source: src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_pl.ts @ 158459d

9.2-releaseenter/10releng/10.0releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2releng/10.2stable/10
Last change on this file since 158459d was 158459d, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 23 months ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 6.2 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>mainWin</name>
6    <message>
7        <source>Update Manager</source>
8        <translation>MenadÅŒer aktualizacji</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>Preparing to check for updates... Please Wait...</source>
12        <translation>Przygotowanie do sprawdzania dostępności aktualizacji ... Proszę czekać ...</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>Available Updates</source>
16        <translation>Dostępne aktualizacje</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>Select / Deselect All</source>
20        <translation>Zaznacz / Odznacz Wszystkie</translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>Update Conflict</source>
24        <translation>Konflikt aktualizacji</translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>More than one stand-alone update has been selected! Please unselect all other updates and try again.</source>
28        <translation>Więcej niÅŒ jedna samodzielna aktualizacja została wybrana! Proszę odznaczyć wszystkie inne aktualizacje i spróbować ponownie.</translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>Update Failed!</source>
32        <translation>Aktualizacja nie powiodła się!</translation>
33    </message>
34    <message>
35        <source>Failed to install:</source>
36        <translation>Nie moÅŒna zainstalować:</translation>
37    </message>
38    <message>
39        <source>Update Ready</source>
40        <translation>Gotowość aktualizacji</translation>
41    </message>
42    <message>
43        <source>Please reboot to start the update to PC-BSD version &quot;</source>
44        <translation>Uruchom ponownie, aby rozpocząć aktualizację do wersji PC-BSD &quot;</translation>
45    </message>
46    <message>
47        <source>This process may take a while, please do NOT interrupt the process.</source>
48        <translation>Ten proces moÅŒe trochę potrwać, prosimy go nie przerywać.</translation>
49    </message>
50    <message>
51        <source>Updating:</source>
52        <translation>Aktualizowanie:</translation>
53    </message>
54    <message>
55        <source>Checking for updates... Please Wait...</source>
56        <translation>Sprawdzanie aktualizacji ... Proszę czekać ...</translation>
57    </message>
58    <message>
59        <source>Your system is fully updated!</source>
60        <translation>System jest w pełni zaktualizowany!</translation>
61    </message>
62    <message>
63        <source>PC-BSD Version:</source>
64        <translation>Wersja PC-BSD:</translation>
65    </message>
66    <message>
67        <source>This update must be installed by itself.</source>
68        <translation>Ta aktualizacja musi być zainstalowana przez samą siebie.</translation>
69    </message>
70    <message>
71        <source>Creating a backup of your data first is recommended.</source>
72        <translation>Tworzenie kopii zapasowej wszystkich danych jest zalecane.</translation>
73    </message>
74    <message>
75        <source>This is a patch for your version of PC-BSD</source>
76        <translation>Jest to patch do twojej wersji PC-BSD</translation>
77    </message>
78    <message>
79        <source>Patch Size:</source>
80        <translation>Patch - rozmiar:</translation>
81    </message>
82    <message>
83        <source>System Package Updates</source>
84        <translation>Aktualizacje Pakietów systemowych</translation>
85    </message>
86    <message>
87        <source>The following package updates are available:</source>
88        <translation>Następujące aktualizacje pakietu są dostępne:</translation>
89    </message>
90    <message>
91        <source>Updates for Jail:</source>
92        <translation>Aktualizacje dla Celi:</translation>
93    </message>
94    <message>
95        <source>Starting Update: %1 (%2 of %3)</source>
96        <translation>Rozpoczynanie aktualizacji: %1 (%2 z %3)</translation>
97    </message>
98    <message>
99        <source>Downloading: %1 (Update %2 of %3)</source>
100        <translation>Pobieranie: %1 (Aktualizacja %2 z %3)</translation>
101    </message>
102    <message>
103        <source>Updating: %1 (%2 of %3)</source>
104        <translation>Aktualizowanie: %1 (%2 z %3)</translation>
105    </message>
106    <message>
107        <source>System Upgrade: %1 (%2)</source>
108        <translation>Aktualizacja systemu: %1 (%2)</translation>
109    </message>
110    <message>
111        <source>Patch: %1 (%2)</source>
112        <translation>Łata: %1 (%2)</translation>
113    </message>
114    <message>
115        <source>A system upgrade is waiting to be installed. Please reboot to begin!</source>
116        <translation>Aktualizacja systemowa oczekuje na instalację. Proszę restartować system aby rozpocząć!</translation>
117    </message>
118    <message>
119        <source>An unknown error occured!</source>
120        <translation>Wystąpił nieznany błąd!</translation>
121    </message>
122    <message>
123        <source>Re&amp;scan for Updates</source>
124        <translation>Ponownie szukaj aktualizacji</translation>
125    </message>
126    <message>
127        <source>&amp;Install selected updates</source>
128        <translation>Zainstaluj wybrane aktualizacje</translation>
129    </message>
130    <message>
131        <source>&amp;Close</source>
132        <translation>&amp;Zamknij</translation>
133    </message>
134    <message>
135        <source>System updates available!</source>
136        <translation>Dostępne aktualizacje systemowe!</translation>
137    </message>
138    <message>
139        <source>Update Details</source>
140        <translation>Szczegóły aktualizacji</translation>
141    </message>
142    <message>
143        <source>Base System Updates</source>
144        <translation>Aktualizacja systemu operacyjnego</translation>
145    </message>
146    <message>
147        <source>The following files will be updated:</source>
148        <translation>Następujące pliki będą aktualizowane:</translation>
149    </message>
150    <message>
151        <source>Update Details:</source>
152        <translation>Szczegóły aktualizacji:</translation>
153    </message>
154    <message>
155        <source>Could not run freebsd-update, another process is already running!</source>
156        <translation>Nie moÅŒna uruchomić freebsd-update,inny proces juÅŒ działa!</translation>
157    </message>
158    <message>
159        <source>Reboot required for update to finish!</source>
160        <translation>Restart jest wymagany do ukończenia aktualizacji!</translation>
161    </message>
162</context>
163</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.