source: src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_vi.ts @ 8b61673

9.2-releaseenter/10releng/10.0releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2
Last change on this file since 8b61673 was 8b61673, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 22 months ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 29.3 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>dialogConfig</name>
6    <message>
7        <source>Configuration</source>
8        <translation>Cấu hình</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>&amp;Save</source>
12        <translation>&amp;LÆ°u</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>Alt+S</source>
16        <translation>Alt+S</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>&amp;Cancel</source>
20        <translation>&amp;Hủy</translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>Alt+C</source>
24        <translation>Alt+C</translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>Jail Network Interface</source>
28        <translation>Jail giao diện mạng</translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>Jail Directory</source>
32        <translation>Jail thÆ° mục</translation>
33    </message>
34    <message>
35        <source>Temp Directory</source>
36        <translation>Temp mục</translation>
37    </message>
38    <message>
39        <source>Select Jail Directory</source>
40        <translation>Chọn số Jail thÆ° mục</translation>
41    </message>
42    <message>
43        <source>Select Temp Directory</source>
44        <translation>Chọn số Temp mục</translation>
45    </message>
46</context>
47<context>
48    <name>dialogDisplayOutput</name>
49    <message>
50        <source>Command Output</source>
51        <translation>Lệnh đầu ra</translation>
52    </message>
53    <message>
54        <source>&amp;Close</source>
55        <translation>&amp;Đóng</translation>
56    </message>
57    <message>
58        <source>Alt+C</source>
59        <translation>Alt+C</translation>
60    </message>
61</context>
62<context>
63    <name>dialogEditIP</name>
64    <message>
65        <source>&amp;Add</source>
66        <translation>&amp;Thêm</translation>
67    </message>
68    <message>
69        <source>&amp;Remove</source>
70        <translation>&amp;Hủy bỏ</translation>
71    </message>
72    <message>
73        <source>&amp;Save</source>
74        <translation>&amp;LÆ°u</translation>
75    </message>
76    <message>
77        <source>&amp;Cancel</source>
78        <translation>&amp;Hủy</translation>
79    </message>
80    <message>
81        <source>Add IP</source>
82        <translation>thêm một IP</translation>
83    </message>
84    <message>
85        <source>IP Address:</source>
86        <translation>Địa chỉ IP:</translation>
87    </message>
88    <message>
89        <source>Warden</source>
90        <translation>Warden</translation>
91    </message>
92    <message>
93        <source>Please enter a valid IPV4 or IPV6 address!</source>
94        <translation>Hãy nhập địa chỉ IPv4 hay IPv6 hợp lệ!</translation>
95    </message>
96    <message>
97        <source>Jail Configuration</source>
98        <translation>Jail Cấu hình</translation>
99    </message>
100    <message>
101        <source>IPv4</source>
102        <translation>IPv4</translation>
103    </message>
104    <message>
105        <source>IPv4 Address</source>
106        <translation>Địa chỉ IPv4</translation>
107    </message>
108    <message>
109        <source>IPv6</source>
110        <translation>IPv6</translation>
111    </message>
112    <message>
113        <source>IPv6 Address</source>
114        <translation>Địa chỉ IPv6</translation>
115    </message>
116    <message>
117        <source>Aliases</source>
118        <translation>Bí danh</translation>
119    </message>
120    <message>
121        <source>IPv4 Aliases</source>
122        <translation>IPv4 các biệt hiệu</translation>
123    </message>
124    <message>
125        <source>IPv4 Bridge Aliases</source>
126        <translation>IPv4 cầu các biệt hiệu</translation>
127    </message>
128    <message>
129        <source>IPv6 Aliases</source>
130        <translation>IPv6 các biệt hiệu</translation>
131    </message>
132    <message>
133        <source>IPv6 Bridge Aliases</source>
134        <translation>IPv6 cầu các biệt hiệu</translation>
135    </message>
136    <message>
137        <source>Permissions</source>
138        <translation>Sá»± chấp nhận</translation>
139    </message>
140    <message>
141        <source>A process within the jail has access to System V IPC primitives.</source>
142        <translation>Một quá trình trong vòng nhà jail có quyền truy cập vào hệ thống V IPC nguyên thủy.</translation>
143    </message>
144    <message>
145        <source>The prison root is allowed to create raw sockets. Enables ping / traceroute.</source>
146        <translation>Gốc Jail được phép tạo ổ cắm nguyên. Cho phép ping / traceroute.</translation>
147    </message>
148    <message>
149        <source>When this parameter is set, such users are treated as privileged, and may manipulate system file flags subject to the usual constraints on kern.securelevel.</source>
150        <translation>Khi tham số này được thiết lập, người dùng nhÆ° vậy đang được coi là đặc quyền, và có thể thao tác hệ thống tập tin cờ chịu sá»± ràng buộc thÃŽng thường trên kern.securelevel.</translation>
151    </message>
152    <message>
153        <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount file system types marked as jail-friendly.</source>
154        <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết các loại hệ thống tập tin được đánh dấu là jail thân thiện.</translation>
155    </message>
156    <message>
157        <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the devfs file system.</source>
158        <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết hệ thống tập tin devfs.</translation>
159    </message>
160    <message>
161        <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the nullfs file system.</source>
162        <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết hệ thống tập tin nullfs.</translation>
163    </message>
164    <message>
165        <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the procfs file system.</source>
166        <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết hệ thống tập tin procfs.</translation>
167    </message>
168    <message>
169        <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the zfs file system.</source>
170        <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết hệ thống tập tin ZFS.</translation>
171    </message>
172    <message>
173        <source>The prison root may administer quotas on the jail&apos;s filesystem(s).</source>
174        <translation>Căn nhà Jail có thể quản lÃœ hạn ngạch trên hệ thống tập tin của tù (s).</translation>
175    </message>
176    <message>
177        <source>This allows access to other protocol stacks that have not had jail functionality added to them.</source>
178        <translation>Điều này cho phép truy cập vào các ngăn xếp giao thức khác mà khÃŽng có chức năng tù thêm cho họ.</translation>
179    </message>
180    <message>
181        <source>Invalid IPv4 address!</source>
182        <translation>Địa chỉ IPv4 khÃŽng hợp lệ!</translation>
183    </message>
184    <message>
185        <source>Invalid IPv4 bridge address!</source>
186        <translation>Địa chỉ khÃŽng hợp lệ cầu IPv4!</translation>
187    </message>
188    <message>
189        <source>Invalid IPv4 router address!</source>
190        <translation>IPv4 khÃŽng hợp lệ địa chỉ router!</translation>
191    </message>
192    <message>
193        <source>Invalid IPv6 address!</source>
194        <translation>KhÃŽng hợp lệ địa chỉ IPv6!</translation>
195    </message>
196    <message>
197        <source>Invalid IPv6 bridge address!</source>
198        <translation>Địa chỉ khÃŽng hợp lệ cầu IPv6!</translation>
199    </message>
200    <message>
201        <source>Invalid IPv6 router address!</source>
202        <translation>IPv6 khÃŽng hợp lệ địa chỉ router!</translation>
203    </message>
204    <message>
205        <source>Options</source>
206        <translation>Tùy chọn</translation>
207    </message>
208    <message>
209        <source>Enable VNET / VIMAGE support</source>
210        <translation>Kích hoạt vnet / VIMAGE hỗ trợ</translation>
211    </message>
212    <message>
213        <source>IPv4 Bridge Address (Requires VNET)</source>
214        <translation>IPv4 Cầu Địa chỉ (yêu cầu vnet)</translation>
215    </message>
216    <message>
217        <source>IPv4 Default Router (Requires VNET)</source>
218        <translation>IPv4 Mặc định Router (yêu cầu vnet)</translation>
219    </message>
220    <message>
221        <source>IPv6 Bridge Address (Requires VNET)</source>
222        <translation>IPv6 Cầu Địa chỉ (yêu cầu vnet)</translation>
223    </message>
224    <message>
225        <source>IPv6 Default Router (Requires VNET)</source>
226        <translation>IPv6 Mặc định Router (yêu cầu vnet)</translation>
227    </message>
228    <message>
229        <source>The following permissions can be enabled or disabled for this jail. For more details hover over each item or refer to the jail manpage.</source>
230        <translation type="unfinished"></translation>
231    </message>
232</context>
233<context>
234    <name>dialogImport</name>
235    <message>
236        <source>Import Jail</source>
237        <translation>Nhập khẩu Jail</translation>
238    </message>
239    <message>
240        <source>You have the option to change the IP / Hostname of the imported jail. Any internal references to the old IP / hostname may still need to be changed after importing. </source>
241        <translation>Bạn có tùy chọn để thay đổi IP / Hostname của nhà Jail nhập khẩu. Bất kỳ tài liệu tham khảo nội bộ để các IP cÅ© / tên máy vẫn có thể cần phải được thay đổi sau khi nhập khẩu.</translation>
242    </message>
243    <message>
244        <source>Change IP Address</source>
245        <translation>Thay đổi địa chỉ IP</translation>
246    </message>
247    <message>
248        <source>999\.999\.999\.999; </source>
249        <translation>999\.999\.999\.999; </translation>
250    </message>
251    <message>
252        <source>...</source>
253        <translation>...</translation>
254    </message>
255    <message>
256        <source>Change Hostname</source>
257        <translation>thay đổi tên máy</translation>
258    </message>
259    <message>
260        <source>&amp;Ok</source>
261        <translation>&amp;Ok</translation>
262    </message>
263    <message>
264        <source>&amp;Cancel</source>
265        <translation>&amp;Hủy</translation>
266    </message>
267</context>
268<context>
269    <name>dialogTemplates</name>
270    <message>
271        <source>Jail Templates</source>
272        <translation>Jail Bản mẫu</translation>
273    </message>
274    <message>
275        <source>Add a new Jail</source>
276        <translation>Bổ sung một nhà Jail mới</translation>
277    </message>
278    <message>
279        <source>Remove the selected Jail</source>
280        <translation>Loại bỏ các nhà Jail được lá»±a chọn</translation>
281    </message>
282    <message>
283        <source>&amp;Close</source>
284        <translation>&amp;Đóng</translation>
285    </message>
286    <message>
287        <source>System Version</source>
288        <translation>Hệ thống Phiên bản</translation>
289    </message>
290    <message>
291        <source>What version do you wish to fetch?</source>
292        <translation>Phiên bản làm những gì bạn muốn lấy?</translation>
293    </message>
294    <message>
295        <source>Template Nickname</source>
296        <translation>Tiêu bản Biệt danh</translation>
297    </message>
298    <message>
299        <source>Enter a nickname for this template:</source>
300        <translation>Nhập biệt hiệu cho mẫu này:</translation>
301    </message>
302</context>
303<context>
304    <name>dialogWarden</name>
305    <message>
306        <source>The Warden</source>
307        <translation>Các Warden</translation>
308    </message>
309    <message>
310        <source>&amp;File</source>
311        <translation>&amp;Tệp</translation>
312    </message>
313    <message>
314        <source>Jails</source>
315        <translation>Jails</translation>
316    </message>
317    <message>
318        <source>E&amp;xit</source>
319        <translation>R&amp;a</translation>
320    </message>
321    <message>
322        <source>Exit</source>
323        <translation>Ra</translation>
324    </message>
325    <message>
326        <source>New Jail</source>
327        <translation>mới Jail</translation>
328    </message>
329    <message>
330        <source>Refresh</source>
331        <translation>làm mới</translation>
332    </message>
333    <message>
334        <source>Configuration</source>
335        <translation>Cấu hình</translation>
336    </message>
337    <message>
338        <source>Import Jail</source>
339        <translation>nhập khẩu Jail</translation>
340    </message>
341    <message>
342        <source>Stop this Jail</source>
343        <translation>Dừng Jail này</translation>
344    </message>
345    <message>
346        <source>Toggle Autostart</source>
347        <translation>Chuyển chế độ tá»± khởi động</translation>
348    </message>
349    <message>
350        <source>Export jail to .wdn file</source>
351        <translation>Xuất khẩu jail vào tập tin .wdn</translation>
352    </message>
353    <message>
354        <source>Delete Jail</source>
355        <translation>Xóa Jail</translation>
356    </message>
357    <message>
358        <source>Start this Jail</source>
359        <translation>Bắt đầu này Jail</translation>
360    </message>
361    <message>
362        <source>Stopping Jail</source>
363        <translation>Bừng Jail</translation>
364    </message>
365    <message>
366        <source>Stopping Jail:</source>
367        <translation>Bừng Jail:</translation>
368    </message>
369    <message>
370        <source>Starting Jail</source>
371        <translation>Bắt đầu Jail</translation>
372    </message>
373    <message>
374        <source>Starting Jail:</source>
375        <translation>Bắt đầu Jail:</translation>
376    </message>
377    <message>
378        <source>Choose a directory to save the finished .wdn file:</source>
379        <translation>Chọn một thÆ° mục để lÆ°u các tập tin thành phẩm .wdn:</translation>
380    </message>
381    <message>
382        <source>Exporting Jail</source>
383        <translation>Xuất khẩu Jail</translation>
384    </message>
385    <message>
386        <source>Exporting Jail:</source>
387        <translation>Xuất khẩu Jail:</translation>
388    </message>
389    <message>
390        <source>Deleting Jail</source>
391        <translation>Xóa Jail</translation>
392    </message>
393    <message>
394        <source>Deleting Jail:</source>
395        <translation>Xóa Jail:</translation>
396    </message>
397    <message>
398        <source>Select warden jail package</source>
399        <translation>Chọn số gói jail warden</translation>
400    </message>
401    <message>
402        <source>Installed Jails</source>
403        <translation>Jails cài đặt</translation>
404    </message>
405    <message>
406        <source>Add a new Jail</source>
407        <translation>Thêm vào một nhà mới Jail</translation>
408    </message>
409    <message>
410        <source>Remove the selected Jail</source>
411        <translation>Loại bỏ các đã chọn Jail</translation>
412    </message>
413    <message>
414        <source>Working on Jail</source>
415        <translation>Làm việc trên Jail</translation>
416    </message>
417    <message>
418        <source>Info</source>
419        <translation>Ðàn</translation>
420    </message>
421    <message>
422        <source>Tools</source>
423        <translation>CÃŽng cụ</translation>
424    </message>
425    <message>
426        <source>&lt;- Please select a jail</source>
427        <translation>&lt;- Vui lòng chọn một jail</translation>
428    </message>
429    <message>
430        <source>Working on jail:</source>
431        <translation>Làm việc trên nhà jail:</translation>
432    </message>
433    <message>
434        <source>Warden</source>
435        <translation>Warden</translation>
436    </message>
437    <message>
438        <source>Are you sure you want to delete the jail</source>
439        <translation>Bạn có chắc bạn muốn xóa jail</translation>
440    </message>
441    <message>
442        <source>Jail Information</source>
443        <translation>Jail các thÃŽng tin</translation>
444    </message>
445    <message>
446        <source>Jail Type:</source>
447        <translation>Jail kiểu:</translation>
448    </message>
449    <message>
450        <source>Size on Disk:</source>
451        <translation>Kích thước trên đĩa:</translation>
452    </message>
453    <message>
454        <source>Network Information</source>
455        <translation>Các thÃŽng tin mạng lưới</translation>
456    </message>
457    <message>
458        <source>Active Connections:</source>
459        <translation>Các kết nối hoạt động:</translation>
460    </message>
461    <message>
462        <source>Listening on Ports:</source>
463        <translation>Lắng nghe trên cổng:</translation>
464    </message>
465    <message>
466        <source>Jail Management</source>
467        <translation>Jail quản lÃœ</translation>
468    </message>
469    <message>
470        <source>User Administrator</source>
471        <translation>Người dùng quản trị viên</translation>
472    </message>
473    <message>
474        <source>Utilities</source>
475        <translation>Tiện ích</translation>
476    </message>
477    <message>
478        <source>Export Jail</source>
479        <translation>Xuất khẩu Jail</translation>
480    </message>
481    <message>
482        <source>Loading...</source>
483        <translation>Đang tải...</translation>
484    </message>
485    <message>
486        <source>Launch Terminal</source>
487        <translation>khởi chạy thiết bị đầu cuối</translation>
488    </message>
489    <message>
490        <source>Check for Updates</source>
491        <translation>Kiểm tra các thÃŽng tin cập nhật</translation>
492    </message>
493    <message>
494        <source>Start at boot:</source>
495        <translation>Bắt đầu khởi động:</translation>
496    </message>
497    <message>
498        <source>No jail selected!</source>
499        <translation>KhÃŽng có jail được chọn!</translation>
500    </message>
501    <message>
502        <source>Snapshots</source>
503        <translation>ảnh chụp nhanh</translation>
504    </message>
505    <message>
506        <source>Start the selected jail</source>
507        <translation>Bắt đầu chọn jail</translation>
508    </message>
509    <message>
510        <source>Stop the selected jail</source>
511        <translation>Ngăn chặn các được chọn jail</translation>
512    </message>
513    <message>
514        <source>Restore existing snapshot</source>
515        <translation>KhÃŽi phục bản chụp hiện hành</translation>
516    </message>
517    <message>
518        <source>Delete the snapshot</source>
519        <translation>Xóa các ảnh chụp nhanh</translation>
520    </message>
521    <message>
522        <source>Loading snapshots...</source>
523        <translation>Đang tải các bức ảnh chụp...</translation>
524    </message>
525    <message>
526        <source>For snapshot support you must be using ZFS</source>
527        <translation>Đối với hỗ trợ ảnh chụp bạn phải sá»­ dụng ZFS</translation>
528    </message>
529    <message>
530        <source>No snapshots available. You may create one below.</source>
531        <translation>KhÃŽng có ảnh chụp nhanh có sẵn. Bạn có thể tạo ra dưới đây.</translation>
532    </message>
533    <message>
534        <source>Creating new snapshot... Please wait...</source>
535        <translation>Tạo ảnh chụp mới nhanh... Xin vui lòng chờ...</translation>
536    </message>
537    <message>
538        <source>Reverting snapshot... Please wait...</source>
539        <translation>Đang hoàn nguyên ảnh chụp nhanh... Xin vui lòng chờ...</translation>
540    </message>
541    <message>
542        <source>Are you sure you want to revert to the snapshot:</source>
543        <translation>Bạn có chắc chắn bạn muốn trả lại snapshot:</translation>
544    </message>
545    <message>
546        <source>Removing snapshot... Please wait...</source>
547        <translation>Loại bỏ ảnh chụp nhanh... Xin vui lòng chờ...</translation>
548    </message>
549    <message>
550        <source>Are you sure you want to remove the snapshot:</source>
551        <translation>Bạn có chắc bạn muốn loại bỏ các ảnh chụp nhanh:</translation>
552    </message>
553    <message>
554        <source>Updates available!</source>
555        <translation>Cập nhật có sẵn!</translation>
556    </message>
557    <message>
558        <source>Start update manager</source>
559        <translation>Bắt đầu cập nhật quản lÃœ</translation>
560    </message>
561    <message>
562        <source>Service Manager</source>
563        <translation>Dịch vụ quản lÃœ</translation>
564    </message>
565    <message>
566        <source>Create a new snapshot</source>
567        <translation>Tạo ra một mới ảnh chụp nhanh</translation>
568    </message>
569    <message>
570        <source>Mount the snapshot</source>
571        <translation>Gắn kết ảnh chụp nhanh</translation>
572    </message>
573    <message>
574        <source>Unmount the snapshot</source>
575        <translation>Tháo gắn kết ảnh chụp nhanh</translation>
576    </message>
577    <message>
578        <source>(Cloned)</source>
579        <translation>(Nhân bản vÃŽ tính)</translation>
580    </message>
581    <message>
582        <source>Loading clones...</source>
583        <translation>Đang tải nhân bản...</translation>
584    </message>
585    <message>
586        <source>Mounted on: </source>
587        <translation>Gắn trên:</translation>
588    </message>
589    <message>
590        <source>Snapshot not mounted</source>
591        <translation>Ảnh chụp khÃŽng được gắn kết</translation>
592    </message>
593    <message>
594        <source>R&amp;estore</source>
595        <translation>k&amp;hÃŽi phuÌ£c</translation>
596    </message>
597    <message>
598        <source>&amp;Mount</source>
599        <translation>&amp;Và đỉnh</translation>
600    </message>
601    <message>
602        <source>&amp;Unmount</source>
603        <translation>&amp;Tháo gắn</translation>
604    </message>
605    <message>
606        <source>&amp;Add</source>
607        <translation>&amp;Thêm</translation>
608    </message>
609    <message>
610        <source>&amp;Remove</source>
611        <translation>&amp;Hủy bỏ</translation>
612    </message>
613    <message>
614        <source>Cloning snapshot... Please wait...</source>
615        <translation>Nhân bản ảnh chụp nhanh... Xin vui lòng chờ...</translation>
616    </message>
617    <message>
618        <source>Removing clone... Please wait...</source>
619        <translation>Loại bỏ bản sao... Xin vui lòng chờ...</translation>
620    </message>
621    <message>
622        <source>Any newer snapshots and mounted clones will be lost, and the jail will be restarted!</source>
623        <translation>Bất kỳ ảnh chụp nhanh mới hÆ¡n và nhân bản gắn kết sẜ bị mất, và nhà tù sẜ được khởi động lại!</translation>
624    </message>
625    <message>
626        <source>Reverting snapshot</source>
627        <translation>Hoàn nguyên ảnh chụp nhanh</translation>
628    </message>
629    <message>
630        <source>Reverting to snapshot:</source>
631        <translation>Hoàn nguyên ảnh chụp nhanh:</translation>
632    </message>
633    <message>
634        <source>No valid network interface specified! Select one now?</source>
635        <translation>KhÃŽng có giao diện mạng hợp lệ quy định! Chọn ngay bây giờ?</translation>
636    </message>
637    <message>
638        <source>Scheduled Snapshots</source>
639        <translation>ảnh chụp nhanh dá»± kiến</translation>
640    </message>
641    <message>
642        <source>Snapshot Frequency</source>
643        <translation>Tần số ảnh chụp</translation>
644    </message>
645    <message>
646        <source>Days to keep</source>
647        <translation>Ngày để giữ cho</translation>
648    </message>
649    <message>
650        <source>IPs:</source>
651        <translation>IPs:</translation>
652    </message>
653    <message>
654        <source>Configure the jail</source>
655        <translation>cấu hình jail</translation>
656    </message>
657    <message>
658        <source>Package Manager</source>
659        <translation>Trình quản lÃœ gói</translation>
660    </message>
661    <message>
662        <source>Template Manager</source>
663        <translation>Tiêu bản Manager</translation>
664    </message>
665</context>
666<context>
667    <name>dialogWorking</name>
668    <message>
669        <source>Working</source>
670        <translation>Làm việc</translation>
671    </message>
672</context>
673<context>
674    <name>wizardNewJail</name>
675    <message>
676        <source>Hostname</source>
677        <translation>tên máy</translation>
678    </message>
679    <message>
680        <source>Jailbird</source>
681        <translation>Jailbird</translation>
682    </message>
683    <message>
684        <source>Please select the type of jail you want to create. </source>
685        <translation>Vui lòng chọn các loại jail bạn muốn tạo.</translation>
686    </message>
687    <message>
688        <source>Jail Type</source>
689        <translation>Jail kiểu</translation>
690    </message>
691    <message>
692        <source>Ports Jail (Insecure, allows running X applications)</source>
693        <translation>Cổng nhà Jail (khÃŽng an toàn, cho phép đang chạy các ứng dụng X)</translation>
694    </message>
695    <message>
696        <source>Next enter the root password for this jail. </source>
697        <translation>Tiếp theo nhập mật khẩu gốc cho nhà này jail.</translation>
698    </message>
699    <message>
700        <source>Root Password</source>
701        <translation>root Mật khẩu</translation>
702    </message>
703    <message>
704        <source>Root Password (Confirm)</source>
705        <translation>Root Mật khẩu (Xác nhận)</translation>
706    </message>
707    <message>
708        <source>Jail Options</source>
709        <translation>Jail Tùy chọn</translation>
710    </message>
711    <message>
712        <source>Include system source</source>
713        <translation>Bao gồm hệ thống mã nguồn</translation>
714    </message>
715    <message>
716        <source>Include ports tree</source>
717        <translation>Bao gồm cổng cây</translation>
718    </message>
719    <message>
720        <source>Start jail at system bootup</source>
721        <translation>Bắt đầu jail tại hệ thống khởi động</translation>
722    </message>
723    <message>
724        <source>New Jail Wizard</source>
725        <translation>Thuật sÄ© mới Jail</translation>
726    </message>
727    <message>
728        <source>Linux Jail (Run Linux within in a jail)</source>
729        <translation>Linux tù (chạy Linux trong vòng một nhà jail)</translation>
730    </message>
731    <message>
732        <source>Please select the Linux install script to use for this jail.</source>
733        <translation>Vui lòng chọn các cài đặt kịch bản để dùng cho này jail.</translation>
734    </message>
735    <message>
736        <source>Select Script</source>
737        <translation>Hãy chọn Script</translation>
738    </message>
739    <message>
740        <source>Linux install files (*)</source>
741        <translation>Linux cài đặt tập tin (*)</translation>
742    </message>
743    <message>
744        <source>Hostname already used!</source>
745        <translation>Tên máy đã được sá»­ dụng!</translation>
746    </message>
747    <message>
748        <source>IP already used!</source>
749        <translation>IP đã được sá»­ dụng!</translation>
750    </message>
751    <message>
752        <source>Invalid IP address!</source>
753        <translation>KhÃŽng hợp lệ địa chỉ IP!</translation>
754    </message>
755    <message>
756        <source>Please take a moment and set any other options for this jail. Note that including the system source option requires that they be present in /usr/src. </source>
757        <translation>Hãy dành một chút thời gian và thiết lập các lá»±a chọn khác cho nhà này Jail. LÆ°u Ãœ rằng trong đó có tùy chọn nguồn hệ thống đòi hỏi rằng họ có mặt trong / usr / src.</translation>
758    </message>
759    <message>
760        <source>Please take a moment and set any other options for this jail.</source>
761        <translation>Hãy dành một chút thời gian và thiết lập các lá»±a chọn khác cho nhà tù này.</translation>
762    </message>
763    <message>
764        <source>IPv4 Address</source>
765        <translation>IPv4 điÌ£a chỉ</translation>
766    </message>
767    <message>
768        <source>IPv6 Address</source>
769        <translation>IPv6 điÌ£a chỉ</translation>
770    </message>
771    <message>
772        <source>Traditional Jail (Secure, best for services)</source>
773        <translation>Truyền thống Jail (Secure, tốt nhất cho các dịch vụ)</translation>
774    </message>
775    <message>
776        <source>Install PKGNG and PC-BSD utilities</source>
777        <translation>Cài đặt PKGNG và các tiện ích PC-BSD</translation>
778    </message>
779    <message>
780        <source>Jail Version</source>
781        <translation>Jail Phiên bản</translation>
782    </message>
783    <message>
784        <source>Use system version (default)</source>
785        <translation>Sá»­ dụng phiên bản hệ thống (mặc định)</translation>
786    </message>
787    <message>
788        <source>Invalid IPv6 address!</source>
789        <translation>KhÃŽng hợp lệ địa chỉ IPv6!</translation>
790    </message>
791    <message>
792        <source>This wizard will walk you through creating a new jail. First, enter a hostname and IP address not currently in use on the network. If you plan to use IPv6 to access the jail, check the IPv6 Address box and input a valid IPv6 address. When finished, click Next to continue.</source>
793        <translation>Wizard này sẜ hướng dẫn bạn thÃŽng qua việc tạo ra một nhà tù mới. Đầu tiên, nhập địa chỉ IP và tên máy và khÃŽng hiện đang sá»­ dụng trên mạng. Nếu bạn có kế hoạch sá»­ dụng IPv6 để truy cập vào tù, kiểm tra IPv6 hộp Address và nhập vào một địa chỉ IPv6 hợp lệ. Khi hoàn tất, nhấn Next để tiếp tục.</translation>
794    </message>
795</context>
796</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.