source: src-sh/port-files/pkg-plist @ 1620346

9.1-release9.2-releaseenter/10releng/10.0releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2releng/10.2stable/10
Last change on this file since 1620346 was 1620346, checked in by Kris Moore <kris@…>, 2 years ago

Initial import of PC-BSD /current/ SVN repo

  • Property mode set to 100644
File size: 32.1 KB
Line 
1bin/about
2bin/pc-metapkgmanager
3bin/pc-pkg
4bin/warden
5bin/pc-extractoverlay
6bin/pc-updatemanager
7bin/pc-fbsdupdatecheck
8bin/pc-su
9bin/pbreg
10bin/pc-krbconf
11bin/pc-ldapconf
12bin/pc-nssconf
13bin/pc-nssldapconf
14bin/pc-pamconf
15bin/pc-sambaconf
16bin/pc-adctl
17bin/pc-ldapctl
18bin/de-info
19bin/pc-thinclient
20bin/pc-xdgutil
21bin/pc-firstgui
22bin/pc-runxgui
23bin/pc-checkxdisplay
24bin/enable_user_pefs
25sbin/pc-sysinstall
26share/warden/agent.png
27share/warden/warden.png
28share/warden/scripts/rc.d/wardenrc
29share/warden/scripts/rc.d/startup.sh
30share/warden/scripts/rc.d/shutdown.sh
31share/warden/scripts/backend/checkupdates.sh
32share/warden/scripts/backend/createjail.sh
33share/warden/scripts/backend/zfslistsnap.sh
34share/warden/scripts/backend/zfsrevertsnap.sh
35share/warden/scripts/backend/zfsrmclone.sh
36share/warden/scripts/backend/details.sh
37share/warden/scripts/backend/zfsmksnap.sh
38share/warden/scripts/backend/startjail.sh
39share/warden/scripts/backend/chrootjail.sh
40share/warden/scripts/backend/listjails.sh
41share/warden/scripts/backend/listpbis.sh
42share/warden/scripts/backend/cronsnap.sh
43share/warden/scripts/backend/setupusers.sh
44share/warden/scripts/backend/checkstatus.sh
45share/warden/scripts/backend/zfsclonesnap.sh
46share/warden/scripts/backend/functions.sh
47share/warden/scripts/backend/importjail.sh
48share/warden/scripts/backend/stopjail.sh
49share/warden/scripts/backend/zfsrmsnap.sh
50share/warden/scripts/backend/listpkgs.sh
51share/warden/scripts/backend/exportjail.sh
52share/warden/scripts/backend/deletejail.sh
53share/warden/scripts/backend/zfslistclone.sh
54share/warden/scripts/backend/zfscronsnap.sh
55share/warden/linux-installs/debian-6-squeeze
56share/warden/linux-installs/gentoo-stage3-i486
57share/pc-sysinstall/examples/pcinstall.cfg.upgrade
58share/pc-sysinstall/examples/pc-autoinstall.conf
59share/pc-sysinstall/examples/pcinstall.cfg.rsync
60share/pc-sysinstall/examples/pcinstall.cfg.fbsd-netinstall
61share/pc-sysinstall/examples/pcinstall.cfg.restore
62share/pc-sysinstall/examples/pcinstall.cfg.geli
63share/pc-sysinstall/examples/pcinstall.cfg.netinstall
64share/pc-sysinstall/examples/README
65share/pc-sysinstall/examples/pcinstall.cfg.gmirror
66share/pc-sysinstall/examples/pcinstall.cfg.zfs
67share/pc-sysinstall/backend-query/list-components.sh
68share/pc-sysinstall/backend-query/sys-mem.sh
69share/pc-sysinstall/backend-query/xkeyboard-variants.sh
70share/pc-sysinstall/backend-query/setup-ssh-keys.sh
71share/pc-sysinstall/backend-query/xkeyboard-layouts.sh
72share/pc-sysinstall/backend-query/enable-net.sh
73share/pc-sysinstall/backend-query/detect-laptop.sh
74share/pc-sysinstall/backend-query/list-packages.sh
75share/pc-sysinstall/backend-query/disk-info.sh
76share/pc-sysinstall/backend-query/list-mirrors.sh
77share/pc-sysinstall/backend-query/update-part-list.sh
78share/pc-sysinstall/backend-query/disk-part.sh
79share/pc-sysinstall/backend-query/query-langs.sh
80share/pc-sysinstall/backend-query/test-live.sh
81share/pc-sysinstall/backend-query/list-rsync-backups.sh
82share/pc-sysinstall/backend-query/get-packages.sh
83share/pc-sysinstall/backend-query/test-netup.sh
84share/pc-sysinstall/backend-query/send-logs.sh
85share/pc-sysinstall/backend-query/set-mirror.sh
86share/pc-sysinstall/backend-query/detect-nics.sh
87share/pc-sysinstall/backend-query/disk-list.sh
88share/pc-sysinstall/backend-query/xkeyboard-models.sh
89share/pc-sysinstall/backend-query/list-tzones.sh
90share/pc-sysinstall/backend-query/list-config.sh
91share/pc-sysinstall/backend-query/detect-emulation.sh
92share/pc-sysinstall/backend/parseconfig.sh
93share/pc-sysinstall/backend/functions-localize.sh
94share/pc-sysinstall/backend/functions-mountdisk.sh
95share/pc-sysinstall/backend/functions-users.sh
96share/pc-sysinstall/backend/functions-extractimage.sh
97share/pc-sysinstall/backend/functions.sh
98share/pc-sysinstall/backend/functions-networking.sh
99share/pc-sysinstall/backend/functions-ftp.sh
100share/pc-sysinstall/backend/functions-installpackages.sh
101share/pc-sysinstall/backend/functions-packages.sh
102share/pc-sysinstall/backend/functions-upgrade.sh
103share/pc-sysinstall/backend/functions-installcomponents.sh
104share/pc-sysinstall/backend/functions-newfs.sh
105share/pc-sysinstall/backend/functions-runcommands.sh
106share/pc-sysinstall/backend/functions-unmount.sh
107share/pc-sysinstall/backend/functions-mountoptical.sh
108share/pc-sysinstall/backend/functions-bsdlabel.sh
109share/pc-sysinstall/backend/startautoinstall.sh
110share/pc-sysinstall/backend/installimage.sh
111share/pc-sysinstall/backend/functions-parse.sh
112share/pc-sysinstall/backend/functions-cleanup.sh
113share/pc-sysinstall/backend/functions-disk.sh
114share/pc-sysinstall/backend-partmanager/delete-part.sh
115share/pc-sysinstall/backend-partmanager/create-part.sh
116share/pc-sysinstall/conf/avail-langs
117share/pc-sysinstall/conf/exclude-from-upgrade
118share/pc-sysinstall/conf/pc-sysinstall.conf
119share/pc-sysinstall/conf/licenses/nvidia-en.txt
120share/pc-sysinstall/conf/licenses/intel-en.txt
121share/pc-sysinstall/conf/licenses/bsd-en.txt
122share/pc-sysinstall/doc/help-disk-list
123share/pc-sysinstall/doc/help-index
124share/pc-sysinstall/doc/help-disk-size
125share/pc-sysinstall/doc/help-start-autoinstall
126share/pcbsd/conf/pcbsd-mirrors
127share/pcbsd/conf/port-excludes
128share/pcbsd/conf/prune-port-files
129share/pcbsd/conf/desktop-excludes
130share/pcbsd/conf/server-excludes
131share/pcbsd/distfiles/desktop-overlay.txz
132share/pcbsd/distfiles/port-overlay.txz
133share/pcbsd/distfiles/server-overlay.txz
134share/pcbsd/metaset/trueos/PostgreSQL/ports-list
135share/pcbsd/metaset/trueos/PostgreSQL/pkg-parent
136share/pcbsd/metaset/trueos/PostgreSQL/pkg-icon.png
137share/pcbsd/metaset/trueos/PostgreSQL/pkg-desc
138share/pcbsd/metaset/trueos/Lighttp/ports-list
139share/pcbsd/metaset/trueos/Lighttp/pkg-parent
140share/pcbsd/metaset/trueos/Lighttp/pkg-desc
141share/pcbsd/metaset/trueos/Lighttp/pkg-icon.png
142share/pcbsd/metaset/trueos/File-Servers/pkg-icon.png
143share/pcbsd/metaset/trueos/File-Servers/pkg-desc
144share/pcbsd/metaset/trueos/Samba/pkg-icon.png
145share/pcbsd/metaset/trueos/Samba/pkg-parent
146share/pcbsd/metaset/trueos/Samba/ports-list
147share/pcbsd/metaset/trueos/Samba/pkg-desc
148share/pcbsd/metaset/trueos/ownCloud/pkg-desc
149share/pcbsd/metaset/trueos/ownCloud/pkg-icon.png
150share/pcbsd/metaset/trueos/ownCloud/ports-list
151share/pcbsd/metaset/trueos/ownCloud/pkg-parent
152share/pcbsd/metaset/trueos/NGINX/pkg-icon.png
153share/pcbsd/metaset/trueos/NGINX/ports-list
154share/pcbsd/metaset/trueos/NGINX/pkg-parent
155share/pcbsd/metaset/trueos/NGINX/pkg-desc
156share/pcbsd/metaset/trueos/VirtualBox/pkg-parent
157share/pcbsd/metaset/trueos/VirtualBox/ports-list
158share/pcbsd/metaset/trueos/VirtualBox/pkg-desc
159share/pcbsd/metaset/trueos/VirtualBox/pkg-icon.png
160share/pcbsd/metaset/trueos/MySQL/pkg-desc
161share/pcbsd/metaset/trueos/MySQL/pkg-icon.png
162share/pcbsd/metaset/trueos/MySQL/ports-list
163share/pcbsd/metaset/trueos/MySQL/pkg-parent
164share/pcbsd/metaset/trueos/Languages/pkg-icon.png
165share/pcbsd/metaset/trueos/Languages/pkg-desc
166share/pcbsd/metaset/trueos/Database-Servers/pkg-desc
167share/pcbsd/metaset/trueos/Database-Servers/pkg-icon.png
168share/pcbsd/metaset/trueos/Development/ports-list
169share/pcbsd/metaset/trueos/Development/pkg-desc
170share/pcbsd/metaset/trueos/Development/pkg-icon.png
171share/pcbsd/metaset/trueos/Apache/ports-list
172share/pcbsd/metaset/trueos/Apache/pkg-parent
173share/pcbsd/metaset/trueos/Apache/pkg-icon.png
174share/pcbsd/metaset/trueos/Apache/pkg-desc
175share/pcbsd/metaset/trueos/PHP/pkg-parent
176share/pcbsd/metaset/trueos/PHP/ports-list
177share/pcbsd/metaset/trueos/PHP/pkg-desc
178share/pcbsd/metaset/trueos/PHP/pkg-icon.png
179share/pcbsd/metaset/trueos/Squid/pkg-icon.png
180share/pcbsd/metaset/trueos/Squid/pkg-parent
181share/pcbsd/metaset/trueos/Squid/ports-list
182share/pcbsd/metaset/trueos/Squid/pkg-desc
183share/pcbsd/metaset/trueos/Virtualization/pkg-icon.png
184share/pcbsd/metaset/trueos/Virtualization/pkg-desc
185share/pcbsd/metaset/trueos/Wordpress/ports-list
186share/pcbsd/metaset/trueos/Wordpress/pkg-desc
187share/pcbsd/metaset/trueos/Wordpress/pkg-parent
188share/pcbsd/metaset/trueos/Wordpress/pkg-icon.png
189share/pcbsd/metaset/trueos/Web-Servers/pkg-icon.png
190share/pcbsd/metaset/trueos/Web-Servers/pkg-desc
191share/pcbsd/metaset/pcbsd/IceWM/pkg-desc
192share/pcbsd/metaset/pcbsd/IceWM/pkg-parent
193share/pcbsd/metaset/pcbsd/IceWM/ports-list
194share/pcbsd/metaset/pcbsd/IceWM/desktop
195share/pcbsd/metaset/pcbsd/IceWM/pkg-icon.png
196share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Multimedia/ports-list
197share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Multimedia/pkg-parent
198share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Multimedia/pkg-desc
199share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Multimedia/pkg-icon.png
200share/pcbsd/metaset/pcbsd/VMwareGuest/post-remove.sh
201share/pcbsd/metaset/pcbsd/VMwareGuest/pkg-parent
202share/pcbsd/metaset/pcbsd/VMwareGuest/pkg-desc
203share/pcbsd/metaset/pcbsd/VMwareGuest/ports-list
204share/pcbsd/metaset/pcbsd/VMwareGuest/post-install.sh
205share/pcbsd/metaset/pcbsd/VMwareGuest/pkg-icon.png
206share/pcbsd/metaset/pcbsd/FVWM/pkg-parent
207share/pcbsd/metaset/pcbsd/FVWM/ports-list
208share/pcbsd/metaset/pcbsd/FVWM/pkg-icon.png
209share/pcbsd/metaset/pcbsd/FVWM/pkg-desc
210share/pcbsd/metaset/pcbsd/FVWM/desktop
211share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-173/ignore-arch
212share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-173/pkg-parent
213share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-173/post-remove.sh
214share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-173/ports-list
215share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-173/pkg-desc
216share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-173/pkg-icon.png
217share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-173/post-install.sh
218share/pcbsd/metaset/pcbsd/I3/pkg-icon.png
219share/pcbsd/metaset/pcbsd/I3/pkg-desc
220share/pcbsd/metaset/pcbsd/I3/pkg-parent
221share/pcbsd/metaset/pcbsd/I3/ports-list
222share/pcbsd/metaset/pcbsd/I3/desktop
223share/pcbsd/metaset/pcbsd/LXDE/pkg-icon.png
224share/pcbsd/metaset/pcbsd/LXDE/ports-list
225share/pcbsd/metaset/pcbsd/LXDE/pkg-parent
226share/pcbsd/metaset/pcbsd/LXDE/desktop
227share/pcbsd/metaset/pcbsd/LXDE/pkg-desc
228share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Science/ports-list
229share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Science/pkg-parent
230share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Science/pkg-icon.png
231share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Science/pkg-desc
232share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Utilities/pkg-icon.png
233share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Utilities/pkg-parent
234share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Utilities/pkg-desc
235share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Utilities/ports-list
236share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Qt/pkg-icon.png
237share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Qt/pkg-parent
238share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Qt/pkg-desc
239share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Qt/ports-list
240share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Calligra/pkg-parent
241share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Calligra/ports-list
242share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Calligra/pkg-desc
243share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Calligra/pkg-icon.png
244share/pcbsd/metaset/pcbsd/XFCE/desktop
245share/pcbsd/metaset/pcbsd/XFCE/pkg-desc
246share/pcbsd/metaset/pcbsd/XFCE/pkg-parent
247share/pcbsd/metaset/pcbsd/XFCE/ports-list
248share/pcbsd/metaset/pcbsd/XFCE/pkg-icon.png
249share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-IDE/pkg-parent
250share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-IDE/pkg-icon.png
251share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-IDE/pkg-desc
252share/pcbsd/metaset/pcbsd/XBMC/pkg-icon.png
253share/pcbsd/metaset/pcbsd/XBMC/pkg-parent
254share/pcbsd/metaset/pcbsd/XBMC/ports-list
255share/pcbsd/metaset/pcbsd/XBMC/pkg-desc
256share/pcbsd/metaset/pcbsd/Awesome/pkg-parent
257share/pcbsd/metaset/pcbsd/Awesome/ports-list
258share/pcbsd/metaset/pcbsd/Awesome/pkg-icon.png
259share/pcbsd/metaset/pcbsd/Awesome/pkg-desc
260share/pcbsd/metaset/pcbsd/Awesome/desktop
261share/pcbsd/metaset/pcbsd/Hardware-Drivers/pkg-icon.png
262share/pcbsd/metaset/pcbsd/Hardware-Drivers/pkg-desc
263share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Debug/pkg-icon.png
264share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Debug/pkg-parent
265share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Debug/ports-list
266share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Debug/pkg-desc
267share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Education/pkg-parent
268share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Education/ports-list
269share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Education/pkg-desc
270share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Education/pkg-icon.png
271share/pcbsd/metaset/pcbsd/Openbox/pkg-icon.png
272share/pcbsd/metaset/pcbsd/Openbox/desktop
273share/pcbsd/metaset/pcbsd/Openbox/pkg-desc
274share/pcbsd/metaset/pcbsd/Openbox/pkg-parent
275share/pcbsd/metaset/pcbsd/Openbox/ports-list
276share/pcbsd/metaset/pcbsd/Spectrwm/pkg-icon.png
277share/pcbsd/metaset/pcbsd/Spectrwm/pkg-desc
278share/pcbsd/metaset/pcbsd/Spectrwm/desktop
279share/pcbsd/metaset/pcbsd/Spectrwm/pkg-parent
280share/pcbsd/metaset/pcbsd/Spectrwm/ports-list
281share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME/ports-list
282share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME/pkg-parent
283share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME/desktop
284share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME/pkg-icon.png
285share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME/pkg-desc
286share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE/pkg-parent
287share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE/ports-list
288share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE/desktop
289share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE/pkg-icon.png
290share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE/pkg-desc
291share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Net/pkg-desc
292share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Net/pkg-parent
293share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Net/pkg-icon.png
294share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Net/ports-list
295share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Games/ports-list
296share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Games/pkg-icon.png
297share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Games/pkg-parent
298share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Games/pkg-desc
299share/pcbsd/metaset/pcbsd/Compiz/pkg-icon.png
300share/pcbsd/metaset/pcbsd/Compiz/ports-list
301share/pcbsd/metaset/pcbsd/Compiz/pkg-parent
302share/pcbsd/metaset/pcbsd/Compiz/pkg-desc
303share/pcbsd/metaset/pcbsd/Rekonq/pkg-desc
304share/pcbsd/metaset/pcbsd/Rekonq/pkg-icon.png
305share/pcbsd/metaset/pcbsd/Rekonq/ports-list
306share/pcbsd/metaset/pcbsd/Rekonq/pkg-parent
307share/pcbsd/metaset/pcbsd/Enlightenment/ports-list
308share/pcbsd/metaset/pcbsd/Enlightenment/desktop
309share/pcbsd/metaset/pcbsd/Enlightenment/pkg-icon.png
310share/pcbsd/metaset/pcbsd/Enlightenment/pkg-parent
311share/pcbsd/metaset/pcbsd/Enlightenment/pkg-desc
312share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-L10N/pkg-desc
313share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-L10N/pkg-icon.png
314share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-L10N/ports-list
315share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-L10N/pkg-parent
316share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development/pkg-icon.png
317share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development/ports-list
318share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development/pkg-desc
319share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Artwork/pkg-icon.png
320share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Artwork/pkg-desc
321share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Artwork/ports-list
322share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Artwork/pkg-parent
323share/pcbsd/metaset/pcbsd/VirtualBoxGuest/post-remove.sh
324share/pcbsd/metaset/pcbsd/VirtualBoxGuest/post-install.sh
325share/pcbsd/metaset/pcbsd/VirtualBoxGuest/pkg-desc
326share/pcbsd/metaset/pcbsd/VirtualBoxGuest/pkg-parent
327share/pcbsd/metaset/pcbsd/VirtualBoxGuest/ports-list
328share/pcbsd/metaset/pcbsd/VirtualBoxGuest/pkg-icon.png
329share/pcbsd/metaset/pcbsd/EvilWM/pkg-icon.png
330share/pcbsd/metaset/pcbsd/EvilWM/desktop
331share/pcbsd/metaset/pcbsd/EvilWM/pkg-desc
332share/pcbsd/metaset/pcbsd/EvilWM/pkg-parent
333share/pcbsd/metaset/pcbsd/EvilWM/ports-list
334share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-PIM/pkg-icon.png
335share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-PIM/ports-list
336share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-PIM/pkg-parent
337share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-PIM/pkg-desc
338share/pcbsd/metaset/pcbsd/XFCE-Plugins/ports-list
339share/pcbsd/metaset/pcbsd/XFCE-Plugins/pkg-parent
340share/pcbsd/metaset/pcbsd/XFCE-Plugins/pkg-icon.png
341share/pcbsd/metaset/pcbsd/XFCE-Plugins/pkg-desc
342share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Accessibility/pkg-desc
343share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Accessibility/ports-list
344share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Accessibility/pkg-parent
345share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Accessibility/pkg-icon.png
346share/pcbsd/metaset/pcbsd/Handheld/pkg-desc
347share/pcbsd/metaset/pcbsd/Handheld/pkg-parent
348share/pcbsd/metaset/pcbsd/Handheld/ports-list
349share/pcbsd/metaset/pcbsd/Handheld/pkg-icon.png
350share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Games/pkg-icon.png
351share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Games/pkg-desc
352share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Games/ports-list
353share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Games/pkg-parent
354share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-71/post-remove.sh
355share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-71/pkg-icon.png
356share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-71/ports-list
357share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-71/post-install.sh
358share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-71/pkg-parent
359share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-71/pkg-desc
360share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-71/ignore-arch
361share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-WebDevKit/pkg-icon.png
362share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-WebDevKit/ports-list
363share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-WebDevKit/pkg-parent
364share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-WebDevKit/pkg-desc
365share/pcbsd/metaset/pcbsd/Enlightenment-Modules/pkg-parent
366share/pcbsd/metaset/pcbsd/Enlightenment-Modules/ports-list
367share/pcbsd/metaset/pcbsd/Enlightenment-Modules/pkg-desc
368share/pcbsd/metaset/pcbsd/Enlightenment-Modules/pkg-icon.png
369share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Embedded/pkg-parent
370share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Embedded/ports-list
371share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Embedded/pkg-desc
372share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Embedded/pkg-icon.png
373share/pcbsd/metaset/pcbsd/Unsupported-Desktops/pkg-desc
374share/pcbsd/metaset/pcbsd/Unsupported-Desktops/pkg-icon.png
375share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Web/pkg-parent
376share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Web/ports-list
377share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Web/pkg-icon.png
378share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Web/pkg-desc
379share/pcbsd/metaset/pcbsd/Window_Maker/desktop
380share/pcbsd/metaset/pcbsd/Window_Maker/pkg-desc
381share/pcbsd/metaset/pcbsd/Window_Maker/pkg-parent
382share/pcbsd/metaset/pcbsd/Window_Maker/ports-list
383share/pcbsd/metaset/pcbsd/Window_Maker/pkg-icon.png
384share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA/pkg-parent
385share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA/ports-list
386share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA/pkg-icon.png
387share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA/post-remove.sh
388share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA/post-install.sh
389share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA/pkg-desc
390share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Accessibility/pkg-desc
391share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Accessibility/pkg-icon.png
392share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Accessibility/ports-list
393share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Accessibility/pkg-parent
394share/pcbsd/metaset/pcbsd/HPLIP/pkg-icon.png
395share/pcbsd/metaset/pcbsd/HPLIP/pkg-desc
396share/pcbsd/metaset/pcbsd/HPLIP/pkg-parent
397share/pcbsd/metaset/pcbsd/HPLIP/ports-list
398share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-SDK/ports-list
399share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-SDK/pkg-parent
400share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-SDK/pkg-desc
401share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-SDK/pkg-icon.png
402share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Graphics/pkg-icon.png
403share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Graphics/pkg-parent
404share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Graphics/ports-list
405share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Graphics/pkg-desc
406share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-96/post-remove.sh
407share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-96/pkg-desc
408share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-96/ignore-arch
409share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-96/pkg-icon.png
410share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-96/ports-list
411share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-96/post-install.sh
412share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-96/pkg-parent
413share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Toys/pkg-parent
414share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Toys/ports-list
415share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Toys/pkg-desc
416share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Toys/pkg-icon.png
417share/pcbsd/metaset/pcbsd/Ratpoison/desktop
418share/pcbsd/metaset/pcbsd/Ratpoison/pkg-parent
419share/pcbsd/metaset/pcbsd/Ratpoison/pkg-icon.png
420share/pcbsd/metaset/pcbsd/Ratpoison/ports-list
421share/pcbsd/metaset/pcbsd/Ratpoison/pkg-desc
422share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-VCS/ports-list
423share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-VCS/pkg-desc
424share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-VCS/pkg-parent
425share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-VCS/pkg-icon.png
426share/pcbsd/metaset/pcbsd/Desktops/pkg-icon.png
427share/pcbsd/metaset/pcbsd/Desktops/pkg-desc
428share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Network/pkg-icon.png
429share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Network/pkg-desc
430share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Network/pkg-parent
431share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Network/ports-list
432share/pcbsd/metaset/pcbsd/MythTV/pkg-parent
433share/pcbsd/metaset/pcbsd/MythTV/ports-list
434share/pcbsd/metaset/pcbsd/MythTV/pkg-desc
435share/pcbsd/metaset/pcbsd/MythTV/pkg-icon.png
436share/pcbsd/metaset/pcbsd/MythTV/post-remove.sh
437share/pcbsd/metaset/pcbsd/MythTV/post-install.sh
438share/pcbsd/metaset/pcbsd/Misc/pkg-desc
439share/pcbsd/metaset/pcbsd/Misc/pkg-icon.png
440share/pcbsd/pc-xdgutil/applications.menu
441share/pcbsd/pc-xdgutil/xfce-applications.menu
442share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-toys.directory
443share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-more.directory
444share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-multimedia.directory
445share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-games-board.directory
446share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-edu-tools.directory
447share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-utilities-desktop.directory
448share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-games-roguelikes.directory
449share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-utilities-accessibility.directory
450share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-utilities-pim.directory
451share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-utilities-file.directory
452share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-system.directory
453share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-development-webdevelopment.directory
454share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-utilities-xutils.directory
455share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-system-terminal.directory
456share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-unknown.directory
457share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-information.directory
458share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-office.directory
459share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-internet.directory
460share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-games-logic.directory
461share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-main.directory
462share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-games-strategy.directory
463share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-edu-miscellaneous.directory
464share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-settingsmenu.directory
465share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-edu-mathematics.directory
466share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-education.directory
467share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-games-arcade.directory
468share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-games.directory
469share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-edu-languages.directory
470share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-games-card.directory
471share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-graphics.directory
472share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-internet-terminal.directory
473share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-development.directory
474share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-edu-science.directory
475share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-development-translation.directory
476share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-utilities.directory
477share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-science.directory
478share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-utilities-peripherals.directory
479share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-games-kids.directory
480share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-editors.directory
481share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts/pc-sysinstall.example
482share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts/wallpaper.png
483share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts/tcsinstall.sh
484share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts/tcslogin.sh
485share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts/cardDetect/XF86Config.compat
486share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts/cardDetect/x_config.sh
487share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts/cardDetect/XF86Config.qemu
488share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts/cardDetect/mouse_config.sh
489share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts/cardDetect/XF86Config.default
490share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts/cardDetect/XF86Config.vmware
491share/pcbsd/pc-thinclient/resources/etc/hosts
492share/pcbsd/pc-thinclient/resources/etc/fstab
493share/pcbsd/pc-thinclient/resources/etc/motd
494share/pcbsd/pc-thinclient/resources/etc/ttys
495share/pcbsd/pc-thinclient/resources/etc/rc.conf
496share/pcbsd/pc-thinclient/resources/etc/gettytab
497share/pcbsd/pc-thinclient/resources/root/dot.login
498share/pcbsd/pc-thinclient/resources/dhcpd/dhcpd.conf
499share/pcbsd/pc-thinclient/resources/boot/beastie.4th
500share/pcbsd/de-profiles/lxde.profile
501share/pcbsd/de-profiles/kde.profile
502share/pcbsd/de-profiles/gnome.profile
503share/pcbsd/de-profiles/xfce.profile
504share/pcbsd/pc-updatemanager/conf/sysupdate.conf
505share/pcbsd/pc-updatemanager/conf/security.key
506share/pcbsd/scripts/functions.sh
507share/pcbsd/scripts/mkzfsdir.sh
508share/pcbsd/scripts/reset-firewall
509share/pcbsd/scripts/rmzfsdir.sh
510share/pcbsd/scripts/sys-init.sh
511etc/warden.conf
512etc/pc-activedirectory.conf
513etc/pc-ldap.conf
514etc/rc.activedirectory
515etc/rc.ldap
516etc/rc.d/wardenrc
517etc/rc.d/pc-activedirectory
518etc/rc.d/pc-kerberos
519etc/rc.d/pc-kinit
520etc/rc.d/pc-nsswitch
521etc/rc.d/pc-pam
522etc/rc.d/pc-samba
523etc/rc.d/pc-ldap
524etc/rc.d/pc-nssldap
525etc/rc.d/pc-directory
526sbin/pbi-crashhandler
527sbin/pbi_add
528sbin/pbi_addrepo
529sbin/pbi_autobuild
530sbin/pbi_browser
531sbin/pbi_create
532sbin/pbi_delete
533sbin/pbi_deleterepo
534sbin/pbi_icon
535sbin/pbi_indextool
536sbin/pbi_info
537sbin/pbi_listrepo
538sbin/pbi_makepatch
539sbin/pbi_makeport
540sbin/pbi_makerepo
541sbin/pbi_metatool
542sbin/pbi_update
543sbin/pbi_update_hashdir
544sbin/pbi_patch
545sbin/pbid
546etc/pbi.conf
547etc/rc.d/pbid
548share/pbi-manager/module-examples/gimp/xdg-menu/gimp.desktop
549share/pbi-manager/module-examples/gimp/xdg-mime/gimp-xdg.png
550share/pbi-manager/module-examples/gimp/xdg-mime/gimp-xdg.xml
551share/pbi-manager/module-examples/gimp/LICENSE
552share/pbi-manager/module-examples/gimp/external-links
553share/pbi-manager/module-examples/gimp/pbi.conf
554share/pbi-manager/module-examples/gimp/scripts/pre-remove.sh
555share/pbi-manager/module-examples/gimp/scripts/post-install.sh
556share/pbi-manager/module-examples/gimp/scripts/pre-portmake.sh
557share/pbi-manager/module-examples/gimp/scripts/post-portmake.sh
558share/pbi-manager/module-examples/gimp/scripts/pre-install.sh
559share/pbi-manager/module-examples/gimp/resources/gui_sidebanner.png
560share/pbi-manager/module-examples/gimp/resources/gimp.png
561share/pbi-manager/module-examples/gimp/resources/gui_banner.png
562share/pbi-manager/module-examples/gimp/xdg-desktop/gimp.desktop
563share/pbi-manager/module-examples/convertoldmod.sh
564share/pbi-manager/module-examples/firefox/LICENSE
565share/pbi-manager/module-examples/firefox/resources/gui_banner.png
566share/pbi-manager/module-examples/firefox/resources/firefox.png
567share/pbi-manager/module-examples/firefox/resources/gui_sidebanner.png
568share/pbi-manager/module-examples/firefox/xdg-menu/firefox3.desktop
569share/pbi-manager/module-examples/firefox/scripts/pre-remove.sh
570share/pbi-manager/module-examples/firefox/scripts/post-install.sh
571share/pbi-manager/module-examples/firefox/scripts/pre-install.sh
572share/pbi-manager/module-examples/firefox/scripts/post-portmake.sh
573share/pbi-manager/module-examples/firefox/xdg-desktop/firefox.desktop
574share/pbi-manager/module-examples/firefox/external-links
575share/pbi-manager/module-examples/firefox/pbi.conf
576share/pbi-manager/icons/default.png
577share/pbi-manager/icons/patch.png
578share/pbi-manager/pcbsd.rpo
579@dirrm share/pbi-manager/module-examples/firefox/resources
580@dirrm share/pbi-manager/module-examples/firefox/scripts
581@dirrm share/pbi-manager/module-examples/firefox/xdg-desktop
582@dirrm share/pbi-manager/module-examples/firefox/xdg-menu
583@dirrm share/pbi-manager/module-examples/firefox
584@dirrm share/pbi-manager/module-examples/gimp/resources
585@dirrm share/pbi-manager/module-examples/gimp/scripts
586@dirrm share/pbi-manager/module-examples/gimp/xdg-desktop
587@dirrm share/pbi-manager/module-examples/gimp/xdg-menu
588@dirrm share/pbi-manager/module-examples/gimp/xdg-mime
589@dirrm share/pbi-manager/module-examples/gimp
590@dirrm share/pbi-manager/module-examples
591@dirrm share/pbi-manager/icons
592@dirrm share/pbi-manager
593@dirrm share/warden/bin
594@dirrm share/warden/scripts/backend
595@dirrm share/warden/scripts/rc.d
596@dirrm share/warden/scripts
597@dirrm share/warden/tmp
598@dirrm share/warden/export
599@dirrm share/warden/linux-installs
600@dirrm share/warden
601@dirrm share/pc-sysinstall/backend
602@dirrm share/pc-sysinstall/backend-query
603@dirrm share/pc-sysinstall/backend-partmanager
604@dirrm share/pc-sysinstall/conf/licenses
605@dirrm share/pc-sysinstall/conf
606@dirrm share/pc-sysinstall/doc
607@dirrm share/pc-sysinstall/examples
608@dirrm share/pc-sysinstall
609@dirrmtry share/pcbsd/icons
610@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/File-Servers
611@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/PostgreSQL
612@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/Lighttp
613@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/Samba
614@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/ownCloud
615@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/NGINX
616@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/VirtualBox
617@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/MySQL
618@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/Languages
619@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/Database-Servers
620@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/Development
621@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/Apache
622@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/PHP
623@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/Squid
624@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/Virtualization
625@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/Wordpress
626@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/Web-Servers
627@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos
628@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Multimedia
629@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/VMwareGuest
630@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/FVWM
631@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-173
632@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/I3
633@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/LXDE
634@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Science
635@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Utilities
636@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Qt
637@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Calligra
638@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/IceWM
639@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/XFCE
640@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-IDE
641@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/XBMC
642@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Awesome
643@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Hardware-Drivers
644@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Debug
645@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Education
646@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Openbox
647@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Spectrwm
648@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME
649@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE
650@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Net
651@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Games
652@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Compiz
653@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Rekonq
654@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Enlightenment
655@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-L10N
656@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development
657@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Artwork
658@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/VirtualBoxGuest
659@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/EvilWM
660@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-PIM
661@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/XFCE-Plugins
662@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Accessibility
663@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Handheld
664@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Games
665@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-71
666@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-WebDevKit
667@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Enlightenment-Modules
668@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Embedded
669@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Unsupported-Desktops
670@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Web
671@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Window_Maker
672@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA
673@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Accessibility
674@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/HPLIP
675@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-SDK
676@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Graphics
677@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-96
678@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Toys
679@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Ratpoison
680@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-VCS
681@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Desktops
682@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Network
683@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/MythTV
684@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Misc
685@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd
686@dirrm share/pcbsd/metaset
687@dirrm share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs
688@dirrm share/pcbsd/pc-thinclient/resources/boot
689@dirrm share/pcbsd/pc-thinclient/resources/dhcpd
690@dirrm share/pcbsd/pc-thinclient/resources/root
691@dirrm share/pcbsd/pc-thinclient/resources/etc
692@dirrm share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts/cardDetect
693@dirrm share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts
694@dirrm share/pcbsd/pc-thinclient/resources
695@dirrm share/pcbsd/pc-thinclient
696@dirrm share/pcbsd/de-profiles
697@dirrm share/pcbsd/pc-updatemanager/conf
698@dirrm share/pcbsd/pc-updatemanager
699@dirrm share/pcbsd/pc-xdgutil
700@dirrm share/pcbsd/scripts
701@dirrm share/pcbsd/conf
702@dirrm share/pcbsd/distfiles
703@dirrm share/pcbsd
704@unexec rm /usr/pbi/.pbiwrapper-amd64 >/dev/null 2>/dev/null
705@unexec rm /usr/pbi/.pbiwrapper-i386 >/dev/null 2>/dev/null
706@unexec rmdir /usr/pbi/.hashdir >/dev/null 2>/dev/null
707@unexec rmdir /usr/pbi/share/applications >/dev/null 2>/dev/null
708@unexec rmdir /usr/pbi/share/desktop-directories >/dev/null 2>/dev/null
709@unexec rmdir /usr/pbi/share/icons/hicolor >/dev/null 2>/dev/null
710@unexec rmdir /usr/pbi/share/icons >/dev/null 2>/dev/null
711@unexec rmdir /usr/pbi/share/mime/packages >/dev/null 2>/dev/null
712@unexec rmdir /usr/pbi/share/mime >/dev/null 2>/dev/null
713@unexec rmdir /usr/pbi/share >/dev/null 2>/dev/null
714@unexec rmdir /usr/pbi/etc/xdg/menus >/dev/null 2>/dev/null
715@unexec rmdir /usr/pbi/etc/xdg >/dev/null 2>/dev/null
716@unexec rmdir /usr/pbi/etc >/dev/null 2>/dev/null
717@unexec rmdir /usr/pbi >/dev/null 2>/dev/null
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.