source: src-sh/port-files/pkg-plist @ 407fda7

9.2-releasereleng/10.0releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1
Last change on this file since 407fda7 was 407fda7, checked in by Kris Moore <kris@…>, 20 months ago

Fix pkg-plist

  • Property mode set to 100644
File size: 33.1 KB
Line 
1bin/about
2bin/pc-metapkgmanager
3bin/pc-pkg
4bin/warden
5bin/pc-extractoverlay
6bin/pc-updatemanager
7bin/pc-fbsdupdatecheck
8bin/pc-su
9bin/pbreg
10bin/pc-krbconf
11bin/pc-ldapconf
12bin/pc-nssconf
13bin/pc-nssldapconf
14bin/pc-pamconf
15bin/pc-sambaconf
16bin/pc-adctl
17bin/pc-ldapctl
18bin/de-info
19bin/pc-thinclient
20bin/pc-xdgutil
21bin/pc-firstgui
22bin/pc-runxgui
23bin/pc-checkxdisplay
24bin/enable_user_pefs
25sbin/pc-sysinstall
26share/warden/agent.png
27share/warden/warden.png
28share/warden/scripts/rc.d/wardenrc
29share/warden/scripts/rc.d/startup.sh
30share/warden/scripts/rc.d/shutdown.sh
31share/warden/scripts/backend/checkupdates.sh
32share/warden/scripts/backend/createjail.sh
33share/warden/scripts/backend/createtemplate.sh
34share/warden/scripts/backend/zfslistsnap.sh
35share/warden/scripts/backend/zfsrevertsnap.sh
36share/warden/scripts/backend/zfsrmclone.sh
37share/warden/scripts/backend/details.sh
38share/warden/scripts/backend/zfsmksnap.sh
39share/warden/scripts/backend/startjail.sh
40share/warden/scripts/backend/chrootjail.sh
41share/warden/scripts/backend/listjails.sh
42share/warden/scripts/backend/listpbis.sh
43share/warden/scripts/backend/cronsnap.sh
44share/warden/scripts/backend/setupusers.sh
45share/warden/scripts/backend/checkstatus.sh
46share/warden/scripts/backend/zfsclonesnap.sh
47share/warden/scripts/backend/functions.sh
48share/warden/scripts/backend/importjail.sh
49share/warden/scripts/backend/stopjail.sh
50share/warden/scripts/backend/zfsrmsnap.sh
51share/warden/scripts/backend/listpkgs.sh
52share/warden/scripts/backend/exportjail.sh
53share/warden/scripts/backend/deletejail.sh
54share/warden/scripts/backend/zfslistclone.sh
55share/warden/scripts/backend/zfscronsnap.sh
56share/warden/linux-installs/debian-6-squeeze
57share/warden/linux-installs/gentoo-stage3-i486
58share/pc-sysinstall/examples/pcinstall.cfg.upgrade
59share/pc-sysinstall/examples/pc-autoinstall.conf
60share/pc-sysinstall/examples/pcinstall.cfg.rsync
61share/pc-sysinstall/examples/pcinstall.cfg.fbsd-netinstall
62share/pc-sysinstall/examples/pcinstall.cfg.restore
63share/pc-sysinstall/examples/pcinstall.cfg.geli
64share/pc-sysinstall/examples/pcinstall.cfg.netinstall
65share/pc-sysinstall/examples/README
66share/pc-sysinstall/examples/pcinstall.cfg.gmirror
67share/pc-sysinstall/examples/pcinstall.cfg.zfs
68share/pc-sysinstall/backend-query/list-components.sh
69share/pc-sysinstall/backend-query/sys-mem.sh
70share/pc-sysinstall/backend-query/xkeyboard-variants.sh
71share/pc-sysinstall/backend-query/setup-ssh-keys.sh
72share/pc-sysinstall/backend-query/xkeyboard-layouts.sh
73share/pc-sysinstall/backend-query/enable-net.sh
74share/pc-sysinstall/backend-query/detect-laptop.sh
75share/pc-sysinstall/backend-query/list-packages.sh
76share/pc-sysinstall/backend-query/disk-info.sh
77share/pc-sysinstall/backend-query/list-mirrors.sh
78share/pc-sysinstall/backend-query/update-part-list.sh
79share/pc-sysinstall/backend-query/disk-part.sh
80share/pc-sysinstall/backend-query/query-langs.sh
81share/pc-sysinstall/backend-query/test-live.sh
82share/pc-sysinstall/backend-query/list-rsync-backups.sh
83share/pc-sysinstall/backend-query/get-packages.sh
84share/pc-sysinstall/backend-query/test-netup.sh
85share/pc-sysinstall/backend-query/send-logs.sh
86share/pc-sysinstall/backend-query/set-mirror.sh
87share/pc-sysinstall/backend-query/detect-nics.sh
88share/pc-sysinstall/backend-query/disk-list.sh
89share/pc-sysinstall/backend-query/xkeyboard-models.sh
90share/pc-sysinstall/backend-query/list-tzones.sh
91share/pc-sysinstall/backend-query/list-config.sh
92share/pc-sysinstall/backend-query/detect-emulation.sh
93share/pc-sysinstall/backend/parseconfig.sh
94share/pc-sysinstall/backend/functions-localize.sh
95share/pc-sysinstall/backend/functions-mountdisk.sh
96share/pc-sysinstall/backend/functions-users.sh
97share/pc-sysinstall/backend/functions-extractimage.sh
98share/pc-sysinstall/backend/functions.sh
99share/pc-sysinstall/backend/functions-networking.sh
100share/pc-sysinstall/backend/functions-ftp.sh
101share/pc-sysinstall/backend/functions-installpackages.sh
102share/pc-sysinstall/backend/functions-packages.sh
103share/pc-sysinstall/backend/functions-upgrade.sh
104share/pc-sysinstall/backend/functions-installcomponents.sh
105share/pc-sysinstall/backend/functions-newfs.sh
106share/pc-sysinstall/backend/functions-runcommands.sh
107share/pc-sysinstall/backend/functions-unmount.sh
108share/pc-sysinstall/backend/functions-mountoptical.sh
109share/pc-sysinstall/backend/functions-bsdlabel.sh
110share/pc-sysinstall/backend/startautoinstall.sh
111share/pc-sysinstall/backend/installimage.sh
112share/pc-sysinstall/backend/functions-parse.sh
113share/pc-sysinstall/backend/functions-cleanup.sh
114share/pc-sysinstall/backend/functions-disk.sh
115share/pc-sysinstall/backend-partmanager/delete-part.sh
116share/pc-sysinstall/backend-partmanager/create-part.sh
117share/pc-sysinstall/conf/avail-langs
118share/pc-sysinstall/conf/exclude-from-upgrade
119share/pc-sysinstall/conf/pc-sysinstall.conf
120share/pc-sysinstall/conf/licenses/nvidia-en.txt
121share/pc-sysinstall/conf/licenses/intel-en.txt
122share/pc-sysinstall/conf/licenses/bsd-en.txt
123share/pc-sysinstall/doc/help-disk-list
124share/pc-sysinstall/doc/help-index
125share/pc-sysinstall/doc/help-disk-size
126share/pc-sysinstall/doc/help-start-autoinstall
127share/pcbsd/conf/pcbsd-mirrors
128share/pcbsd/conf/pbi-mirror
129share/pcbsd/conf/pkg-mirror
130share/pcbsd/conf/iso-mirror
131share/pcbsd/conf/update-mirror
132share/pcbsd/conf/port-excludes
133share/pcbsd/conf/prune-port-files
134share/pcbsd/conf/desktop-excludes
135share/pcbsd/conf/server-excludes
136share/pcbsd/pefs/other
137share/pcbsd/pefs/system
138share/pcbsd/distfiles/desktop-overlay.txz
139share/pcbsd/distfiles/port-overlay.txz
140share/pcbsd/distfiles/server-overlay.txz
141share/pcbsd/metaset/trueos/PostgreSQL/ports-list
142share/pcbsd/metaset/trueos/PostgreSQL/pkg-parent
143share/pcbsd/metaset/trueos/PostgreSQL/pkg-icon.png
144share/pcbsd/metaset/trueos/PostgreSQL/pkg-desc
145share/pcbsd/metaset/trueos/Lighttp/ports-list
146share/pcbsd/metaset/trueos/Lighttp/pkg-parent
147share/pcbsd/metaset/trueos/Lighttp/pkg-desc
148share/pcbsd/metaset/trueos/Lighttp/pkg-icon.png
149share/pcbsd/metaset/trueos/File-Servers/pkg-icon.png
150share/pcbsd/metaset/trueos/File-Servers/pkg-desc
151share/pcbsd/metaset/trueos/Samba/pkg-icon.png
152share/pcbsd/metaset/trueos/Samba/pkg-parent
153share/pcbsd/metaset/trueos/Samba/ports-list
154share/pcbsd/metaset/trueos/Samba/pkg-desc
155share/pcbsd/metaset/trueos/ownCloud/pkg-desc
156share/pcbsd/metaset/trueos/ownCloud/pkg-icon.png
157share/pcbsd/metaset/trueos/ownCloud/ports-list
158share/pcbsd/metaset/trueos/ownCloud/pkg-parent
159share/pcbsd/metaset/trueos/NGINX/pkg-icon.png
160share/pcbsd/metaset/trueos/NGINX/ports-list
161share/pcbsd/metaset/trueos/NGINX/pkg-parent
162share/pcbsd/metaset/trueos/NGINX/pkg-desc
163share/pcbsd/metaset/trueos/VirtualBox/pkg-parent
164share/pcbsd/metaset/trueos/VirtualBox/ports-list
165share/pcbsd/metaset/trueos/VirtualBox/pkg-desc
166share/pcbsd/metaset/trueos/VirtualBox/pkg-icon.png
167share/pcbsd/metaset/trueos/VirtualBoxGuest/pkg-parent
168share/pcbsd/metaset/trueos/VirtualBoxGuest/ports-list
169share/pcbsd/metaset/trueos/VirtualBoxGuest/pkg-desc
170share/pcbsd/metaset/trueos/VirtualBoxGuest/pkg-icon.png
171share/pcbsd/metaset/trueos/VirtualBoxGuest/post-install.sh
172share/pcbsd/metaset/trueos/VirtualBoxGuest/post-remove.sh
173share/pcbsd/metaset/trueos/VMwareGuest/pkg-parent
174share/pcbsd/metaset/trueos/VMwareGuest/ports-list
175share/pcbsd/metaset/trueos/VMwareGuest/pkg-desc
176share/pcbsd/metaset/trueos/VMwareGuest/pkg-icon.png
177share/pcbsd/metaset/trueos/VMwareGuest/post-install.sh
178share/pcbsd/metaset/trueos/VMwareGuest/post-remove.sh
179share/pcbsd/metaset/trueos/MySQL/pkg-desc
180share/pcbsd/metaset/trueos/MySQL/pkg-icon.png
181share/pcbsd/metaset/trueos/MySQL/ports-list
182share/pcbsd/metaset/trueos/MySQL/pkg-parent
183share/pcbsd/metaset/trueos/Languages/pkg-icon.png
184share/pcbsd/metaset/trueos/Languages/pkg-desc
185share/pcbsd/metaset/trueos/Database-Servers/pkg-desc
186share/pcbsd/metaset/trueos/Database-Servers/pkg-icon.png
187share/pcbsd/metaset/trueos/Development/ports-list
188share/pcbsd/metaset/trueos/Development/pkg-desc
189share/pcbsd/metaset/trueos/Development/pkg-icon.png
190share/pcbsd/metaset/trueos/Apache/ports-list
191share/pcbsd/metaset/trueos/Apache/pkg-parent
192share/pcbsd/metaset/trueos/Apache/pkg-icon.png
193share/pcbsd/metaset/trueos/Apache/pkg-desc
194share/pcbsd/metaset/trueos/PHP/pkg-parent
195share/pcbsd/metaset/trueos/PHP/ports-list
196share/pcbsd/metaset/trueos/PHP/pkg-desc
197share/pcbsd/metaset/trueos/PHP/pkg-icon.png
198share/pcbsd/metaset/trueos/Squid/pkg-icon.png
199share/pcbsd/metaset/trueos/Squid/pkg-parent
200share/pcbsd/metaset/trueos/Squid/ports-list
201share/pcbsd/metaset/trueos/Squid/pkg-desc
202share/pcbsd/metaset/trueos/Virtualization/pkg-icon.png
203share/pcbsd/metaset/trueos/Virtualization/pkg-desc
204share/pcbsd/metaset/trueos/Wordpress/ports-list
205share/pcbsd/metaset/trueos/Wordpress/pkg-desc
206share/pcbsd/metaset/trueos/Wordpress/pkg-parent
207share/pcbsd/metaset/trueos/Wordpress/pkg-icon.png
208share/pcbsd/metaset/trueos/Web-Servers/pkg-icon.png
209share/pcbsd/metaset/trueos/Web-Servers/pkg-desc
210share/pcbsd/metaset/pcbsd/IceWM/pkg-desc
211share/pcbsd/metaset/pcbsd/IceWM/pkg-parent
212share/pcbsd/metaset/pcbsd/IceWM/ports-list
213share/pcbsd/metaset/pcbsd/IceWM/desktop
214share/pcbsd/metaset/pcbsd/IceWM/pkg-icon.png
215share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Multimedia/ports-list
216share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Multimedia/pkg-parent
217share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Multimedia/pkg-desc
218share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Multimedia/pkg-icon.png
219share/pcbsd/metaset/pcbsd/VMwareGuest/post-remove.sh
220share/pcbsd/metaset/pcbsd/VMwareGuest/pkg-parent
221share/pcbsd/metaset/pcbsd/VMwareGuest/pkg-desc
222share/pcbsd/metaset/pcbsd/VMwareGuest/ports-list
223share/pcbsd/metaset/pcbsd/VMwareGuest/post-install.sh
224share/pcbsd/metaset/pcbsd/VMwareGuest/pkg-icon.png
225share/pcbsd/metaset/pcbsd/FVWM/pkg-parent
226share/pcbsd/metaset/pcbsd/FVWM/ports-list
227share/pcbsd/metaset/pcbsd/FVWM/pkg-icon.png
228share/pcbsd/metaset/pcbsd/FVWM/pkg-desc
229share/pcbsd/metaset/pcbsd/FVWM/desktop
230share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-173/ignore-arch
231share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-173/pkg-parent
232share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-173/post-remove.sh
233share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-173/ports-list
234share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-173/pkg-desc
235share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-173/pkg-icon.png
236share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-173/post-install.sh
237share/pcbsd/metaset/pcbsd/I3/pkg-icon.png
238share/pcbsd/metaset/pcbsd/I3/pkg-desc
239share/pcbsd/metaset/pcbsd/I3/pkg-parent
240share/pcbsd/metaset/pcbsd/I3/ports-list
241share/pcbsd/metaset/pcbsd/I3/desktop
242share/pcbsd/metaset/pcbsd/LXDE/pkg-icon.png
243share/pcbsd/metaset/pcbsd/LXDE/ports-list
244share/pcbsd/metaset/pcbsd/LXDE/pkg-parent
245share/pcbsd/metaset/pcbsd/LXDE/desktop
246share/pcbsd/metaset/pcbsd/LXDE/pkg-desc
247share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Science/ports-list
248share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Science/pkg-parent
249share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Science/pkg-icon.png
250share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Science/pkg-desc
251share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Utilities/pkg-icon.png
252share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Utilities/pkg-parent
253share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Utilities/pkg-desc
254share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Utilities/ports-list
255share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Qt/pkg-icon.png
256share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Qt/pkg-parent
257share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Qt/pkg-desc
258share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Qt/ports-list
259share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Calligra/pkg-parent
260share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Calligra/ports-list
261share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Calligra/pkg-desc
262share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Calligra/pkg-icon.png
263share/pcbsd/metaset/pcbsd/XFCE/desktop
264share/pcbsd/metaset/pcbsd/XFCE/pkg-desc
265share/pcbsd/metaset/pcbsd/XFCE/pkg-parent
266share/pcbsd/metaset/pcbsd/XFCE/ports-list
267share/pcbsd/metaset/pcbsd/XFCE/pkg-icon.png
268share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-IDE/pkg-parent
269share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-IDE/pkg-icon.png
270share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-IDE/pkg-desc
271share/pcbsd/metaset/pcbsd/XBMC/pkg-icon.png
272share/pcbsd/metaset/pcbsd/XBMC/pkg-parent
273share/pcbsd/metaset/pcbsd/XBMC/ports-list
274share/pcbsd/metaset/pcbsd/XBMC/pkg-desc
275share/pcbsd/metaset/pcbsd/Awesome/pkg-parent
276share/pcbsd/metaset/pcbsd/Awesome/ports-list
277share/pcbsd/metaset/pcbsd/Awesome/pkg-icon.png
278share/pcbsd/metaset/pcbsd/Awesome/pkg-desc
279share/pcbsd/metaset/pcbsd/Awesome/desktop
280share/pcbsd/metaset/pcbsd/Hardware-Drivers/pkg-icon.png
281share/pcbsd/metaset/pcbsd/Hardware-Drivers/pkg-desc
282share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Debug/pkg-icon.png
283share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Debug/pkg-parent
284share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Debug/ports-list
285share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Debug/pkg-desc
286share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Education/pkg-parent
287share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Education/ports-list
288share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Education/pkg-desc
289share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Education/pkg-icon.png
290share/pcbsd/metaset/pcbsd/Openbox/pkg-icon.png
291share/pcbsd/metaset/pcbsd/Openbox/desktop
292share/pcbsd/metaset/pcbsd/Openbox/pkg-desc
293share/pcbsd/metaset/pcbsd/Openbox/pkg-parent
294share/pcbsd/metaset/pcbsd/Openbox/ports-list
295share/pcbsd/metaset/pcbsd/Spectrwm/pkg-icon.png
296share/pcbsd/metaset/pcbsd/Spectrwm/pkg-desc
297share/pcbsd/metaset/pcbsd/Spectrwm/desktop
298share/pcbsd/metaset/pcbsd/Spectrwm/pkg-parent
299share/pcbsd/metaset/pcbsd/Spectrwm/ports-list
300share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME/ports-list
301share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME/pkg-parent
302share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME/desktop
303share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME/pkg-icon.png
304share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME/pkg-desc
305share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE/pkg-parent
306share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE/ports-list
307share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE/desktop
308share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE/pkg-icon.png
309share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE/pkg-desc
310share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Net/pkg-desc
311share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Net/pkg-parent
312share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Net/pkg-icon.png
313share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Net/ports-list
314share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Games/ports-list
315share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Games/pkg-icon.png
316share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Games/pkg-parent
317share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Games/pkg-desc
318share/pcbsd/metaset/pcbsd/Compiz/pkg-icon.png
319share/pcbsd/metaset/pcbsd/Compiz/ports-list
320share/pcbsd/metaset/pcbsd/Compiz/pkg-parent
321share/pcbsd/metaset/pcbsd/Compiz/pkg-desc
322share/pcbsd/metaset/pcbsd/Rekonq/pkg-desc
323share/pcbsd/metaset/pcbsd/Rekonq/pkg-icon.png
324share/pcbsd/metaset/pcbsd/Rekonq/ports-list
325share/pcbsd/metaset/pcbsd/Rekonq/pkg-parent
326share/pcbsd/metaset/pcbsd/Enlightenment/ports-list
327share/pcbsd/metaset/pcbsd/Enlightenment/desktop
328share/pcbsd/metaset/pcbsd/Enlightenment/pkg-icon.png
329share/pcbsd/metaset/pcbsd/Enlightenment/pkg-parent
330share/pcbsd/metaset/pcbsd/Enlightenment/pkg-desc
331share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-L10N/pkg-desc
332share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-L10N/pkg-icon.png
333share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-L10N/ports-list
334share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-L10N/pkg-parent
335share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development/pkg-icon.png
336share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development/ports-list
337share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development/pkg-desc
338share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Artwork/pkg-icon.png
339share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Artwork/pkg-desc
340share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Artwork/ports-list
341share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Artwork/pkg-parent
342share/pcbsd/metaset/pcbsd/VirtualBoxGuest/post-remove.sh
343share/pcbsd/metaset/pcbsd/VirtualBoxGuest/post-install.sh
344share/pcbsd/metaset/pcbsd/VirtualBoxGuest/pkg-desc
345share/pcbsd/metaset/pcbsd/VirtualBoxGuest/pkg-parent
346share/pcbsd/metaset/pcbsd/VirtualBoxGuest/ports-list
347share/pcbsd/metaset/pcbsd/VirtualBoxGuest/pkg-icon.png
348share/pcbsd/metaset/pcbsd/EvilWM/pkg-icon.png
349share/pcbsd/metaset/pcbsd/EvilWM/desktop
350share/pcbsd/metaset/pcbsd/EvilWM/pkg-desc
351share/pcbsd/metaset/pcbsd/EvilWM/pkg-parent
352share/pcbsd/metaset/pcbsd/EvilWM/ports-list
353share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-PIM/pkg-icon.png
354share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-PIM/ports-list
355share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-PIM/pkg-parent
356share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-PIM/pkg-desc
357share/pcbsd/metaset/pcbsd/XFCE-Plugins/ports-list
358share/pcbsd/metaset/pcbsd/XFCE-Plugins/pkg-parent
359share/pcbsd/metaset/pcbsd/XFCE-Plugins/pkg-icon.png
360share/pcbsd/metaset/pcbsd/XFCE-Plugins/pkg-desc
361share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Accessibility/pkg-desc
362share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Accessibility/ports-list
363share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Accessibility/pkg-parent
364share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Accessibility/pkg-icon.png
365share/pcbsd/metaset/pcbsd/Handheld/pkg-desc
366share/pcbsd/metaset/pcbsd/Handheld/pkg-parent
367share/pcbsd/metaset/pcbsd/Handheld/ports-list
368share/pcbsd/metaset/pcbsd/Handheld/pkg-icon.png
369share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Games/pkg-icon.png
370share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Games/pkg-desc
371share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Games/ports-list
372share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Games/pkg-parent
373share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-71/post-remove.sh
374share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-71/pkg-icon.png
375share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-71/ports-list
376share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-71/post-install.sh
377share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-71/pkg-parent
378share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-71/pkg-desc
379share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-71/ignore-arch
380share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-WebDevKit/pkg-icon.png
381share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-WebDevKit/ports-list
382share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-WebDevKit/pkg-parent
383share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-WebDevKit/pkg-desc
384share/pcbsd/metaset/pcbsd/Enlightenment-Modules/pkg-parent
385share/pcbsd/metaset/pcbsd/Enlightenment-Modules/ports-list
386share/pcbsd/metaset/pcbsd/Enlightenment-Modules/pkg-desc
387share/pcbsd/metaset/pcbsd/Enlightenment-Modules/pkg-icon.png
388share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Embedded/pkg-parent
389share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Embedded/ports-list
390share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Embedded/pkg-desc
391share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Embedded/pkg-icon.png
392share/pcbsd/metaset/pcbsd/Unsupported-Desktops/pkg-desc
393share/pcbsd/metaset/pcbsd/Unsupported-Desktops/pkg-icon.png
394share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Web/pkg-parent
395share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Web/ports-list
396share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Web/pkg-icon.png
397share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Web/pkg-desc
398share/pcbsd/metaset/pcbsd/Window_Maker/desktop
399share/pcbsd/metaset/pcbsd/Window_Maker/pkg-desc
400share/pcbsd/metaset/pcbsd/Window_Maker/pkg-parent
401share/pcbsd/metaset/pcbsd/Window_Maker/ports-list
402share/pcbsd/metaset/pcbsd/Window_Maker/pkg-icon.png
403share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA/pkg-parent
404share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA/ports-list
405share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA/pkg-icon.png
406share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA/post-remove.sh
407share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA/post-install.sh
408share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA/pkg-desc
409share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Accessibility/pkg-desc
410share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Accessibility/pkg-icon.png
411share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Accessibility/ports-list
412share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Accessibility/pkg-parent
413share/pcbsd/metaset/pcbsd/HPLIP/pkg-icon.png
414share/pcbsd/metaset/pcbsd/HPLIP/pkg-desc
415share/pcbsd/metaset/pcbsd/HPLIP/pkg-parent
416share/pcbsd/metaset/pcbsd/HPLIP/ports-list
417share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-SDK/ports-list
418share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-SDK/pkg-parent
419share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-SDK/pkg-desc
420share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-SDK/pkg-icon.png
421share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Graphics/pkg-icon.png
422share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Graphics/pkg-parent
423share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Graphics/ports-list
424share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Graphics/pkg-desc
425share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-96/post-remove.sh
426share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-96/pkg-desc
427share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-96/ignore-arch
428share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-96/pkg-icon.png
429share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-96/ports-list
430share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-96/post-install.sh
431share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-96/pkg-parent
432share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Toys/pkg-parent
433share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Toys/ports-list
434share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Toys/pkg-desc
435share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Toys/pkg-icon.png
436share/pcbsd/metaset/pcbsd/Ratpoison/desktop
437share/pcbsd/metaset/pcbsd/Ratpoison/pkg-parent
438share/pcbsd/metaset/pcbsd/Ratpoison/pkg-icon.png
439share/pcbsd/metaset/pcbsd/Ratpoison/ports-list
440share/pcbsd/metaset/pcbsd/Ratpoison/pkg-desc
441share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-VCS/ports-list
442share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-VCS/pkg-desc
443share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-VCS/pkg-parent
444share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-VCS/pkg-icon.png
445share/pcbsd/metaset/pcbsd/Desktops/pkg-icon.png
446share/pcbsd/metaset/pcbsd/Desktops/pkg-desc
447share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Network/pkg-icon.png
448share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Network/pkg-desc
449share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Network/pkg-parent
450share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Network/ports-list
451share/pcbsd/metaset/pcbsd/MythTV/pkg-parent
452share/pcbsd/metaset/pcbsd/MythTV/ports-list
453share/pcbsd/metaset/pcbsd/MythTV/pkg-desc
454share/pcbsd/metaset/pcbsd/MythTV/pkg-icon.png
455share/pcbsd/metaset/pcbsd/MythTV/post-remove.sh
456share/pcbsd/metaset/pcbsd/MythTV/post-install.sh
457share/pcbsd/metaset/pcbsd/Misc/pkg-desc
458share/pcbsd/metaset/pcbsd/Misc/pkg-icon.png
459share/pcbsd/pc-xdgutil/applications.menu
460share/pcbsd/pc-xdgutil/xfce-applications.menu
461share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-toys.directory
462share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-more.directory
463share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-multimedia.directory
464share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-games-board.directory
465share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-edu-tools.directory
466share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-utilities-desktop.directory
467share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-games-roguelikes.directory
468share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-utilities-accessibility.directory
469share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-utilities-pim.directory
470share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-utilities-file.directory
471share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-system.directory
472share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-development-webdevelopment.directory
473share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-utilities-xutils.directory
474share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-system-terminal.directory
475share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-unknown.directory
476share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-information.directory
477share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-office.directory
478share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-internet.directory
479share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-games-logic.directory
480share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-main.directory
481share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-games-strategy.directory
482share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-edu-miscellaneous.directory
483share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-settingsmenu.directory
484share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-edu-mathematics.directory
485share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-education.directory
486share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-games-arcade.directory
487share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-games.directory
488share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-edu-languages.directory
489share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-games-card.directory
490share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-graphics.directory
491share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-internet-terminal.directory
492share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-development.directory
493share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-edu-science.directory
494share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-development-translation.directory
495share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-utilities.directory
496share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-science.directory
497share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-utilities-peripherals.directory
498share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-games-kids.directory
499share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-editors.directory
500share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts/pc-sysinstall.example
501share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts/wallpaper.png
502share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts/tcsinstall.sh
503share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts/tcslogin.sh
504share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts/cardDetect/XF86Config.compat
505share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts/cardDetect/x_config.sh
506share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts/cardDetect/XF86Config.qemu
507share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts/cardDetect/mouse_config.sh
508share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts/cardDetect/XF86Config.default
509share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts/cardDetect/XF86Config.vmware
510share/pcbsd/pc-thinclient/resources/etc/hosts
511share/pcbsd/pc-thinclient/resources/etc/fstab
512share/pcbsd/pc-thinclient/resources/etc/motd
513share/pcbsd/pc-thinclient/resources/etc/ttys
514share/pcbsd/pc-thinclient/resources/etc/rc.conf
515share/pcbsd/pc-thinclient/resources/etc/gettytab
516share/pcbsd/pc-thinclient/resources/root/dot.login
517share/pcbsd/pc-thinclient/resources/dhcpd/dhcpd.conf
518share/pcbsd/pc-thinclient/resources/boot/beastie.4th
519share/pcbsd/de-profiles/lxde.profile
520share/pcbsd/de-profiles/kde.profile
521share/pcbsd/de-profiles/gnome.profile
522share/pcbsd/de-profiles/xfce.profile
523share/pcbsd/pc-updatemanager/conf/sysupdate.conf
524share/pcbsd/pc-updatemanager/conf/security.key
525share/pcbsd/scripts/functions.sh
526share/pcbsd/scripts/mkzfsdir.sh
527share/pcbsd/scripts/reset-firewall
528share/pcbsd/scripts/rmzfsdir.sh
529share/pcbsd/scripts/sys-init.sh
530etc/warden.conf
531etc/pc-activedirectory.conf
532etc/pc-ldap.conf
533etc/rc.activedirectory
534etc/rc.ldap
535etc/rc.d/wardenrc
536etc/rc.d/pc-activedirectory
537etc/rc.d/pc-kerberos
538etc/rc.d/pc-kinit
539etc/rc.d/pc-nsswitch
540etc/rc.d/pc-pam
541etc/rc.d/pc-samba
542etc/rc.d/pc-ldap
543etc/rc.d/pc-nssldap
544etc/rc.d/pc-directory
545sbin/pbi-crashhandler
546sbin/pbi_add
547sbin/pbi_addrepo
548sbin/pbi_autobuild
549sbin/pbi_browser
550sbin/pbi_create
551sbin/pbi_delete
552sbin/pbi_deleterepo
553sbin/pbi_icon
554sbin/pbi_indextool
555sbin/pbi_info
556sbin/pbi_listrepo
557sbin/pbi_makepatch
558sbin/pbi_makeport
559sbin/pbi_makerepo
560sbin/pbi_metatool
561sbin/pbi_update
562sbin/pbi_update_hashdir
563sbin/pbi_patch
564sbin/pbid
565etc/pbi.conf
566etc/rc.d/pbid
567share/pbi-manager/.pbiwrapper-i386
568share/pbi-manager/.pbiwrapper-amd64
569share/pbi-manager/module-examples/gimp/xdg-menu/gimp.desktop
570share/pbi-manager/module-examples/gimp/xdg-mime/gimp-xdg.png
571share/pbi-manager/module-examples/gimp/xdg-mime/gimp-xdg.xml
572share/pbi-manager/module-examples/gimp/LICENSE
573share/pbi-manager/module-examples/gimp/external-links
574share/pbi-manager/module-examples/gimp/pbi.conf
575share/pbi-manager/module-examples/gimp/scripts/pre-remove.sh
576share/pbi-manager/module-examples/gimp/scripts/post-install.sh
577share/pbi-manager/module-examples/gimp/scripts/pre-portmake.sh
578share/pbi-manager/module-examples/gimp/scripts/post-portmake.sh
579share/pbi-manager/module-examples/gimp/scripts/pre-install.sh
580share/pbi-manager/module-examples/gimp/resources/gui_sidebanner.png
581share/pbi-manager/module-examples/gimp/resources/gimp.png
582share/pbi-manager/module-examples/gimp/resources/gui_banner.png
583share/pbi-manager/module-examples/gimp/xdg-desktop/gimp.desktop
584share/pbi-manager/module-examples/convertoldmod.sh
585share/pbi-manager/module-examples/firefox/LICENSE
586share/pbi-manager/module-examples/firefox/resources/gui_banner.png
587share/pbi-manager/module-examples/firefox/resources/firefox.png
588share/pbi-manager/module-examples/firefox/resources/gui_sidebanner.png
589share/pbi-manager/module-examples/firefox/xdg-menu/firefox3.desktop
590share/pbi-manager/module-examples/firefox/scripts/pre-remove.sh
591share/pbi-manager/module-examples/firefox/scripts/post-install.sh
592share/pbi-manager/module-examples/firefox/scripts/pre-install.sh
593share/pbi-manager/module-examples/firefox/scripts/post-portmake.sh
594share/pbi-manager/module-examples/firefox/xdg-desktop/firefox.desktop
595share/pbi-manager/module-examples/firefox/external-links
596share/pbi-manager/module-examples/firefox/pbi.conf
597share/pbi-manager/icons/default.png
598share/pbi-manager/icons/patch.png
599share/pbi-manager/pcbsd.rpo
600@dirrm share/pbi-manager/module-examples/firefox/resources
601@dirrm share/pbi-manager/module-examples/firefox/scripts
602@dirrm share/pbi-manager/module-examples/firefox/xdg-desktop
603@dirrm share/pbi-manager/module-examples/firefox/xdg-menu
604@dirrm share/pbi-manager/module-examples/firefox
605@dirrm share/pbi-manager/module-examples/gimp/resources
606@dirrm share/pbi-manager/module-examples/gimp/scripts
607@dirrm share/pbi-manager/module-examples/gimp/xdg-desktop
608@dirrm share/pbi-manager/module-examples/gimp/xdg-menu
609@dirrm share/pbi-manager/module-examples/gimp/xdg-mime
610@dirrm share/pbi-manager/module-examples/gimp
611@dirrm share/pbi-manager/module-examples
612@dirrm share/pbi-manager/icons
613@dirrm share/pbi-manager
614@dirrmtry share/warden/bin
615@dirrm share/warden/scripts/backend
616@dirrm share/warden/scripts/rc.d
617@dirrm share/warden/scripts
618@dirrmtry share/warden/tmp
619@dirrmtry share/warden/export
620@dirrm share/warden/linux-installs
621@dirrm share/warden
622@dirrm share/pc-sysinstall/backend
623@dirrm share/pc-sysinstall/backend-query
624@dirrm share/pc-sysinstall/backend-partmanager
625@dirrm share/pc-sysinstall/conf/licenses
626@dirrm share/pc-sysinstall/conf
627@dirrm share/pc-sysinstall/doc
628@dirrm share/pc-sysinstall/examples
629@dirrm share/pc-sysinstall
630@dirrmtry share/pcbsd/icons
631@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/File-Servers
632@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/PostgreSQL
633@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/Lighttp
634@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/Samba
635@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/ownCloud
636@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/NGINX
637@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/VirtualBox
638@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/VirtualBoxGuest
639@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/VMwareGuest
640@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/MySQL
641@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/Languages
642@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/Database-Servers
643@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/Development
644@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/Apache
645@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/PHP
646@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/Squid
647@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/Virtualization
648@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/Wordpress
649@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/Web-Servers
650@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos
651@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Multimedia
652@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/VMwareGuest
653@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/FVWM
654@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-173
655@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/I3
656@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/LXDE
657@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Science
658@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Utilities
659@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Qt
660@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Calligra
661@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/IceWM
662@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/XFCE
663@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-IDE
664@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/XBMC
665@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Awesome
666@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Hardware-Drivers
667@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Debug
668@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Education
669@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Openbox
670@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Spectrwm
671@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME
672@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE
673@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Net
674@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Games
675@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Compiz
676@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Rekonq
677@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Enlightenment
678@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-L10N
679@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development
680@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Artwork
681@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/VirtualBoxGuest
682@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/EvilWM
683@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-PIM
684@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/XFCE-Plugins
685@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Accessibility
686@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Handheld
687@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Games
688@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-71
689@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-WebDevKit
690@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Enlightenment-Modules
691@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Embedded
692@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Unsupported-Desktops
693@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Web
694@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Window_Maker
695@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA
696@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME-Accessibility
697@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/HPLIP
698@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-SDK
699@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Graphics
700@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-96
701@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Toys
702@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Ratpoison
703@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-VCS
704@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Desktops
705@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Network
706@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/MythTV
707@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Misc
708@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd
709@dirrm share/pcbsd/metaset
710@dirrm share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs
711@dirrm share/pcbsd/pc-thinclient/resources/boot
712@dirrm share/pcbsd/pc-thinclient/resources/dhcpd
713@dirrm share/pcbsd/pc-thinclient/resources/root
714@dirrm share/pcbsd/pc-thinclient/resources/etc
715@dirrm share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts/cardDetect
716@dirrm share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts
717@dirrm share/pcbsd/pc-thinclient/resources
718@dirrm share/pcbsd/pc-thinclient
719@dirrm share/pcbsd/de-profiles
720@dirrm share/pcbsd/pc-updatemanager/conf
721@dirrm share/pcbsd/pc-updatemanager
722@dirrm share/pcbsd/pc-xdgutil
723@dirrm share/pcbsd/scripts
724@dirrm share/pcbsd/conf
725@dirrm share/pcbsd/distfiles
726@dirrm share/pcbsd/pefs
727@dirrm share/pcbsd
728@unexec rmdir /usr/pbi/.hashdir >/dev/null 2>/dev/null
729@unexec rmdir /usr/pbi/share/applications >/dev/null 2>/dev/null
730@unexec rmdir /usr/pbi/share/desktop-directories >/dev/null 2>/dev/null
731@unexec rmdir /usr/pbi/share/icons/hicolor >/dev/null 2>/dev/null
732@unexec rmdir /usr/pbi/share/icons >/dev/null 2>/dev/null
733@unexec rmdir /usr/pbi/share/mime/packages >/dev/null 2>/dev/null
734@unexec rmdir /usr/pbi/share/mime >/dev/null 2>/dev/null
735@unexec rmdir /usr/pbi/share >/dev/null 2>/dev/null
736@unexec rmdir /usr/pbi/etc/xdg/menus >/dev/null 2>/dev/null
737@unexec rmdir /usr/pbi/etc/xdg >/dev/null 2>/dev/null
738@unexec rmdir /usr/pbi/etc >/dev/null 2>/dev/null
739@unexec rm /usr/pbi/.pbiwrapper-amd64 >/dev/null 2>/dev/null
740@unexec rm /usr/pbi/.pbiwrapper-i386 >/dev/null 2>/dev/null
741@unexec rmdir /usr/pbi >/dev/null 2>/dev/null
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.