source: src-qt4/pc-softwaremanager/i18n/SoftwareManager_vi.ts @ e1fdbaf

9.2-releaseenter/10releng/10.0releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2releng/10.2
Last change on this file since e1fdbaf was e1fdbaf, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 23 months ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 22.7 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>ConfigDialog</name>
6    <message>
7        <source>AppCafe Configuration</source>
8        <translation>AppCafe cấu hình</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>Configuration</source>
12        <translation>Cấu hình</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>Post-Install Actions</source>
16        <translation>Sau Cài đặt lập nhanh</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>Create Desktop Icons</source>
20        <translation>Tạo biểu tượng Để bàn</translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>Create Menu Icons</source>
24        <translation>Tạo các trình đơn biểu tượng</translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>Register File Associations</source>
28        <translation>Đăng kÃœ tệp hiệp hội</translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>Create Path Links</source>
32        <translation>Liên kết tạo ra đường dẫn</translation>
33    </message>
34    <message>
35        <source>Keep Downloaded Files</source>
36        <translation>Giữ tập tin tải</translation>
37    </message>
38    <message>
39        <source>Download Dir</source>
40        <translation>tải về Dir</translation>
41    </message>
42    <message>
43        <source>Download Directory</source>
44        <translation>tải về thÆ° mục</translation>
45    </message>
46    <message>
47        <source>Repositories</source>
48        <translation>hầm mỏ</translation>
49    </message>
50    <message>
51        <source>Add</source>
52        <translation>gia tăng</translation>
53    </message>
54    <message>
55        <source>...</source>
56        <translation>...</translation>
57    </message>
58    <message>
59        <source>Repository Mirrors</source>
60        <translation>GÆ°Æ¡ng Repository</translation>
61    </message>
62    <message>
63        <source>Move Up</source>
64        <translation>Di chuyển lên</translation>
65    </message>
66    <message>
67        <source>Move Down</source>
68        <translation>Chuyển xuống</translation>
69    </message>
70    <message>
71        <source>Remove</source>
72        <translation>Hủy bỏ</translation>
73    </message>
74    <message>
75        <source>Add PBI Repository</source>
76        <translation>Thêm PBI Repository</translation>
77    </message>
78    <message>
79        <source>Repository File (*.rpo)</source>
80        <translation>Kho lÆ°u trữ tập tin (*.rpo)</translation>
81    </message>
82    <message>
83        <source>Repo Successfully Added</source>
84        <translation>Repo thêm thành cÃŽng</translation>
85    </message>
86    <message>
87        <source>This repo should be ready to use in a short time (depending on your internet connection speed).</source>
88        <translation>Repo này nên sẵn sàng để sá»­ dụng trong một thời gian ngắn (tùy thuộc vào tốc độ kết nối internet của bạn).</translation>
89    </message>
90    <message>
91        <source>Repo Failure</source>
92        <translation>Repo Failure</translation>
93    </message>
94    <message>
95        <source>This repo could not be added.</source>
96        <translation>Này repo khÃŽng có thể được thêm vào.</translation>
97    </message>
98    <message>
99        <source>Please run the command &apos;%1&apos; manually to see the full error message.</source>
100        <translation>Vui lòng chạy lệnh &apos;%1&apos; bằng tay để xem các thÃŽng báo lỗi đầy đủ.</translation>
101    </message>
102    <message>
103        <source>Verify Removal</source>
104        <translation>Xác minh diệt</translation>
105    </message>
106    <message>
107        <source>Are you sure you wish to remove this PBI repository?</source>
108        <translation>Bạn có chắc chắn bạn muốn loại bỏ kho PBI này?</translation>
109    </message>
110    <message>
111        <source>This repo could not be removed.</source>
112        <translation>Này repo khÃŽng thể gỡ bỏ.</translation>
113    </message>
114    <message>
115        <source>New Mirror URL</source>
116        <translation>Mới GÆ°Æ¡ng URL</translation>
117    </message>
118    <message>
119        <source>Please enter the URL for the new repo mirror:</source>
120        <translation>Vui lòng nhập địa chỉ URL của mới repo gÆ°Æ¡ng:</translation>
121    </message>
122    <message>
123        <source>Mirror Change Error</source>
124        <translation>Thay đổi gÆ°Æ¡ng Lỗi</translation>
125    </message>
126    <message>
127        <source>The full error is displayed in the AppCafe terminal output.</source>
128        <translation>Các lỗi đầy đủ được hiển thị ở đầu ra thiết bị đầu cuối AppCafe.</translation>
129    </message>
130    <message>
131        <source>Select Download Directory</source>
132        <translation>Chọn Tải thÆ° mục</translation>
133    </message>
134</context>
135<context>
136    <name>MainUI</name>
137    <message>
138        <source>AppCafe</source>
139        <translation>AppCafe</translation>
140    </message>
141    <message>
142        <source>Installed</source>
143        <translation>được cài đặt</translation>
144    </message>
145    <message>
146        <source>Program Name</source>
147        <translation>Tên chÆ°Æ¡ng trình</translation>
148    </message>
149    <message>
150        <source>Version</source>
151        <translation>Phiên bản</translation>
152    </message>
153    <message>
154        <source>Status</source>
155        <translation>Tình trạng</translation>
156    </message>
157    <message>
158        <source>Check/Uncheck all applications</source>
159        <translation>Kiểm tra/Bỏ chọn tất cả các ứng dụng</translation>
160    </message>
161    <message>
162        <source>All</source>
163        <translation>Tất cả</translation>
164    </message>
165    <message>
166        <source>Perform actions on checked applications</source>
167        <translation>Thá»±c hiện hành động trên các ứng dụng kiểm tra</translation>
168    </message>
169    <message>
170        <source>Actions</source>
171        <translation>Hành động</translation>
172    </message>
173    <message>
174        <source>Application Details</source>
175        <translation>Chi tiết ứng dụng</translation>
176    </message>
177    <message>
178        <source>Version:</source>
179        <translation>Phiên bản:</translation>
180    </message>
181    <message>
182        <source>Author:</source>
183        <translation>Tác giả:</translation>
184    </message>
185    <message>
186        <source>License:</source>
187        <translation>Giấy phép:</translation>
188    </message>
189    <message>
190        <source>Shortcuts:</source>
191        <translation>Ccác phím tắt:</translation>
192    </message>
193    <message>
194        <source>Cancel any actions for this application</source>
195        <translation>Hủy bỏ bất kỳ hành động cho ứng dụng này</translation>
196    </message>
197    <message>
198        <source>...</source>
199        <translation>...</translation>
200    </message>
201    <message>
202        <source>Remove the selected application</source>
203        <translation>Loại bỏ các ứng dụng được chọn</translation>
204    </message>
205    <message>
206        <source>Uninstall</source>
207        <translation>Gỡ bỏ cài đặt</translation>
208    </message>
209    <message>
210        <source>Update the application to the most recent version</source>
211        <translation>Cập nhật các ứng dụng lên phiên bản mới nhất</translation>
212    </message>
213    <message>
214        <source>Update the selected application</source>
215        <translation>Cập nhật các ứng dụng được chọn</translation>
216    </message>
217    <message>
218        <source>Update Application</source>
219        <translation>Cập nhật ứng dụng</translation>
220    </message>
221    <message>
222        <source>Open the browser page for the selected application</source>
223        <translation>Mở trang trình duyệt cho các ứng dụng được chọn</translation>
224    </message>
225    <message>
226        <source>Automatically update the selected application when an update is available</source>
227        <translation>Tá»± động cập nhật các ứng dụng được chọn khi có bản cập nhật</translation>
228    </message>
229    <message>
230        <source>Auto-Update</source>
231        <translation>Tá»± động cập nhật</translation>
232    </message>
233    <message>
234        <source>Browse For Apps</source>
235        <translation>Đối với trình duyệt Ớng dụng</translation>
236    </message>
237    <message>
238        <source>Home</source>
239        <translation>Nhà riêng</translation>
240    </message>
241    <message>
242        <source>Category</source>
243        <translation>Thể loại</translation>
244    </message>
245    <message>
246        <source>App</source>
247        <translation>ứng dụng</translation>
248    </message>
249    <message>
250        <source>Search Here</source>
251        <translation>Tìm kiếm tại đây</translation>
252    </message>
253    <message>
254        <source>Search</source>
255        <translation>Tìm kiếm</translation>
256    </message>
257    <message>
258        <source>View Recent Additions</source>
259        <translation>Xem bổ sung gần đây</translation>
260    </message>
261    <message>
262        <source>Browse By Category</source>
263        <translation>Duyệt theo Thể loại</translation>
264    </message>
265    <message>
266        <source>Size:</source>
267        <translation>kích thước:</translation>
268    </message>
269    <message>
270        <source>Application Information</source>
271        <translation>ThÃŽng tin ứng dụng</translation>
272    </message>
273    <message>
274        <source>Platform:</source>
275        <translation>Nền tảng:</translation>
276    </message>
277    <message>
278        <source>Type:</source>
279        <translation>đi:</translation>
280    </message>
281    <message>
282        <source>Similar Applications</source>
283        <translation>ứng dụng tÆ°Æ¡ng tá»±</translation>
284    </message>
285    <message>
286        <source>Best Matches</source>
287        <translation>Quả các trận đấu tốt nhất</translation>
288    </message>
289    <message>
290        <source>Other Results</source>
291        <translation>Kết quả khác</translation>
292    </message>
293    <message>
294        <source>File</source>
295        <translation>tập tin</translation>
296    </message>
297    <message>
298        <source>Configure</source>
299        <translation>Cấu hình</translation>
300    </message>
301    <message>
302        <source>Import PBI List</source>
303        <translation>Nhập khẩu PBI Danh sách</translation>
304    </message>
305    <message>
306        <source>Export PBI List</source>
307        <translation>Danh sách xuất khẩu PBI</translation>
308    </message>
309    <message>
310        <source>&amp;Quit</source>
311        <translation>&amp;Thoát</translation>
312    </message>
313    <message>
314        <source>Repositories</source>
315        <translation>kho để hàng hóa</translation>
316    </message>
317    <message>
318        <source>AppCafe Settings</source>
319        <translation>Cài đặt AppCafe</translation>
320    </message>
321    <message>
322        <source>Error!</source>
323        <translation>Lỗi!</translation>
324    </message>
325    <message>
326        <source>The AppCafe must be run as root when in Warden compatibility mode</source>
327        <translation>Các AppCafe phải được chạy với quyền root khi trong chế độ tÆ°Æ¡ng thích Warden</translation>
328    </message>
329    <message>
330        <source>The AppCafe must be started with user permissions!</source>
331        <translation>Các AppCafe phải được bắt đầu với các điều khoản sá»­ dụng!</translation>
332    </message>
333    <message>
334        <source>The user must also be a part of the &quot;operator&quot; group</source>
335        <translation>Người sá»­ dụng cÅ©ng phải là một phần của &quot;nhà điều hành&quot; nhóm</translation>
336    </message>
337    <message>
338        <source>AppCafe Processes Running</source>
339        <translation>AppCafe quá trình chạy</translation>
340    </message>
341    <message>
342        <source>The AppCafe currently has actions pending. Do you want to cancel all running processes and quit anyway?</source>
343        <translation>Các AppCafe hiện đang có hành vi bị hoãn. Bạn có muốn hủy bỏ tất cả các tiến trình đang chạy và bỏ thuốc lá khÃŽng?</translation>
344    </message>
345    <message>
346        <source>Import PBI File List</source>
347        <translation>Nhập khẩu PBI Danh sách tập tin</translation>
348    </message>
349    <message>
350        <source>PBI List (*.pbilist)</source>
351        <translation>PBI Thành (*pbilist.)</translation>
352    </message>
353    <message>
354        <source>Import Error</source>
355        <translation>Lỗi nhập khẩu</translation>
356    </message>
357    <message>
358        <source>There was an error importing the PBI list</source>
359        <translation>Có một lỗi khi nhập danh sách PBI</translation>
360    </message>
361    <message>
362        <source>Please make sure that the file has not been corrupted and try again</source>
363        <translation>Xin chắc chắn các tập tin khÃŽng bị hỏng và thá»­ lại</translation>
364    </message>
365    <message>
366        <source>Export PBI File List</source>
367        <translation>Xuất khẩu PBI Danh sách tập tin</translation>
368    </message>
369    <message>
370        <source>Export Error</source>
371        <translation>Lỗi xuất khẩu</translation>
372    </message>
373    <message>
374        <source>There was an error exporting the PBI list</source>
375        <translation>Có một lỗi xuất khẩu danh sách PBI</translation>
376    </message>
377    <message>
378        <source>Please make sure that you have the proper directory permissions and try again</source>
379        <translation>Hãy chắc chắn rằng bạn có quyền truy cập thÆ° mục thích hợp và thá»­ lại</translation>
380    </message>
381    <message>
382        <source>Update</source>
383        <translation>Cập nhật</translation>
384    </message>
385    <message>
386        <source>Desktop Icons</source>
387        <translation>Desktop biểu tượng</translation>
388    </message>
389    <message>
390        <source>Add</source>
391        <translation>Gia tăng</translation>
392    </message>
393    <message>
394        <source>Remove</source>
395        <translation>Hủy bỏ</translation>
396    </message>
397    <message>
398        <source>Menu Icons</source>
399        <translation>Thá»±c đơn biểu tượn</translation>
400    </message>
401    <message>
402        <source>Add (All Users)</source>
403        <translation>Thêm vào (Tất cả người dùng)</translation>
404    </message>
405    <message>
406        <source>Path Links</source>
407        <translation>Liên kết đường dẫn</translation>
408    </message>
409    <message>
410        <source>File Associations</source>
411        <translation>Hiệp hội tập tin</translation>
412    </message>
413    <message>
414        <source>Cancel Actions</source>
415        <translation>Hủy bỏ hành động</translation>
416    </message>
417    <message>
418        <source>Desktop/Menu</source>
419        <translation>Để bàn/Menu</translation>
420    </message>
421    <message>
422        <source>Desktop</source>
423        <translation>Để bàn</translation>
424    </message>
425    <message>
426        <source>Menu</source>
427        <translation>Thá»±c đơn</translation>
428    </message>
429    <message>
430        <source>None</source>
431        <translation>khÃŽng ai trong</translation>
432    </message>
433    <message>
434        <source>Verify PBI Removal</source>
435        <translation>Xác minh PBI diệt</translation>
436    </message>
437    <message>
438        <source>Are you sure you wish to remove this application?</source>
439        <translation>Bạn có chắc chắn bạn muốn loại bỏ ứng dụng này?</translation>
440    </message>
441    <message>
442        <source>Are you sure you wish to remove these applications?</source>
443        <translation>Bạn có chắc chắn bạn muốn loại bỏ các ứng dụng này?</translation>
444    </message>
445    <message>
446        <source>Unknown</source>
447        <translation>ChÆ°a biết</translation>
448    </message>
449    <message>
450        <source>Install Now!</source>
451        <translation>Cài đặt ngay!</translation>
452    </message>
453    <message>
454        <source>Downgrade</source>
455        <translation>Hạ cấp</translation>
456    </message>
457    <message>
458        <source>Searching the application database. Please Wait....</source>
459        <translation>Tìm kiếm cÆ¡ sở dữ liệu ứng dụng. Xin hãy chờ....</translation>
460    </message>
461    <message>
462        <source>No Search Results Found for the term: %1</source>
463        <translation>Kết quả tìm kiếm khÃŽng tìm thấy cho thời hạn: %1</translation>
464    </message>
465    <message>
466        <source>Installed: %1</source>
467        <translation>Cài đặt: %1</translation>
468    </message>
469    <message>
470        <source>Available: %2</source>
471        <translation>Có sẵn: %2</translation>
472    </message>
473    <message>
474        <source>Downloading file:</source>
475        <translation>Tải về tập tin:</translation>
476    </message>
477    <message>
478        <source>Downloading %1 file:</source>
479        <translation>Tải tập tin %1 :</translation>
480    </message>
481    <message>
482        <source>Start the application</source>
483        <translation>Bắt đầu ứng dụng</translation>
484    </message>
485    <message>
486        <source>Product Page</source>
487        <translation type="unfinished">
488            </translation>
489    </message>
490    <message>
491        <source>Verify Installation</source>
492        <translation type="unfinished">
493            </translation>
494    </message>
495    <message>
496        <source>Are you sure you want to install this application?</source>
497        <translation type="unfinished">
498            </translation>
499    </message>
500</context>
501<context>
502    <name>PBIBackend</name>
503    <message>
504        <source>Installing</source>
505        <translation>Cài đặt</translation>
506    </message>
507    <message>
508        <source>Removing</source>
509        <translation>Loại bỏ</translation>
510    </message>
511    <message>
512        <source>Updating</source>
513        <translation>Đang cập nhật</translation>
514    </message>
515    <message>
516        <source>Pending Download</source>
517        <translation>khi chờ Tải về</translation>
518    </message>
519    <message>
520        <source>Pending Install</source>
521        <translation>khi chờ cài đặt</translation>
522    </message>
523    <message>
524        <source>Pending Removal</source>
525        <translation>khi chờ diệt</translation>
526    </message>
527    <message>
528        <source>Pending Update</source>
529        <translation>khi chờ cập nhật</translation>
530    </message>
531    <message>
532        <source>No applications to install from this list.</source>
533        <translation>KhÃŽng có các ứng dụng cài đặt từ danh sách này.</translation>
534    </message>
535    <message>
536        <source>Results:</source>
537        <translation>kết quả:</translation>
538    </message>
539    <message>
540        <source>Unavailable Apps: %1</source>
541        <translation>Ớng dụng khÃŽng có sẵn: %1</translation>
542    </message>
543    <message>
544        <source>Currently Installed: %1</source>
545        <translation>Cài đặt Hiện nay: %1</translation>
546    </message>
547    <message>
548        <source>Import Results</source>
549        <translation>Kết quả nhập khẩu</translation>
550    </message>
551    <message>
552        <source>Are you sure you wish to install these applications?</source>
553        <translation>Bạn có chắc chắn bạn muốn cài đặt các ứng dụng này?</translation>
554    </message>
555    <message>
556        <source>%1 Download Error:</source>
557        <translation>%1 Lỗi Tải xuống:</translation>
558    </message>
559    <message>
560        <source>The PBI could not be downloaded, please try again later</source>
561        <translation>Các PBI khÃŽng thể được tải về, hãy thá»­ lại sau</translation>
562    </message>
563    <message>
564        <source>%1 Update Error:</source>
565        <translation>%1 Lỗi Cập nhật:</translation>
566    </message>
567    <message>
568        <source>The update process experienced an error and could not be completed</source>
569        <translation>Quá trình cập nhật gặp lỗi và khÃŽng thể hoàn tất</translation>
570    </message>
571    <message>
572        <source>%1 Installation Error:</source>
573        <translation>%1 cài đặt Lỗi:</translation>
574    </message>
575    <message>
576        <source>The installation process experienced an error and could not be completed</source>
577        <translation>Quá trình cài đặt gặp lỗi và khÃŽng thể hoàn tất</translation>
578    </message>
579    <message>
580        <source>%1 Removal Error:</source>
581        <translation>%1 diệt Lỗi:</translation>
582    </message>
583    <message>
584        <source>The removal process experienced an error and could not be completed</source>
585        <translation>Quá trình loại bỏ gặp lỗi và khÃŽng thể hoàn tất</translation>
586    </message>
587    <message>
588        <source>The download process experienced an error and could not be completed</source>
589        <translation>Quá trình tải về gặp lỗi và khÃŽng thể hoàn tất</translation>
590    </message>
591    <message>
592        <source>%1 PBI Error:</source>
593        <translation>%1 PBI Lỗi:</translation>
594    </message>
595    <message>
596        <source>The process experienced an error and could not be completed</source>
597        <translation>Quá trình gặp lỗi và khÃŽng thể hoàn tất</translation>
598    </message>
599    <message>
600        <source>Unknown</source>
601        <translation>ChÆ°a biết</translation>
602    </message>
603    <message>
604        <source>Download Canceled</source>
605        <translation>tải hủy</translation>
606    </message>
607    <message>
608        <source>Downloading: %1%</source>
609        <translation>Tải về: %1%</translation>
610    </message>
611    <message>
612        <source>Download Finished</source>
613        <translation>tải về hoàn thành</translation>
614    </message>
615    <message>
616        <source>Download Starting</source>
617        <translation>Bắt đầu tải về</translation>
618    </message>
619    <message>
620        <source>Install Canceled (will remove)</source>
621        <translation>Cài đặt hủy (sẜ loại bỏ)</translation>
622    </message>
623    <message>
624        <source>Removal Canceled (will reinstall)</source>
625        <translation>Loại bỏ hủy (sẜ cài đặt lại)</translation>
626    </message>
627    <message>
628        <source>Update&apos;s cannot be canceled</source>
629        <translation>Cập nhật khÃŽng thể được hủy bỏ</translation>
630    </message>
631    <message>
632        <source>Update Downloading: %1%</source>
633        <translation>Cập nhật tải về: %1 {1%?}</translation>
634    </message>
635    <message>
636        <source>Starting Update</source>
637        <translation>bắt đầu cập nhật</translation>
638    </message>
639    <message>
640        <source>Starting Download</source>
641        <translation>bắt đầu Tải về</translation>
642    </message>
643    <message>
644        <source>Update Available: %1</source>
645        <translation>Cập nhật có sẵn: %1</translation>
646    </message>
647</context>
648<context>
649    <name>ProcessManager</name>
650    <message>
651        <source>Unknown Error</source>
652        <translation>Lỗi chÆ°a biết</translation>
653    </message>
654</context>
655</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.