source: src-qt4/pc-sysmanager/i18n/PBSystem_bn.ts @ 1620346

9.1-release9.2-releaseenter/10releng/10.0releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2
Last change on this file since 1620346 was 1620346, checked in by Kris Moore <kris@…>, 2 years ago

Initial import of PC-BSD /current/ SVN repo

  • Property mode set to 100644
File size: 8.3 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>PBSystemTab</name>
6    <message>
7        <source>PC-BSD System Configuration</source>
8        <translation>àŠªàŠ¿àŠžàŠ¿-àŠ¬àŠ¿àŠàŠžàŠ¡àŠ¿ àŠžàŠ¿àŠžà§àŠŸà§‡àŠ® àŠ•àŠšàŠ«àŠ¿àŠ—àŠŸàŠ°à§‡àŠ¶àŠš</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>Alt+C</source>
12        <translation>Alt+C</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>General</source>
16        <translation>àŠžàŠŸàŠ§àŠŸàŠ°àŠ£</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>Generate</source>
20        <translation>àŠ€à§ˆàŠ°à§€</translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>PC-BSD Version:</source>
24        <translation>àŠªàŠ¿àŠžàŠ¿-àŠ¬àŠ¿àŠàŠžàŠ¡àŠ¿ àŠ­àŠŸàŠ°à§àŠžàŠš:</translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>Base Version:</source>
28        <translation>àŠ¬à§‡àŠž àŠ­àŠŸàŠ°à§àŠžàŠš:</translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>CPU Type:</source>
32        <translation type="unfinished">
33            </translation>
34    </message>
35    <message>
36        <source>System Memory:</source>
37        <translation>àŠžàŠ¿àŠžà§àŠŸà§‡àŠ® àŠ®à§‡àŠ®à§‹àŠ°àŠ¿:</translation>
38    </message>
39    <message>
40        <source>Tasks</source>
41        <translation>àŠ•àŠŸàŠœ</translation>
42    </message>
43    <message>
44        <source>Fetch &amp;System Source</source>
45        <translation>àŠžàŠ¿àŠžà§àŠŸà§‡àŠ® àŠžà§‹àŠ°à§àŠž àŠšàŠ¿à§Ÿà§‡ àŠ†àŠžà§‹ (&amp;S)</translation>
46    </message>
47    <message>
48        <source>Alt+S</source>
49        <translation>Alt+S</translation>
50    </message>
51    <message>
52        <source>Misc</source>
53        <translation type="unfinished">
54            </translation>
55    </message>
56    <message>
57        <source>Boot Screen</source>
58        <translation type="unfinished">
59            </translation>
60    </message>
61    <message>
62        <source>S&amp;how splash image on boot</source>
63        <translation type="unfinished">
64            </translation>
65    </message>
66    <message>
67        <source>Alt+H</source>
68        <translation type="unfinished">Alt+C</translation>
69    </message>
70    <message>
71        <source>&amp;Custom...</source>
72        <translation type="unfinished">
73            </translation>
74    </message>
75    <message>
76        <source>Invalid Image</source>
77        <translation type="unfinished">
78            </translation>
79    </message>
80    <message>
81        <source>The file supplied does not appear to be a valid PCX image.</source>
82        <translation type="unfinished">
83            </translation>
84    </message>
85    <message>
86        <source>The splash screen image cannot be any larger than 1024x768, or any greater than 8-bit (256 colours) depth.</source>
87        <translation type="unfinished">
88            </translation>
89    </message>
90    <message>
91        <source>Custom</source>
92        <translation type="unfinished">
93            </translation>
94    </message>
95    <message>
96        <source>You may also generate a diagnostic sheet, with information about your system. This sheet can be used by technicians for troubleshooting purposes.</source>
97        <translation type="unfinished">
98            </translation>
99    </message>
100    <message>
101        <source>&amp;Save</source>
102        <translation type="unfinished">
103            </translation>
104    </message>
105    <message>
106        <source>Mirrors</source>
107        <translation type="unfinished">
108            </translation>
109    </message>
110    <message>
111        <source>Mirror Configuration</source>
112        <translation type="unfinished">
113            </translation>
114    </message>
115    <message>
116        <source>Select Mirror from list</source>
117        <translation type="unfinished">
118            </translation>
119    </message>
120    <message>
121        <source>Refresh Mirror Listing</source>
122        <translation type="unfinished">
123            </translation>
124    </message>
125    <message>
126        <source>Specify a custom Mirror</source>
127        <translation type="unfinished">
128            </translation>
129    </message>
130    <message>
131        <source>System Packages</source>
132        <translation type="unfinished">
133            </translation>
134    </message>
135    <message>
136        <source>Other Options</source>
137        <translation type="unfinished">
138            </translation>
139    </message>
140    <message>
141        <source>Force IBUS keyboard input</source>
142        <translation type="unfinished">
143            </translation>
144    </message>
145    <message>
146        <source>Select Splash</source>
147        <translation type="unfinished">
148            </translation>
149    </message>
150    <message>
151        <source>Refresh Mirrors</source>
152        <translation type="unfinished">
153            </translation>
154    </message>
155    <message>
156        <source>doesn&apos;t exist!</source>
157        <translation type="unfinished">
158            </translation>
159    </message>
160    <message>
161        <source>Error fetching mirror list! Check your internet connection, or try again later.</source>
162        <translation type="unfinished">
163            </translation>
164    </message>
165    <message>
166        <source>Config Error</source>
167        <translation type="unfinished">
168            </translation>
169    </message>
170    <message>
171        <source>Error: Your custom mirror needs to begin with ftp:// or http://</source>
172        <translation type="unfinished">
173            </translation>
174    </message>
175    <message>
176        <source>The selected mirror above will be used for fetching system updates and new system packages. If you experience download failures, or slow performace, please try another mirror.</source>
177        <translation type="unfinished">
178            </translation>
179    </message>
180    <message>
181        <source>System Tasks</source>
182        <translation type="unfinished">
183            </translation>
184    </message>
185    <message>
186        <source>Fetch P&amp;orts Tree</source>
187        <translation type="unfinished">
188            </translation>
189    </message>
190    <message>
191        <source>Use auto-detected mirrors</source>
192        <translation type="unfinished">
193            </translation>
194    </message>
195</context>
196<context>
197    <name>PortsnapProgress</name>
198    <message>
199        <source>Portsnap Progress</source>
200        <translation>àŠªà§‹àŠ°à§àŠŸàŠžà§àŠšà§àŠ¯àŠŸàŠª àŠ‰àŠšà§àŠšàŠ€àŠ¿</translation>
201    </message>
202    <message>
203        <source>&amp;Cancel</source>
204        <translation>àŠ¬àŠŸàŠ€àŠ¿àŠ² (&amp;C)</translation>
205    </message>
206    <message>
207        <source>Alt+C</source>
208        <translation>Alt+C</translation>
209    </message>
210    <message>
211        <source>Task Progress...</source>
212        <translation>àŠ•àŠŸàŠœà§‡àŠ° àŠ‰àŠšà§àŠšàŠ€àŠ¿...</translation>
213    </message>
214    <message>
215        <source>Update Failed!</source>
216        <translation type="unfinished">
217            </translation>
218    </message>
219    <message>
220        <source>Unable to connect to server. Possible causes:
221- Your network is down
222- Target server is unresponsive.</source>
223        <translation type="unfinished">
224            </translation>
225    </message>
226    <message>
227        <source>Fetching Ports, this may take a while...</source>
228        <translation type="unfinished">
229            </translation>
230    </message>
231    <message>
232        <source>Downloading FreeBSD sources...</source>
233        <translation type="unfinished">
234            </translation>
235    </message>
236</context>
237<context>
238    <name>updaterStatus</name>
239    <message>
240        <source>Installing Updates</source>
241        <translation type="unfinished">
242            </translation>
243    </message>
244    <message>
245        <source>The system is currently installing the following updates:</source>
246        <translation type="unfinished">
247            </translation>
248    </message>
249    <message>
250        <source>Update</source>
251        <translation type="unfinished">
252            </translation>
253    </message>
254    <message>
255        <source>Size</source>
256        <translation type="unfinished">
257            </translation>
258    </message>
259    <message>
260        <source>Status</source>
261        <translation type="unfinished">
262            </translation>
263    </message>
264    <message>
265        <source>ID</source>
266        <translation type="unfinished">
267            </translation>
268    </message>
269    <message>
270        <source>Update Progress</source>
271        <translation type="unfinished">
272            </translation>
273    </message>
274    <message>
275        <source> of </source>
276        <translation type="unfinished">
277            </translation>
278    </message>
279</context>
280</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.