source: src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_vi.ts @ aebf244

9.2-releaseenter/10releng/10.0releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2
Last change on this file since aebf244 was aebf244, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 20 months ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 29.4 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>dialogConfig</name>
6    <message>
7        <source>Configuration</source>
8        <translation>Cấu hình</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>&amp;Save</source>
12        <translation>&amp;LÆ°u</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>Alt+S</source>
16        <translation>Alt+S</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>&amp;Cancel</source>
20        <translation>&amp;Hủy</translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>Alt+C</source>
24        <translation>Alt+C</translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>Jail Network Interface</source>
28        <translation>Jail giao diện mạng</translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>Jail Directory</source>
32        <translation>Jail thÆ° mục</translation>
33    </message>
34    <message>
35        <source>Temp Directory</source>
36        <translation>Temp mục</translation>
37    </message>
38    <message>
39        <source>Select Jail Directory</source>
40        <translation>Chọn số Jail thÆ° mục</translation>
41    </message>
42    <message>
43        <source>Select Temp Directory</source>
44        <translation>Chọn số Temp mục</translation>
45    </message>
46</context>
47<context>
48    <name>dialogDisplayOutput</name>
49    <message>
50        <source>Command Output</source>
51        <translation>Lệnh đầu ra</translation>
52    </message>
53    <message>
54        <source>&amp;Close</source>
55        <translation>&amp;Đóng</translation>
56    </message>
57    <message>
58        <source>Alt+C</source>
59        <translation>Alt+C</translation>
60    </message>
61</context>
62<context>
63    <name>dialogEditIP</name>
64    <message>
65        <source>&amp;Add</source>
66        <translation>&amp;Thêm</translation>
67    </message>
68    <message>
69        <source>&amp;Remove</source>
70        <translation>&amp;Hủy bỏ</translation>
71    </message>
72    <message>
73        <source>&amp;Save</source>
74        <translation>&amp;LÆ°u</translation>
75    </message>
76    <message>
77        <source>&amp;Cancel</source>
78        <translation>&amp;Hủy</translation>
79    </message>
80    <message>
81        <source>Add IP</source>
82        <translation>thêm một IP</translation>
83    </message>
84    <message>
85        <source>IP Address:</source>
86        <translation>Địa chỉ IP:</translation>
87    </message>
88    <message>
89        <source>Warden</source>
90        <translation>Warden</translation>
91    </message>
92    <message>
93        <source>Please enter a valid IPV4 or IPV6 address!</source>
94        <translation>Hãy nhập địa chỉ IPv4 hay IPv6 hợp lệ!</translation>
95    </message>
96    <message>
97        <source>Jail Configuration</source>
98        <translation>Jail Cấu hình</translation>
99    </message>
100    <message>
101        <source>IPv4</source>
102        <translation>IPv4</translation>
103    </message>
104    <message>
105        <source>IPv4 Address</source>
106        <translation>Địa chỉ IPv4</translation>
107    </message>
108    <message>
109        <source>IPv6</source>
110        <translation>IPv6</translation>
111    </message>
112    <message>
113        <source>IPv6 Address</source>
114        <translation>Địa chỉ IPv6</translation>
115    </message>
116    <message>
117        <source>Aliases</source>
118        <translation>Bí danh</translation>
119    </message>
120    <message>
121        <source>IPv4 Aliases</source>
122        <translation>IPv4 các biệt hiệu</translation>
123    </message>
124    <message>
125        <source>IPv4 Bridge Aliases</source>
126        <translation>IPv4 cầu các biệt hiệu</translation>
127    </message>
128    <message>
129        <source>IPv6 Aliases</source>
130        <translation>IPv6 các biệt hiệu</translation>
131    </message>
132    <message>
133        <source>IPv6 Bridge Aliases</source>
134        <translation>IPv6 cầu các biệt hiệu</translation>
135    </message>
136    <message>
137        <source>Permissions</source>
138        <translation>Sá»± chấp nhận</translation>
139    </message>
140    <message>
141        <source>A process within the jail has access to System V IPC primitives.</source>
142        <translation>Một quá trình trong vòng nhà jail có quyền truy cập vào hệ thống V IPC nguyên thủy.</translation>
143    </message>
144    <message>
145        <source>The prison root is allowed to create raw sockets. Enables ping / traceroute.</source>
146        <translation>Gốc Jail được phép tạo ổ cắm nguyên. Cho phép ping / traceroute.</translation>
147    </message>
148    <message>
149        <source>When this parameter is set, such users are treated as privileged, and may manipulate system file flags subject to the usual constraints on kern.securelevel.</source>
150        <translation>Khi tham số này được thiết lập, người dùng nhÆ° vậy đang được coi là đặc quyền, và có thể thao tác hệ thống tập tin cờ chịu sá»± ràng buộc thÃŽng thường trên kern.securelevel.</translation>
151    </message>
152    <message>
153        <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount file system types marked as jail-friendly.</source>
154        <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết các loại hệ thống tập tin được đánh dấu là jail thân thiện.</translation>
155    </message>
156    <message>
157        <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the devfs file system.</source>
158        <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết hệ thống tập tin devfs.</translation>
159    </message>
160    <message>
161        <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the nullfs file system.</source>
162        <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết hệ thống tập tin nullfs.</translation>
163    </message>
164    <message>
165        <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the procfs file system.</source>
166        <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết hệ thống tập tin procfs.</translation>
167    </message>
168    <message>
169        <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the zfs file system.</source>
170        <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết hệ thống tập tin ZFS.</translation>
171    </message>
172    <message>
173        <source>The prison root may administer quotas on the jail&apos;s filesystem(s).</source>
174        <translation>Căn nhà Jail có thể quản lÃœ hạn ngạch trên hệ thống tập tin của tù (s).</translation>
175    </message>
176    <message>
177        <source>This allows access to other protocol stacks that have not had jail functionality added to them.</source>
178        <translation>Điều này cho phép truy cập vào các ngăn xếp giao thức khác mà khÃŽng có chức năng tù thêm cho họ.</translation>
179    </message>
180    <message>
181        <source>Invalid IPv4 address!</source>
182        <translation>Địa chỉ IPv4 khÃŽng hợp lệ!</translation>
183    </message>
184    <message>
185        <source>Invalid IPv4 bridge address!</source>
186        <translation>Địa chỉ khÃŽng hợp lệ cầu IPv4!</translation>
187    </message>
188    <message>
189        <source>Invalid IPv4 router address!</source>
190        <translation>IPv4 khÃŽng hợp lệ địa chỉ router!</translation>
191    </message>
192    <message>
193        <source>Invalid IPv6 address!</source>
194        <translation>KhÃŽng hợp lệ địa chỉ IPv6!</translation>
195    </message>
196    <message>
197        <source>Invalid IPv6 bridge address!</source>
198        <translation>Địa chỉ khÃŽng hợp lệ cầu IPv6!</translation>
199    </message>
200    <message>
201        <source>Invalid IPv6 router address!</source>
202        <translation>IPv6 khÃŽng hợp lệ địa chỉ router!</translation>
203    </message>
204    <message>
205        <source>Options</source>
206        <translation>Tùy chọn</translation>
207    </message>
208    <message>
209        <source>Enable VNET / VIMAGE support</source>
210        <translation>Kích hoạt vnet / VIMAGE hỗ trợ</translation>
211    </message>
212    <message>
213        <source>IPv4 Bridge Address (Requires VNET)</source>
214        <translation>IPv4 Cầu Địa chỉ (yêu cầu vnet)</translation>
215    </message>
216    <message>
217        <source>IPv4 Default Router (Requires VNET)</source>
218        <translation>IPv4 Mặc định Router (yêu cầu vnet)</translation>
219    </message>
220    <message>
221        <source>IPv6 Bridge Address (Requires VNET)</source>
222        <translation>IPv6 Cầu Địa chỉ (yêu cầu vnet)</translation>
223    </message>
224    <message>
225        <source>IPv6 Default Router (Requires VNET)</source>
226        <translation>IPv6 Mặc định Router (yêu cầu vnet)</translation>
227    </message>
228    <message>
229        <source>The following permissions can be enabled or disabled for this jail. For more details hover over each item or refer to the jail manpage.</source>
230        <translation type="unfinished">
231            </translation>
232    </message>
233</context>
234<context>
235    <name>dialogImport</name>
236    <message>
237        <source>Import Jail</source>
238        <translation>Nhập khẩu Jail</translation>
239    </message>
240    <message>
241        <source>You have the option to change the IP / Hostname of the imported jail. Any internal references to the old IP / hostname may still need to be changed after importing. </source>
242        <translation>Bạn có tùy chọn để thay đổi IP / Hostname của nhà Jail nhập khẩu. Bất kỳ tài liệu tham khảo nội bộ để các IP cÅ© / tên máy vẫn có thể cần phải được thay đổi sau khi nhập khẩu.</translation>
243    </message>
244    <message>
245        <source>Change IP Address</source>
246        <translation>Thay đổi địa chỉ IP</translation>
247    </message>
248    <message>
249        <source>999\.999\.999\.999; </source>
250        <translation>999\.999\.999\.999; </translation>
251    </message>
252    <message>
253        <source>...</source>
254        <translation>...</translation>
255    </message>
256    <message>
257        <source>Change Hostname</source>
258        <translation>thay đổi tên máy</translation>
259    </message>
260    <message>
261        <source>&amp;Ok</source>
262        <translation>&amp;Ok</translation>
263    </message>
264    <message>
265        <source>&amp;Cancel</source>
266        <translation>&amp;Hủy</translation>
267    </message>
268</context>
269<context>
270    <name>dialogTemplates</name>
271    <message>
272        <source>Jail Templates</source>
273        <translation>Jail Bản mẫu</translation>
274    </message>
275    <message>
276        <source>Add a new Jail</source>
277        <translation>Bổ sung một nhà Jail mới</translation>
278    </message>
279    <message>
280        <source>Remove the selected Jail</source>
281        <translation>Loại bỏ các nhà Jail được lá»±a chọn</translation>
282    </message>
283    <message>
284        <source>&amp;Close</source>
285        <translation>&amp;Đóng</translation>
286    </message>
287    <message>
288        <source>System Version</source>
289        <translation>Hệ thống Phiên bản</translation>
290    </message>
291    <message>
292        <source>What version do you wish to fetch?</source>
293        <translation>Phiên bản làm những gì bạn muốn lấy?</translation>
294    </message>
295    <message>
296        <source>Template Nickname</source>
297        <translation>Tiêu bản Biệt danh</translation>
298    </message>
299    <message>
300        <source>Enter a nickname for this template:</source>
301        <translation>Nhập biệt hiệu cho mẫu này:</translation>
302    </message>
303</context>
304<context>
305    <name>dialogWarden</name>
306    <message>
307        <source>The Warden</source>
308        <translation>Các Warden</translation>
309    </message>
310    <message>
311        <source>&amp;File</source>
312        <translation>&amp;Tệp</translation>
313    </message>
314    <message>
315        <source>Jails</source>
316        <translation>Jails</translation>
317    </message>
318    <message>
319        <source>E&amp;xit</source>
320        <translation>R&amp;a</translation>
321    </message>
322    <message>
323        <source>Exit</source>
324        <translation>Ra</translation>
325    </message>
326    <message>
327        <source>New Jail</source>
328        <translation>mới Jail</translation>
329    </message>
330    <message>
331        <source>Refresh</source>
332        <translation>làm mới</translation>
333    </message>
334    <message>
335        <source>Configuration</source>
336        <translation>Cấu hình</translation>
337    </message>
338    <message>
339        <source>Import Jail</source>
340        <translation>nhập khẩu Jail</translation>
341    </message>
342    <message>
343        <source>Stop this Jail</source>
344        <translation>Dừng Jail này</translation>
345    </message>
346    <message>
347        <source>Toggle Autostart</source>
348        <translation>Chuyển chế độ tá»± khởi động</translation>
349    </message>
350    <message>
351        <source>Export jail to .wdn file</source>
352        <translation>Xuất khẩu jail vào tập tin .wdn</translation>
353    </message>
354    <message>
355        <source>Delete Jail</source>
356        <translation>Xóa Jail</translation>
357    </message>
358    <message>
359        <source>Start this Jail</source>
360        <translation>Bắt đầu này Jail</translation>
361    </message>
362    <message>
363        <source>Stopping Jail</source>
364        <translation>Bừng Jail</translation>
365    </message>
366    <message>
367        <source>Stopping Jail:</source>
368        <translation>Bừng Jail:</translation>
369    </message>
370    <message>
371        <source>Starting Jail</source>
372        <translation>Bắt đầu Jail</translation>
373    </message>
374    <message>
375        <source>Starting Jail:</source>
376        <translation>Bắt đầu Jail:</translation>
377    </message>
378    <message>
379        <source>Choose a directory to save the finished .wdn file:</source>
380        <translation>Chọn một thÆ° mục để lÆ°u các tập tin thành phẩm .wdn:</translation>
381    </message>
382    <message>
383        <source>Exporting Jail</source>
384        <translation>Xuất khẩu Jail</translation>
385    </message>
386    <message>
387        <source>Exporting Jail:</source>
388        <translation>Xuất khẩu Jail:</translation>
389    </message>
390    <message>
391        <source>Deleting Jail</source>
392        <translation>Xóa Jail</translation>
393    </message>
394    <message>
395        <source>Deleting Jail:</source>
396        <translation>Xóa Jail:</translation>
397    </message>
398    <message>
399        <source>Select warden jail package</source>
400        <translation>Chọn số gói jail warden</translation>
401    </message>
402    <message>
403        <source>Installed Jails</source>
404        <translation>Jails cài đặt</translation>
405    </message>
406    <message>
407        <source>Add a new Jail</source>
408        <translation>Thêm vào một nhà mới Jail</translation>
409    </message>
410    <message>
411        <source>Remove the selected Jail</source>
412        <translation>Loại bỏ các đã chọn Jail</translation>
413    </message>
414    <message>
415        <source>Working on Jail</source>
416        <translation>Làm việc trên Jail</translation>
417    </message>
418    <message>
419        <source>Info</source>
420        <translation>Ðàn</translation>
421    </message>
422    <message>
423        <source>Tools</source>
424        <translation>CÃŽng cụ</translation>
425    </message>
426    <message>
427        <source>&lt;- Please select a jail</source>
428        <translation>&lt;- Vui lòng chọn một jail</translation>
429    </message>
430    <message>
431        <source>Working on jail:</source>
432        <translation>Làm việc trên nhà jail:</translation>
433    </message>
434    <message>
435        <source>Warden</source>
436        <translation>Warden</translation>
437    </message>
438    <message>
439        <source>Are you sure you want to delete the jail</source>
440        <translation>Bạn có chắc bạn muốn xóa jail</translation>
441    </message>
442    <message>
443        <source>Jail Information</source>
444        <translation>Jail các thÃŽng tin</translation>
445    </message>
446    <message>
447        <source>Jail Type:</source>
448        <translation>Jail kiểu:</translation>
449    </message>
450    <message>
451        <source>Size on Disk:</source>
452        <translation>Kích thước trên đĩa:</translation>
453    </message>
454    <message>
455        <source>Network Information</source>
456        <translation>Các thÃŽng tin mạng lưới</translation>
457    </message>
458    <message>
459        <source>Active Connections:</source>
460        <translation>Các kết nối hoạt động:</translation>
461    </message>
462    <message>
463        <source>Listening on Ports:</source>
464        <translation>Lắng nghe trên cổng:</translation>
465    </message>
466    <message>
467        <source>Jail Management</source>
468        <translation>Jail quản lÃœ</translation>
469    </message>
470    <message>
471        <source>User Administrator</source>
472        <translation>Người dùng quản trị viên</translation>
473    </message>
474    <message>
475        <source>Utilities</source>
476        <translation>Tiện ích</translation>
477    </message>
478    <message>
479        <source>Export Jail</source>
480        <translation>Xuất khẩu Jail</translation>
481    </message>
482    <message>
483        <source>Loading...</source>
484        <translation>Đang tải...</translation>
485    </message>
486    <message>
487        <source>Launch Terminal</source>
488        <translation>khởi chạy thiết bị đầu cuối</translation>
489    </message>
490    <message>
491        <source>Check for Updates</source>
492        <translation>Kiểm tra các thÃŽng tin cập nhật</translation>
493    </message>
494    <message>
495        <source>Start at boot:</source>
496        <translation>Bắt đầu khởi động:</translation>
497    </message>
498    <message>
499        <source>No jail selected!</source>
500        <translation>KhÃŽng có jail được chọn!</translation>
501    </message>
502    <message>
503        <source>Snapshots</source>
504        <translation>ảnh chụp nhanh</translation>
505    </message>
506    <message>
507        <source>Start the selected jail</source>
508        <translation>Bắt đầu chọn jail</translation>
509    </message>
510    <message>
511        <source>Stop the selected jail</source>
512        <translation>Ngăn chặn các được chọn jail</translation>
513    </message>
514    <message>
515        <source>Restore existing snapshot</source>
516        <translation>KhÃŽi phục bản chụp hiện hành</translation>
517    </message>
518    <message>
519        <source>Delete the snapshot</source>
520        <translation>Xóa các ảnh chụp nhanh</translation>
521    </message>
522    <message>
523        <source>Loading snapshots...</source>
524        <translation>Đang tải các bức ảnh chụp...</translation>
525    </message>
526    <message>
527        <source>For snapshot support you must be using ZFS</source>
528        <translation>Đối với hỗ trợ ảnh chụp bạn phải sá»­ dụng ZFS</translation>
529    </message>
530    <message>
531        <source>No snapshots available. You may create one below.</source>
532        <translation>KhÃŽng có ảnh chụp nhanh có sẵn. Bạn có thể tạo ra dưới đây.</translation>
533    </message>
534    <message>
535        <source>Creating new snapshot... Please wait...</source>
536        <translation>Tạo ảnh chụp mới nhanh... Xin vui lòng chờ...</translation>
537    </message>
538    <message>
539        <source>Reverting snapshot... Please wait...</source>
540        <translation>Đang hoàn nguyên ảnh chụp nhanh... Xin vui lòng chờ...</translation>
541    </message>
542    <message>
543        <source>Are you sure you want to revert to the snapshot:</source>
544        <translation>Bạn có chắc chắn bạn muốn trả lại snapshot:</translation>
545    </message>
546    <message>
547        <source>Removing snapshot... Please wait...</source>
548        <translation>Loại bỏ ảnh chụp nhanh... Xin vui lòng chờ...</translation>
549    </message>
550    <message>
551        <source>Are you sure you want to remove the snapshot:</source>
552        <translation>Bạn có chắc bạn muốn loại bỏ các ảnh chụp nhanh:</translation>
553    </message>
554    <message>
555        <source>Updates available!</source>
556        <translation>Cập nhật có sẵn!</translation>
557    </message>
558    <message>
559        <source>Start update manager</source>
560        <translation>Bắt đầu cập nhật quản lÃœ</translation>
561    </message>
562    <message>
563        <source>Service Manager</source>
564        <translation>Dịch vụ quản lÃœ</translation>
565    </message>
566    <message>
567        <source>Create a new snapshot</source>
568        <translation>Tạo ra một mới ảnh chụp nhanh</translation>
569    </message>
570    <message>
571        <source>Mount the snapshot</source>
572        <translation>Gắn kết ảnh chụp nhanh</translation>
573    </message>
574    <message>
575        <source>Unmount the snapshot</source>
576        <translation>Tháo gắn kết ảnh chụp nhanh</translation>
577    </message>
578    <message>
579        <source>(Cloned)</source>
580        <translation>(Nhân bản vÃŽ tính)</translation>
581    </message>
582    <message>
583        <source>Loading clones...</source>
584        <translation>Đang tải nhân bản...</translation>
585    </message>
586    <message>
587        <source>Mounted on: </source>
588        <translation>Gắn trên:</translation>
589    </message>
590    <message>
591        <source>Snapshot not mounted</source>
592        <translation>Ảnh chụp khÃŽng được gắn kết</translation>
593    </message>
594    <message>
595        <source>R&amp;estore</source>
596        <translation>k&amp;hÃŽi phuÌ£c</translation>
597    </message>
598    <message>
599        <source>&amp;Mount</source>
600        <translation>&amp;Và đỉnh</translation>
601    </message>
602    <message>
603        <source>&amp;Unmount</source>
604        <translation>&amp;Tháo gắn</translation>
605    </message>
606    <message>
607        <source>&amp;Add</source>
608        <translation>&amp;Thêm</translation>
609    </message>
610    <message>
611        <source>&amp;Remove</source>
612        <translation>&amp;Hủy bỏ</translation>
613    </message>
614    <message>
615        <source>Cloning snapshot... Please wait...</source>
616        <translation>Nhân bản ảnh chụp nhanh... Xin vui lòng chờ...</translation>
617    </message>
618    <message>
619        <source>Removing clone... Please wait...</source>
620        <translation>Loại bỏ bản sao... Xin vui lòng chờ...</translation>
621    </message>
622    <message>
623        <source>Any newer snapshots and mounted clones will be lost, and the jail will be restarted!</source>
624        <translation>Bất kỳ ảnh chụp nhanh mới hÆ¡n và nhân bản gắn kết sẜ bị mất, và nhà tù sẜ được khởi động lại!</translation>
625    </message>
626    <message>
627        <source>Reverting snapshot</source>
628        <translation>Hoàn nguyên ảnh chụp nhanh</translation>
629    </message>
630    <message>
631        <source>Reverting to snapshot:</source>
632        <translation>Hoàn nguyên ảnh chụp nhanh:</translation>
633    </message>
634    <message>
635        <source>No valid network interface specified! Select one now?</source>
636        <translation>KhÃŽng có giao diện mạng hợp lệ quy định! Chọn ngay bây giờ?</translation>
637    </message>
638    <message>
639        <source>Scheduled Snapshots</source>
640        <translation>ảnh chụp nhanh dá»± kiến</translation>
641    </message>
642    <message>
643        <source>Snapshot Frequency</source>
644        <translation>Tần số ảnh chụp</translation>
645    </message>
646    <message>
647        <source>Days to keep</source>
648        <translation>Ngày để giữ cho</translation>
649    </message>
650    <message>
651        <source>IPs:</source>
652        <translation>IPs:</translation>
653    </message>
654    <message>
655        <source>Configure the jail</source>
656        <translation>cấu hình jail</translation>
657    </message>
658    <message>
659        <source>Package Manager</source>
660        <translation>Trình quản lÃœ gói</translation>
661    </message>
662    <message>
663        <source>Template Manager</source>
664        <translation>Tiêu bản Manager</translation>
665    </message>
666</context>
667<context>
668    <name>dialogWorking</name>
669    <message>
670        <source>Working</source>
671        <translation>Làm việc</translation>
672    </message>
673</context>
674<context>
675    <name>wizardNewJail</name>
676    <message>
677        <source>Hostname</source>
678        <translation>tên máy</translation>
679    </message>
680    <message>
681        <source>Jailbird</source>
682        <translation>Jailbird</translation>
683    </message>
684    <message>
685        <source>Please select the type of jail you want to create. </source>
686        <translation>Vui lòng chọn các loại jail bạn muốn tạo.</translation>
687    </message>
688    <message>
689        <source>Jail Type</source>
690        <translation>Jail kiểu</translation>
691    </message>
692    <message>
693        <source>Ports Jail (Insecure, allows running X applications)</source>
694        <translation>Cổng nhà Jail (khÃŽng an toàn, cho phép đang chạy các ứng dụng X)</translation>
695    </message>
696    <message>
697        <source>Next enter the root password for this jail. </source>
698        <translation>Tiếp theo nhập mật khẩu gốc cho nhà này jail.</translation>
699    </message>
700    <message>
701        <source>Root Password</source>
702        <translation>root Mật khẩu</translation>
703    </message>
704    <message>
705        <source>Root Password (Confirm)</source>
706        <translation>Root Mật khẩu (Xác nhận)</translation>
707    </message>
708    <message>
709        <source>Jail Options</source>
710        <translation>Jail Tùy chọn</translation>
711    </message>
712    <message>
713        <source>Include system source</source>
714        <translation>Bao gồm hệ thống mã nguồn</translation>
715    </message>
716    <message>
717        <source>Include ports tree</source>
718        <translation>Bao gồm cổng cây</translation>
719    </message>
720    <message>
721        <source>Start jail at system bootup</source>
722        <translation>Bắt đầu jail tại hệ thống khởi động</translation>
723    </message>
724    <message>
725        <source>New Jail Wizard</source>
726        <translation>Thuật sÄ© mới Jail</translation>
727    </message>
728    <message>
729        <source>Linux Jail (Run Linux within in a jail)</source>
730        <translation>Linux tù (chạy Linux trong vòng một nhà jail)</translation>
731    </message>
732    <message>
733        <source>Please select the Linux install script to use for this jail.</source>
734        <translation>Vui lòng chọn các cài đặt kịch bản để dùng cho này jail.</translation>
735    </message>
736    <message>
737        <source>Select Script</source>
738        <translation>Hãy chọn Script</translation>
739    </message>
740    <message>
741        <source>Linux install files (*)</source>
742        <translation>Linux cài đặt tập tin (*)</translation>
743    </message>
744    <message>
745        <source>Hostname already used!</source>
746        <translation>Tên máy đã được sá»­ dụng!</translation>
747    </message>
748    <message>
749        <source>IP already used!</source>
750        <translation>IP đã được sá»­ dụng!</translation>
751    </message>
752    <message>
753        <source>Invalid IP address!</source>
754        <translation>KhÃŽng hợp lệ địa chỉ IP!</translation>
755    </message>
756    <message>
757        <source>Please take a moment and set any other options for this jail. Note that including the system source option requires that they be present in /usr/src. </source>
758        <translation>Hãy dành một chút thời gian và thiết lập các lá»±a chọn khác cho nhà này Jail. LÆ°u Ãœ rằng trong đó có tùy chọn nguồn hệ thống đòi hỏi rằng họ có mặt trong / usr / src.</translation>
759    </message>
760    <message>
761        <source>Please take a moment and set any other options for this jail.</source>
762        <translation>Hãy dành một chút thời gian và thiết lập các lá»±a chọn khác cho nhà tù này.</translation>
763    </message>
764    <message>
765        <source>IPv4 Address</source>
766        <translation>IPv4 điÌ£a chỉ</translation>
767    </message>
768    <message>
769        <source>IPv6 Address</source>
770        <translation>IPv6 điÌ£a chỉ</translation>
771    </message>
772    <message>
773        <source>Traditional Jail (Secure, best for services)</source>
774        <translation>Truyền thống Jail (Secure, tốt nhất cho các dịch vụ)</translation>
775    </message>
776    <message>
777        <source>Install PKGNG and PC-BSD utilities</source>
778        <translation>Cài đặt PKGNG và các tiện ích PC-BSD</translation>
779    </message>
780    <message>
781        <source>Jail Version</source>
782        <translation>Jail Phiên bản</translation>
783    </message>
784    <message>
785        <source>Use system version (default)</source>
786        <translation>Sá»­ dụng phiên bản hệ thống (mặc định)</translation>
787    </message>
788    <message>
789        <source>Invalid IPv6 address!</source>
790        <translation>KhÃŽng hợp lệ địa chỉ IPv6!</translation>
791    </message>
792    <message>
793        <source>This wizard will walk you through creating a new jail. First, enter a hostname and IP address not currently in use on the network. If you plan to use IPv6 to access the jail, check the IPv6 Address box and input a valid IPv6 address. When finished, click Next to continue.</source>
794        <translation>Wizard này sẜ hướng dẫn bạn thÃŽng qua việc tạo ra một nhà tù mới. Đầu tiên, nhập địa chỉ IP và tên máy và khÃŽng hiện đang sá»­ dụng trên mạng. Nếu bạn có kế hoạch sá»­ dụng IPv6 để truy cập vào tù, kiểm tra IPv6 hộp Address và nhập vào một địa chỉ IPv6 hợp lệ. Khi hoàn tất, nhấn Next để tiếp tục.</translation>
795    </message>
796</context>
797</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.