source: src-qt4/pc-sysmanager/i18n/PBSystem_vi.ts @ 549e831

enter/10releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2releng/10.2
Last change on this file since 549e831 was 549e831, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 18 months ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 4.9 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>CMDDialog</name>
6    <message>
7        <source>CMD Output</source>
8        <translation>CMD Output</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>Getting PC-BSD Ports Tree</source>
12        <translation>Bắt cổng PC-BSD cây</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>Getting PC-BSD Sources</source>
16        <translation>Bắt nguồn PC-BSD</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>Process Running</source>
20        <translation>quá trình chạy</translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>Please stop the current process before closing this window.</source>
24        <translation>Hãy dừng quá trình hiện tại trước khi đóng cá»­a sổ này.</translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>&amp;Stop</source>
28        <translation type="unfinished"></translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>&amp;Close</source>
32        <translation type="unfinished"></translation>
33    </message>
34</context>
35<context>
36    <name>PBSystemTab</name>
37    <message>
38        <source>PC-BSD System Configuration</source>
39        <translation>Cầu hình hệ thống PC-BSD</translation>
40    </message>
41    <message>
42        <source>General</source>
43        <translation>Chung</translation>
44    </message>
45    <message>
46        <source>Alt+S</source>
47        <translation>Alt+B</translation>
48    </message>
49    <message>
50        <source>Tasks</source>
51        <translation>Các tác vu</translation>
52    </message>
53    <message>
54        <source>CPU Type:</source>
55        <translation>CPU Type:</translation>
56    </message>
57    <message>
58        <source>System Memory:</source>
59        <translation>Bộ nhớ hệ thống:</translation>
60    </message>
61    <message>
62        <source>Misc</source>
63        <translation>nhiều</translation>
64    </message>
65    <message>
66        <source>You may also generate a diagnostic sheet, with information about your system. This sheet can be used by technicians for troubleshooting purposes.</source>
67        <translation>Bạn cÅ©ng có thể tạo ra tờ chẩn đoán, thÃŽng tin về hệ thống của bạn. Tờ này có thể được sá»­ dụng bởi các kỹ thuật cho mục đích xá»­ lÃœ sá»± cố.</translation>
68    </message>
69    <message>
70        <source>Other Options</source>
71        <translation>Tùy chọn khác</translation>
72    </message>
73    <message>
74        <source>Force IBUS keyboard input</source>
75        <translation>Lá»±c lượng IBUS đầu vào bàn phím</translation>
76    </message>
77    <message>
78        <source>System Tasks</source>
79        <translation>hệ thống nhiệm vụ</translation>
80    </message>
81    <message>
82        <source>PC-BSD Versions</source>
83        <translation>PC-BSD Phiên bản</translation>
84    </message>
85    <message>
86        <source>Base:</source>
87        <translation>căn cứ:</translation>
88    </message>
89    <message>
90        <source>Backend Utilities:</source>
91        <translation>Backend tiện ích:</translation>
92    </message>
93    <message>
94        <source>Graphical Utilities:</source>
95        <translation>Đồ họa tiện ích:</translation>
96    </message>
97    <message>
98        <source>System Information</source>
99        <translation>hệ thống thÃŽng tin</translation>
100    </message>
101    <message>
102        <source>FreeBSD Version:</source>
103        <translation>FreeBSD Version:</translation>
104    </message>
105    <message>
106        <source>Fetch PC-BSD &amp;System Source</source>
107        <translation>Lấy PC-BSD &amp;Hệ thống nguồn</translation>
108    </message>
109    <message>
110        <source>Fetch PC-BSD P&amp;orts Tree</source>
111        <translation>Lấy PC-BSD P&amp;Orts cây</translation>
112    </message>
113    <message>
114        <source>Error</source>
115        <translation>lÃŽi</translation>
116    </message>
117    <message>
118        <source>Error Generating Diagnostic File</source>
119        <translation>Tạo tập tin lỗi chẩn đoán</translation>
120    </message>
121    <message>
122        <source>Success</source>
123        <translation>thành cÃŽng</translation>
124    </message>
125    <message>
126        <source>Diagnostic File Created: %1</source>
127        <translation>Chẩn đoán tập tin tạo: %1</translation>
128    </message>
129    <message>
130        <source>Process Already Running</source>
131        <translation>Đa la quá trình chạy</translation>
132    </message>
133    <message>
134        <source>You already have a process running. Please wait for that one to finish first.</source>
135        <translation>Bạn đã sẵn sàng một quá trình chạy. Xin vui lòng chờ một đó để hoàn thành đầu tiên.  </translation>
136    </message>
137    <message>
138        <source>&amp;Generate</source>
139        <translation type="unfinished"></translation>
140    </message>
141    <message>
142        <source>&amp;Apply</source>
143        <translation type="unfinished"></translation>
144    </message>
145</context>
146</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.