source: src-qt4/pc-systemupdatertray/i18n/SystemUpdaterTray_pa.ts

Last change on this file was 53521bb, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 3 months ago

Auto-Commit of pc-systemupdatertray data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 4.0 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>TrayUI</name>
6    <message>
7        <source>Start the Update Manager</source>
8        <translation type="unfinished">àš…à©±àšªàš¡à©‡àšŸ àš®à©ˆàššà©‡àšœàš° àšžàšŒà©àš°à©‚</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>Start the AppCafe</source>
12        <translation type="unfinished">
13            </translation>
14    </message>
15    <message>
16        <source>Start the Warden</source>
17        <translation type="unfinished">
18            </translation>
19    </message>
20    <message>
21        <source>Check For Updates</source>
22        <translation type="unfinished">
23            </translation>
24    </message>
25    <message>
26        <source>Run At Startup</source>
27        <translation type="unfinished">
28            </translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>Display Notifications</source>
32        <translation type="unfinished">
33            </translation>
34    </message>
35    <message>
36        <source>Quit</source>
37        <translation type="unfinished">
38            </translation>
39    </message>
40    <message>
41        <source>System Reboot Required</source>
42        <translation type="unfinished">
43            </translation>
44    </message>
45    <message>
46        <source>System Updates Available</source>
47        <translation type="unfinished">
48            </translation>
49    </message>
50    <message>
51        <source>Package Updates Available</source>
52        <translation type="unfinished">
53            </translation>
54    </message>
55    <message>
56        <source>Jail Updates Available</source>
57        <translation type="unfinished">
58            </translation>
59    </message>
60    <message>
61        <source>PC-BSD System Message</source>
62        <translation type="unfinished">
63            </translation>
64    </message>
65    <message>
66        <source>PC-BSD Update Manager</source>
67        <translation type="unfinished">PC-BSD àš…à©±àšªàš¡à©‡àšŸ àš®à©ˆàššà©‡àšœàš°</translation>
68    </message>
69    <message>
70        <source>Error checking for updates</source>
71        <translation type="unfinished">
72            </translation>
73    </message>
74    <message>
75        <source>Please make sure you have a working internet connection</source>
76        <translation type="unfinished">
77            </translation>
78    </message>
79    <message>
80        <source>Your system is fully updated</source>
81        <translation type="unfinished">
82            </translation>
83    </message>
84    <message>
85        <source>Checking for system updates...</source>
86        <translation type="unfinished">
87            </translation>
88    </message>
89    <message>
90        <source>System Updating...</source>
91        <translation type="unfinished">
92            </translation>
93    </message>
94    <message>
95        <source>Checking for package updates...</source>
96        <translation type="unfinished">
97            </translation>
98    </message>
99    <message>
100        <source>Packages Updating...</source>
101        <translation type="unfinished">
102            </translation>
103    </message>
104    <message>
105        <source>Checking for jail updates...</source>
106        <translation type="unfinished">
107            </translation>
108    </message>
109    <message>
110        <source>Jails Updating...</source>
111        <translation type="unfinished">
112            </translation>
113    </message>
114    <message>
115        <source>Automatic updates check</source>
116        <translation type="unfinished">
117            </translation>
118    </message>
119    <message>
120        <source>Disable</source>
121        <translation type="unfinished">
122            </translation>
123    </message>
124    <message>
125        <source>Every hour</source>
126        <translation type="unfinished">
127            </translation>
128    </message>
129    <message>
130        <source>Every 6 hours</source>
131        <translation type="unfinished">
132            </translation>
133    </message>
134    <message>
135        <source>Every day</source>
136        <translation type="unfinished">
137            </translation>
138    </message>
139</context>
140</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.