source: src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_vi.ts @ ac9703b

9.2-releasereleng/10.0releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1
Last change on this file since ac9703b was ac9703b, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 17 months ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 32.4 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS>
4    <context>
5        <name>dialogConfig</name>
6        <message>
7            <source>Configuration</source>
8            <translation>Cấu hình</translation>
9        </message>
10        <message>
11            <source>&amp;Save</source>
12            <translation>&amp;LÆ°u</translation>
13        </message>
14        <message>
15            <source>Alt+S</source>
16            <translation>Alt+S</translation>
17        </message>
18        <message>
19            <source>&amp;Cancel</source>
20            <translation>&amp;Hủy</translation>
21        </message>
22        <message>
23            <source>Alt+C</source>
24            <translation>Alt+C</translation>
25        </message>
26        <message>
27            <source>Jail Network Interface</source>
28            <translation>Jail giao diện mạng</translation>
29        </message>
30        <message>
31            <source>Jail Directory</source>
32            <translation>Jail thÆ° mục</translation>
33        </message>
34        <message>
35            <source>Temp Directory</source>
36            <translation>Temp mục</translation>
37        </message>
38        <message>
39            <source>Select Jail Directory</source>
40            <translation>Chọn số Jail thÆ° mục</translation>
41        </message>
42        <message>
43            <source>Select Temp Directory</source>
44            <translation>Chọn số Temp mục</translation>
45        </message>
46    </context>
47    <context>
48        <name>dialogDisplayOutput</name>
49        <message>
50            <source>Command Output</source>
51            <translation>Lệnh đầu ra</translation>
52        </message>
53        <message>
54            <source>&amp;Close</source>
55            <translation>&amp;Đóng</translation>
56        </message>
57        <message>
58            <source>Alt+C</source>
59            <translation>Alt+C</translation>
60        </message>
61    </context>
62    <context>
63        <name>dialogEditIP</name>
64        <message>
65            <source>&amp;Add</source>
66            <translation>&amp;Thêm</translation>
67        </message>
68        <message>
69            <source>&amp;Remove</source>
70            <translation>&amp;Hủy bỏ</translation>
71        </message>
72        <message>
73            <source>&amp;Save</source>
74            <translation>&amp;LÆ°u</translation>
75        </message>
76        <message>
77            <source>&amp;Cancel</source>
78            <translation>&amp;Hủy</translation>
79        </message>
80        <message>
81            <source>Add IP</source>
82            <translation>thêm một IP</translation>
83        </message>
84        <message>
85            <source>IP Address:</source>
86            <translation>Địa chỉ IP:</translation>
87        </message>
88        <message>
89            <source>Warden</source>
90            <translation>Warden</translation>
91        </message>
92        <message>
93            <source>Please enter a valid IPV4 or IPV6 address!</source>
94            <translation>Hãy nhập địa chỉ IPv4 hay IPv6 hợp lệ!</translation>
95        </message>
96        <message>
97            <source>Jail Configuration</source>
98            <translation>Jail Cấu hình</translation>
99        </message>
100        <message>
101            <source>IPv4</source>
102            <translation>IPv4</translation>
103        </message>
104        <message>
105            <source>IPv4 Address</source>
106            <translation>Địa chỉ IPv4</translation>
107        </message>
108        <message>
109            <source>IPv6</source>
110            <translation>IPv6</translation>
111        </message>
112        <message>
113            <source>IPv6 Address</source>
114            <translation>Địa chỉ IPv6</translation>
115        </message>
116        <message>
117            <source>Aliases</source>
118            <translation>Bí danh</translation>
119        </message>
120        <message>
121            <source>IPv4 Aliases</source>
122            <translation>IPv4 các biệt hiệu</translation>
123        </message>
124        <message>
125            <source>IPv4 Bridge Aliases</source>
126            <translation>IPv4 cầu các biệt hiệu</translation>
127        </message>
128        <message>
129            <source>IPv6 Aliases</source>
130            <translation>IPv6 các biệt hiệu</translation>
131        </message>
132        <message>
133            <source>IPv6 Bridge Aliases</source>
134            <translation>IPv6 cầu các biệt hiệu</translation>
135        </message>
136        <message>
137            <source>Permissions</source>
138            <translation>Sá»± chấp nhận</translation>
139        </message>
140        <message>
141            <source>A process within the jail has access to System V IPC primitives.</source>
142            <translation>Một quá trình trong vòng nhà jail có quyền truy cập vào hệ thống V IPC nguyên thủy.</translation>
143        </message>
144        <message>
145            <source>The prison root is allowed to create raw sockets. Enables ping / traceroute.</source>
146            <translation>Gốc Jail được phép tạo ổ cắm nguyên. Cho phép ping / traceroute.</translation>
147        </message>
148        <message>
149            <source>When this parameter is set, such users are treated as privileged, and may manipulate system file flags subject to the usual constraints on kern.securelevel.</source>
150            <translation>Khi tham số này được thiết lập, người dùng nhÆ° vậy đang được coi là đặc quyền, và có thể thao tác hệ thống tập tin cờ chịu sá»± ràng buộc thÃŽng thường trên kern.securelevel.</translation>
151        </message>
152        <message>
153            <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount file system types marked as jail-friendly.</source>
154            <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết các loại hệ thống tập tin được đánh dấu là jail thân thiện.</translation>
155        </message>
156        <message>
157            <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the devfs file system.</source>
158            <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết hệ thống tập tin devfs.</translation>
159        </message>
160        <message>
161            <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the nullfs file system.</source>
162            <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết hệ thống tập tin nullfs.</translation>
163        </message>
164        <message>
165            <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the procfs file system.</source>
166            <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết hệ thống tập tin procfs.</translation>
167        </message>
168        <message>
169            <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the zfs file system.</source>
170            <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết hệ thống tập tin ZFS.</translation>
171        </message>
172        <message>
173            <source>The prison root may administer quotas on the jail's filesystem(s).</source>
174            <translation>Căn nhà Jail có thể quản lÃœ hạn ngạch trên hệ thống tập tin của tù (s).</translation>
175        </message>
176        <message>
177            <source>This allows access to other protocol stacks that have not had jail functionality added to them.</source>
178            <translation>Điều này cho phép truy cập vào các ngăn xếp giao thức khác mà khÃŽng có chức năng tù thêm cho họ.</translation>
179        </message>
180        <message>
181            <source>Invalid IPv4 address!</source>
182            <translation>Địa chỉ IPv4 khÃŽng hợp lệ!</translation>
183        </message>
184        <message>
185            <source>Invalid IPv4 bridge address!</source>
186            <translation>Địa chỉ khÃŽng hợp lệ cầu IPv4!</translation>
187        </message>
188        <message>
189            <source>Invalid IPv4 router address!</source>
190            <translation>IPv4 khÃŽng hợp lệ địa chỉ router!</translation>
191        </message>
192        <message>
193            <source>Invalid IPv6 address!</source>
194            <translation>KhÃŽng hợp lệ địa chỉ IPv6!</translation>
195        </message>
196        <message>
197            <source>Invalid IPv6 bridge address!</source>
198            <translation>Địa chỉ khÃŽng hợp lệ cầu IPv6!</translation>
199        </message>
200        <message>
201            <source>Invalid IPv6 router address!</source>
202            <translation>IPv6 khÃŽng hợp lệ địa chỉ router!</translation>
203        </message>
204        <message>
205            <source>Options</source>
206            <translation>Tùy chọn</translation>
207        </message>
208        <message>
209            <source>Enable VNET / VIMAGE support</source>
210            <translation>Kích hoạt vnet / VIMAGE hỗ trợ</translation>
211        </message>
212        <message>
213            <source>IPv4 Bridge Address (Requires VNET)</source>
214            <translation>IPv4 Cầu Địa chỉ (yêu cầu vnet)</translation>
215        </message>
216        <message>
217            <source>IPv4 Default Router (Requires VNET)</source>
218            <translation>IPv4 Mặc định Router (yêu cầu vnet)</translation>
219        </message>
220        <message>
221            <source>IPv6 Bridge Address (Requires VNET)</source>
222            <translation>IPv6 Cầu Địa chỉ (yêu cầu vnet)</translation>
223        </message>
224        <message>
225            <source>IPv6 Default Router (Requires VNET)</source>
226            <translation>IPv6 Mặc định Router (yêu cầu vnet)</translation>
227        </message>
228        <message>
229            <source>The following permissions can be enabled or disabled for this jail. For more details hover over each item or refer to the jail manpage.</source>
230            <translation type="unfinished">
231            </translation>
232        </message>
233    </context>
234    <context>
235        <name>dialogImport</name>
236        <message>
237            <source>Import Jail</source>
238            <translation>Nhập khẩu Jail</translation>
239        </message>
240        <message>
241            <source>You have the option to change the IP / Hostname of the imported jail. Any internal references to the old IP / hostname may still need to be changed after importing. </source>
242            <translation>Bạn có tùy chọn để thay đổi IP / Hostname của nhà Jail nhập khẩu. Bất kỳ tài liệu tham khảo nội bộ để các IP cÅ© / tên máy vẫn có thể cần phải được thay đổi sau khi nhập khẩu.</translation>
243        </message>
244        <message>
245            <source>Change IP Address</source>
246            <translation>Thay đổi địa chỉ IP</translation>
247        </message>
248        <message>
249            <source>999\.999\.999\.999; </source>
250            <translation>999\.999\.999\.999; </translation>
251        </message>
252        <message>
253            <source>...</source>
254            <translation>...</translation>
255        </message>
256        <message>
257            <source>Change Hostname</source>
258            <translation>thay đổi tên máy</translation>
259        </message>
260        <message>
261            <source>&amp;Ok</source>
262            <translation>&amp;Ok</translation>
263        </message>
264        <message>
265            <source>&amp;Cancel</source>
266            <translation>&amp;Hủy</translation>
267        </message>
268    </context>
269    <context>
270        <name>dialogTemplates</name>
271        <message>
272            <source>Jail Templates</source>
273            <translation>Jail Bản mẫu</translation>
274        </message>
275        <message>
276            <source>Add a new Jail</source>
277            <translation>Bổ sung một nhà Jail mới</translation>
278        </message>
279        <message>
280            <source>Remove the selected Jail</source>
281            <translation>Loại bỏ các nhà Jail được lá»±a chọn</translation>
282        </message>
283        <message>
284            <source>&amp;Close</source>
285            <translation>&amp;Đóng</translation>
286        </message>
287        <message>
288            <source>System Version</source>
289            <translation>Hệ thống Phiên bản</translation>
290        </message>
291        <message>
292            <source>What version do you wish to fetch?</source>
293            <translation>Phiên bản làm những gì bạn muốn lấy?</translation>
294        </message>
295        <message>
296            <source>Template Nickname</source>
297            <translation>Tiêu bản Biệt danh</translation>
298        </message>
299        <message>
300            <source>Enter a nickname for this template:</source>
301            <translation>Nhập biệt hiệu cho mẫu này:</translation>
302        </message>
303    </context>
304    <context>
305        <name>dialogWarden</name>
306        <message>
307            <source>The Warden</source>
308            <translation>Các Warden</translation>
309        </message>
310        <message>
311            <source>&amp;File</source>
312            <translation>&amp;Tệp</translation>
313        </message>
314        <message>
315            <source>Jails</source>
316            <translation>Jails</translation>
317        </message>
318        <message>
319            <source>E&amp;xit</source>
320            <translation>R&amp;a</translation>
321        </message>
322        <message>
323            <source>Exit</source>
324            <translation>Ra</translation>
325        </message>
326        <message>
327            <source>New Jail</source>
328            <translation>mới Jail</translation>
329        </message>
330        <message>
331            <source>Refresh</source>
332            <translation>làm mới</translation>
333        </message>
334        <message>
335            <source>Configuration</source>
336            <translation>Cấu hình</translation>
337        </message>
338        <message>
339            <source>Import Jail</source>
340            <translation>nhập khẩu Jail</translation>
341        </message>
342        <message>
343            <source>Stop this Jail</source>
344            <translation>Dừng Jail này</translation>
345        </message>
346        <message>
347            <source>Toggle Autostart</source>
348            <translation>Chuyển chế độ tá»± khởi động</translation>
349        </message>
350        <message>
351            <source>Export jail to .wdn file</source>
352            <translation>Xuất khẩu jail vào tập tin .wdn</translation>
353        </message>
354        <message>
355            <source>Delete Jail</source>
356            <translation>Xóa Jail</translation>
357        </message>
358        <message>
359            <source>Start this Jail</source>
360            <translation>Bắt đầu này Jail</translation>
361        </message>
362        <message>
363            <source>Stopping Jail</source>
364            <translation>Bừng Jail</translation>
365        </message>
366        <message>
367            <source>Stopping Jail:</source>
368            <translation>Bừng Jail:</translation>
369        </message>
370        <message>
371            <source>Starting Jail</source>
372            <translation>Bắt đầu Jail</translation>
373        </message>
374        <message>
375            <source>Starting Jail:</source>
376            <translation>Bắt đầu Jail:</translation>
377        </message>
378        <message>
379            <source>Choose a directory to save the finished .wdn file:</source>
380            <translation>Chọn một thÆ° mục để lÆ°u các tập tin thành phẩm .wdn:</translation>
381        </message>
382        <message>
383            <source>Exporting Jail</source>
384            <translation>Xuất khẩu Jail</translation>
385        </message>
386        <message>
387            <source>Exporting Jail:</source>
388            <translation>Xuất khẩu Jail:</translation>
389        </message>
390        <message>
391            <source>Deleting Jail</source>
392            <translation>Xóa Jail</translation>
393        </message>
394        <message>
395            <source>Deleting Jail:</source>
396            <translation>Xóa Jail:</translation>
397        </message>
398        <message>
399            <source>Select warden jail package</source>
400            <translation>Chọn số gói jail warden</translation>
401        </message>
402        <message>
403            <source>Installed Jails</source>
404            <translation>Jails cài đặt</translation>
405        </message>
406        <message>
407            <source>Add a new Jail</source>
408            <translation>Thêm vào một nhà mới Jail</translation>
409        </message>
410        <message>
411            <source>Remove the selected Jail</source>
412            <translation>Loại bỏ các đã chọn Jail</translation>
413        </message>
414        <message>
415            <source>Working on Jail</source>
416            <translation>Làm việc trên Jail</translation>
417        </message>
418        <message>
419            <source>Info</source>
420            <translation>Ðàn</translation>
421        </message>
422        <message>
423            <source>Tools</source>
424            <translation>CÃŽng cụ</translation>
425        </message>
426        <message>
427            <source>&lt;- Please select a jail</source>
428            <translation>&lt;- Vui lòng chọn một jail</translation>
429        </message>
430        <message>
431            <source>Working on jail:</source>
432            <translation>Làm việc trên nhà jail:</translation>
433        </message>
434        <message>
435            <source>Warden</source>
436            <translation>Warden</translation>
437        </message>
438        <message>
439            <source>Are you sure you want to delete the jail</source>
440            <translation>Bạn có chắc bạn muốn xóa jail</translation>
441        </message>
442        <message>
443            <source>Jail Information</source>
444            <translation>Jail các thÃŽng tin</translation>
445        </message>
446        <message>
447            <source>Jail Type:</source>
448            <translation>Jail kiểu:</translation>
449        </message>
450        <message>
451            <source>Size on Disk:</source>
452            <translation>Kích thước trên đĩa:</translation>
453        </message>
454        <message>
455            <source>Network Information</source>
456            <translation>Các thÃŽng tin mạng lưới</translation>
457        </message>
458        <message>
459            <source>Active Connections:</source>
460            <translation>Các kết nối hoạt động:</translation>
461        </message>
462        <message>
463            <source>Listening on Ports:</source>
464            <translation>Lắng nghe trên cổng:</translation>
465        </message>
466        <message>
467            <source>Jail Management</source>
468            <translation>Jail quản lÃœ</translation>
469        </message>
470        <message>
471            <source>User Administrator</source>
472            <translation>Người dùng quản trị viên</translation>
473        </message>
474        <message>
475            <source>Utilities</source>
476            <translation>Tiện ích</translation>
477        </message>
478        <message>
479            <source>Export Jail</source>
480            <translation>Xuất khẩu Jail</translation>
481        </message>
482        <message>
483            <source>Loading...</source>
484            <translation>Đang tải...</translation>
485        </message>
486        <message>
487            <source>Launch Terminal</source>
488            <translation>khởi chạy thiết bị đầu cuối</translation>
489        </message>
490        <message>
491            <source>Check for Updates</source>
492            <translation>Kiểm tra các thÃŽng tin cập nhật</translation>
493        </message>
494        <message>
495            <source>Start at boot:</source>
496            <translation>Bắt đầu khởi động:</translation>
497        </message>
498        <message>
499            <source>No jail selected!</source>
500            <translation>KhÃŽng có jail được chọn!</translation>
501        </message>
502        <message>
503            <source>Snapshots</source>
504            <translation>ảnh chụp nhanh</translation>
505        </message>
506        <message>
507            <source>Start the selected jail</source>
508            <translation>Bắt đầu chọn jail</translation>
509        </message>
510        <message>
511            <source>Stop the selected jail</source>
512            <translation>Ngăn chặn các được chọn jail</translation>
513        </message>
514        <message>
515            <source>Restore existing snapshot</source>
516            <translation>KhÃŽi phục bản chụp hiện hành</translation>
517        </message>
518        <message>
519            <source>Delete the snapshot</source>
520            <translation>Xóa các ảnh chụp nhanh</translation>
521        </message>
522        <message>
523            <source>Loading snapshots...</source>
524            <translation>Đang tải các bức ảnh chụp...</translation>
525        </message>
526        <message>
527            <source>For snapshot support you must be using ZFS</source>
528            <translation>Đối với hỗ trợ ảnh chụp bạn phải sá»­ dụng ZFS</translation>
529        </message>
530        <message>
531            <source>No snapshots available. You may create one below.</source>
532            <translation>KhÃŽng có ảnh chụp nhanh có sẵn. Bạn có thể tạo ra dưới đây.</translation>
533        </message>
534        <message>
535            <source>Creating new snapshot... Please wait...</source>
536            <translation>Tạo ảnh chụp mới nhanh... Xin vui lòng chờ...</translation>
537        </message>
538        <message>
539            <source>Reverting snapshot... Please wait...</source>
540            <translation>Đang hoàn nguyên ảnh chụp nhanh... Xin vui lòng chờ...</translation>
541        </message>
542        <message>
543            <source>Are you sure you want to revert to the snapshot:</source>
544            <translation>Bạn có chắc chắn bạn muốn trả lại snapshot:</translation>
545        </message>
546        <message>
547            <source>Removing snapshot... Please wait...</source>
548            <translation>Loại bỏ ảnh chụp nhanh... Xin vui lòng chờ...</translation>
549        </message>
550        <message>
551            <source>Are you sure you want to remove the snapshot:</source>
552            <translation>Bạn có chắc bạn muốn loại bỏ các ảnh chụp nhanh:</translation>
553        </message>
554        <message>
555            <source>Updates available!</source>
556            <translation>Cập nhật có sẵn!</translation>
557        </message>
558        <message>
559            <source>Start update manager</source>
560            <translation>Bắt đầu cập nhật quản lÃœ</translation>
561        </message>
562        <message>
563            <source>Service Manager</source>
564            <translation>Dịch vụ quản lÃœ</translation>
565        </message>
566        <message>
567            <source>Create a new snapshot</source>
568            <translation>Tạo ra một mới ảnh chụp nhanh</translation>
569        </message>
570        <message>
571            <source>Mount the snapshot</source>
572            <translation>Gắn kết ảnh chụp nhanh</translation>
573        </message>
574        <message>
575            <source>Unmount the snapshot</source>
576            <translation>Tháo gắn kết ảnh chụp nhanh</translation>
577        </message>
578        <message>
579            <source>(Cloned)</source>
580            <translation>(Nhân bản vÃŽ tính)</translation>
581        </message>
582        <message>
583            <source>Loading clones...</source>
584            <translation>Đang tải nhân bản...</translation>
585        </message>
586        <message>
587            <source>Mounted on: </source>
588            <translation>Gắn trên:</translation>
589        </message>
590        <message>
591            <source>Snapshot not mounted</source>
592            <translation>Ảnh chụp khÃŽng được gắn kết</translation>
593        </message>
594        <message>
595            <source>R&amp;estore</source>
596            <translation>k&amp;hÃŽi phuÌ£c</translation>
597        </message>
598        <message>
599            <source>&amp;Mount</source>
600            <translation>&amp;Và đỉnh</translation>
601        </message>
602        <message>
603            <source>&amp;Unmount</source>
604            <translation>&amp;Tháo gắn</translation>
605        </message>
606        <message>
607            <source>&amp;Add</source>
608            <translation>&amp;Thêm</translation>
609        </message>
610        <message>
611            <source>&amp;Remove</source>
612            <translation>&amp;Hủy bỏ</translation>
613        </message>
614        <message>
615            <source>Cloning snapshot... Please wait...</source>
616            <translation>Nhân bản ảnh chụp nhanh... Xin vui lòng chờ...</translation>
617        </message>
618        <message>
619            <source>Removing clone... Please wait...</source>
620            <translation>Loại bỏ bản sao... Xin vui lòng chờ...</translation>
621        </message>
622        <message>
623            <source>Any newer snapshots and mounted clones will be lost, and the jail will be restarted!</source>
624            <translation>Bất kỳ ảnh chụp nhanh mới hÆ¡n và nhân bản gắn kết sẜ bị mất, và nhà tù sẜ được khởi động lại!</translation>
625        </message>
626        <message>
627            <source>Reverting snapshot</source>
628            <translation>Hoàn nguyên ảnh chụp nhanh</translation>
629        </message>
630        <message>
631            <source>Reverting to snapshot:</source>
632            <translation>Hoàn nguyên ảnh chụp nhanh:</translation>
633        </message>
634        <message>
635            <source>No valid network interface specified! Select one now?</source>
636            <translation>KhÃŽng có giao diện mạng hợp lệ quy định! Chọn ngay bây giờ?</translation>
637        </message>
638        <message>
639            <source>Scheduled Snapshots</source>
640            <translation>ảnh chụp nhanh dá»± kiến</translation>
641        </message>
642        <message>
643            <source>Snapshot Frequency</source>
644            <translation>Tần số ảnh chụp</translation>
645        </message>
646        <message>
647            <source>Days to keep</source>
648            <translation>Ngày để giữ cho</translation>
649        </message>
650        <message>
651            <source>IPs:</source>
652            <translation>IPs:</translation>
653        </message>
654        <message>
655            <source>Configure the jail</source>
656            <translation>cấu hình jail</translation>
657        </message>
658        <message>
659            <source>Package Manager</source>
660            <translation>Trình quản lÃœ gói</translation>
661        </message>
662        <message>
663            <source>Template Manager</source>
664            <translation>Tiêu bản Manager</translation>
665        </message>
666    </context>
667    <context>
668        <name>dialogWorking</name>
669        <message>
670            <source>Working</source>
671            <translation>Làm việc</translation>
672        </message>
673    </context>
674    <context>
675        <name>wizardNewJail</name>
676        <message>
677            <source>Hostname</source>
678            <translation>tên máy</translation>
679        </message>
680        <message>
681            <source>Jailbird</source>
682            <translation>Jailbird</translation>
683        </message>
684        <message>
685            <source>Please select the type of jail you want to create. </source>
686            <translation>Vui lòng chọn các loại jail bạn muốn tạo.</translation>
687        </message>
688        <message>
689            <source>Jail Type</source>
690            <translation>Jail kiểu</translation>
691        </message>
692        <message>
693            <source>Ports Jail (Insecure, allows running X applications)</source>
694            <translation>Cổng nhà Jail (khÃŽng an toàn, cho phép đang chạy các ứng dụng X)</translation>
695        </message>
696        <message>
697            <source>Next enter the root password for this jail. </source>
698            <translation>Tiếp theo nhập mật khẩu gốc cho nhà này jail.</translation>
699        </message>
700        <message>
701            <source>Root Password</source>
702            <translation>root Mật khẩu</translation>
703        </message>
704        <message>
705            <source>Root Password (Confirm)</source>
706            <translation>Root Mật khẩu (Xác nhận)</translation>
707        </message>
708        <message>
709            <source>Jail Options</source>
710            <translation>Jail Tùy chọn</translation>
711        </message>
712        <message>
713            <source>Include system source</source>
714            <translation>Bao gồm hệ thống mã nguồn</translation>
715        </message>
716        <message>
717            <source>Include ports tree</source>
718            <translation>Bao gồm cổng cây</translation>
719        </message>
720        <message>
721            <source>Start jail at system bootup</source>
722            <translation>Bắt đầu jail tại hệ thống khởi động</translation>
723        </message>
724        <message>
725            <source>New Jail Wizard</source>
726            <translation>Thuật sÄ© mới Jail</translation>
727        </message>
728        <message>
729            <source>Linux Jail (Run Linux within in a jail)</source>
730            <translation>Linux tù (chạy Linux trong vòng một nhà jail)</translation>
731        </message>
732        <message>
733            <source>Please select the Linux install script to use for this jail.</source>
734            <translation>Vui lòng chọn các cài đặt kịch bản để dùng cho này jail.</translation>
735        </message>
736        <message>
737            <source>Select Script</source>
738            <translation>Hãy chọn Script</translation>
739        </message>
740        <message>
741            <source>Linux install files (*)</source>
742            <translation>Linux cài đặt tập tin (*)</translation>
743        </message>
744        <message>
745            <source>Hostname already used!</source>
746            <translation>Tên máy đã được sá»­ dụng!</translation>
747        </message>
748        <message>
749            <source>IP already used!</source>
750            <translation>IP đã được sá»­ dụng!</translation>
751        </message>
752        <message>
753            <source>Invalid IP address!</source>
754            <translation>KhÃŽng hợp lệ địa chỉ IP!</translation>
755        </message>
756        <message>
757            <source>Please take a moment and set any other options for this jail. Note that including the system source option requires that they be present in /usr/src. </source>
758            <translation>Hãy dành một chút thời gian và thiết lập các lá»±a chọn khác cho nhà này Jail. LÆ°u Ãœ rằng trong đó có tùy chọn nguồn hệ thống đòi hỏi rằng họ có mặt trong / usr / src.</translation>
759        </message>
760        <message>
761            <source>Please take a moment and set any other options for this jail.</source>
762            <translation>Hãy dành một chút thời gian và thiết lập các lá»±a chọn khác cho nhà tù này.</translation>
763        </message>
764        <message>
765            <source>IPv4 Address</source>
766            <translation>IPv4 điÌ£a chỉ</translation>
767        </message>
768        <message>
769            <source>IPv6 Address</source>
770            <translation>IPv6 điÌ£a chỉ</translation>
771        </message>
772        <message>
773            <source>Traditional Jail (Secure, best for services)</source>
774            <translation>Truyền thống Jail (Secure, tốt nhất cho các dịch vụ)</translation>
775        </message>
776        <message>
777            <source>Install PKGNG and PC-BSD utilities</source>
778            <translation>Cài đặt PKGNG và các tiện ích PC-BSD</translation>
779        </message>
780        <message>
781            <source>Jail Version</source>
782            <translation>Jail Phiên bản</translation>
783        </message>
784        <message>
785            <source>Use system version (default)</source>
786            <translation>Sá»­ dụng phiên bản hệ thống (mặc định)</translation>
787        </message>
788        <message>
789            <source>Invalid IPv6 address!</source>
790            <translation>KhÃŽng hợp lệ địa chỉ IPv6!</translation>
791        </message>
792        <message>
793            <source>This wizard will walk you through creating a new jail. First, enter a hostname and IP address not currently in use on the network. If you plan to use IPv6 to access the jail, check the IPv6 Address box and input a valid IPv6 address. When finished, click Next to continue.</source>
794            <translation>Wizard này sẜ hướng dẫn bạn thÃŽng qua việc tạo ra một nhà tù mới. Đầu tiên, nhập địa chỉ IP và tên máy và khÃŽng hiện đang sá»­ dụng trên mạng. Nếu bạn có kế hoạch sá»­ dụng IPv6 để truy cập vào tù, kiểm tra IPv6 hộp Address và nhập vào một địa chỉ IPv6 hợp lệ. Khi hoàn tất, nhấn Next để tiếp tục.</translation>
795        </message>
796    </context>
797</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.