source: src-qt4/pc-softwaremanager/i18n/SoftwareManager_vi.ts @ 536797a

enter/10releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2releng/10.2
Last change on this file since 536797a was 536797a, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 17 months ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 24.8 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>ConfigDialog</name>
6    <message>
7        <source>AppCafe Configuration</source>
8        <translation>AppCafe cấu hình</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>Configuration</source>
12        <translation>Cấu hình</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>Post-Install Actions</source>
16        <translation>Sau Cài đặt lập nhanh</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>Create Desktop Icons</source>
20        <translation>Tạo biểu tượng Để bàn</translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>Create Menu Icons</source>
24        <translation>Tạo các trình đơn biểu tượng</translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>Register File Associations</source>
28        <translation>Đăng kÃœ tệp hiệp hội</translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>Create Path Links</source>
32        <translation>Liên kết tạo ra đường dẫn</translation>
33    </message>
34    <message>
35        <source>Keep Downloaded Files</source>
36        <translation>Giữ tập tin tải</translation>
37    </message>
38    <message>
39        <source>Download Dir</source>
40        <translation>tải về Dir</translation>
41    </message>
42    <message>
43        <source>Download Directory</source>
44        <translation>tải về thÆ° mục</translation>
45    </message>
46    <message>
47        <source>Repositories</source>
48        <translation>hầm mỏ</translation>
49    </message>
50    <message>
51        <source>Add</source>
52        <translation>gia tăng</translation>
53    </message>
54    <message>
55        <source>...</source>
56        <translation>...</translation>
57    </message>
58    <message>
59        <source>Repository Mirrors</source>
60        <translation>GÆ°Æ¡ng Repository</translation>
61    </message>
62    <message>
63        <source>Move Up</source>
64        <translation>Di chuyển lên</translation>
65    </message>
66    <message>
67        <source>Move Down</source>
68        <translation>Chuyển xuống</translation>
69    </message>
70    <message>
71        <source>Remove</source>
72        <translation>Hủy bỏ</translation>
73    </message>
74    <message>
75        <source>Add PBI Repository</source>
76        <translation>Thêm PBI Repository</translation>
77    </message>
78    <message>
79        <source>Repository File (*.rpo)</source>
80        <translation>Kho lÆ°u trữ tập tin (*.rpo)</translation>
81    </message>
82    <message>
83        <source>Repo Successfully Added</source>
84        <translation>Repo thêm thành cÃŽng</translation>
85    </message>
86    <message>
87        <source>This repo should be ready to use in a short time (depending on your internet connection speed).</source>
88        <translation>Repo này nên sẵn sàng để sá»­ dụng trong một thời gian ngắn (tùy thuộc vào tốc độ kết nối internet của bạn).</translation>
89    </message>
90    <message>
91        <source>Repo Failure</source>
92        <translation>Repo Failure</translation>
93    </message>
94    <message>
95        <source>This repo could not be added.</source>
96        <translation>Này repo khÃŽng có thể được thêm vào.</translation>
97    </message>
98    <message>
99        <source>Please run the command &apos;%1&apos; manually to see the full error message.</source>
100        <translation>Vui lòng chạy lệnh &apos;%1&apos; bằng tay để xem các thÃŽng báo lỗi đầy đủ.</translation>
101    </message>
102    <message>
103        <source>Verify Removal</source>
104        <translation>Xác minh diệt</translation>
105    </message>
106    <message>
107        <source>Are you sure you wish to remove this PBI repository?</source>
108        <translation>Bạn có chắc chắn bạn muốn loại bỏ kho PBI này?</translation>
109    </message>
110    <message>
111        <source>This repo could not be removed.</source>
112        <translation>Này repo khÃŽng thể gỡ bỏ.</translation>
113    </message>
114    <message>
115        <source>New Mirror URL</source>
116        <translation>Mới GÆ°Æ¡ng URL</translation>
117    </message>
118    <message>
119        <source>Please enter the URL for the new repo mirror:</source>
120        <translation>Vui lòng nhập địa chỉ URL của mới repo gÆ°Æ¡ng:</translation>
121    </message>
122    <message>
123        <source>Mirror Change Error</source>
124        <translation>Thay đổi gÆ°Æ¡ng Lỗi</translation>
125    </message>
126    <message>
127        <source>The full error is displayed in the AppCafe terminal output.</source>
128        <translation>Các lỗi đầy đủ được hiển thị ở đầu ra thiết bị đầu cuối AppCafe.</translation>
129    </message>
130    <message>
131        <source>Select Download Directory</source>
132        <translation>Chọn Tải thÆ° mục</translation>
133    </message>
134</context>
135<context>
136    <name>LargeItemWidget</name>
137    <message>
138        <source>Graphical Application</source>
139        <translation>ứng dụng đồ họa</translation>
140    </message>
141    <message>
142        <source>Command-line Application</source>
143        <translation>Dòng lệnh ứng dụng</translation>
144    </message>
145    <message>
146        <source>Server Application</source>
147        <translation>ứng dụng máy chủ</translation>
148    </message>
149</context>
150<context>
151    <name>MainUI</name>
152    <message>
153        <source>AppCafe</source>
154        <translation>AppCafe</translation>
155    </message>
156    <message>
157        <source>Installed</source>
158        <translation>được cài đặt</translation>
159    </message>
160    <message>
161        <source>Program Name</source>
162        <translation>Tên chÆ°Æ¡ng trình</translation>
163    </message>
164    <message>
165        <source>Version</source>
166        <translation>Phiên bản</translation>
167    </message>
168    <message>
169        <source>Status</source>
170        <translation>Tình trạng</translation>
171    </message>
172    <message>
173        <source>Check/Uncheck all applications</source>
174        <translation>Kiểm tra/Bỏ chọn tất cả các ứng dụng</translation>
175    </message>
176    <message>
177        <source>All</source>
178        <translation>Tất cả</translation>
179    </message>
180    <message>
181        <source>Perform actions on checked applications</source>
182        <translation>Thá»±c hiện hành động trên các ứng dụng kiểm tra</translation>
183    </message>
184    <message>
185        <source>Actions</source>
186        <translation>Hành động</translation>
187    </message>
188    <message>
189        <source>Application Details</source>
190        <translation>Chi tiết ứng dụng</translation>
191    </message>
192    <message>
193        <source>Version:</source>
194        <translation>Phiên bản:</translation>
195    </message>
196    <message>
197        <source>License:</source>
198        <translation>Giấy phép:</translation>
199    </message>
200    <message>
201        <source>Cancel any actions for this application</source>
202        <translation>Hủy bỏ bất kỳ hành động cho ứng dụng này</translation>
203    </message>
204    <message>
205        <source>Remove the selected application</source>
206        <translation>Loại bỏ các ứng dụng được chọn</translation>
207    </message>
208    <message>
209        <source>Uninstall</source>
210        <translation>Gỡ bỏ cài đặt</translation>
211    </message>
212    <message>
213        <source>Update the application to the most recent version</source>
214        <translation>Cập nhật các ứng dụng lên phiên bản mới nhất</translation>
215    </message>
216    <message>
217        <source>Update the selected application</source>
218        <translation>Cập nhật các ứng dụng được chọn</translation>
219    </message>
220    <message>
221        <source>Automatically update the selected application when an update is available</source>
222        <translation>Tá»± động cập nhật các ứng dụng được chọn khi có bản cập nhật</translation>
223    </message>
224    <message>
225        <source>Auto-Update</source>
226        <translation>Tá»± động cập nhật</translation>
227    </message>
228    <message>
229        <source>Browse For Apps</source>
230        <translation>Đối với trình duyệt Ớng dụng</translation>
231    </message>
232    <message>
233        <source>Home</source>
234        <translation>Nhà riêng</translation>
235    </message>
236    <message>
237        <source>Category</source>
238        <translation>Thể loại</translation>
239    </message>
240    <message>
241        <source>App</source>
242        <translation>ứng dụng</translation>
243    </message>
244    <message>
245        <source>Search Here</source>
246        <translation>Tìm kiếm tại đây</translation>
247    </message>
248    <message>
249        <source>Search</source>
250        <translation>Tìm kiếm</translation>
251    </message>
252    <message>
253        <source>View Recent Additions</source>
254        <translation>Xem bổ sung gần đây</translation>
255    </message>
256    <message>
257        <source>Size:</source>
258        <translation>kích thước:</translation>
259    </message>
260    <message>
261        <source>Application Information</source>
262        <translation>ThÃŽng tin ứng dụng</translation>
263    </message>
264    <message>
265        <source>Platform:</source>
266        <translation>Nền tảng:</translation>
267    </message>
268    <message>
269        <source>Type:</source>
270        <translation>đi:</translation>
271    </message>
272    <message>
273        <source>Similar Applications</source>
274        <translation>ứng dụng tÆ°Æ¡ng tá»±</translation>
275    </message>
276    <message>
277        <source>Best Matches</source>
278        <translation>Quả các trận đấu tốt nhất</translation>
279    </message>
280    <message>
281        <source>Other Results</source>
282        <translation>Kết quả khác</translation>
283    </message>
284    <message>
285        <source>&amp;Quit</source>
286        <translation>&amp;Thoát</translation>
287    </message>
288    <message>
289        <source>Repositories</source>
290        <translation>kho để hàng hóa</translation>
291    </message>
292    <message>
293        <source>Error!</source>
294        <translation>Lỗi!</translation>
295    </message>
296    <message>
297        <source>The AppCafe must be run as root when in Warden compatibility mode</source>
298        <translation>Các AppCafe phải được chạy với quyền root khi trong chế độ tÆ°Æ¡ng thích Warden</translation>
299    </message>
300    <message>
301        <source>The AppCafe must be started with user permissions!</source>
302        <translation>Các AppCafe phải được bắt đầu với các điều khoản sá»­ dụng!</translation>
303    </message>
304    <message>
305        <source>The user must also be a part of the &quot;operator&quot; group</source>
306        <translation>Người sá»­ dụng cÅ©ng phải là một phần của &quot;nhà điều hành&quot; nhóm</translation>
307    </message>
308    <message>
309        <source>AppCafe Processes Running</source>
310        <translation>AppCafe quá trình chạy</translation>
311    </message>
312    <message>
313        <source>The AppCafe currently has actions pending. Do you want to cancel all running processes and quit anyway?</source>
314        <translation>Các AppCafe hiện đang có hành vi bị hoãn. Bạn có muốn hủy bỏ tất cả các tiến trình đang chạy và bỏ thuốc lá khÃŽng?</translation>
315    </message>
316    <message>
317        <source>Import PBI File List</source>
318        <translation>Nhập khẩu PBI Danh sách tập tin</translation>
319    </message>
320    <message>
321        <source>PBI List (*.pbilist)</source>
322        <translation>PBI Thành (*pbilist.)</translation>
323    </message>
324    <message>
325        <source>Import Error</source>
326        <translation>Lỗi nhập khẩu</translation>
327    </message>
328    <message>
329        <source>There was an error importing the PBI list</source>
330        <translation>Có một lỗi khi nhập danh sách PBI</translation>
331    </message>
332    <message>
333        <source>Please make sure that the file has not been corrupted and try again</source>
334        <translation>Xin chắc chắn các tập tin khÃŽng bị hỏng và thá»­ lại</translation>
335    </message>
336    <message>
337        <source>Export PBI File List</source>
338        <translation>Xuất khẩu PBI Danh sách tập tin</translation>
339    </message>
340    <message>
341        <source>Export Error</source>
342        <translation>Lỗi xuất khẩu</translation>
343    </message>
344    <message>
345        <source>There was an error exporting the PBI list</source>
346        <translation>Có một lỗi xuất khẩu danh sách PBI</translation>
347    </message>
348    <message>
349        <source>Please make sure that you have the proper directory permissions and try again</source>
350        <translation>Hãy chắc chắn rằng bạn có quyền truy cập thÆ° mục thích hợp và thá»­ lại</translation>
351    </message>
352    <message>
353        <source>Update</source>
354        <translation>Cập nhật</translation>
355    </message>
356    <message>
357        <source>Desktop Icons</source>
358        <translation>Desktop biểu tượng</translation>
359    </message>
360    <message>
361        <source>Add</source>
362        <translation>Gia tăng</translation>
363    </message>
364    <message>
365        <source>Remove</source>
366        <translation>Hủy bỏ</translation>
367    </message>
368    <message>
369        <source>Menu Icons</source>
370        <translation>Thá»±c đơn biểu tượn</translation>
371    </message>
372    <message>
373        <source>Add (All Users)</source>
374        <translation>Thêm vào (Tất cả người dùng)</translation>
375    </message>
376    <message>
377        <source>Path Links</source>
378        <translation>Liên kết đường dẫn</translation>
379    </message>
380    <message>
381        <source>File Associations</source>
382        <translation>Hiệp hội tập tin</translation>
383    </message>
384    <message>
385        <source>Cancel Actions</source>
386        <translation>Hủy bỏ hành động</translation>
387    </message>
388    <message>
389        <source>Verify PBI Removal</source>
390        <translation>Xác minh PBI diệt</translation>
391    </message>
392    <message>
393        <source>Are you sure you wish to remove this application?</source>
394        <translation>Bạn có chắc chắn bạn muốn loại bỏ ứng dụng này?</translation>
395    </message>
396    <message>
397        <source>Are you sure you wish to remove these applications?</source>
398        <translation>Bạn có chắc chắn bạn muốn loại bỏ các ứng dụng này?</translation>
399    </message>
400    <message>
401        <source>Unknown</source>
402        <translation>ChÆ°a biết</translation>
403    </message>
404    <message>
405        <source>Install Now!</source>
406        <translation>Cài đặt ngay!</translation>
407    </message>
408    <message>
409        <source>Downgrade</source>
410        <translation>Hạ cấp</translation>
411    </message>
412    <message>
413        <source>Searching the application database. Please Wait....</source>
414        <translation>Tìm kiếm cÆ¡ sở dữ liệu ứng dụng. Xin hãy chờ....</translation>
415    </message>
416    <message>
417        <source>No Search Results Found for the term: %1</source>
418        <translation>Kết quả tìm kiếm khÃŽng tìm thấy cho thời hạn: %1</translation>
419    </message>
420    <message>
421        <source>Installed: %1</source>
422        <translation>Cài đặt: %1</translation>
423    </message>
424    <message>
425        <source>Available: %2</source>
426        <translation>Có sẵn: %2</translation>
427    </message>
428    <message>
429        <source>Start the application</source>
430        <translation>Bắt đầu ứng dụng</translation>
431    </message>
432    <message>
433        <source>Verify Installation</source>
434        <translation>xác minh cài đặt</translation>
435    </message>
436    <message>
437        <source>Are you sure you want to install this application?</source>
438        <translation>Bạn có chắc chắn bạn muốn cài đặt ứng dụng này?</translation>
439    </message>
440    <message>
441        <source>Back</source>
442        <translation>lÆ°ng</translation>
443    </message>
444    <message>
445        <source>Find</source>
446        <translation>Tìm</translation>
447    </message>
448    <message>
449        <source>Start</source>
450        <translation>bắt đầu</translation>
451    </message>
452    <message>
453        <source>Created:</source>
454        <translation>tạo ra:</translation>
455    </message>
456    <message>
457        <source>Architecture:</source>
458        <translation>kiến trúc:</translation>
459    </message>
460    <message>
461        <source>Shortcuts</source>
462        <translation>Các phím tắt</translation>
463    </message>
464    <message>
465        <source>Contact Maintainer</source>
466        <translation>Liên hệ với Maintainer</translation>
467    </message>
468    <message>
469        <source>Current Operations</source>
470        <translation>Vận hành hiện tại</translation>
471    </message>
472    <message>
473        <source>Cancel Operations</source>
474        <translation>hủy bỏ Vận hành</translation>
475    </message>
476    <message>
477        <source>Install PBI</source>
478        <translation>cài đặt PBI</translation>
479    </message>
480    <message>
481        <source>PBI Application (*.pbi)</source>
482        <translation>PBI ứng dụng (* PBI.)</translation>
483    </message>
484    <message>
485        <source>Are you ready to begin installing these PBI&apos;s?</source>
486        <translation>Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu cài đặt các của PBI?</translation>
487    </message>
488    <message>
489        <source>NOTE: You will need to manually add desktop/menu icons through the AppCafe afterwards.</source>
490        <translation>Chú Ãœ: Bạn sẜ cần phải tá»± thêm các biểu tượng máy tính để bàn / menu thÃŽng qua các AppCafe sau đó.</translation>
491    </message>
492    <message>
493        <source>Start Update?</source>
494        <translation>Bắt đầu cập nhật?</translation>
495    </message>
496    <message>
497        <source>Do you wish to start updating this application right now?</source>
498        <translation>Bạn có muốn bắt đầu cập nhật ứng dụng này ngay bây giờ?</translation>
499    </message>
500    <message>
501        <source>PC-BSD Recommendations</source>
502        <translation>Khuyến nghị PC-BSD</translation>
503    </message>
504    <message>
505        <source>Downloading..</source>
506        <translation>Đang tải xuống..</translation>
507    </message>
508    <message>
509        <source>Launch Email Client?</source>
510        <translation>Email Client khởi động?</translation>
511    </message>
512    <message>
513        <source>Do you want to try launching your default email client?
514 You must have this setup within your current desktop environment for this to work properly. If not, you can send an email to the address below manually.</source>
515        <translation>Bạn có muốn thá»­ tung ra ứng dụng email mặc định của bạn?
516Bạn phải có thiết lập này trong mÃŽi trường máy tính để bàn hiện tại của bạn cho tiện làm việc đúng cách. Nếu khÃŽng, bạn có thể gá»­i email đến địa chỉ dưới đây bằng tay</translation>
517    </message>
518    <message>
519        <source>Browse Categories</source>
520        <translation>duyệt danh mục</translation>
521    </message>
522    <message>
523        <source>&amp;File</source>
524        <translation>&amp;Tệp</translation>
525    </message>
526    <message>
527        <source>&amp;Configure</source>
528        <translation>&amp;Cấu hình</translation>
529    </message>
530    <message>
531        <source>&amp;Import PBI List</source>
532        <translation>&amp;Nhập khẩu PBI Danh sách</translation>
533    </message>
534    <message>
535        <source>&amp;Export PBI List</source>
536        <translation>&amp;Khẩu PBI Danh sách</translation>
537    </message>
538    <message>
539        <source>Ctrl+Q</source>
540        <translation>Ctrl+Q</translation>
541    </message>
542    <message>
543        <source>&amp;Settings</source>
544        <translation>&amp;các thiết lập</translation>
545    </message>
546    <message>
547        <source>I&amp;nstall PBI</source>
548        <translation>&amp;cài đặt PBI</translation>
549    </message>
550</context>
551<context>
552    <name>PBIBackend</name>
553    <message>
554        <source>Installing</source>
555        <translation>Cài đặt</translation>
556    </message>
557    <message>
558        <source>Updating</source>
559        <translation>Đang cập nhật</translation>
560    </message>
561    <message>
562        <source>Pending Download</source>
563        <translation>khi chờ Tải về</translation>
564    </message>
565    <message>
566        <source>Pending Install</source>
567        <translation>khi chờ cài đặt</translation>
568    </message>
569    <message>
570        <source>Pending Removal</source>
571        <translation>khi chờ diệt</translation>
572    </message>
573    <message>
574        <source>Pending Update</source>
575        <translation>khi chờ cập nhật</translation>
576    </message>
577    <message>
578        <source>No applications to install from this list.</source>
579        <translation>KhÃŽng có các ứng dụng cài đặt từ danh sách này.</translation>
580    </message>
581    <message>
582        <source>Results:</source>
583        <translation>kết quả:</translation>
584    </message>
585    <message>
586        <source>Unavailable Apps: %1</source>
587        <translation>Ớng dụng khÃŽng có sẵn: %1</translation>
588    </message>
589    <message>
590        <source>Currently Installed: %1</source>
591        <translation>Cài đặt Hiện nay: %1</translation>
592    </message>
593    <message>
594        <source>Import Results</source>
595        <translation>Kết quả nhập khẩu</translation>
596    </message>
597    <message>
598        <source>Are you sure you wish to install these applications?</source>
599        <translation>Bạn có chắc chắn bạn muốn cài đặt các ứng dụng này?</translation>
600    </message>
601    <message>
602        <source>%1 Download Error:</source>
603        <translation>%1 Lỗi Tải xuống:</translation>
604    </message>
605    <message>
606        <source>The PBI could not be downloaded, please try again later</source>
607        <translation>Các PBI khÃŽng thể được tải về, hãy thá»­ lại sau</translation>
608    </message>
609    <message>
610        <source>%1 Update Error:</source>
611        <translation>%1 Lỗi Cập nhật:</translation>
612    </message>
613    <message>
614        <source>The update process experienced an error and could not be completed</source>
615        <translation>Quá trình cập nhật gặp lỗi và khÃŽng thể hoàn tất</translation>
616    </message>
617    <message>
618        <source>%1 Installation Error:</source>
619        <translation>%1 cài đặt Lỗi:</translation>
620    </message>
621    <message>
622        <source>The installation process experienced an error and could not be completed</source>
623        <translation>Quá trình cài đặt gặp lỗi và khÃŽng thể hoàn tất</translation>
624    </message>
625    <message>
626        <source>%1 Removal Error:</source>
627        <translation>%1 diệt Lỗi:</translation>
628    </message>
629    <message>
630        <source>The removal process experienced an error and could not be completed</source>
631        <translation>Quá trình loại bỏ gặp lỗi và khÃŽng thể hoàn tất</translation>
632    </message>
633    <message>
634        <source>%1 PBI Error:</source>
635        <translation>%1 PBI Lỗi:</translation>
636    </message>
637    <message>
638        <source>The process experienced an error and could not be completed</source>
639        <translation>Quá trình gặp lỗi và khÃŽng thể hoàn tất</translation>
640    </message>
641    <message>
642        <source>Unknown</source>
643        <translation>ChÆ°a biết</translation>
644    </message>
645    <message>
646        <source>Download Canceled</source>
647        <translation>tải hủy</translation>
648    </message>
649    <message>
650        <source>Downloading: %1%</source>
651        <translation>Tải về: %1%</translation>
652    </message>
653    <message>
654        <source>Install Canceled (will remove)</source>
655        <translation>Cài đặt hủy (sẜ loại bỏ)</translation>
656    </message>
657    <message>
658        <source>Removal Canceled (will reinstall)</source>
659        <translation>Loại bỏ hủy (sẜ cài đặt lại)</translation>
660    </message>
661    <message>
662        <source>Update&apos;s cannot be canceled</source>
663        <translation>Cập nhật khÃŽng thể được hủy bỏ</translation>
664    </message>
665    <message>
666        <source>Update Downloading: %1%</source>
667        <translation>Cập nhật tải về: %1 {1%?}</translation>
668    </message>
669    <message>
670        <source>Starting Update</source>
671        <translation>bắt đầu cập nhật</translation>
672    </message>
673    <message>
674        <source>Starting Download</source>
675        <translation>bắt đầu Tải về</translation>
676    </message>
677    <message>
678        <source>Update Available: %1</source>
679        <translation>Cập nhật có sẵn: %1</translation>
680    </message>
681    <message>
682        <source>Removing Application</source>
683        <translation>loại bỏ ứng dụng</translation>
684    </message>
685    <message>
686        <source>Downloading: %1% @ %2</source>
687        <translation>Đang tải xuống: %1% @ %2</translation>
688    </message>
689</context>
690<context>
691    <name>ProcessManager</name>
692    <message>
693        <source>Unknown Error</source>
694        <translation>Lỗi chÆ°a biết</translation>
695    </message>
696</context>
697</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.