source: src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_vi.ts @ 53829e65

enter/10releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2releng/10.2
Last change on this file since 53829e65 was 53829e65, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 19 months ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 29.6 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>dialogConfig</name>
6    <message>
7        <source>Configuration</source>
8        <translation>Cấu hình</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>&amp;Save</source>
12        <translation>&amp;LÆ°u</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>Alt+S</source>
16        <translation>Alt+S</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>&amp;Cancel</source>
20        <translation>&amp;Hủy</translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>Alt+C</source>
24        <translation>Alt+C</translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>Jail Network Interface</source>
28        <translation>Jail giao diện mạng</translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>Jail Directory</source>
32        <translation>Jail thÆ° mục</translation>
33    </message>
34    <message>
35        <source>Temp Directory</source>
36        <translation>Temp mục</translation>
37    </message>
38    <message>
39        <source>Select Jail Directory</source>
40        <translation>Chọn số Jail thÆ° mục</translation>
41    </message>
42    <message>
43        <source>Select Temp Directory</source>
44        <translation>Chọn số Temp mục</translation>
45    </message>
46</context>
47<context>
48    <name>dialogDisplayOutput</name>
49    <message>
50        <source>Command Output</source>
51        <translation>Lệnh đầu ra</translation>
52    </message>
53    <message>
54        <source>&amp;Close</source>
55        <translation>&amp;Đóng</translation>
56    </message>
57    <message>
58        <source>Alt+C</source>
59        <translation>Alt+C</translation>
60    </message>
61</context>
62<context>
63    <name>dialogEditIP</name>
64    <message>
65        <source>&amp;Add</source>
66        <translation>&amp;Thêm</translation>
67    </message>
68    <message>
69        <source>&amp;Remove</source>
70        <translation>&amp;Hủy bỏ</translation>
71    </message>
72    <message>
73        <source>&amp;Save</source>
74        <translation>&amp;LÆ°u</translation>
75    </message>
76    <message>
77        <source>&amp;Cancel</source>
78        <translation>&amp;Hủy</translation>
79    </message>
80    <message>
81        <source>Add IP</source>
82        <translation>thêm một IP</translation>
83    </message>
84    <message>
85        <source>IP Address:</source>
86        <translation>Địa chỉ IP:</translation>
87    </message>
88    <message>
89        <source>Warden</source>
90        <translation>Warden</translation>
91    </message>
92    <message>
93        <source>Please enter a valid IPV4 or IPV6 address!</source>
94        <translation>Hãy nhập địa chỉ IPv4 hay IPv6 hợp lệ!</translation>
95    </message>
96    <message>
97        <source>Jail Configuration</source>
98        <translation>Jail Cấu hình</translation>
99    </message>
100    <message>
101        <source>IPv4</source>
102        <translation>IPv4</translation>
103    </message>
104    <message>
105        <source>IPv4 Address</source>
106        <translation>Địa chỉ IPv4</translation>
107    </message>
108    <message>
109        <source>IPv6</source>
110        <translation>IPv6</translation>
111    </message>
112    <message>
113        <source>IPv6 Address</source>
114        <translation>Địa chỉ IPv6</translation>
115    </message>
116    <message>
117        <source>Aliases</source>
118        <translation>Bí danh</translation>
119    </message>
120    <message>
121        <source>IPv4 Aliases</source>
122        <translation>IPv4 các biệt hiệu</translation>
123    </message>
124    <message>
125        <source>IPv4 Bridge Aliases</source>
126        <translation>IPv4 cầu các biệt hiệu</translation>
127    </message>
128    <message>
129        <source>IPv6 Aliases</source>
130        <translation>IPv6 các biệt hiệu</translation>
131    </message>
132    <message>
133        <source>IPv6 Bridge Aliases</source>
134        <translation>IPv6 cầu các biệt hiệu</translation>
135    </message>
136    <message>
137        <source>Permissions</source>
138        <translation>Sá»± chấp nhận</translation>
139    </message>
140    <message>
141        <source>A process within the jail has access to System V IPC primitives.</source>
142        <translation>Một quá trình trong vòng nhà jail có quyền truy cập vào hệ thống V IPC nguyên thủy.</translation>
143    </message>
144    <message>
145        <source>The prison root is allowed to create raw sockets. Enables ping / traceroute.</source>
146        <translation>Gốc Jail được phép tạo ổ cắm nguyên. Cho phép ping / traceroute.</translation>
147    </message>
148    <message>
149        <source>When this parameter is set, such users are treated as privileged, and may manipulate system file flags subject to the usual constraints on kern.securelevel.</source>
150        <translation>Khi tham số này được thiết lập, người dùng nhÆ° vậy đang được coi là đặc quyền, và có thể thao tác hệ thống tập tin cờ chịu sá»± ràng buộc thÃŽng thường trên kern.securelevel.</translation>
151    </message>
152    <message>
153        <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount file system types marked as jail-friendly.</source>
154        <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết các loại hệ thống tập tin được đánh dấu là jail thân thiện.</translation>
155    </message>
156    <message>
157        <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the devfs file system.</source>
158        <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết hệ thống tập tin devfs.</translation>
159    </message>
160    <message>
161        <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the nullfs file system.</source>
162        <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết hệ thống tập tin nullfs.</translation>
163    </message>
164    <message>
165        <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the procfs file system.</source>
166        <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết hệ thống tập tin procfs.</translation>
167    </message>
168    <message>
169        <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the zfs file system.</source>
170        <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết hệ thống tập tin ZFS.</translation>
171    </message>
172    <message>
173        <source>The prison root may administer quotas on the jail&apos;s filesystem(s).</source>
174        <translation>Căn nhà Jail có thể quản lÃœ hạn ngạch trên hệ thống tập tin của tù (s).</translation>
175    </message>
176    <message>
177        <source>This allows access to other protocol stacks that have not had jail functionality added to them.</source>
178        <translation>Điều này cho phép truy cập vào các ngăn xếp giao thức khác mà khÃŽng có chức năng tù thêm cho họ.</translation>
179    </message>
180    <message>
181        <source>Invalid IPv4 address!</source>
182        <translation>Địa chỉ IPv4 khÃŽng hợp lệ!</translation>
183    </message>
184    <message>
185        <source>Invalid IPv4 bridge address!</source>
186        <translation>Địa chỉ khÃŽng hợp lệ cầu IPv4!</translation>
187    </message>
188    <message>
189        <source>Invalid IPv4 router address!</source>
190        <translation>IPv4 khÃŽng hợp lệ địa chỉ router!</translation>
191    </message>
192    <message>
193        <source>Invalid IPv6 address!</source>
194        <translation>KhÃŽng hợp lệ địa chỉ IPv6!</translation>
195    </message>
196    <message>
197        <source>Invalid IPv6 bridge address!</source>
198        <translation>Địa chỉ khÃŽng hợp lệ cầu IPv6!</translation>
199    </message>
200    <message>
201        <source>Invalid IPv6 router address!</source>
202        <translation>IPv6 khÃŽng hợp lệ địa chỉ router!</translation>
203    </message>
204    <message>
205        <source>Options</source>
206        <translation>Tùy chọn</translation>
207    </message>
208    <message>
209        <source>Enable VNET / VIMAGE support</source>
210        <translation>Kích hoạt vnet / VIMAGE hỗ trợ</translation>
211    </message>
212    <message>
213        <source>IPv4 Bridge Address (Requires VNET)</source>
214        <translation>IPv4 Cầu Địa chỉ (yêu cầu vnet)</translation>
215    </message>
216    <message>
217        <source>IPv4 Default Router (Requires VNET)</source>
218        <translation>IPv4 Mặc định Router (yêu cầu vnet)</translation>
219    </message>
220    <message>
221        <source>IPv6 Bridge Address (Requires VNET)</source>
222        <translation>IPv6 Cầu Địa chỉ (yêu cầu vnet)</translation>
223    </message>
224    <message>
225        <source>IPv6 Default Router (Requires VNET)</source>
226        <translation>IPv6 Mặc định Router (yêu cầu vnet)</translation>
227    </message>
228    <message>
229        <source>The following permissions can be enabled or disabled for this jail. For more details hover over each item or refer to the jail manpage.</source>
230        <translation>Các quyền sau đây có thể được kích hoạt hoặc vÃŽ hiệu hóa cho tù này. Để biết thêm chi tiết về di chuột qua mỗi mục hoặc tham khảo các trang hướng dẫn tù</translation>
231    </message>
232</context>
233<context>
234    <name>dialogImport</name>
235    <message>
236        <source>Import Jail</source>
237        <translation>Nhập khẩu Jail</translation>
238    </message>
239    <message>
240        <source>You have the option to change the IP / Hostname of the imported jail. Any internal references to the old IP / hostname may still need to be changed after importing. </source>
241        <translation>Bạn có tùy chọn để thay đổi IP / Hostname của nhà Jail nhập khẩu. Bất kỳ tài liệu tham khảo nội bộ để các IP cÅ© / tên máy vẫn có thể cần phải được thay đổi sau khi nhập khẩu.</translation>
242    </message>
243    <message>
244        <source>Change IP Address</source>
245        <translation>Thay đổi địa chỉ IP</translation>
246    </message>
247    <message>
248        <source>999\.999\.999\.999; </source>
249        <translation>999\.999\.999\.999; </translation>
250    </message>
251    <message>
252        <source>...</source>
253        <translation>...</translation>
254    </message>
255    <message>
256        <source>Change Hostname</source>
257        <translation>thay đổi tên máy</translation>
258    </message>
259    <message>
260        <source>&amp;Ok</source>
261        <translation>&amp;Ok</translation>
262    </message>
263    <message>
264        <source>&amp;Cancel</source>
265        <translation>&amp;Hủy</translation>
266    </message>
267</context>
268<context>
269    <name>dialogTemplates</name>
270    <message>
271        <source>Jail Templates</source>
272        <translation>Jail Bản mẫu</translation>
273    </message>
274    <message>
275        <source>Add a new Jail</source>
276        <translation>Bổ sung một nhà Jail mới</translation>
277    </message>
278    <message>
279        <source>Remove the selected Jail</source>
280        <translation>Loại bỏ các nhà Jail được lá»±a chọn</translation>
281    </message>
282    <message>
283        <source>&amp;Close</source>
284        <translation>&amp;Đóng</translation>
285    </message>
286    <message>
287        <source>System Version</source>
288        <translation>Hệ thống Phiên bản</translation>
289    </message>
290    <message>
291        <source>What version do you wish to fetch?</source>
292        <translation>Phiên bản làm những gì bạn muốn lấy?</translation>
293    </message>
294    <message>
295        <source>Template Nickname</source>
296        <translation>Tiêu bản Biệt danh</translation>
297    </message>
298    <message>
299        <source>Enter a nickname for this template:</source>
300        <translation>Nhập biệt hiệu cho mẫu này:</translation>
301    </message>
302</context>
303<context>
304    <name>dialogWarden</name>
305    <message>
306        <source>The Warden</source>
307        <translation>Các Warden</translation>
308    </message>
309    <message>
310        <source>&amp;File</source>
311        <translation>&amp;Tệp</translation>
312    </message>
313    <message>
314        <source>Jails</source>
315        <translation>Jails</translation>
316    </message>
317    <message>
318        <source>E&amp;xit</source>
319        <translation>R&amp;a</translation>
320    </message>
321    <message>
322        <source>Exit</source>
323        <translation>Ra</translation>
324    </message>
325    <message>
326        <source>New Jail</source>
327        <translation>mới Jail</translation>
328    </message>
329    <message>
330        <source>Refresh</source>
331        <translation>làm mới</translation>
332    </message>
333    <message>
334        <source>Configuration</source>
335        <translation>Cấu hình</translation>
336    </message>
337    <message>
338        <source>Import Jail</source>
339        <translation>nhập khẩu Jail</translation>
340    </message>
341    <message>
342        <source>Stop this Jail</source>
343        <translation>Dừng Jail này</translation>
344    </message>
345    <message>
346        <source>Toggle Autostart</source>
347        <translation>Chuyển chế độ tá»± khởi động</translation>
348    </message>
349    <message>
350        <source>Export jail to .wdn file</source>
351        <translation>Xuất khẩu jail vào tập tin .wdn</translation>
352    </message>
353    <message>
354        <source>Delete Jail</source>
355        <translation>Xóa Jail</translation>
356    </message>
357    <message>
358        <source>Start this Jail</source>
359        <translation>Bắt đầu này Jail</translation>
360    </message>
361    <message>
362        <source>Stopping Jail</source>
363        <translation>Bừng Jail</translation>
364    </message>
365    <message>
366        <source>Stopping Jail:</source>
367        <translation>Bừng Jail:</translation>
368    </message>
369    <message>
370        <source>Starting Jail</source>
371        <translation>Bắt đầu Jail</translation>
372    </message>
373    <message>
374        <source>Starting Jail:</source>
375        <translation>Bắt đầu Jail:</translation>
376    </message>
377    <message>
378        <source>Choose a directory to save the finished .wdn file:</source>
379        <translation>Chọn một thÆ° mục để lÆ°u các tập tin thành phẩm .wdn:</translation>
380    </message>
381    <message>
382        <source>Exporting Jail:</source>
383        <translation>Xuất khẩu Jail:</translation>
384    </message>
385    <message>
386        <source>Deleting Jail</source>
387        <translation>Xóa Jail</translation>
388    </message>
389    <message>
390        <source>Deleting Jail:</source>
391        <translation>Xóa Jail:</translation>
392    </message>
393    <message>
394        <source>Select warden jail package</source>
395        <translation>Chọn số gói jail warden</translation>
396    </message>
397    <message>
398        <source>Installed Jails</source>
399        <translation>Jails cài đặt</translation>
400    </message>
401    <message>
402        <source>Add a new Jail</source>
403        <translation>Thêm vào một nhà mới Jail</translation>
404    </message>
405    <message>
406        <source>Remove the selected Jail</source>
407        <translation>Loại bỏ các đã chọn Jail</translation>
408    </message>
409    <message>
410        <source>Working on Jail</source>
411        <translation>Làm việc trên Jail</translation>
412    </message>
413    <message>
414        <source>Info</source>
415        <translation>Ðàn</translation>
416    </message>
417    <message>
418        <source>Tools</source>
419        <translation>CÃŽng cụ</translation>
420    </message>
421    <message>
422        <source>&lt;- Please select a jail</source>
423        <translation>&lt;- Vui lòng chọn một jail</translation>
424    </message>
425    <message>
426        <source>Working on jail:</source>
427        <translation>Làm việc trên nhà jail:</translation>
428    </message>
429    <message>
430        <source>Warden</source>
431        <translation>Warden</translation>
432    </message>
433    <message>
434        <source>Are you sure you want to delete the jail</source>
435        <translation>Bạn có chắc bạn muốn xóa jail</translation>
436    </message>
437    <message>
438        <source>Jail Information</source>
439        <translation>Jail các thÃŽng tin</translation>
440    </message>
441    <message>
442        <source>Jail Type:</source>
443        <translation>Jail kiểu:</translation>
444    </message>
445    <message>
446        <source>Size on Disk:</source>
447        <translation>Kích thước trên đĩa:</translation>
448    </message>
449    <message>
450        <source>Network Information</source>
451        <translation>Các thÃŽng tin mạng lưới</translation>
452    </message>
453    <message>
454        <source>Active Connections:</source>
455        <translation>Các kết nối hoạt động:</translation>
456    </message>
457    <message>
458        <source>Listening on Ports:</source>
459        <translation>Lắng nghe trên cổng:</translation>
460    </message>
461    <message>
462        <source>Jail Management</source>
463        <translation>Jail quản lÃœ</translation>
464    </message>
465    <message>
466        <source>User Administrator</source>
467        <translation>Người dùng quản trị viên</translation>
468    </message>
469    <message>
470        <source>Utilities</source>
471        <translation>Tiện ích</translation>
472    </message>
473    <message>
474        <source>Export Jail</source>
475        <translation>Xuất khẩu Jail</translation>
476    </message>
477    <message>
478        <source>Loading...</source>
479        <translation>Đang tải...</translation>
480    </message>
481    <message>
482        <source>Launch Terminal</source>
483        <translation>khởi chạy thiết bị đầu cuối</translation>
484    </message>
485    <message>
486        <source>Check for Updates</source>
487        <translation>Kiểm tra các thÃŽng tin cập nhật</translation>
488    </message>
489    <message>
490        <source>Start at boot:</source>
491        <translation>Bắt đầu khởi động:</translation>
492    </message>
493    <message>
494        <source>No jail selected!</source>
495        <translation>KhÃŽng có jail được chọn!</translation>
496    </message>
497    <message>
498        <source>Snapshots</source>
499        <translation>ảnh chụp nhanh</translation>
500    </message>
501    <message>
502        <source>Start the selected jail</source>
503        <translation>Bắt đầu chọn jail</translation>
504    </message>
505    <message>
506        <source>Stop the selected jail</source>
507        <translation>Ngăn chặn các được chọn jail</translation>
508    </message>
509    <message>
510        <source>Restore existing snapshot</source>
511        <translation>KhÃŽi phục bản chụp hiện hành</translation>
512    </message>
513    <message>
514        <source>Delete the snapshot</source>
515        <translation>Xóa các ảnh chụp nhanh</translation>
516    </message>
517    <message>
518        <source>Loading snapshots...</source>
519        <translation>Đang tải các bức ảnh chụp...</translation>
520    </message>
521    <message>
522        <source>For snapshot support you must be using ZFS</source>
523        <translation>Đối với hỗ trợ ảnh chụp bạn phải sá»­ dụng ZFS</translation>
524    </message>
525    <message>
526        <source>No snapshots available. You may create one below.</source>
527        <translation>KhÃŽng có ảnh chụp nhanh có sẵn. Bạn có thể tạo ra dưới đây.</translation>
528    </message>
529    <message>
530        <source>Creating new snapshot... Please wait...</source>
531        <translation>Tạo ảnh chụp mới nhanh... Xin vui lòng chờ...</translation>
532    </message>
533    <message>
534        <source>Reverting snapshot... Please wait...</source>
535        <translation>Đang hoàn nguyên ảnh chụp nhanh... Xin vui lòng chờ...</translation>
536    </message>
537    <message>
538        <source>Are you sure you want to revert to the snapshot:</source>
539        <translation>Bạn có chắc chắn bạn muốn trả lại snapshot:</translation>
540    </message>
541    <message>
542        <source>Removing snapshot... Please wait...</source>
543        <translation>Loại bỏ ảnh chụp nhanh... Xin vui lòng chờ...</translation>
544    </message>
545    <message>
546        <source>Are you sure you want to remove the snapshot:</source>
547        <translation>Bạn có chắc bạn muốn loại bỏ các ảnh chụp nhanh:</translation>
548    </message>
549    <message>
550        <source>Updates available!</source>
551        <translation>Cập nhật có sẵn!</translation>
552    </message>
553    <message>
554        <source>Start update manager</source>
555        <translation>Bắt đầu cập nhật quản lÃœ</translation>
556    </message>
557    <message>
558        <source>Service Manager</source>
559        <translation>Dịch vụ quản lÃœ</translation>
560    </message>
561    <message>
562        <source>Create a new snapshot</source>
563        <translation>Tạo ra một mới ảnh chụp nhanh</translation>
564    </message>
565    <message>
566        <source>Mount the snapshot</source>
567        <translation>Gắn kết ảnh chụp nhanh</translation>
568    </message>
569    <message>
570        <source>Unmount the snapshot</source>
571        <translation>Tháo gắn kết ảnh chụp nhanh</translation>
572    </message>
573    <message>
574        <source>(Cloned)</source>
575        <translation>(Nhân bản vÃŽ tính)</translation>
576    </message>
577    <message>
578        <source>Loading clones...</source>
579        <translation>Đang tải nhân bản...</translation>
580    </message>
581    <message>
582        <source>Mounted on: </source>
583        <translation>Gắn trên:</translation>
584    </message>
585    <message>
586        <source>Snapshot not mounted</source>
587        <translation>Ảnh chụp khÃŽng được gắn kết</translation>
588    </message>
589    <message>
590        <source>R&amp;estore</source>
591        <translation>k&amp;hÃŽi phuÌ£c</translation>
592    </message>
593    <message>
594        <source>&amp;Mount</source>
595        <translation>&amp;Và đỉnh</translation>
596    </message>
597    <message>
598        <source>&amp;Unmount</source>
599        <translation>&amp;Tháo gắn</translation>
600    </message>
601    <message>
602        <source>&amp;Add</source>
603        <translation>&amp;Thêm</translation>
604    </message>
605    <message>
606        <source>&amp;Remove</source>
607        <translation>&amp;Hủy bỏ</translation>
608    </message>
609    <message>
610        <source>Cloning snapshot... Please wait...</source>
611        <translation>Nhân bản ảnh chụp nhanh... Xin vui lòng chờ...</translation>
612    </message>
613    <message>
614        <source>Removing clone... Please wait...</source>
615        <translation>Loại bỏ bản sao... Xin vui lòng chờ...</translation>
616    </message>
617    <message>
618        <source>Any newer snapshots and mounted clones will be lost, and the jail will be restarted!</source>
619        <translation>Bất kỳ ảnh chụp nhanh mới hÆ¡n và nhân bản gắn kết sẜ bị mất, và nhà tù sẜ được khởi động lại!</translation>
620    </message>
621    <message>
622        <source>Reverting snapshot</source>
623        <translation>Hoàn nguyên ảnh chụp nhanh</translation>
624    </message>
625    <message>
626        <source>Reverting to snapshot:</source>
627        <translation>Hoàn nguyên ảnh chụp nhanh:</translation>
628    </message>
629    <message>
630        <source>No valid network interface specified! Select one now?</source>
631        <translation>KhÃŽng có giao diện mạng hợp lệ quy định! Chọn ngay bây giờ?</translation>
632    </message>
633    <message>
634        <source>Scheduled Snapshots</source>
635        <translation>ảnh chụp nhanh dá»± kiến</translation>
636    </message>
637    <message>
638        <source>Snapshot Frequency</source>
639        <translation>Tần số ảnh chụp</translation>
640    </message>
641    <message>
642        <source>Days to keep</source>
643        <translation>Ngày để giữ cho</translation>
644    </message>
645    <message>
646        <source>IPs:</source>
647        <translation>IPs:</translation>
648    </message>
649    <message>
650        <source>Configure the jail</source>
651        <translation>cấu hình jail</translation>
652    </message>
653    <message>
654        <source>Package Manager</source>
655        <translation>Trình quản lÃœ gói</translation>
656    </message>
657    <message>
658        <source>Template Manager</source>
659        <translation>Tiêu bản Manager</translation>
660    </message>
661</context>
662<context>
663    <name>dialogWorking</name>
664    <message>
665        <source>Working</source>
666        <translation>Làm việc</translation>
667    </message>
668</context>
669<context>
670    <name>wizardNewJail</name>
671    <message>
672        <source>Hostname</source>
673        <translation>tên máy</translation>
674    </message>
675    <message>
676        <source>Jailbird</source>
677        <translation>Jailbird</translation>
678    </message>
679    <message>
680        <source>Please select the type of jail you want to create. </source>
681        <translation>Vui lòng chọn các loại jail bạn muốn tạo.</translation>
682    </message>
683    <message>
684        <source>Jail Type</source>
685        <translation>Jail kiểu</translation>
686    </message>
687    <message>
688        <source>Ports Jail (Insecure, allows running X applications)</source>
689        <translation>Cổng nhà Jail (khÃŽng an toàn, cho phép đang chạy các ứng dụng X)</translation>
690    </message>
691    <message>
692        <source>Next enter the root password for this jail. </source>
693        <translation>Tiếp theo nhập mật khẩu gốc cho nhà này jail.</translation>
694    </message>
695    <message>
696        <source>Root Password</source>
697        <translation>root Mật khẩu</translation>
698    </message>
699    <message>
700        <source>Root Password (Confirm)</source>
701        <translation>Root Mật khẩu (Xác nhận)</translation>
702    </message>
703    <message>
704        <source>Jail Options</source>
705        <translation>Jail Tùy chọn</translation>
706    </message>
707    <message>
708        <source>Include system source</source>
709        <translation>Bao gồm hệ thống mã nguồn</translation>
710    </message>
711    <message>
712        <source>Include ports tree</source>
713        <translation>Bao gồm cổng cây</translation>
714    </message>
715    <message>
716        <source>Start jail at system bootup</source>
717        <translation>Bắt đầu jail tại hệ thống khởi động</translation>
718    </message>
719    <message>
720        <source>New Jail Wizard</source>
721        <translation>Thuật sÄ© mới Jail</translation>
722    </message>
723    <message>
724        <source>Please select the Linux install script to use for this jail.</source>
725        <translation>Vui lòng chọn các cài đặt kịch bản để dùng cho này jail.</translation>
726    </message>
727    <message>
728        <source>Select Script</source>
729        <translation>Hãy chọn Script</translation>
730    </message>
731    <message>
732        <source>Linux install files (*)</source>
733        <translation>Linux cài đặt tập tin (*)</translation>
734    </message>
735    <message>
736        <source>Hostname already used!</source>
737        <translation>Tên máy đã được sá»­ dụng!</translation>
738    </message>
739    <message>
740        <source>IP already used!</source>
741        <translation>IP đã được sá»­ dụng!</translation>
742    </message>
743    <message>
744        <source>Invalid IP address!</source>
745        <translation>KhÃŽng hợp lệ địa chỉ IP!</translation>
746    </message>
747    <message>
748        <source>Please take a moment and set any other options for this jail. Note that including the system source option requires that they be present in /usr/src. </source>
749        <translation>Hãy dành một chút thời gian và thiết lập các lá»±a chọn khác cho nhà này Jail. LÆ°u Ãœ rằng trong đó có tùy chọn nguồn hệ thống đòi hỏi rằng họ có mặt trong / usr / src.</translation>
750    </message>
751    <message>
752        <source>Please take a moment and set any other options for this jail.</source>
753        <translation>Hãy dành một chút thời gian và thiết lập các lá»±a chọn khác cho nhà tù này.</translation>
754    </message>
755    <message>
756        <source>IPv4 Address</source>
757        <translation>IPv4 điÌ£a chỉ</translation>
758    </message>
759    <message>
760        <source>IPv6 Address</source>
761        <translation>IPv6 điÌ£a chỉ</translation>
762    </message>
763    <message>
764        <source>Traditional Jail (Secure, best for services)</source>
765        <translation>Truyền thống Jail (Secure, tốt nhất cho các dịch vụ)</translation>
766    </message>
767    <message>
768        <source>Install PKGNG and PC-BSD utilities</source>
769        <translation>Cài đặt PKGNG và các tiện ích PC-BSD</translation>
770    </message>
771    <message>
772        <source>Jail Version</source>
773        <translation>Jail Phiên bản</translation>
774    </message>
775    <message>
776        <source>Use system version (default)</source>
777        <translation>Sá»­ dụng phiên bản hệ thống (mặc định)</translation>
778    </message>
779    <message>
780        <source>Invalid IPv6 address!</source>
781        <translation>KhÃŽng hợp lệ địa chỉ IPv6!</translation>
782    </message>
783    <message>
784        <source>This wizard will walk you through creating a new jail. First, enter a hostname and IP address not currently in use on the network. If you plan to use IPv6 to access the jail, check the IPv6 Address box and input a valid IPv6 address. When finished, click Next to continue.</source>
785        <translation>Wizard này sẜ hướng dẫn bạn thÃŽng qua việc tạo ra một nhà tù mới. Đầu tiên, nhập địa chỉ IP và tên máy và khÃŽng hiện đang sá»­ dụng trên mạng. Nếu bạn có kế hoạch sá»­ dụng IPv6 để truy cập vào tù, kiểm tra IPv6 hộp Address và nhập vào một địa chỉ IPv6 hợp lệ. Khi hoàn tất, nhấn Next để tiếp tục.</translation>
786    </message>
787    <message>
788        <source>Linux Jail (Run Linux within a jail) - Experimental!</source>
789        <translation>Linux tù (Chạy Linux trong một nhà tù) - thá»­ nghiệm!</translation>
790    </message>
791    <message>
792        <source>Hostname cannot contain spaces!</source>
793        <translation>Tên máy khÃŽng thể chứa khoảng trắng?</translation>
794    </message>
795</context>
796</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.