source: src-qt4/pc-usermanager/i18n/pcbsdusermanager_sk.ts @ 549e831

enter/10releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2releng/10.2stable/10
Last change on this file since 549e831 was 549e831, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 18 months ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 22.9 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>AddDlgCode</name>
6    <message>
7        <source>New Group</source>
8        <translation>Nová Skupina</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>Good Input</source>
12        <translation>DobrÃœ Vstup</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>This field can only accept letters and numbers</source>
16        <translation>Toto pole smie obsahovaÅ¥ iba písmená a čísla</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>This username is already in use, please choose another.</source>
20        <translation>Toto meno pouşívateÄŸa je uÅŸ pouşívané, prosím zvoÄŸte iné.</translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>Passwords match</source>
24        <translation>Heslá sú identické</translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>Passwords do not match</source>
28        <translation>Heslá nie sú identické</translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>Invalid input</source>
32        <translation>NeplatnÃœ vstup</translation>
33    </message>
34    <message>
35        <source>This field may not contain ! @ or :</source>
36        <translation>Toto pole nesmie obsahovaÅ¥ ! @ alebo :</translation>
37    </message>
38    <message>
39        <source>Directory will be used</source>
40        <translation>Tento adresár bude pouÅŸitÃœ</translation>
41    </message>
42    <message>
43        <source>Invalid Path!</source>
44        <translation>Neplatná cesta!</translation>
45    </message>
46    <message>
47        <source>Directory does not exist, but will be made</source>
48        <translation>Tento adresár neexistuje, ale bude vytvorenÃœ</translation>
49    </message>
50    <message>
51        <source>Requested path is a file (not a directory!)</source>
52        <translation>PoÅŸadovaná cesta je súbor (a nie adresár!)</translation>
53    </message>
54    <message>
55        <source>
56- The &apos;Username&apos; field has not been filled in.</source>
57        <translation>
58- Pole &apos;Meno pouşívateğa&apos; nie je vyplnené.</translation>
59    </message>
60    <message>
61        <source>
62- The &apos;Username&apos; field may only contain letters and numbers (not spaces).</source>
63        <translation>
64- Pole &apos;Meno pouşívateğa&apos; smie obsahovať iba písmená a čísla (nie medzery).</translation>
65    </message>
66    <message>
67        <source>
68- The username you have chosen is already in use, please choose another.</source>
69        <translation>
70- Meno pouşívateğa sa uş pouşíva, prosím vyberte iné.</translation>
71    </message>
72    <message>
73        <source>
74- The &apos;Full Name&apos; field has not been filled in.</source>
75        <translation>
76- Pole &apos;Celé meno&apos; nie je vyplnené.</translation>
77    </message>
78    <message>
79        <source>
80- The &apos;Full Name&apos; field may not contain ! @ or :</source>
81        <translation>
82- Pole &apos;Plné Meno&apos; nesmie obsahovať ! @ alebo :</translation>
83    </message>
84    <message>
85        <source>
86- Both password fields must be filled in.</source>
87        <translation>
88- Obe polia s heslom musia byť vyplnené.</translation>
89    </message>
90    <message>
91        <source>
92- Passwords don&apos;t match, please try again.</source>
93        <translation>
94- Heslá sa nezhodujú, prosím skúste znova.</translation>
95    </message>
96    <message>
97        <source>
98- Invalid password</source>
99        <translation>
100- Neplatné heslo</translation>
101    </message>
102    <message>
103        <source>Error!</source>
104        <translation>Chyba!</translation>
105    </message>
106    <message>
107        <source>Warning!</source>
108        <translation>Varovanie!</translation>
109    </message>
110    <message>
111        <source>The field is empty</source>
112        <translation>Táto poloÅŸka je prázdna</translation>
113    </message>
114    <message>
115        <source>Placing home directory outside &apos;/home/&apos; can cause compatibility problems with some programs. NOT RECOMMENDED</source>
116        <translation>Umiestenie domovského adresára v adresári &apos;/home/&apos; mÃŽÅŸe spÃŽsobiÅ¥ problémy s kompatibilitou niektorÃœch programov. NEDOPORUČUJE SA</translation>
117    </message>
118    <message>
119        <source>- The &apos;Home Directory&apos; field has not been filled in.</source>
120        <translation>- Pole &apos;DomovskÃœ adresár&apos; nebolo vyplnené.</translation>
121    </message>
122    <message>
123        <source>- The value entered as &apos;Home Directory&apos; is not a valid path.</source>
124        <translation>- Hodnota vyplnená do poÄŸa &apos;DomovskÃœ adresár&apos; nie je platná cesta.</translation>
125    </message>
126    <message>
127        <source>- Placing home directory outside &apos;/home/&apos; can cause compatibility problems with some programs and is NOT RECOMMENDED.</source>
128        <translation>- Umiestenie domovského adresára mimo adresár &apos;/home/&apos; mÃŽÅŸe spÃŽsobiÅ¥ problémy s kompatibilitou niektorÃœch programov NEDOPORUČUJE SA.</translation>
129    </message>
130    <message>
131        <source>- A file was selected as &apos;Home Directory&apos;, this value must be a directory.</source>
132        <translation>- ako &apos;DomovskÃœ adresár&apos; bol zvolenÃœ súbor, táto hodnota musí odkazovaÅ¥ na adresár.</translation>
133    </message>
134    <message>
135        <source>The following errors occurred while trying to add a new user:
136</source>
137        <translation type="unfinished">
138            </translation>
139    </message>
140    <message>
141        <source>The following non-critical errors occurred while trying to add a new user, do you wish to continue?
142</source>
143        <translation type="unfinished">
144            </translation>
145    </message>
146</context>
147<context>
148    <name>AddUserUI</name>
149    <message>
150        <source>Add User</source>
151        <translation>Pridaj PouşívateÄŸa</translation>
152    </message>
153    <message>
154        <source>The field is empty</source>
155        <translation>Pole je prázdne</translation>
156    </message>
157    <message>
158        <source>Home Directory:</source>
159        <translation>DomovskÃœ Adresár:</translation>
160    </message>
161    <message>
162        <source>Shell:</source>
163        <translation>Shell:</translation>
164    </message>
165    <message>
166        <source>Full Name:</source>
167        <translation>Plné Meno:</translation>
168    </message>
169    <message>
170        <source>New &amp;Group</source>
171        <translation>Nová &amp;Skupina</translation>
172    </message>
173    <message>
174        <source>Alt+G</source>
175        <translation>Alt+G</translation>
176    </message>
177    <message>
178        <source>Username:</source>
179        <translation>Meno pouşívateÄŸa:</translation>
180    </message>
181    <message>
182        <source>Confirm Password:</source>
183        <translation>Potvrďte Heslo:</translation>
184    </message>
185    <message>
186        <source>Primary Group:</source>
187        <translation>Primárna Skupina:</translation>
188    </message>
189    <message>
190        <source>Password:</source>
191        <translation>Heslo:</translation>
192    </message>
193    <message>
194        <source>Alt+O</source>
195        <translation>Alt+O</translation>
196    </message>
197    <message>
198        <source>&amp;Cancel</source>
199        <translation>&amp;ZruÅ¡</translation>
200    </message>
201    <message>
202        <source>Alt+C</source>
203        <translation>Alt+Z</translation>
204    </message>
205    <message>
206        <source>Encrypt Files:</source>
207        <translation type="unfinished">
208            </translation>
209    </message>
210    <message>
211        <source>&amp;Save</source>
212        <translation type="unfinished"></translation>
213    </message>
214</context>
215<context>
216    <name>ChangePassCode</name>
217    <message>
218        <source>Change Password for &apos;</source>
219        <translation>Zmeň heslo pre &apos;</translation>
220    </message>
221    <message>
222        <source>&apos;</source>
223        <translation>&apos;</translation>
224    </message>
225    <message>
226        <source>You must specify a password</source>
227        <translation>Musíte zadaÅ¥ heslo</translation>
228    </message>
229    <message>
230        <source>The passwords didn&apos;t match. Both boxes most contain the same value.</source>
231        <translation>Heslá sa hezhodujú. Obe polia musia obsahovaÅ¥ rovnakú hodnotu.</translation>
232    </message>
233    <message>
234        <source>Invalid password, please choose another.</source>
235        <translation>Neplatné heslo, prosím zvoÄŸte iné.</translation>
236    </message>
237    <message>
238        <source>Passwords match</source>
239        <translation>Heslá sa zhodujú</translation>
240    </message>
241    <message>
242        <source>Passwords do not match</source>
243        <translation>Heslá sa nezhodujú</translation>
244    </message>
245    <message>
246        <source>Invalid input</source>
247        <translation>NeplatnÃœ vstup</translation>
248    </message>
249</context>
250<context>
251    <name>ChangePassDialog</name>
252    <message>
253        <source>Change Password</source>
254        <translation>ZmeniÅ¥ Heslo</translation>
255    </message>
256    <message>
257        <source>Password:</source>
258        <translation>Heslo:</translation>
259    </message>
260    <message>
261        <source>Confirm Password:</source>
262        <translation>Potvrďte Heslo:</translation>
263    </message>
264    <message>
265        <source>O&amp;k</source>
266        <translation>O&amp;k</translation>
267    </message>
268    <message>
269        <source>Alt+K</source>
270        <translation>Alt+K</translation>
271    </message>
272    <message>
273        <source>&amp;Cancel</source>
274        <translation>&amp;ZruÅ¡</translation>
275    </message>
276    <message>
277        <source>Alt+C</source>
278        <translation>Alt+Z</translation>
279    </message>
280</context>
281<context>
282    <name>MainDlg</name>
283    <message>
284        <source>PC-BSD User Manager</source>
285        <translation>PC-BSD Správca PouşívateÄŸov</translation>
286    </message>
287    <message>
288        <source>&amp;Users</source>
289        <translation>&amp;Pouşívatelia</translation>
290    </message>
291    <message>
292        <source>&amp;Add</source>
293        <translation>&amp;Pridaj</translation>
294    </message>
295    <message>
296        <source>Alt+A</source>
297        <translation>Alt+P</translation>
298    </message>
299    <message>
300        <source>&amp;Remove</source>
301        <translation>&amp;Odstráň</translation>
302    </message>
303    <message>
304        <source>Alt+R</source>
305        <translation>Alt+O</translation>
306    </message>
307    <message>
308        <source>Home Directory:</source>
309        <translation>DomovskÃœ Adresár:</translation>
310    </message>
311    <message>
312        <source>Primary Group:</source>
313        <translation>Primárna Skupina:</translation>
314    </message>
315    <message>
316        <source>Shell:</source>
317        <translation>Shell:</translation>
318    </message>
319    <message>
320        <source>User ID:</source>
321        <translation>ID PouşívateÄŸa:</translation>
322    </message>
323    <message>
324        <source>Full Name:</source>
325        <translation>Plné Meno:</translation>
326    </message>
327    <message>
328        <source>Alt+G</source>
329        <translation>Alt+N</translation>
330    </message>
331    <message>
332        <source>&amp;Groups</source>
333        <translation>&amp;Skupiny</translation>
334    </message>
335    <message>
336        <source>A&amp;dd</source>
337        <translation>Pri&amp;daj</translation>
338    </message>
339    <message>
340        <source>Alt+D</source>
341        <translation>Alt+D</translation>
342    </message>
343    <message>
344        <source>Available:  </source>
345        <translation>K dispozícii:  </translation>
346    </message>
347    <message>
348        <source>Members:</source>
349        <translation>Členovia:</translation>
350    </message>
351    <message>
352        <source>PC-BSD User Manager - Advanced Mode</source>
353        <translation>PC-BSD Správa PouşívateÄŸov - PokročilÃœ Mód</translation>
354    </message>
355    <message>
356        <source>Alt+V</source>
357        <translation>Alt+P</translation>
358    </message>
359    <message>
360        <source>&amp;Change Password...</source>
361        <translation type="unfinished"></translation>
362    </message>
363    <message>
364        <source>&amp;Simple View</source>
365        <translation type="unfinished"></translation>
366    </message>
367</context>
368<context>
369    <name>PCBSDUserManager</name>
370    <message>
371        <source>PC-BSD User Manager</source>
372        <translation>PC-BSD Správca uşívateÄŸov</translation>
373    </message>
374    <message>
375        <source>Apply pending changes?</source>
376        <translation type="unfinished">
377            </translation>
378    </message>
379    <message>
380        <source>There are pending changes which have not been applied. Would you like to apply them before quitting?</source>
381        <translation type="unfinished">
382            </translation>
383    </message>
384    <message>
385        <source>Editing Users for Jail:</source>
386        <translation type="unfinished">
387            </translation>
388    </message>
389    <message>
390        <source>&amp;Apply</source>
391        <translation type="unfinished"></translation>
392    </message>
393    <message>
394        <source>&amp;Close</source>
395        <translation type="unfinished"></translation>
396    </message>
397</context>
398<context>
399    <name>SimpleAddCode</name>
400    <message>
401        <source>Good Input</source>
402        <translation>Správny vstup</translation>
403    </message>
404    <message>
405        <source>This field can only accept letters and numbers</source>
406        <translation>Toto pole smie obsahovaÅ¥ iba čísla a písmená</translation>
407    </message>
408    <message>
409        <source>This username is already in use, please choose another.</source>
410        <translation>Toto meno pouşívateÄŸa je uÅŸ pouÅŸité, prosím pouÅŸite iné.</translation>
411    </message>
412    <message>
413        <source>Passwords match</source>
414        <translation>Heslá sa zhodujú</translation>
415    </message>
416    <message>
417        <source>Passwords do not match</source>
418        <translation>Heslá sa nezhodujú</translation>
419    </message>
420    <message>
421        <source>Invalid input</source>
422        <translation>Nesprávny vstup</translation>
423    </message>
424    <message>
425        <source>This field may not contain ! @ or :</source>
426        <translation>Toto pole nesmie obsahovaÅ¥ ! @ alebo :</translation>
427    </message>
428    <message>
429        <source>
430- The &apos;Username&apos; field has not been filled in.</source>
431        <translation>
432- Pole &apos;Meno pouşívateğa&apos; nebolo vyplnené.</translation>
433    </message>
434    <message>
435        <source>
436- The &apos;Username&apos; field may only contain letters and numbers (not spaces).</source>
437        <translation>
438- Pole &apos;Meno Pouşívateğa&apos; smie obsahovať iba písmená a čísla (nie medzery).</translation>
439    </message>
440    <message>
441        <source>
442- The username you have chosen is already in use, please choose another.</source>
443        <translation>
444- Meno pouşívateğa sa uş pouşíva, prosím zvoğte iné.</translation>
445    </message>
446    <message>
447        <source>
448- The &apos;Full Name&apos; field has not been filled in.</source>
449        <translation>
450- Pole &apos;Celé meno&apos; nie je vyplnené.</translation>
451    </message>
452    <message>
453        <source>
454- The &apos;Full Name&apos; field may not contain ! @ or :</source>
455        <translation>
456- Pole &apos;Plné Meno&apos; nesmie obsahovať ! @ alebo :</translation>
457    </message>
458    <message>
459        <source>
460- Both password fields must be filled in.</source>
461        <translation>
462- Obe polia s heslom musia byť vyplnené.</translation>
463    </message>
464    <message>
465        <source>
466- Passwords don&apos;t match, please try again.</source>
467        <translation>
468- Heslá sa nezhodujú, prosím skúste znova.</translation>
469    </message>
470    <message>
471        <source>
472- Invalid password</source>
473        <translation>
474- Neplatné heslo</translation>
475    </message>
476    <message>
477        <source>Error!</source>
478        <translation>Chyba!</translation>
479    </message>
480    <message>
481        <source>Warning!</source>
482        <translation>Varovanie!</translation>
483    </message>
484    <message>
485        <source>The field is empty</source>
486        <translation>Táto poloÅŸka je prázdna</translation>
487    </message>
488    <message>
489        <source>The following errors occurred while trying to add a new user:
490</source>
491        <translation type="unfinished">
492            </translation>
493    </message>
494    <message>
495        <source>The following non-critical errors occurred while trying to add a new user, do you wish to continue?
496</source>
497        <translation type="unfinished">
498            </translation>
499    </message>
500</context>
501<context>
502    <name>SimpleAddDlg</name>
503    <message>
504        <source>Add User</source>
505        <translation>Pridaj PouşívateÄŸa</translation>
506    </message>
507    <message>
508        <source>Alt+K</source>
509        <translation>Alt+K</translation>
510    </message>
511    <message>
512        <source>Alt+N</source>
513        <translation>Alt+Z</translation>
514    </message>
515    <message>
516        <source>Confirm Password:</source>
517        <translation>Potvrďre Heslo:</translation>
518    </message>
519    <message>
520        <source>Password:</source>
521        <translation>Heslo:</translation>
522    </message>
523    <message>
524        <source>Full Name:</source>
525        <translation>Plné Meno:</translation>
526    </message>
527    <message>
528        <source>Username:</source>
529        <translation>Meno PouşívateÄŸa:</translation>
530    </message>
531    <message>
532        <source>The field is empty</source>
533        <translation>Táto poloÅŸka je prázdna</translation>
534    </message>
535    <message>
536        <source>Encrypt Files:</source>
537        <translation type="unfinished">
538            </translation>
539    </message>
540    <message>
541        <source>&amp;Save</source>
542        <translation type="unfinished"></translation>
543    </message>
544    <message>
545        <source>&amp;Cancel</source>
546        <translation type="unfinished">&amp;ZruÅ¡</translation>
547    </message>
548</context>
549<context>
550    <name>SimpleDlg</name>
551    <message>
552        <source>PC-BSD User Manager</source>
553        <translation>PC-BSD Správca PouşívateÄŸov</translation>
554    </message>
555    <message>
556        <source>&amp;Add</source>
557        <translation>&amp;Pridaj</translation>
558    </message>
559    <message>
560        <source>Alt+A</source>
561        <translation>Alt+P</translation>
562    </message>
563    <message>
564        <source>&amp;Remove</source>
565        <translation>&amp;Odstráň</translation>
566    </message>
567    <message>
568        <source>Alt+R</source>
569        <translation>Alt+O</translation>
570    </message>
571    <message>
572        <source>&amp;Change Admin Password...</source>
573        <translation>&amp;Zmeň heslo administrátora...</translation>
574    </message>
575    <message>
576        <source>Alt+C</source>
577        <translation>Alt+H</translation>
578    </message>
579    <message>
580        <source>A&amp;dvanced View</source>
581        <translation>Pokročilé &amp;MoÅŸnosti</translation>
582    </message>
583    <message>
584        <source>Alt+D</source>
585        <translation>Alt+M</translation>
586    </message>
587    <message>
588        <source>Can administrate s&amp;ystem</source>
589        <translation>MÃŽÅŸe vykonávaÅ¥ administráciu s&amp;ystému</translation>
590    </message>
591    <message>
592        <source>Alt+Y</source>
593        <translation>Alt+Y</translation>
594    </message>
595    <message>
596        <source>C&amp;hange Password...</source>
597        <translation>Zmeň &amp;Heslo...</translation>
598    </message>
599    <message>
600        <source>Alt+H</source>
601        <translation>Alt+H</translation>
602    </message>
603    <message>
604        <source>Full Name:</source>
605        <translation>Plné Meno:</translation>
606    </message>
607</context>
608<context>
609    <name>SimpleDlgCode</name>
610    <message>
611        <source>Good Input</source>
612        <translation>Správny vstup</translation>
613    </message>
614    <message>
615        <source>This field may not contain ! @ or :</source>
616        <translation>Toto pole nesmie obsahovaÅ¥ ! @ alebo :</translation>
617    </message>
618    <message>
619        <source>The field is empty</source>
620        <translation>Táto poloÅŸka je prázdna</translation>
621    </message>
622    <message>
623        <source>Delete Home Directory?</source>
624        <translation type="unfinished">
625            </translation>
626    </message>
627    <message>
628        <source>Delete the home directory for </source>
629        <translation type="unfinished">
630            </translation>
631    </message>
632</context>
633<context>
634    <name>mainDlgCode</name>
635    <message>
636        <source>The field is empty</source>
637        <translation>Toto pole je prázdne</translation>
638    </message>
639    <message>
640        <source>New User</source>
641        <translation>NovÃœ pouÅŸivateÄŸ</translation>
642    </message>
643    <message>
644        <source>You must specify a name for your group</source>
645        <translation>Musíte uviesÅ¥ meno pre vaÅ¡u skupinu</translation>
646    </message>
647    <message>
648        <source>Error adding group...</source>
649        <translation>Chyba pri pridávaní skupiny...</translation>
650    </message>
651    <message>
652        <source>Invalid group name specified. Group names may contain only letters and number. Spaces are NOT permitted</source>
653        <translation>Zadali ste neplatné meno skupiny. Meno skupiny mÃŽÅŸe obsahovaÅ¥ iba písmená a čísla. Medzery NIE SÚ povolené</translation>
654    </message>
655    <message>
656        <source>The group &apos;</source>
657        <translation>Skupina &apos;</translation>
658    </message>
659    <message>
660        <source>&apos; already exists, please choose a different name</source>
661        <translation>&apos; uÅŸ existuje, prosím zvoÄŸte iné meno</translation>
662    </message>
663    <message>
664        <source>New Group</source>
665        <translation>Nová skupina</translation>
666    </message>
667    <message>
668        <source>Please enter a name for your new group</source>
669        <translation>Prosím vloÅŸre meno pre vaÅ¡us skupinu</translation>
670    </message>
671    <message>
672        <source>Directory will be used</source>
673        <translation>Adresár bude pouÅŸitÃœ</translation>
674    </message>
675    <message>
676        <source>Invalid Path!</source>
677        <translation>Neplatná cesta!</translation>
678    </message>
679    <message>
680        <source>Directory does not exist, but will be made</source>
681        <translation>Tento adresár neexistuje, ale bude vytvorenÃœ</translation>
682    </message>
683    <message>
684        <source>Requested path is a file (not a directory!)</source>
685        <translation>PoÅŸadovaná cesta je súbor (a nie adresár!)</translation>
686    </message>
687    <message>
688        <source>Good Input</source>
689        <translation>Správny vstup</translation>
690    </message>
691    <message>
692        <source>This field may not contain ! @ or :</source>
693        <translation>Toto pole nesmie obsahovaÅ¥ ! @ alebo :</translation>
694    </message>
695    <message>
696        <source>Placing home directory outside &apos;/home/&apos; can cause compatibility problems with some programs. NOT RECOMMENDED</source>
697        <translation>Umiestnenie domovského adresára v adresári &apos;/home/&apos; mÃŽÅŸe spÃŽsobiÅ¥ problémy s kompatibilitou niektorÃœch programov. NEDOPORUČUJE SA</translation>
698    </message>
699    <message>
700        <source>Delete Home Directory?</source>
701        <translation type="unfinished">
702            </translation>
703    </message>
704    <message>
705        <source>Delete the home directory for </source>
706        <translation type="unfinished">
707            </translation>
708    </message>
709</context>
710</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.