source: src-qt4/pc-sysmanager/i18n/PBSystem_pl.ts @ 1620346

9.1-release9.2-releasereleng/10.0releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1
Last change on this file since 1620346 was 1620346, checked in by Kris Moore <kris@…>, 2 years ago

Initial import of PC-BSD /current/ SVN repo

  • Property mode set to 100644
File size: 8.4 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>PBSystemTab</name>
6    <message>
7        <source>PC-BSD System Configuration</source>
8        <translation>Konfiguracja systemu PC-BSD</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>Alt+C</source>
12        <translation>Alt+C</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>General</source>
16        <translation>Ogólne</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>Generate</source>
20        <translation>Wygeneruj</translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>PC-BSD Version:</source>
24        <translation>Wersja PC-BSD:</translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>Base Version:</source>
28        <translation>Wersja podstawowa:</translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>Alt+S</source>
32        <translation>Alt+S</translation>
33    </message>
34    <message>
35        <source>Tasks</source>
36        <translation>Zadania</translation>
37    </message>
38    <message>
39        <source>Fetch &amp;System Source</source>
40        <translation>Pobierz źródła &amp;systemu</translation>
41    </message>
42    <message>
43        <source>CPU Type:</source>
44        <translation>Typ procesora:</translation>
45    </message>
46    <message>
47        <source>System Memory:</source>
48        <translation>Pamięć operacyjna:</translation>
49    </message>
50    <message>
51        <source>Misc</source>
52        <translation>RóŌne</translation>
53    </message>
54    <message>
55        <source>Boot Screen</source>
56        <translation>Ekran rozruchu</translation>
57    </message>
58    <message>
59        <source>S&amp;how splash image on boot</source>
60        <translation>&amp;PokaÅŒ obrazek powitalny podczas rozruchu</translation>
61    </message>
62    <message>
63        <source>Alt+H</source>
64        <translation>Alt+H</translation>
65    </message>
66    <message>
67        <source>&amp;Custom...</source>
68        <translation>&amp;Własny...</translation>
69    </message>
70    <message>
71        <source>Invalid Image</source>
72        <translation>Błędny obrazek</translation>
73    </message>
74    <message>
75        <source>The file supplied does not appear to be a valid PCX image.</source>
76        <translation>Podany plik nie wydaje się być poprawnym obrazem PCX.</translation>
77    </message>
78    <message>
79        <source>The splash screen image cannot be any larger than 1024x768, or any greater than 8-bit (256 colours) depth.</source>
80        <translation>Obrazek powitalny nie moÅŒe być większy niÅŒ 1024x768 pikseli a jego głębia kolorów większa niÅŒ 8 bitów (256 kolorów).</translation>
81    </message>
82    <message>
83        <source>Custom</source>
84        <translation>Własny</translation>
85    </message>
86    <message>
87        <source>You may also generate a diagnostic sheet, with information about your system. This sheet can be used by technicians for troubleshooting purposes.</source>
88        <translation>MoÅŒesz rownieÅŒ wygenerować plik diagnostyczny z informacją o twoim systemie.MoÅŒe on zostać uÅŒyty w celach diagnostycznych i wykrywaniu błędow.</translation>
89    </message>
90    <message>
91        <source>&amp;Save</source>
92        <translation>&amp; Zapisz</translation>
93    </message>
94    <message>
95        <source>Mirrors</source>
96        <translation>Serwery lustrzane</translation>
97    </message>
98    <message>
99        <source>Mirror Configuration</source>
100        <translation>Serwery lustrzane - konfiguracja</translation>
101    </message>
102    <message>
103        <source>Select Mirror from list</source>
104        <translation>Wybierz serwer lustrzany z listy</translation>
105    </message>
106    <message>
107        <source>Refresh Mirror Listing</source>
108        <translation>OdświeÅŒ listę serwerów lustrzanych</translation>
109    </message>
110    <message>
111        <source>Specify a custom Mirror</source>
112        <translation>Podaj własny serwer lustrzany</translation>
113    </message>
114    <message>
115        <source>System Packages</source>
116        <translation>Pakiety Systemowe</translation>
117    </message>
118    <message>
119        <source>Other Options</source>
120        <translation>Inne opcje</translation>
121    </message>
122    <message>
123        <source>Force IBUS keyboard input</source>
124        <translation>Wymuś uÅŒycie IBUS dla klawiatury</translation>
125    </message>
126    <message>
127        <source>Select Splash</source>
128        <translation>Wybierz Ekran powitalny</translation>
129    </message>
130    <message>
131        <source>Refresh Mirrors</source>
132        <translation>OdświeÅŒ serwery lustrzane</translation>
133    </message>
134    <message>
135        <source>doesn&apos;t exist!</source>
136        <translation>nie istnieje!</translation>
137    </message>
138    <message>
139        <source>Error fetching mirror list! Check your internet connection, or try again later.</source>
140        <translation>Błąd pobierania listy serwerów lustrzanych! Sprawdź połączenie z internetem, lub spróbuj ponownie później.</translation>
141    </message>
142    <message>
143        <source>Config Error</source>
144        <translation>Błąd konfiguracji</translation>
145    </message>
146    <message>
147        <source>Error: Your custom mirror needs to begin with ftp:// or http://</source>
148        <translation>Błąd: adres niestandardowego serwera lustrzanego musi rozpoczynać się od ftp:// lub http://</translation>
149    </message>
150    <message>
151        <source>The selected mirror above will be used for fetching system updates and new system packages. If you experience download failures, or slow performace, please try another mirror.</source>
152        <translation>Wybrany serwer lustrzany zostanie wykorzystany do pobierania aktualizacji i nowych pakietów systemowych. W przypadku wystąpienia błędów w trakcie pobrania lub niewystarczającej wydajności wybranego serwera, spróbuj uÅŒyć innego serwera lustrzanego.</translation>
153    </message>
154    <message>
155        <source>System Tasks</source>
156        <translation>Zadania systemowe</translation>
157    </message>
158    <message>
159        <source>Fetch P&amp;orts Tree</source>
160        <translation>Pobierz drzewo portów</translation>
161    </message>
162    <message>
163        <source>Use auto-detected mirrors</source>
164        <translation>UÅŒyj automatyczne wykrytych serwerów lustrzanych</translation>
165    </message>
166</context>
167<context>
168    <name>PortsnapProgress</name>
169    <message>
170        <source>Portsnap Progress</source>
171        <translation>Postęp portsnap</translation>
172    </message>
173    <message>
174        <source>&amp;Cancel</source>
175        <translation>&amp;Anuluj</translation>
176    </message>
177    <message>
178        <source>Alt+C</source>
179        <translation>Alt+C</translation>
180    </message>
181    <message>
182        <source>Task Progress...</source>
183        <translation>Postęp zadań...</translation>
184    </message>
185    <message>
186        <source>Update Failed!</source>
187        <translation>Aktualizacja nie powiodła się!</translation>
188    </message>
189    <message>
190        <source>Unable to connect to server. Possible causes:
191- Your network is down
192- Target server is unresponsive.</source>
193        <translation>Nie udało się połączyć z serwerem. MoÅŒliwe powody:
194- Twoja sieć nie działa
195- Serwer nie odpowiada.</translation>
196    </message>
197    <message>
198        <source>Fetching Ports, this may take a while...</source>
199        <translation>Pobieranie portow, moÅŒe to zając jakiś czas....</translation>
200    </message>
201    <message>
202        <source>Downloading FreeBSD sources...</source>
203        <translation>Pobieranie źródeł FreeBSD...</translation>
204    </message>
205</context>
206<context>
207    <name>updaterStatus</name>
208    <message>
209        <source>Installing Updates</source>
210        <translation>Instalowanie aktualizacji</translation>
211    </message>
212    <message>
213        <source>The system is currently installing the following updates:</source>
214        <translation>System instaluje właśnie następujące aktualizacje:</translation>
215    </message>
216    <message>
217        <source>Update</source>
218        <translation>Aktualizuj</translation>
219    </message>
220    <message>
221        <source>Size</source>
222        <translation>Rozmiar</translation>
223    </message>
224    <message>
225        <source>Status</source>
226        <translation>Status</translation>
227    </message>
228    <message>
229        <source>ID</source>
230        <translation>ID</translation>
231    </message>
232    <message>
233        <source>Update Progress</source>
234        <translation>Postęp Aktualizacji</translation>
235    </message>
236    <message>
237        <source> of </source>
238        <translation> z </translation>
239    </message>
240</context>
241</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.