source: src-qt4/pc-softwaremanager/i18n/SoftwareManager_pl.ts @ a23a02f

enter/10releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2releng/10.2
Last change on this file since a23a02f was a23a02f, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 19 months ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 22.0 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>ConfigDialog</name>
6    <message>
7        <source>AppCafe Configuration</source>
8        <translation>Konfiguracja AppCafe</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>Configuration</source>
12        <translation>Konfiguracja</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>Post-Install Actions</source>
16        <translation>Akcje poinstalacyjne</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>Create Desktop Icons</source>
20        <translation>Stwórz ikony pulpitu</translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>Create Menu Icons</source>
24        <translation>Stwórz ikony Menu</translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>Register File Associations</source>
28        <translation>Rejestrój powiązania plików</translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>Create Path Links</source>
32        <translation>Stwórz ścieÅŒki skrótów</translation>
33    </message>
34    <message>
35        <source>Keep Downloaded Files</source>
36        <translation>Zachowaj pobrane pliki</translation>
37    </message>
38    <message>
39        <source>Download Dir</source>
40        <translation>Katalog pobierania</translation>
41    </message>
42    <message>
43        <source>Download Directory</source>
44        <translation>Katalog pobierania</translation>
45    </message>
46    <message>
47        <source>Repositories</source>
48        <translation>Repozytoria</translation>
49    </message>
50    <message>
51        <source>Add</source>
52        <translation>Dodaj</translation>
53    </message>
54    <message>
55        <source>...</source>
56        <translation>...</translation>
57    </message>
58    <message>
59        <source>Repository Mirrors</source>
60        <translation>Serwery lustrzane repozytoriów</translation>
61    </message>
62    <message>
63        <source>Move Up</source>
64        <translation>Podnieś</translation>
65    </message>
66    <message>
67        <source>Move Down</source>
68        <translation>ObniÅŒ</translation>
69    </message>
70    <message>
71        <source>Remove</source>
72        <translation>Usuń</translation>
73    </message>
74    <message>
75        <source>Add PBI Repository</source>
76        <translation>Dodaj repozytorium PBI</translation>
77    </message>
78    <message>
79        <source>Repository File (*.rpo)</source>
80        <translation>Plik repozytorium (*.rpo)</translation>
81    </message>
82    <message>
83        <source>Repo Successfully Added</source>
84        <translation>Pomyślnie dodano Repozytorium</translation>
85    </message>
86    <message>
87        <source>This repo should be ready to use in a short time (depending on your internet connection speed).</source>
88        <translation>To repozytorium powinno niedługo być dostępne (w zaleÅŒności od szybkości połączenia internetowego).</translation>
89    </message>
90    <message>
91        <source>Repo Failure</source>
92        <translation>Błąd repozytoria</translation>
93    </message>
94    <message>
95        <source>This repo could not be added.</source>
96        <translation>To repozytorium nie moÅŒe zostać dodane.</translation>
97    </message>
98    <message>
99        <source>Please run the command &apos;%1&apos; manually to see the full error message.</source>
100        <translation>Proszę uruchomić polecenie &apos;%1&apos; ręcznie aby zobaczyć pełną treść błędu.</translation>
101    </message>
102    <message>
103        <source>Verify Removal</source>
104        <translation>Usunięcie weryfikacji</translation>
105    </message>
106    <message>
107        <source>Are you sure you wish to remove this PBI repository?</source>
108        <translation>Na pewno chcesz usunąc to repozytorium PBI?</translation>
109    </message>
110    <message>
111        <source>This repo could not be removed.</source>
112        <translation>To repozytorium nie moÅŒe być usunięte.</translation>
113    </message>
114    <message>
115        <source>New Mirror URL</source>
116        <translation>Nowy URL serwera lustrzanego</translation>
117    </message>
118    <message>
119        <source>Please enter the URL for the new repo mirror:</source>
120        <translation>Proszę podać nowy URL dla nowego serwera lustrzanego repoztorium:</translation>
121    </message>
122    <message>
123        <source>Mirror Change Error</source>
124        <translation>Błąd zmiany serwera lustrzanego</translation>
125    </message>
126    <message>
127        <source>The full error is displayed in the AppCafe terminal output.</source>
128        <translation>Pełna treść błędu jest wyświetlana w oknie wyjścia terminala AppCafe.</translation>
129    </message>
130    <message>
131        <source>Select Download Directory</source>
132        <translation>Wybierz katalog Pobierania</translation>
133    </message>
134</context>
135<context>
136    <name>MainUI</name>
137    <message>
138        <source>AppCafe</source>
139        <translation>AppCafe</translation>
140    </message>
141    <message>
142        <source>Installed</source>
143        <translation>Zainstalowane</translation>
144    </message>
145    <message>
146        <source>Program Name</source>
147        <translation>Nazwa Programu</translation>
148    </message>
149    <message>
150        <source>Version</source>
151        <translation>Wersja</translation>
152    </message>
153    <message>
154        <source>Status</source>
155        <translation>Stan</translation>
156    </message>
157    <message>
158        <source>Check/Uncheck all applications</source>
159        <translation>Sprawdz/nie sprawdzaj wszystkich aplikacji</translation>
160    </message>
161    <message>
162        <source>All</source>
163        <translation>Wszystko</translation>
164    </message>
165    <message>
166        <source>Perform actions on checked applications</source>
167        <translation>Przeprowadź działania dla sprawdzanych aplikacji</translation>
168    </message>
169    <message>
170        <source>Actions</source>
171        <translation>Działania</translation>
172    </message>
173    <message>
174        <source>Application Details</source>
175        <translation>Szczegóły aplikacji</translation>
176    </message>
177    <message>
178        <source>Version:</source>
179        <translation>Wersja:</translation>
180    </message>
181    <message>
182        <source>Author:</source>
183        <translation>Autor:</translation>
184    </message>
185    <message>
186        <source>License:</source>
187        <translation>Licencja:</translation>
188    </message>
189    <message>
190        <source>Shortcuts:</source>
191        <translation>Skróty</translation>
192    </message>
193    <message>
194        <source>Cancel any actions for this application</source>
195        <translation>Anuluj wszystkie działania dla tej aplikacji</translation>
196    </message>
197    <message>
198        <source>...</source>
199        <translation>...</translation>
200    </message>
201    <message>
202        <source>Remove the selected application</source>
203        <translation>Usuń wybraną aplikację</translation>
204    </message>
205    <message>
206        <source>Uninstall</source>
207        <translation>Deinstaluj</translation>
208    </message>
209    <message>
210        <source>Update the application to the most recent version</source>
211        <translation>Aktualizuj aplikację do najnowszej moÅŒliwej wersji</translation>
212    </message>
213    <message>
214        <source>Update the selected application</source>
215        <translation>Aktualizuj wybraną aplikację</translation>
216    </message>
217    <message>
218        <source>Update Application</source>
219        <translation>Aktualizuj aplikację</translation>
220    </message>
221    <message>
222        <source>Open the browser page for the selected application</source>
223        <translation>Otwórz stronę przeglądarki dla wybranej aplikacji</translation>
224    </message>
225    <message>
226        <source>Automatically update the selected application when an update is available</source>
227        <translation>Automatycznie aktualizuj wybraną aplikację gdy aktualizacja jest dostępna</translation>
228    </message>
229    <message>
230        <source>Auto-Update</source>
231        <translation>Automatyczna aktualizacja</translation>
232    </message>
233    <message>
234        <source>Browse For Apps</source>
235        <translation>Przeglądaj za aplikacjami</translation>
236    </message>
237    <message>
238        <source>Home</source>
239        <translation>Strona główna</translation>
240    </message>
241    <message>
242        <source>Category</source>
243        <translation>Kategoria</translation>
244    </message>
245    <message>
246        <source>App</source>
247        <translation>Aplikacja</translation>
248    </message>
249    <message>
250        <source>Search Here</source>
251        <translation>Szukaj tutaj</translation>
252    </message>
253    <message>
254        <source>Search</source>
255        <translation>Szukaj</translation>
256    </message>
257    <message>
258        <source>View Recent Additions</source>
259        <translation>Przeglądaj ostatnie dodania</translation>
260    </message>
261    <message>
262        <source>Browse By Category</source>
263        <translation>Przeglądaj wg kategorii</translation>
264    </message>
265    <message>
266        <source>Size:</source>
267        <translation>Rozmiar:</translation>
268    </message>
269    <message>
270        <source>Application Information</source>
271        <translation>Informacja o aplikacji</translation>
272    </message>
273    <message>
274        <source>Platform:</source>
275        <translation>Platforma:</translation>
276    </message>
277    <message>
278        <source>Type:</source>
279        <translation>Typ:</translation>
280    </message>
281    <message>
282        <source>Similar Applications</source>
283        <translation>Podobne aplikacje</translation>
284    </message>
285    <message>
286        <source>Best Matches</source>
287        <translation>Najlepsze dopasowania</translation>
288    </message>
289    <message>
290        <source>Other Results</source>
291        <translation>Inne wyniki</translation>
292    </message>
293    <message>
294        <source>File</source>
295        <translation>Plik</translation>
296    </message>
297    <message>
298        <source>Configure</source>
299        <translation>Konfiguracja</translation>
300    </message>
301    <message>
302        <source>Import PBI List</source>
303        <translation>Importuj listę PBI</translation>
304    </message>
305    <message>
306        <source>Export PBI List</source>
307        <translation>Eksportuj listę PBI</translation>
308    </message>
309    <message>
310        <source>&amp;Quit</source>
311        <translation>&amp;Wyjdź</translation>
312    </message>
313    <message>
314        <source>Repositories</source>
315        <translation>Repozytoria</translation>
316    </message>
317    <message>
318        <source>AppCafe Settings</source>
319        <translation>Ustawienia AppCafe</translation>
320    </message>
321    <message>
322        <source>Error!</source>
323        <translation>BŁĄD!</translation>
324    </message>
325    <message>
326        <source>The AppCafe must be run as root when in Warden compatibility mode</source>
327        <translation>AppCafee musi być uruchomiona w trybie administratora gdy jest w trybie kompatybilności z Warden</translation>
328    </message>
329    <message>
330        <source>The AppCafe must be started with user permissions!</source>
331        <translation>AppCafee musi być uruchamiana z uprawieniami uÅŒytkownika!</translation>
332    </message>
333    <message>
334        <source>The user must also be a part of the &quot;operator&quot; group</source>
335        <translation>UÅŒytkownik musi być równieÅŒ członkiem grupy &quot;operator&quot;</translation>
336    </message>
337    <message>
338        <source>AppCafe Processes Running</source>
339        <translation>Proces AppCafee działa</translation>
340    </message>
341    <message>
342        <source>The AppCafe currently has actions pending. Do you want to cancel all running processes and quit anyway?</source>
343        <translation>AppCafee ma obecnie oczekujące działania. Chcesz anulować wszystkie uruchomione procesy i zakończyć pracę?</translation>
344    </message>
345    <message>
346        <source>Import PBI File List</source>
347        <translation>Importuj plik listy PBI</translation>
348    </message>
349    <message>
350        <source>PBI List (*.pbilist)</source>
351        <translation>Lista PBI (*.pbilist)</translation>
352    </message>
353    <message>
354        <source>Import Error</source>
355        <translation>Błąd importu</translation>
356    </message>
357    <message>
358        <source>There was an error importing the PBI list</source>
359        <translation>Nastąpił błąd importu listy PBI</translation>
360    </message>
361    <message>
362        <source>Please make sure that the file has not been corrupted and try again</source>
363        <translation>Proszę upewnić się ÅŒe plik nie jest uszkodzony i spróbować ponownie</translation>
364    </message>
365    <message>
366        <source>Export PBI File List</source>
367        <translation>Eksportuj listę plików PBI</translation>
368    </message>
369    <message>
370        <source>Export Error</source>
371        <translation>Błąd eksportu</translation>
372    </message>
373    <message>
374        <source>There was an error exporting the PBI list</source>
375        <translation>Wystąpił błąd eksportowania listy PBI</translation>
376    </message>
377    <message>
378        <source>Please make sure that you have the proper directory permissions and try again</source>
379        <translation>Proszę upewnić się ÅŒe masz odpowiednie uprawnienia katalogów i spróbować ponownie</translation>
380    </message>
381    <message>
382        <source>Update</source>
383        <translation>Aktualizacja</translation>
384    </message>
385    <message>
386        <source>Desktop Icons</source>
387        <translation>Ikony Pulpitu</translation>
388    </message>
389    <message>
390        <source>Add</source>
391        <translation>Dodaj</translation>
392    </message>
393    <message>
394        <source>Remove</source>
395        <translation>Usuń</translation>
396    </message>
397    <message>
398        <source>Menu Icons</source>
399        <translation>Ikony Menu</translation>
400    </message>
401    <message>
402        <source>Add (All Users)</source>
403        <translation>Dodaj (wszyscy uÅŒytkownicy)</translation>
404    </message>
405    <message>
406        <source>Path Links</source>
407        <translation>Skróty ścieÅŒek</translation>
408    </message>
409    <message>
410        <source>File Associations</source>
411        <translation>Powiązania plików</translation>
412    </message>
413    <message>
414        <source>Cancel Actions</source>
415        <translation>Anuluj Działania</translation>
416    </message>
417    <message>
418        <source>Desktop/Menu</source>
419        <translation>Pulpit/Menu</translation>
420    </message>
421    <message>
422        <source>Desktop</source>
423        <translation>Pulpit</translation>
424    </message>
425    <message>
426        <source>Menu</source>
427        <translation>Menu</translation>
428    </message>
429    <message>
430        <source>None</source>
431        <translation>Nic</translation>
432    </message>
433    <message>
434        <source>Verify PBI Removal</source>
435        <translation>Potwierdź usunięcie PBI</translation>
436    </message>
437    <message>
438        <source>Are you sure you wish to remove this application?</source>
439        <translation>Jesteś pewny ÅŒe chcesz usunąć tę aplikację?</translation>
440    </message>
441    <message>
442        <source>Are you sure you wish to remove these applications?</source>
443        <translation>Na pewno chcesz usunąć te aplikacje?</translation>
444    </message>
445    <message>
446        <source>Unknown</source>
447        <translation>Nieznane</translation>
448    </message>
449    <message>
450        <source>Install Now!</source>
451        <translation>Instaluj teraz!</translation>
452    </message>
453    <message>
454        <source>Downgrade</source>
455        <translation>Deaktualizuj</translation>
456    </message>
457    <message>
458        <source>Searching the application database. Please Wait....</source>
459        <translation>Szukanie bazy danych aplikacji. Proszę czekać...</translation>
460    </message>
461    <message>
462        <source>No Search Results Found for the term: %1</source>
463        <translation>Nie znaleziono niczego dla frazy: %1</translation>
464    </message>
465    <message>
466        <source>Installed: %1</source>
467        <translation>Zainstalowano: %1</translation>
468    </message>
469    <message>
470        <source>Available: %2</source>
471        <translation>Dostępne: %2</translation>
472    </message>
473    <message>
474        <source>Downloading file:</source>
475        <translation>Pobieranie pliku:</translation>
476    </message>
477    <message>
478        <source>Downloading %1 file:</source>
479        <translation>Pobieranie pliku %1 :</translation>
480    </message>
481    <message>
482        <source>Start the application</source>
483        <translation>Uruchom aplikację</translation>
484    </message>
485    <message>
486        <source>Product Page</source>
487        <translation>Strona Produktu</translation>
488    </message>
489    <message>
490        <source>Verify Installation</source>
491        <translation>Weryfikacja instalacji</translation>
492    </message>
493    <message>
494        <source>Are you sure you want to install this application?</source>
495        <translation>Na pewno ÅŒe chcesz instalować tę aplikację?</translation>
496    </message>
497    <message>
498        <source>Shift+Q</source>
499        <translation type="unfinished">
500            </translation>
501    </message>
502    <message>
503        <source>Shift+S</source>
504        <translation type="unfinished">
505            </translation>
506    </message>
507</context>
508<context>
509    <name>PBIBackend</name>
510    <message>
511        <source>Installing</source>
512        <translation>Instalowanie</translation>
513    </message>
514    <message>
515        <source>Removing</source>
516        <translation>Usuwanie</translation>
517    </message>
518    <message>
519        <source>Updating</source>
520        <translation>Aktualizowanie</translation>
521    </message>
522    <message>
523        <source>Pending Download</source>
524        <translation>Oczekujące pobieranie</translation>
525    </message>
526    <message>
527        <source>Pending Install</source>
528        <translation>Oczekująca instalacja</translation>
529    </message>
530    <message>
531        <source>Pending Removal</source>
532        <translation>Oczekujące usunięcie</translation>
533    </message>
534    <message>
535        <source>Pending Update</source>
536        <translation>Oczekująca aktualizacja</translation>
537    </message>
538    <message>
539        <source>No applications to install from this list.</source>
540        <translation>Brak aplikacji do zainstalowania z listy.</translation>
541    </message>
542    <message>
543        <source>Results:</source>
544        <translation>Wyniki:</translation>
545    </message>
546    <message>
547        <source>Unavailable Apps: %1</source>
548        <translation>Niedostępne aplikacje: %1</translation>
549    </message>
550    <message>
551        <source>Currently Installed: %1</source>
552        <translation>Aktualnie zainstalowane: %1</translation>
553    </message>
554    <message>
555        <source>Import Results</source>
556        <translation>Wyniki importu</translation>
557    </message>
558    <message>
559        <source>Are you sure you wish to install these applications?</source>
560        <translation>Na pewno chcesz zainstalować te aplikacje?</translation>
561    </message>
562    <message>
563        <source>%1 Download Error:</source>
564        <translation>%1 Błąd pobierania:</translation>
565    </message>
566    <message>
567        <source>The PBI could not be downloaded, please try again later</source>
568        <translation>PBI nie moÅŒe być pobrane, proszę spróbować później</translation>
569    </message>
570    <message>
571        <source>%1 Update Error:</source>
572        <translation>%1 Błąd aktualizacji:</translation>
573    </message>
574    <message>
575        <source>The update process experienced an error and could not be completed</source>
576        <translation>Wystąpił błąd aktualizacji i nie moÅŒe ona być ukończona</translation>
577    </message>
578    <message>
579        <source>%1 Installation Error:</source>
580        <translation>%1 Błąd instalacji:</translation>
581    </message>
582    <message>
583        <source>The installation process experienced an error and could not be completed</source>
584        <translation>Proces instalacji napotkał błąd i nie moÅŒe być on ukończony</translation>
585    </message>
586    <message>
587        <source>%1 Removal Error:</source>
588        <translation>%1 Błąd usunięcia:</translation>
589    </message>
590    <message>
591        <source>The removal process experienced an error and could not be completed</source>
592        <translation>Proces usunięcia napotkał błąd i nie moÅŒe być on ukończony</translation>
593    </message>
594    <message>
595        <source>%1 PBI Error:</source>
596        <translation>%1 Błąd PBI:</translation>
597    </message>
598    <message>
599        <source>The process experienced an error and could not be completed</source>
600        <translation>Proces napotkał błąd i nie moŌę być on ukończony</translation>
601    </message>
602    <message>
603        <source>Unknown</source>
604        <translation>Nieznane</translation>
605    </message>
606    <message>
607        <source>Download Canceled</source>
608        <translation>Anulowano Pobieranie</translation>
609    </message>
610    <message>
611        <source>Downloading: %1%</source>
612        <translation>Pobieranie: %1%</translation>
613    </message>
614    <message>
615        <source>Download Finished</source>
616        <translation>Ukończono pobieranie</translation>
617    </message>
618    <message>
619        <source>Download Starting</source>
620        <translation>Rozpoczęto pobieranie</translation>
621    </message>
622    <message>
623        <source>Install Canceled (will remove)</source>
624        <translation>Anulowano instalację (będzie usunięta)</translation>
625    </message>
626    <message>
627        <source>Removal Canceled (will reinstall)</source>
628        <translation>Anulowano usunięcie (ędzie reinstalacja)</translation>
629    </message>
630    <message>
631        <source>Update&apos;s cannot be canceled</source>
632        <translation>Aktualizacja nie moÅŒe być przerwana</translation>
633    </message>
634    <message>
635        <source>Update Downloading: %1%</source>
636        <translation>Pobieranie aktualizacji: %1%</translation>
637    </message>
638    <message>
639        <source>Starting Update</source>
640        <translation>Rozpoczęcie aktualizacji</translation>
641    </message>
642    <message>
643        <source>Starting Download</source>
644        <translation>Rozpoczęcie pobierania</translation>
645    </message>
646    <message>
647        <source>Update Available: %1</source>
648        <translation>Dostępna aktualizacja: %1</translation>
649    </message>
650</context>
651<context>
652    <name>ProcessManager</name>
653    <message>
654        <source>Unknown Error</source>
655        <translation>Nieznany błąd</translation>
656    </message>
657</context>
658</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.