>
525        <translation type="unfinished">
526            </translation>
527    </message>
528    <message>
529        <source>Launch Email Client?</source>
530        <translation type="unfinished">
531            </translation>
532    </message>
533    <message>
534        <source>Do you want to try launching your default email client?
535 You must have this setup within your current desktop environment for this to work properly. If not, you can send an email to the address below manually.</source>
536        <translation type="unfinished">
537            </translation>
538    </message>
539    <message>
540        <source>Browse Categories</source>
541        <translation type="unfinished">
542            </translation>
543    </message>
544    <message>
545        <source>&amp;File</source>
546        <translation type="unfinished">
547            </translation>
548    </message>
549    <message>
550        <source>&amp;Configure</source>
551        <translation type="unfinished">
552            </translation>
553    </message>
554    <message>
555        <source>&amp;Import PBI List</source>
556        <translation type="unfinished">
557            </translation>
558    </message>
559    <message>
560        <source>&amp;Export PBI List</source>
561        <translation type="unfinished">
562            </translation>
563    </message>
564    <message>
565        <source>Ctrl+Q</source>
566        <translation type="unfinished">
567            </translation>
568    </message>
569    <message>
570        <source>&amp;Settings</source>
571        <translation type="unfinished">
572            </translation>
573    </message>
574    <message>
575        <source>I&amp;nstall PBI</source>
576        <translation type="unfinished">
577            </translation>
578    </message>
579</context>
580<context>
581    <name>PBIBackend</name>
582    <message>
583        <source>Installing</source>
584        <translation>Instalowanie</translation>
585    </message>
586    <message>
587        <source>Updating</source>
588        <translation>Aktualizowanie</translation>
589    </message>
590    <message>
591        <source>Pending Download</source>
592        <translation>Oczekujące pobieranie</translation>
593    </message>
594    <message>
595        <source>Pending Install</source>
596        <translation>Oczekująca instalacja</translation>
597    </message>
598    <message>
599        <source>Pending Removal</source>
600        <translation>Oczekujące usunięcie</translation>
601    </message>
602    <message>
603        <source>Pending Update</source>
604        <translation>Oczekująca aktualizacja</translation>
605    </message>
606    <message>
607        <source>No applications to install from this list.</source>
608        <translation>Brak aplikacji do zainstalowania z listy.</translation>
609    </message>
610    <message>
611        <source>Results:</source>
612        <translation>Wyniki:</translation>
613    </message>
614    <message>
615        <source>Unavailable Apps: %1</source>
616        <translation>Niedostępne aplikacje: %1</translation>
617    </message>
618    <message>
619        <source>Currently Installed: %1</source>
620        <translation>Aktualnie zainstalowane: %1</translation>
621    </message>
622    <message>
623        <source>Import Results</source>
624        <translation>Wyniki importu</translation>
625    </message>
626    <message>
627        <source>Are you sure you wish to install these applications?</source>
628        <translation>Na pewno chcesz zainstalować te aplikacje?</translation>
629    </message>
630    <message>
631        <source>%1 Download Error:</source>
632        <translation>%1 Błąd pobierania:</translation>
633    </message>
634    <message>
635        <source>The PBI could not be downloaded, please try again later</source>
636        <translation>PBI nie moÅŒe być pobrane, proszę spróbować później</translation>
637    </message>
638    <message>
639        <source>%1 Update Error:</source>
640        <translation>%1 Błąd aktualizacji:</translation>
641    </message>
642    <message>
643        <source>The update process experienced an error and could not be completed</source>
644        <translation>Wystąpił błąd aktualizacji i nie moÅŒe ona być ukończona</translation>
645    </message>
646    <message>
647        <source>%1 Installation Error:</source>
648        <translation>%1 Błąd instalacji:</translation>
649    </message>
650    <message>
651        <source>The installation process experienced an error and could not be completed</source>
652        <translation>Proces instalacji napotkał błąd i nie moÅŒe być on ukończony</translation>
653    </message>
654    <message>
655        <source>%1 Removal Error:</source>
656        <translation>%1 Błąd usunięcia:</translation>
657    </message>
658    <message>
659        <source>The removal process experienced an error and could not be completed</source>
660        <translation>Proces usunięcia napotkał błąd i nie moÅŒe być on ukończony</translation>
661    </message>
662    <message>
663        <source>%1 PBI Error:</source>
664        <translation>%1 Błąd PBI:</translation>
665    </message>
666    <message>
667        <source>The process experienced an error and could not be completed</source>
668        <translation>Proces napotkał błąd i nie moŌę być on ukończony</translation>
669    </message>
670    <message>
671        <source>Unknown</source>
672        <translation>Nieznane</translation>
673    </message>
674    <message>
675        <source>Download Canceled</source>
676        <translation>Anulowano Pobieranie</translation>
677    </message>
678    <message>
679        <source>Downloading: %1%</source>
680        <translation>Pobieranie: %1%</translation>
681    </message>
682    <message>
683        <source>Install Canceled (will remove)</source>
684        <translation>Anulowano instalację (będzie usunięta)</translation>
685    </message>
686    <message>
687        <source>Removal Canceled (will reinstall)</source>
688        <translation>Anulowano usunięcie (ędzie reinstalacja)</translation>
689    </message>
690    <message>
691        <source>Update&apos;s cannot be canceled</source>
692        <translation>Aktualizacja nie moÅŒe być przerwana</translation>
693    </message>
694    <message>
695        <source>Update Downloading: %1%</source>
696        <translation>Pobieranie aktualizacji: %1%</translation>
697    </message>
698    <message>
699        <source>Starting Update</source>
700        <translation>Rozpoczęcie aktualizacji</translation>
701    </message>
702    <message>
703        <source>Starting Download</source>
704        <translation>Rozpoczęcie pobierania</translation>
705    </message>
706    <message>
707        <source>Update Available: %1</source>
708        <translation>Dostępna aktualizacja: %1</translation>
709    </message>
710    <message>
711        <source>Removing Application</source>
712        <translation type="unfinished">
713            </translation>
714    </message>
715    <message>
716        <source>Downloading: %1% @ %2</source>
717        <translation type="unfinished">
718            </translation>
719    </message>
720</context>
721<context>
722    <name>ProcessManager</name>
723    <message>
724        <source>Unknown Error</source>
725        <translation>Nieznany błąd</translation>
726    </message>
727</context>
728</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.