source: src-qt4/pc-usermanager/i18n/pcbsdusermanager_vi.ts @ 549e831

enter/10releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2releng/10.2
Last change on this file since 549e831 was 549e831, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 18 months ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 24.3 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>AddDlgCode</name>
6    <message>
7        <source>New Group</source>
8        <translation>Mới nhóm</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>Good Input</source>
12        <translation>tốt đầu vào</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>This field can only accept letters and numbers</source>
16        <translation>LÄ©nh vá»±c này chỉ có thể chấp nhận chữ cái và số</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>This username is already in use, please choose another.</source>
20        <translation>Tên người dùng này đã được sá»­ dụng, xin vui lòng chọn khác.</translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>Passwords match</source>
24        <translation>Mật khẩu phù hợp</translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>Passwords do not match</source>
28        <translation>Mật khẩu khÃŽng khớp</translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>Invalid input</source>
32        <translation>đầu vào khÃŽng hợp lệ</translation>
33    </message>
34    <message>
35        <source>This field may not contain ! @ or :</source>
36        <translation>LÄ©nh vá»±c này có thể khÃŽng có! @ Hay:</translation>
37    </message>
38    <message>
39        <source>Directory will be used</source>
40        <translation>Bạ sẜ được sá»­ dụng</translation>
41    </message>
42    <message>
43        <source>Invalid Path!</source>
44        <translation>Đường dẫn khÃŽng hợp lệ!</translation>
45    </message>
46    <message>
47        <source>Directory does not exist, but will be made</source>
48        <translation>Bạ khÃŽng tồn tại, nhÆ°ng sẜ được thá»±c hiện</translation>
49    </message>
50    <message>
51        <source>Requested path is a file (not a directory!)</source>
52        <translation>Đường dẫn yêu cầu là một tập tin (khÃŽng phải là một thÆ° mục!)</translation>
53    </message>
54    <message>
55        <source>
56- The &apos;Username&apos; field has not been filled in.</source>
57        <translation>
58- Các trường &apos;Tên&apos; đã khÃŽng được điền vào</translation>
59    </message>
60    <message>
61        <source>
62- The &apos;Username&apos; field may only contain letters and numbers (not spaces).</source>
63        <translation>
64- Trường &apos;Tên&apos; chỉ có thể chứa các chữ cái và số (khÃŽng gian).</translation>
65    </message>
66    <message>
67        <source>
68- The username you have chosen is already in use, please choose another.</source>
69        <translation>
70- Tên người dùng mà bạn đã chọn đã được sử dụng, xin vui lòng chọn khác.</translation>
71    </message>
72    <message>
73        <source>
74- The &apos;Full Name&apos; field has not been filled in.</source>
75        <translation>
76- Trường &apos;Tên&apos; đã khÃŽng được điền vào</translation>
77    </message>
78    <message>
79        <source>
80- The &apos;Full Name&apos; field may not contain ! @ or :</source>
81        <translation>\ n- Trường &apos;Tên&apos; có thể khÃŽng có! @ Hay:</translation>
82    </message>
83    <message>
84        <source>
85- Both password fields must be filled in.</source>
86        <translation>
87- Cả hai trường mật khẩu phải được điền vào</translation>
88    </message>
89    <message>
90        <source>
91- Passwords don&apos;t match, please try again.</source>
92        <translation>
93- Mật khẩu khÎng phù hợp, hãy thử lại.</translation>
94    </message>
95    <message>
96        <source>
97- Invalid password</source>
98        <translation>
99- Mật khẩu khÃŽng hợp lệ</translation>
100    </message>
101    <message>
102        <source>Error!</source>
103        <translation>Lỗi!</translation>
104    </message>
105    <message>
106        <source>Warning!</source>
107        <translation>Cảnh báo!</translation>
108    </message>
109    <message>
110        <source>The field is empty</source>
111        <translation>Các lÄ©nh vá»±c có sản phẩm nào</translation>
112    </message>
113    <message>
114        <source>Placing home directory outside &apos;/home/&apos; can cause compatibility problems with some programs. NOT RECOMMENDED</source>
115        <translation>Đặt thÆ° mục bên ngoài &apos;/home/&apos; có thể gây ra vấn đề tÆ°Æ¡ng thích với một số chÆ°Æ¡ng trình. KHÔNG NÊN</translation>
116    </message>
117    <message>
118        <source>- The &apos;Home Directory&apos; field has not been filled in.</source>
119        <translation>- Trường &apos;Trang Directory&apos; đã khÃŽng được điền vào</translation>
120    </message>
121    <message>
122        <source>- The value entered as &apos;Home Directory&apos; is not a valid path.</source>
123        <translation>- Đặt thÆ° mục bên ngoài &apos;/home/&apos; có thể gây ra vấn đề tÆ°Æ¡ng thích với một số chÆ°Æ¡ng trình và KHÔNG NÊN.</translation>
124    </message>
125    <message>
126        <source>- Placing home directory outside &apos;/home/&apos; can cause compatibility problems with some programs and is NOT RECOMMENDED.</source>
127        <translation>- Đặt thÆ° mục bên ngoài &apos;/home/&apos; có thể gây ra vấn đề tÆ°Æ¡ng thích với một số chÆ°Æ¡ng trình và KHÔNG NÊN.</translation>
128    </message>
129    <message>
130        <source>- A file was selected as &apos;Home Directory&apos;, this value must be a directory.</source>
131        <translation>- Một tập tin được lá»±a chọn là &apos;Trang Directory&apos;, giá trị này phải là một thÆ° mục.</translation>
132    </message>
133    <message>
134        <source>The following errors occurred while trying to add a new user:
135</source>
136        <translation>Những lỗi sau xảy ra trong khi cố gắng để thêm một người dùng mới:
137</translation>
138    </message>
139    <message>
140        <source>The following non-critical errors occurred while trying to add a new user, do you wish to continue?
141</source>
142        <translation>Các lỗi khÆ¡ng quan trọng đã xảy ra trong khi cố gắng để thêm một người dùng mới, bạn có muốn tiếp tục khÃŽng
143?</translation>
144    </message>
145</context>
146<context>
147    <name>AddUserUI</name>
148    <message>
149        <source>Add User</source>
150        <translation>Thêm người dùng</translation>
151    </message>
152    <message>
153        <source>The field is empty</source>
154        <translation>Các lÄ©nh vá»±c có sản phẩm nào</translation>
155    </message>
156    <message>
157        <source>Home Directory:</source>
158        <translation>Chủ danh bạ:</translation>
159    </message>
160    <message>
161        <source>Shell:</source>
162        <translation>Vỏ:</translation>
163    </message>
164    <message>
165        <source>Full Name:</source>
166        <translation>Tên đầy đủ:</translation>
167    </message>
168    <message>
169        <source>New &amp;Group</source>
170        <translation>Mới &amp; Nhóm</translation>
171    </message>
172    <message>
173        <source>Alt+G</source>
174        <translation>Alt+G</translation>
175    </message>
176    <message>
177        <source>Username:</source>
178        <translation>Tên đăng nhập:</translation>
179    </message>
180    <message>
181        <source>Confirm Password:</source>
182        <translation>Xác nhận Mật khẩu:</translation>
183    </message>
184    <message>
185        <source>Primary Group:</source>
186        <translation>Nhóm tiểu học:</translation>
187    </message>
188    <message>
189        <source>Password:</source>
190        <translation>Mật khẩu:</translation>
191    </message>
192    <message>
193        <source>Alt+O</source>
194        <translation>Alt+O</translation>
195    </message>
196    <message>
197        <source>&amp;Cancel</source>
198        <translation>&amp;Huá»·</translation>
199    </message>
200    <message>
201        <source>Alt+C</source>
202        <translation>Alt+C</translation>
203    </message>
204    <message>
205        <source>Encrypt Files:</source>
206        <translation>Mã hóa tập tin:</translation>
207    </message>
208    <message>
209        <source>&amp;Save</source>
210        <translation type="unfinished"></translation>
211    </message>
212</context>
213<context>
214    <name>ChangePassCode</name>
215    <message>
216        <source>Change Password for &apos;</source>
217        <translation>Thay đổi mật khẩu cho &apos;</translation>
218    </message>
219    <message>
220        <source>&apos;</source>
221        <translation>&apos;</translation>
222    </message>
223    <message>
224        <source>You must specify a password</source>
225        <translation>Bạn phải chỉ định một mật khẩu</translation>
226    </message>
227    <message>
228        <source>The passwords didn&apos;t match. Both boxes most contain the same value.</source>
229        <translation>Mật khẩu khÃŽng phù hợp. Cả hai hộp nhất có giá trị nhÆ° nhau.</translation>
230    </message>
231    <message>
232        <source>Invalid password, please choose another.</source>
233        <translation>KhÃŽng hợp lệ mật khẩu, xin vui lòng chọn khác.</translation>
234    </message>
235    <message>
236        <source>Passwords match</source>
237        <translation>Mật khẩu phù hợp</translation>
238    </message>
239    <message>
240        <source>Passwords do not match</source>
241        <translation>Mật khẩu khÃŽng khớp</translation>
242    </message>
243    <message>
244        <source>Invalid input</source>
245        <translation>đầu vào khÃŽng hợp lệ</translation>
246    </message>
247</context>
248<context>
249    <name>ChangePassDialog</name>
250    <message>
251        <source>Change Password</source>
252        <translation>Thay đổi mật khẩu</translation>
253    </message>
254    <message>
255        <source>Password:</source>
256        <translation>Mật khẩu:</translation>
257    </message>
258    <message>
259        <source>Confirm Password:</source>
260        <translation>Xác nhận Mật khẩu:</translation>
261    </message>
262    <message>
263        <source>O&amp;k</source>
264        <translation>O&amp;k</translation>
265    </message>
266    <message>
267        <source>Alt+K</source>
268        <translation>Alt+K</translation>
269    </message>
270    <message>
271        <source>&amp;Cancel</source>
272        <translation>&amp;Hủy</translation>
273    </message>
274    <message>
275        <source>Alt+C</source>
276        <translation>Alt+C</translation>
277    </message>
278</context>
279<context>
280    <name>MainDlg</name>
281    <message>
282        <source>PC-BSD User Manager</source>
283        <translation>PC-BSD quản lÃœ Người dùng</translation>
284    </message>
285    <message>
286        <source>&amp;Users</source>
287        <translation>&amp;Người dùng</translation>
288    </message>
289    <message>
290        <source>&amp;Add</source>
291        <translation>&amp;Thêm</translation>
292    </message>
293    <message>
294        <source>Alt+A</source>
295        <translation>Alt+A</translation>
296    </message>
297    <message>
298        <source>&amp;Remove</source>
299        <translation>&amp;Hủy bỏ</translation>
300    </message>
301    <message>
302        <source>Alt+R</source>
303        <translation>Alt+R</translation>
304    </message>
305    <message>
306        <source>Home Directory:</source>
307        <translation>Chủ danh bạ:</translation>
308    </message>
309    <message>
310        <source>Primary Group:</source>
311        <translation>Nhóm tiểu học:</translation>
312    </message>
313    <message>
314        <source>Shell:</source>
315        <translation>Vỏ:</translation>
316    </message>
317    <message>
318        <source>User ID:</source>
319        <translation>ID người dùng:</translation>
320    </message>
321    <message>
322        <source>Full Name:</source>
323        <translation>Tên đầy đủ:</translation>
324    </message>
325    <message>
326        <source>Alt+G</source>
327        <translation>Alt+G</translation>
328    </message>
329    <message>
330        <source>&amp;Groups</source>
331        <translation>&amp;Nhóm</translation>
332    </message>
333    <message>
334        <source>A&amp;dd</source>
335        <translation>G&amp;ia tăng</translation>
336    </message>
337    <message>
338        <source>Alt+D</source>
339        <translation>Alt+D</translation>
340    </message>
341    <message>
342        <source>Available:  </source>
343        <translation>Có sẵn:</translation>
344    </message>
345    <message>
346        <source>Members:</source>
347        <translation>Thành viên:</translation>
348    </message>
349    <message>
350        <source>PC-BSD User Manager - Advanced Mode</source>
351        <translation>PC-BSD quản lÃœ Người dùng - Advanced Mode</translation>
352    </message>
353    <message>
354        <source>Alt+V</source>
355        <translation>Alt+V</translation>
356    </message>
357    <message>
358        <source>&amp;Change Password...</source>
359        <translation type="unfinished"></translation>
360    </message>
361    <message>
362        <source>&amp;Simple View</source>
363        <translation type="unfinished"></translation>
364    </message>
365</context>
366<context>
367    <name>PCBSDUserManager</name>
368    <message>
369        <source>PC-BSD User Manager</source>
370        <translation>PC-BSD quản lÃœ Người dùng</translation>
371    </message>
372    <message>
373        <source>Apply pending changes?</source>
374        <translation>Áp dụng các thay đổi đang chờ?</translation>
375    </message>
376    <message>
377        <source>There are pending changes which have not been applied. Would you like to apply them before quitting?</source>
378        <translation>Có cấp phát chính thức thay đổi đã khÃŽng được áp dụng. Bạn có muốn áp dụng chúng trước khi thoát?</translation>
379    </message>
380    <message>
381        <source>Editing Users for Jail:</source>
382        <translation>Biên tập Người dùng cho các Jail:</translation>
383    </message>
384    <message>
385        <source>&amp;Apply</source>
386        <translation type="unfinished"></translation>
387    </message>
388    <message>
389        <source>&amp;Close</source>
390        <translation type="unfinished"></translation>
391    </message>
392</context>
393<context>
394    <name>SimpleAddCode</name>
395    <message>
396        <source>Good Input</source>
397        <translation>Tốt đầu vào</translation>
398    </message>
399    <message>
400        <source>This field can only accept letters and numbers</source>
401        <translation>LÄ©nh vá»±c này chỉ có thể chấp nhận chữ cái và số</translation>
402    </message>
403    <message>
404        <source>This username is already in use, please choose another.</source>
405        <translation>Tên người dùng này đã được sá»­ dụng, xin vui lòng chọn khác.</translation>
406    </message>
407    <message>
408        <source>Passwords match</source>
409        <translation>Mật khẩu phù hợp</translation>
410    </message>
411    <message>
412        <source>Passwords do not match</source>
413        <translation>Mật khẩu khÃŽng khớp</translation>
414    </message>
415    <message>
416        <source>Invalid input</source>
417        <translation>Dầu vào khÃŽng hợp lệ</translation>
418    </message>
419    <message>
420        <source>This field may not contain ! @ or :</source>
421        <translation>LÄ©nh vá»±c này có thể khÃŽng chứa! @ Hay:</translation>
422    </message>
423    <message>
424        <source>
425- The &apos;Username&apos; field has not been filled in.</source>
426        <translation>
427- Các trường &apos;Tên đăng nhập&apos; đã khÃŽng được điền vào</translation>
428    </message>
429    <message>
430        <source>
431- The &apos;Username&apos; field may only contain letters and numbers (not spaces).</source>
432        <translation>
433- Trường &apos;Tên đăng nhập&apos; chỉ có thể chứa các chữ cái và số (khÃŽng gian).</translation>
434    </message>
435    <message>
436        <source>
437- The username you have chosen is already in use, please choose another.</source>
438        <translation>
439- Tên người dùng mà bạn đã chọn đã được sử dụng, xin vui lòng chọn khác.</translation>
440    </message>
441    <message>
442        <source>
443- The &apos;Full Name&apos; field has not been filled in.</source>
444        <translation>
445- Trường &apos;Họ &amp; Tên&apos; đã khÃŽng được điền vào</translation>
446    </message>
447    <message>
448        <source>
449- The &apos;Full Name&apos; field may not contain ! @ or :</source>
450        <translation>
451- Trường &apos;Họ &amp; Tên&apos; có thể khÃŽng chứa! @ Hay:</translation>
452    </message>
453    <message>
454        <source>
455- Both password fields must be filled in.</source>
456        <translation>
457- Cả hai trường mật khẩu phải được điền vào</translation>
458    </message>
459    <message>
460        <source>
461- Passwords don&apos;t match, please try again.</source>
462        <translation>
463- Mật khẩu khÎng phù hợp, hãy thử lại.</translation>
464    </message>
465    <message>
466        <source>
467- Invalid password</source>
468        <translation>
469- Mật khẩu khÃŽng hợp lệ</translation>
470    </message>
471    <message>
472        <source>Error!</source>
473        <translation>Lỗi!</translation>
474    </message>
475    <message>
476        <source>Warning!</source>
477        <translation>Cảnh báo!</translation>
478    </message>
479    <message>
480        <source>The field is empty</source>
481        <translation>Các lÄ©nh vá»±c có sản phẩm nào</translation>
482    </message>
483    <message>
484        <source>The following errors occurred while trying to add a new user:
485</source>
486        <translation>Những lỗi sau xảy ra trong khi cố gắng để thêm một người dùng mới:
487</translation>
488    </message>
489    <message>
490        <source>The following non-critical errors occurred while trying to add a new user, do you wish to continue?
491</source>
492        <translation>Các lỗi khÆ¡ng quan trọng sau xảy ra trong khi cố gắng để thêm một người dùng mới, bạn có muốn tiếp tục khÃŽng \ n?</translation>
493    </message>
494</context>
495<context>
496    <name>SimpleAddDlg</name>
497    <message>
498        <source>Add User</source>
499        <translation>Thêm người dùng</translation>
500    </message>
501    <message>
502        <source>Alt+K</source>
503        <translation>Alt+K</translation>
504    </message>
505    <message>
506        <source>Alt+N</source>
507        <translation>Alt+N</translation>
508    </message>
509    <message>
510        <source>Confirm Password:</source>
511        <translation>Xác nhận Mật khẩu:</translation>
512    </message>
513    <message>
514        <source>Password:</source>
515        <translation>Mật khẩu:</translation>
516    </message>
517    <message>
518        <source>Full Name:</source>
519        <translation>Tên đầy đủ:</translation>
520    </message>
521    <message>
522        <source>Username:</source>
523        <translation>Tên đăng nhập:</translation>
524    </message>
525    <message>
526        <source>The field is empty</source>
527        <translation>Các lÄ©nh vá»±c có sản phẩm nào</translation>
528    </message>
529    <message>
530        <source>Encrypt Files:</source>
531        <translation>Mã hóa các tập tin:</translation>
532    </message>
533    <message>
534        <source>&amp;Save</source>
535        <translation type="unfinished"></translation>
536    </message>
537    <message>
538        <source>&amp;Cancel</source>
539        <translation type="unfinished"></translation>
540    </message>
541</context>
542<context>
543    <name>SimpleDlg</name>
544    <message>
545        <source>PC-BSD User Manager</source>
546        <translation>PC-BSD quản lÃœ Người dùngv</translation>
547    </message>
548    <message>
549        <source>&amp;Add</source>
550        <translation>&amp;Thêm</translation>
551    </message>
552    <message>
553        <source>Alt+A</source>
554        <translation>Alt+A</translation>
555    </message>
556    <message>
557        <source>&amp;Remove</source>
558        <translation>&amp;Hủy bỏ</translation>
559    </message>
560    <message>
561        <source>Alt+R</source>
562        <translation>Alt+R</translation>
563    </message>
564    <message>
565        <source>&amp;Change Admin Password...</source>
566        <translation>&amp;Thay đổi mật khẩu quản trị...</translation>
567    </message>
568    <message>
569        <source>Alt+C</source>
570        <translation>Alt+C</translation>
571    </message>
572    <message>
573        <source>A&amp;dvanced View</source>
574        <translation>T&amp;iên tiến Xem Hồ</translation>
575    </message>
576    <message>
577        <source>Alt+D</source>
578        <translation>Alt+D</translation>
579    </message>
580    <message>
581        <source>Can administrate s&amp;ystem</source>
582        <translation>Thể quản trị hệ t&amp;hống</translation>
583    </message>
584    <message>
585        <source>Alt+Y</source>
586        <translation>Alt+Y</translation>
587    </message>
588    <message>
589        <source>C&amp;hange Password...</source>
590        <translation>T&amp;hay đổi mật khẩu...</translation>
591    </message>
592    <message>
593        <source>Alt+H</source>
594        <translation>Alt+H</translation>
595    </message>
596    <message>
597        <source>Full Name:</source>
598        <translation>Tên đầy đủ:</translation>
599    </message>
600</context>
601<context>
602    <name>SimpleDlgCode</name>
603    <message>
604        <source>Good Input</source>
605        <translation>Tốt đầu vào</translation>
606    </message>
607    <message>
608        <source>This field may not contain ! @ or :</source>
609        <translation>LÄ©nh vá»±c này có thể khÃŽng chứa! @ Hay:</translation>
610    </message>
611    <message>
612        <source>The field is empty</source>
613        <translation>Các lÄ©nh vá»±c có sản phẩm nào</translation>
614    </message>
615    <message>
616        <source>Delete Home Directory?</source>
617        <translation>Xóa Chủ danh bạ?</translation>
618    </message>
619    <message>
620        <source>Delete the home directory for </source>
621        <translation>Xóa các thÆ° mục chủ cho các</translation>
622    </message>
623</context>
624<context>
625    <name>mainDlgCode</name>
626    <message>
627        <source>The field is empty</source>
628        <translation>Các lÄ©nh vá»±c có sản phẩm nào</translation>
629    </message>
630    <message>
631        <source>New User</source>
632        <translation>Người dùng mới</translation>
633    </message>
634    <message>
635        <source>You must specify a name for your group</source>
636        <translation>Bạn phải chỉ định một tên cho nhóm của bạn</translation>
637    </message>
638    <message>
639        <source>Error adding group...</source>
640        <translation>Lỗi thêm nhóm...</translation>
641    </message>
642    <message>
643        <source>Invalid group name specified. Group names may contain only letters and number. Spaces are NOT permitted</source>
644        <translation>Tên nhóm khÃŽng hợp lệ chỉ định. Tên nhóm có thể chứa đựng chữ cái và số. KhÃŽng gian là khÃŽng được phép</translation>
645    </message>
646    <message>
647        <source>The group &apos;</source>
648        <translation>Các nhóm &apos;</translation>
649    </message>
650    <message>
651        <source>&apos; already exists, please choose a different name</source>
652        <translation>&apos;Đã tồn tại, bạn hãy chọn một tên khác nhau</translation>
653    </message>
654    <message>
655        <source>New Group</source>
656        <translation>Nhóm mới</translation>
657    </message>
658    <message>
659        <source>Please enter a name for your new group</source>
660        <translation>Hãy nhập tên cho nhóm mới của bạn</translation>
661    </message>
662    <message>
663        <source>Directory will be used</source>
664        <translation>Bạ sẜ được sá»­ dụng</translation>
665    </message>
666    <message>
667        <source>Invalid Path!</source>
668        <translation>Đường dẫn khÃŽng hợp lệ!</translation>
669    </message>
670    <message>
671        <source>Directory does not exist, but will be made</source>
672        <translation>Bạ khÃŽng tồn tại, nhÆ°ng sẜ được thá»±c hiện</translation>
673    </message>
674    <message>
675        <source>Requested path is a file (not a directory!)</source>
676        <translation>Đường dẫn Đã yêu cầu là một tập tin (khÃŽng phải là một thÆ° mục!)</translation>
677    </message>
678    <message>
679        <source>Good Input</source>
680        <translation>Tốt đầu vào</translation>
681    </message>
682    <message>
683        <source>This field may not contain ! @ or :</source>
684        <translation>LÄ©nh vá»±c này có thể khÃŽng chứa! @ Hay:</translation>
685    </message>
686    <message>
687        <source>Placing home directory outside &apos;/home/&apos; can cause compatibility problems with some programs. NOT RECOMMENDED</source>
688        <translation>Đặt thÆ° mục chủ bên ngoài &apos;/ home / &quot;có thể gây ra vấn đề tÆ°Æ¡ng thích với một số chÆ°Æ¡ng trình. KHÔNG NÊN</translation>
689    </message>
690    <message>
691        <source>Delete Home Directory?</source>
692        <translation>Xóa Chủ danh bạ?</translation>
693    </message>
694    <message>
695        <source>Delete the home directory for </source>
696        <translation>Xóa các thÆ° mục chủ cho các</translation>
697    </message>
698</context>
699</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.