source: src-sh/port-files/pkg-plist @ d2de2d0

enter/10releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2
Last change on this file since d2de2d0 was d2de2d0, checked in by Kris Moore <kris@…>, 15 months ago

Fix pkg-plist, somebody forgot to add the new NVIDIA-legacy-304 to it...

  • Property mode set to 100644
File size: 33.4 KB
Line 
1bin/about
2bin/lpreserver
3bin/pc-metapkgmanager
4bin/pc-pkg
5bin/warden
6bin/pc-extractoverlay
7bin/pc-updatemanager
8bin/pc-fbsdupdatecheck
9bin/pc-su
10bin/pbreg
11bin/pc-krbconf
12bin/pc-ldapconf
13bin/pc-nssconf
14bin/pc-nssldapconf
15bin/pc-pamconf
16bin/pc-sambaconf
17bin/pc-adctl
18bin/pc-ldapctl
19bin/de-info
20bin/pc-thinclient
21bin/pc-xdgutil
22bin/pc-firstgui
23bin/pc-runxgui
24bin/pc-checkxdisplay
25bin/pc-installdialog
26bin/enable_user_pefs
27sbin/app
28sbin/pbi
29sbin/pc-sysinstall
30share/lpreserver/backend/zfsmon.sh
31share/lpreserver/backend/zfsrmsnap.sh
32share/lpreserver/backend/runrep.sh
33share/lpreserver/backend/zfsrevertsnap.sh
34share/lpreserver/backend/functions.sh
35share/lpreserver/backend/zfslistsnap.sh
36share/lpreserver/backend/zfslistcron.sh
37share/lpreserver/backend/zfscronsnap.sh
38share/lpreserver/backend/backup-zfs.sh
39share/lpreserver/backend/zfsmksnap.sh
40share/lpreserver/backend/runsnap.sh
41share/warden/agent.png
42share/warden/warden.png
43share/warden/scripts/rc.d/wardenrc
44share/warden/scripts/rc.d/startup.sh
45share/warden/scripts/rc.d/shutdown.sh
46share/warden/scripts/backend/checkupdates.sh
47share/warden/scripts/backend/createjail.sh
48share/warden/scripts/backend/createtemplate.sh
49share/warden/scripts/backend/zfslistsnap.sh
50share/warden/scripts/backend/zfsrevertsnap.sh
51share/warden/scripts/backend/zfsrmclone.sh
52share/warden/scripts/backend/details.sh
53share/warden/scripts/backend/zfsmksnap.sh
54share/warden/scripts/backend/startjail.sh
55share/warden/scripts/backend/chrootjail.sh
56share/warden/scripts/backend/listjails.sh
57share/warden/scripts/backend/listpbis.sh
58share/warden/scripts/backend/cronsnap.sh
59share/warden/scripts/backend/setupusers.sh
60share/warden/scripts/backend/checkstatus.sh
61share/warden/scripts/backend/zfsclonesnap.sh
62share/warden/scripts/backend/functions.sh
63share/warden/scripts/backend/importjail.sh
64share/warden/scripts/backend/stopjail.sh
65share/warden/scripts/backend/zfsrmsnap.sh
66share/warden/scripts/backend/listpkgs.sh
67share/warden/scripts/backend/exportjail.sh
68share/warden/scripts/backend/deletejail.sh
69share/warden/scripts/backend/zfslistclone.sh
70share/warden/scripts/backend/zfscronsnap.sh
71share/warden/linux-installs/debian-6-squeeze
72share/warden/linux-installs/gentoo-stage3-i486
73share/pc-sysinstall/examples/pcinstall.cfg.upgrade
74share/pc-sysinstall/examples/pc-autoinstall.conf
75share/pc-sysinstall/examples/pcinstall.cfg.rsync
76share/pc-sysinstall/examples/pcinstall.cfg.fbsd-netinstall
77share/pc-sysinstall/examples/pcinstall.cfg.restore
78share/pc-sysinstall/examples/pcinstall.cfg.geli
79share/pc-sysinstall/examples/pcinstall.cfg.netinstall
80share/pc-sysinstall/examples/README
81share/pc-sysinstall/examples/pcinstall.cfg.gmirror
82share/pc-sysinstall/examples/pcinstall.cfg.zfs
83share/pc-sysinstall/backend-query/list-components.sh
84share/pc-sysinstall/backend-query/sys-mem.sh
85share/pc-sysinstall/backend-query/xkeyboard-variants.sh
86share/pc-sysinstall/backend-query/setup-ssh-keys.sh
87share/pc-sysinstall/backend-query/xkeyboard-layouts.sh
88share/pc-sysinstall/backend-query/enable-net.sh
89share/pc-sysinstall/backend-query/detect-country.sh
90share/pc-sysinstall/backend-query/detect-laptop.sh
91share/pc-sysinstall/backend-query/list-packages.sh
92share/pc-sysinstall/backend-query/disk-info.sh
93share/pc-sysinstall/backend-query/list-mirrors.sh
94share/pc-sysinstall/backend-query/update-part-list.sh
95share/pc-sysinstall/backend-query/disk-part.sh
96share/pc-sysinstall/backend-query/query-langs.sh
97share/pc-sysinstall/backend-query/test-live.sh
98share/pc-sysinstall/backend-query/list-rsync-backups.sh
99share/pc-sysinstall/backend-query/get-packages.sh
100share/pc-sysinstall/backend-query/test-netup.sh
101share/pc-sysinstall/backend-query/send-logs.sh
102share/pc-sysinstall/backend-query/set-mirror.sh
103share/pc-sysinstall/backend-query/detect-nics.sh
104share/pc-sysinstall/backend-query/disk-list.sh
105share/pc-sysinstall/backend-query/xkeyboard-models.sh
106share/pc-sysinstall/backend-query/list-tzones.sh
107share/pc-sysinstall/backend-query/list-config.sh
108share/pc-sysinstall/backend-query/detect-emulation.sh
109share/pc-sysinstall/backend/parseconfig.sh
110share/pc-sysinstall/backend/functions-localize.sh
111share/pc-sysinstall/backend/functions-mountdisk.sh
112share/pc-sysinstall/backend/functions-users.sh
113share/pc-sysinstall/backend/functions-extractimage.sh
114share/pc-sysinstall/backend/functions.sh
115share/pc-sysinstall/backend/functions-networking.sh
116share/pc-sysinstall/backend/functions-ftp.sh
117share/pc-sysinstall/backend/functions-installpackages.sh
118share/pc-sysinstall/backend/functions-packages.sh
119share/pc-sysinstall/backend/functions-upgrade.sh
120share/pc-sysinstall/backend/functions-installcomponents.sh
121share/pc-sysinstall/backend/functions-newfs.sh
122share/pc-sysinstall/backend/functions-runcommands.sh
123share/pc-sysinstall/backend/functions-unmount.sh
124share/pc-sysinstall/backend/functions-mountoptical.sh
125share/pc-sysinstall/backend/functions-bsdlabel.sh
126share/pc-sysinstall/backend/functions-zfsrestore.sh
127share/pc-sysinstall/backend/startautoinstall.sh
128share/pc-sysinstall/backend/installimage.sh
129share/pc-sysinstall/backend/functions-parse.sh
130share/pc-sysinstall/backend/functions-cleanup.sh
131share/pc-sysinstall/backend/functions-disk.sh
132share/pc-sysinstall/backend-partmanager/delete-part.sh
133share/pc-sysinstall/backend-partmanager/create-part.sh
134share/pc-sysinstall/conf/avail-langs
135share/pc-sysinstall/conf/exclude-from-upgrade
136share/pc-sysinstall/conf/pc-sysinstall.conf
137share/pc-sysinstall/conf/licenses/nvidia-en.txt
138share/pc-sysinstall/conf/licenses/intel-en.txt
139share/pc-sysinstall/conf/licenses/bsd-en.txt
140share/pc-sysinstall/doc/help-disk-list
141share/pc-sysinstall/doc/help-index
142share/pc-sysinstall/doc/help-disk-size
143share/pc-sysinstall/doc/help-start-autoinstall
144share/pcbsd/bin/pkg
145share/pcbsd/conf/pcbsd-mirrors
146share/pcbsd/conf/pbi-mirror
147share/pcbsd/conf/pkg-mirror
148share/pcbsd/conf/iso-mirror
149share/pcbsd/conf/update-mirror
150share/pcbsd/conf/prune-port-files
151share/pcbsd/conf/desktop-excludes
152share/pcbsd/conf/server-excludes
153share/pcbsd/pefs/other
154share/pcbsd/pefs/system
155share/pcbsd/distfiles/desktop-overlay.txz
156share/pcbsd/distfiles/port-overlay.txz
157share/pcbsd/distfiles/server-overlay.txz
158share/pcbsd/metaset/trueos/PostgreSQL/ports-list
159share/pcbsd/metaset/trueos/PostgreSQL/pkg-parent
160share/pcbsd/metaset/trueos/PostgreSQL/pkg-icon.png
161share/pcbsd/metaset/trueos/PostgreSQL/pkg-desc
162share/pcbsd/metaset/trueos/Lighttp/ports-list
163share/pcbsd/metaset/trueos/Lighttp/pkg-parent
164share/pcbsd/metaset/trueos/Lighttp/pkg-desc
165share/pcbsd/metaset/trueos/Lighttp/pkg-icon.png
166share/pcbsd/metaset/trueos/File-Servers/pkg-icon.png
167share/pcbsd/metaset/trueos/File-Servers/pkg-desc
168share/pcbsd/metaset/trueos/Samba/pkg-icon.png
169share/pcbsd/metaset/trueos/Samba/pkg-parent
170share/pcbsd/metaset/trueos/Samba/ports-list
171share/pcbsd/metaset/trueos/Samba/pkg-desc
172share/pcbsd/metaset/trueos/ownCloud/pkg-desc
173share/pcbsd/metaset/trueos/ownCloud/pkg-icon.png
174share/pcbsd/metaset/trueos/ownCloud/ports-list
175share/pcbsd/metaset/trueos/ownCloud/pkg-parent
176share/pcbsd/metaset/trueos/NGINX/pkg-icon.png
177share/pcbsd/metaset/trueos/NGINX/ports-list
178share/pcbsd/metaset/trueos/NGINX/pkg-parent
179share/pcbsd/metaset/trueos/NGINX/pkg-desc
180share/pcbsd/metaset/trueos/VirtualBox/pkg-parent
181share/pcbsd/metaset/trueos/VirtualBox/ports-list
182share/pcbsd/metaset/trueos/VirtualBox/pkg-desc
183share/pcbsd/metaset/trueos/VirtualBox/pkg-icon.png
184share/pcbsd/metaset/trueos/VirtualBoxGuest/pkg-parent
185share/pcbsd/metaset/trueos/VirtualBoxGuest/ports-list
186share/pcbsd/metaset/trueos/VirtualBoxGuest/pkg-desc
187share/pcbsd/metaset/trueos/VirtualBoxGuest/pkg-icon.png
188share/pcbsd/metaset/trueos/VirtualBoxGuest/post-install.sh
189share/pcbsd/metaset/trueos/VirtualBoxGuest/post-remove.sh
190share/pcbsd/metaset/trueos/VMwareGuest/pkg-parent
191share/pcbsd/metaset/trueos/VMwareGuest/ports-list
192share/pcbsd/metaset/trueos/VMwareGuest/pkg-desc
193share/pcbsd/metaset/trueos/VMwareGuest/pkg-icon.png
194share/pcbsd/metaset/trueos/VMwareGuest/post-install.sh
195share/pcbsd/metaset/trueos/VMwareGuest/post-remove.sh
196share/pcbsd/metaset/trueos/MySQL/pkg-desc
197share/pcbsd/metaset/trueos/MySQL/pkg-icon.png
198share/pcbsd/metaset/trueos/MySQL/ports-list
199share/pcbsd/metaset/trueos/MySQL/pkg-parent
200share/pcbsd/metaset/trueos/Languages/pkg-icon.png
201share/pcbsd/metaset/trueos/Languages/pkg-desc
202share/pcbsd/metaset/trueos/Database-Servers/pkg-desc
203share/pcbsd/metaset/trueos/Database-Servers/pkg-icon.png
204share/pcbsd/metaset/trueos/Development/ports-list
205share/pcbsd/metaset/trueos/Development/pkg-desc
206share/pcbsd/metaset/trueos/Development/pkg-icon.png
207share/pcbsd/metaset/trueos/Apache/ports-list
208share/pcbsd/metaset/trueos/Apache/pkg-parent
209share/pcbsd/metaset/trueos/Apache/pkg-icon.png
210share/pcbsd/metaset/trueos/Apache/pkg-desc
211share/pcbsd/metaset/trueos/PHP/pkg-parent
212share/pcbsd/metaset/trueos/PHP/ports-list
213share/pcbsd/metaset/trueos/PHP/pkg-desc
214share/pcbsd/metaset/trueos/PHP/pkg-icon.png
215share/pcbsd/metaset/trueos/Squid/pkg-icon.png
216share/pcbsd/metaset/trueos/Squid/pkg-parent
217share/pcbsd/metaset/trueos/Squid/ports-list
218share/pcbsd/metaset/trueos/Squid/pkg-desc
219share/pcbsd/metaset/trueos/Virtualization/pkg-icon.png
220share/pcbsd/metaset/trueos/Virtualization/pkg-desc
221share/pcbsd/metaset/trueos/Wordpress/ports-list
222share/pcbsd/metaset/trueos/Wordpress/pkg-desc
223share/pcbsd/metaset/trueos/Wordpress/pkg-parent
224share/pcbsd/metaset/trueos/Wordpress/pkg-icon.png
225share/pcbsd/metaset/trueos/Web-Servers/pkg-icon.png
226share/pcbsd/metaset/trueos/Web-Servers/pkg-desc
227share/pcbsd/metaset/pcbsd/IceWM/pkg-desc
228share/pcbsd/metaset/pcbsd/IceWM/pkg-parent
229share/pcbsd/metaset/pcbsd/IceWM/ports-list
230share/pcbsd/metaset/pcbsd/IceWM/desktop
231share/pcbsd/metaset/pcbsd/IceWM/pkg-icon.png
232share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Multimedia/ports-list
233share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Multimedia/pkg-parent
234share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Multimedia/pkg-desc
235share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Multimedia/pkg-icon.png
236share/pcbsd/metaset/pcbsd/VMwareGuest/post-remove.sh
237share/pcbsd/metaset/pcbsd/VMwareGuest/pkg-parent
238share/pcbsd/metaset/pcbsd/VMwareGuest/pkg-desc
239share/pcbsd/metaset/pcbsd/VMwareGuest/ports-list
240share/pcbsd/metaset/pcbsd/VMwareGuest/post-install.sh
241share/pcbsd/metaset/pcbsd/VMwareGuest/pkg-icon.png
242share/pcbsd/metaset/pcbsd/FVWM/pkg-parent
243share/pcbsd/metaset/pcbsd/FVWM/ports-list
244share/pcbsd/metaset/pcbsd/FVWM/pkg-icon.png
245share/pcbsd/metaset/pcbsd/FVWM/pkg-desc
246share/pcbsd/metaset/pcbsd/FVWM/desktop
247share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-173/ignore-arch
248share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-173/pkg-parent
249share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-173/post-remove.sh
250share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-173/ports-list
251share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-173/pkg-desc
252share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-173/pkg-icon.png
253share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-173/post-install.sh
254share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-304/pkg-desc
255share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-304/pkg-icon.png
256share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-304/pkg-parent
257share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-304/ports-list
258share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-304/post-install.sh
259share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-304/post-remove.sh
260share/pcbsd/metaset/pcbsd/I3/pkg-icon.png
261share/pcbsd/metaset/pcbsd/I3/pkg-desc
262share/pcbsd/metaset/pcbsd/I3/pkg-parent
263share/pcbsd/metaset/pcbsd/I3/ports-list
264share/pcbsd/metaset/pcbsd/I3/desktop
265share/pcbsd/metaset/pcbsd/LXDE/pkg-icon.png
266share/pcbsd/metaset/pcbsd/LXDE/ports-list
267share/pcbsd/metaset/pcbsd/LXDE/pkg-parent
268share/pcbsd/metaset/pcbsd/LXDE/desktop
269share/pcbsd/metaset/pcbsd/LXDE/pkg-desc
270share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Science/ports-list
271share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Science/pkg-parent
272share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Science/pkg-icon.png
273share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Science/pkg-desc
274share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Science/dl-only
275share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Qt/pkg-icon.png
276share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Qt/pkg-parent
277share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Qt/pkg-desc
278share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Qt/ports-list
279share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Calligra/pkg-parent
280share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Calligra/ports-list
281share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Calligra/pkg-desc
282share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Calligra/pkg-icon.png
283share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Calligra/dl-only
284share/pcbsd/metaset/pcbsd/XFCE/desktop
285share/pcbsd/metaset/pcbsd/XFCE/pkg-desc
286share/pcbsd/metaset/pcbsd/XFCE/pkg-parent
287share/pcbsd/metaset/pcbsd/XFCE/ports-list
288share/pcbsd/metaset/pcbsd/XFCE/pkg-icon.png
289share/pcbsd/metaset/pcbsd/XBMC/pkg-icon.png
290share/pcbsd/metaset/pcbsd/XBMC/pkg-parent
291share/pcbsd/metaset/pcbsd/XBMC/ports-list
292share/pcbsd/metaset/pcbsd/XBMC/pkg-desc
293share/pcbsd/metaset/pcbsd/XBMC/dl-only
294share/pcbsd/metaset/pcbsd/Awesome/pkg-parent
295share/pcbsd/metaset/pcbsd/Awesome/ports-list
296share/pcbsd/metaset/pcbsd/Awesome/pkg-icon.png
297share/pcbsd/metaset/pcbsd/Awesome/pkg-desc
298share/pcbsd/metaset/pcbsd/Awesome/desktop
299share/pcbsd/metaset/pcbsd/Hardware-Drivers/pkg-icon.png
300share/pcbsd/metaset/pcbsd/Hardware-Drivers/pkg-desc
301share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Debug/pkg-icon.png
302share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Debug/pkg-parent
303share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Debug/ports-list
304share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Debug/pkg-desc
305share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Education/pkg-parent
306share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Education/ports-list
307share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Education/pkg-desc
308share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Education/pkg-icon.png
309share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Education/dl-only
310share/pcbsd/metaset/pcbsd/Openbox/pkg-icon.png
311share/pcbsd/metaset/pcbsd/Openbox/desktop
312share/pcbsd/metaset/pcbsd/Openbox/pkg-desc
313share/pcbsd/metaset/pcbsd/Openbox/pkg-parent
314share/pcbsd/metaset/pcbsd/Openbox/ports-list
315share/pcbsd/metaset/pcbsd/Spectrwm/pkg-icon.png
316share/pcbsd/metaset/pcbsd/Spectrwm/pkg-desc
317share/pcbsd/metaset/pcbsd/Spectrwm/desktop
318share/pcbsd/metaset/pcbsd/Spectrwm/pkg-parent
319share/pcbsd/metaset/pcbsd/Spectrwm/ports-list
320share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME/ports-list
321share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME/pkg-parent
322share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME/desktop
323share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME/pkg-icon.png
324share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME/pkg-desc
325share/pcbsd/metaset/pcbsd/Mate/ports-list
326share/pcbsd/metaset/pcbsd/Mate/pkg-parent
327share/pcbsd/metaset/pcbsd/Mate/desktop
328share/pcbsd/metaset/pcbsd/Mate/pkg-icon.png
329share/pcbsd/metaset/pcbsd/Mate/pkg-desc
330share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE/pkg-parent
331share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE/ports-list
332share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE/desktop
333share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE/pkg-icon.png
334share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE/pkg-desc
335share/pcbsd/metaset/pcbsd/Cinnamon/ports-list
336share/pcbsd/metaset/pcbsd/Cinnamon/pkg-parent
337share/pcbsd/metaset/pcbsd/Cinnamon/desktop
338share/pcbsd/metaset/pcbsd/Cinnamon/pkg-icon.png
339share/pcbsd/metaset/pcbsd/Cinnamon/pkg-desc
340share/pcbsd/metaset/pcbsd/Rekonq/pkg-desc
341share/pcbsd/metaset/pcbsd/Rekonq/pkg-icon.png
342share/pcbsd/metaset/pcbsd/Rekonq/ports-list
343share/pcbsd/metaset/pcbsd/Rekonq/pkg-parent
344share/pcbsd/metaset/pcbsd/Rekonq/dl-only
345share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-L10N/pkg-desc
346share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-L10N/pkg-icon.png
347share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-L10N/ports-list
348share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-L10N/pkg-parent
349share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development/pkg-icon.png
350share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development/ports-list
351share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development/pkg-desc
352share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Artwork/pkg-icon.png
353share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Artwork/pkg-desc
354share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Artwork/ports-list
355share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Artwork/pkg-parent
356share/pcbsd/metaset/pcbsd/VirtualBoxGuest/post-remove.sh
357share/pcbsd/metaset/pcbsd/VirtualBoxGuest/post-install.sh
358share/pcbsd/metaset/pcbsd/VirtualBoxGuest/pkg-desc
359share/pcbsd/metaset/pcbsd/VirtualBoxGuest/pkg-parent
360share/pcbsd/metaset/pcbsd/VirtualBoxGuest/ports-list
361share/pcbsd/metaset/pcbsd/VirtualBoxGuest/pkg-icon.png
362share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-PIM/pkg-icon.png
363share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-PIM/ports-list
364share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-PIM/pkg-parent
365share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-PIM/pkg-desc
366share/pcbsd/metaset/pcbsd/XFCE-Plugins/ports-list
367share/pcbsd/metaset/pcbsd/XFCE-Plugins/pkg-parent
368share/pcbsd/metaset/pcbsd/XFCE-Plugins/pkg-icon.png
369share/pcbsd/metaset/pcbsd/XFCE-Plugins/pkg-desc
370share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Accessibility/pkg-desc
371share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Accessibility/ports-list
372share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Accessibility/pkg-parent
373share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Accessibility/pkg-icon.png
374share/pcbsd/metaset/pcbsd/Handheld/pkg-desc
375share/pcbsd/metaset/pcbsd/Handheld/pkg-parent
376share/pcbsd/metaset/pcbsd/Handheld/ports-list
377share/pcbsd/metaset/pcbsd/Handheld/pkg-icon.png
378share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Games/pkg-icon.png
379share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Games/pkg-desc
380share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Games/ports-list
381share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Games/pkg-parent
382share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Games/dl-only
383share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-71/post-remove.sh
384share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-71/pkg-icon.png
385share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-71/ports-list
386share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-71/post-install.sh
387share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-71/pkg-parent
388share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-71/pkg-desc
389share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-71/ignore-arch
390share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-WebDevKit/pkg-icon.png
391share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-WebDevKit/ports-list
392share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-WebDevKit/pkg-parent
393share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-WebDevKit/pkg-desc
394share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-WebDevKit/dl-only
395share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Embedded/pkg-parent
396share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Embedded/ports-list
397share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Embedded/pkg-desc
398share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Embedded/pkg-icon.png
399share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Embedded/dl-only
400share/pcbsd/metaset/pcbsd/Unsupported-Desktops/pkg-desc
401share/pcbsd/metaset/pcbsd/Unsupported-Desktops/pkg-icon.png
402share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Web/pkg-parent
403share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Web/ports-list
404share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Web/pkg-icon.png
405share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Web/pkg-desc
406share/pcbsd/metaset/pcbsd/WindowLab/desktop
407share/pcbsd/metaset/pcbsd/WindowLab/pkg-desc
408share/pcbsd/metaset/pcbsd/WindowLab/pkg-parent
409share/pcbsd/metaset/pcbsd/WindowLab/ports-list
410share/pcbsd/metaset/pcbsd/WindowLab/pkg-icon.png
411share/pcbsd/metaset/pcbsd/Window_Maker/desktop
412share/pcbsd/metaset/pcbsd/Window_Maker/pkg-desc
413share/pcbsd/metaset/pcbsd/Window_Maker/pkg-parent
414share/pcbsd/metaset/pcbsd/Window_Maker/ports-list
415share/pcbsd/metaset/pcbsd/Window_Maker/pkg-icon.png
416share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA/pkg-parent
417share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA/ports-list
418share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA/pkg-icon.png
419share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA/post-remove.sh
420share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA/post-install.sh
421share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA/pkg-desc
422share/pcbsd/metaset/pcbsd/HPLIP/pkg-icon.png
423share/pcbsd/metaset/pcbsd/HPLIP/pkg-desc
424share/pcbsd/metaset/pcbsd/HPLIP/pkg-parent
425share/pcbsd/metaset/pcbsd/HPLIP/ports-list
426share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-SDK/ports-list
427share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-SDK/pkg-parent
428share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-SDK/pkg-desc
429share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-SDK/pkg-icon.png
430share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-SDK/dl-only
431share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Graphics/pkg-icon.png
432share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Graphics/pkg-parent
433share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Graphics/ports-list
434share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Graphics/pkg-desc
435share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-96/post-remove.sh
436share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-96/pkg-desc
437share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-96/ignore-arch
438share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-96/pkg-icon.png
439share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-96/ports-list
440share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-96/post-install.sh
441share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-96/pkg-parent
442share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Toys/pkg-parent
443share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Toys/ports-list
444share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Toys/pkg-desc
445share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Toys/pkg-icon.png
446share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Toys/dl-only
447share/pcbsd/metaset/pcbsd/Ratpoison/desktop
448share/pcbsd/metaset/pcbsd/Ratpoison/pkg-parent
449share/pcbsd/metaset/pcbsd/Ratpoison/pkg-icon.png
450share/pcbsd/metaset/pcbsd/Ratpoison/ports-list
451share/pcbsd/metaset/pcbsd/Ratpoison/pkg-desc
452share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-VCS/ports-list
453share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-VCS/pkg-desc
454share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-VCS/pkg-parent
455share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-VCS/pkg-icon.png
456share/pcbsd/metaset/pcbsd/Desktops/pkg-icon.png
457share/pcbsd/metaset/pcbsd/Desktops/pkg-desc
458share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Network/pkg-icon.png
459share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Network/pkg-desc
460share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Network/pkg-parent
461share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Network/ports-list
462share/pcbsd/metaset/pcbsd/Misc/pkg-desc
463share/pcbsd/metaset/pcbsd/Misc/pkg-icon.png
464share/pcbsd/pc-xdgutil/applications.menu
465share/pcbsd/pc-xdgutil/xfce-applications.menu
466share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-toys.directory
467share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-more.directory
468share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-multimedia.directory
469share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-games-board.directory
470share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-edu-tools.directory
471share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-utilities-desktop.directory
472share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-games-roguelikes.directory
473share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-utilities-accessibility.directory
474share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-utilities-pim.directory
475share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-utilities-file.directory
476share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-system.directory
477share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-development-webdevelopment.directory
478share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-utilities-xutils.directory
479share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-system-terminal.directory
480share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-unknown.directory
481share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-information.directory
482share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-office.directory
483share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-internet.directory
484share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-games-logic.directory
485share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-main.directory
486share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-games-strategy.directory
487share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-edu-miscellaneous.directory
488share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-settingsmenu.directory
489share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-edu-mathematics.directory
490share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-education.directory
491share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-games-arcade.directory
492share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-games.directory
493share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-edu-languages.directory
494share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-games-card.directory
495share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-graphics.directory
496share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-internet-terminal.directory
497share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-development.directory
498share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-edu-science.directory
499share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-development-translation.directory
500share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-utilities.directory
501share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-science.directory
502share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-utilities-peripherals.directory
503share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-games-kids.directory
504share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs/pcbsd-editors.directory
505share/pcbsd/pc-thinclient/resources/gdm/gdm-rc
506share/pcbsd/pc-thinclient/resources/gdm/gdm-pam
507share/pcbsd/pc-thinclient/resources/gdm/custom.conf
508share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts/pc-sysinstall.example
509share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts/wallpaper.png
510share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts/tcsinstall.sh
511share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts/tcslogin.sh
512share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts/cardDetect/XF86Config.compat
513share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts/cardDetect/x_config.sh
514share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts/cardDetect/XF86Config.qemu
515share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts/cardDetect/mouse_config.sh
516share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts/cardDetect/XF86Config.default
517share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts/cardDetect/XF86Config.vmware
518share/pcbsd/pc-thinclient/resources/etc/hosts
519share/pcbsd/pc-thinclient/resources/etc/fstab
520share/pcbsd/pc-thinclient/resources/etc/motd
521share/pcbsd/pc-thinclient/resources/etc/ttys
522share/pcbsd/pc-thinclient/resources/etc/rc.conf
523share/pcbsd/pc-thinclient/resources/etc/gettytab
524share/pcbsd/pc-thinclient/resources/root/dot.login
525share/pcbsd/pc-thinclient/resources/dhcpd/dhcpd.conf
526share/pcbsd/pc-thinclient/resources/boot/beastie.4th
527share/pcbsd/pc-thinclient/resources/webui/functions.php
528share/pcbsd/pc-thinclient/resources/webui/scripts.php
529share/pcbsd/pc-thinclient/resources/webui/clients.php
530share/pcbsd/pc-thinclient/resources/webui/config.php.dist
531share/pcbsd/pc-thinclient/resources/webui/logincheck.php
532share/pcbsd/pc-thinclient/resources/webui/index.php
533share/pcbsd/pc-thinclient/resources/webui/login.php
534share/pcbsd/de-profiles/lxde.profile
535share/pcbsd/de-profiles/kde.profile
536share/pcbsd/de-profiles/gnome.profile
537share/pcbsd/de-profiles/mate.profile
538share/pcbsd/de-profiles/cinnamon.profile
539share/pcbsd/de-profiles/xfce.profile
540share/pcbsd/pc-updatemanager/conf/sysupdate.conf
541share/pcbsd/pc-updatemanager/conf/security.key
542share/pcbsd/pc-updatemanager/etcmerge
543share/pcbsd/scripts/functions.sh
544share/pcbsd/scripts/mkzfsdir.sh
545share/pcbsd/scripts/reset-firewall
546share/pcbsd/scripts/rmzfsdir.sh
547share/pcbsd/scripts/sys-init.sh
548etc/warden.conf.dist
549etc/pc-activedirectory.conf
550etc/pc-ldap.conf
551etc/rc.activedirectory
552etc/rc.ldap
553etc/rc.d/wardenrc
554etc/rc.d/pc-activedirectory
555etc/rc.d/pc-kerberos
556etc/rc.d/pc-kinit
557etc/rc.d/pc-nsswitch
558etc/rc.d/pc-pam
559etc/rc.d/pc-samba
560etc/rc.d/pc-ldap
561etc/rc.d/pc-nssldap
562etc/rc.d/pc-directory
563sbin/pbi-crashhandler
564sbin/pbi_add
565sbin/pbi_addrepo
566sbin/pbi_autobuild
567sbin/pbi_browser
568sbin/pbi_create
569sbin/pbi_delete
570sbin/pbi_deleterepo
571sbin/pbi_icon
572sbin/pbi_indextool
573sbin/pbi_info
574sbin/pbi_listrepo
575sbin/pbi_makepatch
576sbin/pbi_makeport
577sbin/pbi_makerepo
578sbin/pbi_metatool
579sbin/pbi_update
580sbin/pbi_update_hashdir
581sbin/pbi_patch
582sbin/pbid
583etc/pbi.conf
584etc/man.d/pbi.conf
585etc/rc.d/pbid
586share/pbi-manager/.pbime
587share/pbi-manager/.pbimount
588share/pbi-manager/.pbisyscmd
589share/pbi-manager/.pbisyslisten
590share/pbi-manager/.ldconfig
591share/pbi-manager/.pbifs
592share/pbi-manager/.pbiwrapper-i386
593share/pbi-manager/.pbiwrapper-amd64
594share/pbi-manager/module-examples/gimp/xdg-menu/gimp.desktop
595share/pbi-manager/module-examples/gimp/xdg-mime/gimp-xdg.png
596share/pbi-manager/module-examples/gimp/xdg-mime/gimp-xdg.xml
597share/pbi-manager/module-examples/gimp/LICENSE
598share/pbi-manager/module-examples/gimp/external-links
599share/pbi-manager/module-examples/gimp/pbi.conf
600share/pbi-manager/module-examples/gimp/scripts/pre-remove.sh
601share/pbi-manager/module-examples/gimp/scripts/post-install.sh
602share/pbi-manager/module-examples/gimp/scripts/pre-portmake.sh
603share/pbi-manager/module-examples/gimp/scripts/post-portmake.sh
604share/pbi-manager/module-examples/gimp/scripts/pre-install.sh
605share/pbi-manager/module-examples/gimp/resources/gui_sidebanner.png
606share/pbi-manager/module-examples/gimp/resources/gimp.png
607share/pbi-manager/module-examples/gimp/resources/gui_banner.png
608share/pbi-manager/module-examples/gimp/xdg-desktop/gimp.desktop
609share/pbi-manager/module-examples/convertoldmod.sh
610share/pbi-manager/module-examples/firefox/LICENSE
611share/pbi-manager/module-examples/firefox/resources/gui_banner.png
612share/pbi-manager/module-examples/firefox/resources/firefox.png
613share/pbi-manager/module-examples/firefox/resources/gui_sidebanner.png
614share/pbi-manager/module-examples/firefox/xdg-menu/firefox3.desktop
615share/pbi-manager/module-examples/firefox/scripts/pre-remove.sh
616share/pbi-manager/module-examples/firefox/scripts/post-install.sh
617share/pbi-manager/module-examples/firefox/scripts/pre-install.sh
618share/pbi-manager/module-examples/firefox/scripts/post-portmake.sh
619share/pbi-manager/module-examples/firefox/xdg-desktop/firefox.desktop
620share/pbi-manager/module-examples/firefox/external-links
621share/pbi-manager/module-examples/firefox/pbi.conf
622share/pbi-manager/icons/default.png
623share/pbi-manager/icons/patch.png
624share/pbi-manager/pcbsd.rpo
625man/man1/pbi_add.1.gz
626man/man1/pbi_browser.1.gz
627man/man1/pbi_create.1.gz
628man/man1/pbi_delete.1.gz
629man/man1/pbi_icon.1.gz
630man/man1/pbi_indextool.1.gz
631man/man1/pbi_info.1.gz
632man/man1/pbi_listrepo.1.gz
633man/man1/pbi_update.1.gz
634man/man1/pbi_metatool.1.gz
635man/man1/pbi_patch.1.gz
636man/man1/pbi_update_hashdir.1.gz
637man/man5/pbi.conf.5.gz
638man/man8/pbi_addrepo.8.gz
639man/man8/pbi_autobuild.8.gz
640man/man8/pbi_deleterepo.8.gz
641man/man8/pbi_makepatch.8.gz
642man/man8/pbi_makeport.8.gz
643man/man8/pbi_makerepo.8.gz
644man/man8/pbid.8.gz
645man/man8/pc-sysinstall.8.gz
646@dirrm share/pbi-manager/module-examples/firefox/resources
647@dirrm share/pbi-manager/module-examples/firefox/scripts
648@dirrm share/pbi-manager/module-examples/firefox/xdg-desktop
649@dirrm share/pbi-manager/module-examples/firefox/xdg-menu
650@dirrm share/pbi-manager/module-examples/firefox
651@dirrm share/pbi-manager/module-examples/gimp/resources
652@dirrm share/pbi-manager/module-examples/gimp/scripts
653@dirrm share/pbi-manager/module-examples/gimp/xdg-desktop
654@dirrm share/pbi-manager/module-examples/gimp/xdg-menu
655@dirrm share/pbi-manager/module-examples/gimp/xdg-mime
656@dirrm share/pbi-manager/module-examples/gimp
657@dirrm share/pbi-manager/module-examples
658@dirrm share/pbi-manager/icons
659@dirrm share/pbi-manager
660@dirrmtry share/warden/bin
661@dirrm share/warden/scripts/backend
662@dirrm share/warden/scripts/rc.d
663@dirrm share/warden/scripts
664@dirrmtry share/warden/tmp
665@dirrmtry share/warden/export
666@dirrm share/warden/linux-installs
667@dirrm share/warden
668@dirrm share/pc-sysinstall/backend
669@dirrm share/pc-sysinstall/backend-query
670@dirrm share/pc-sysinstall/backend-partmanager
671@dirrm share/pc-sysinstall/conf/licenses
672@dirrm share/pc-sysinstall/conf
673@dirrm share/pc-sysinstall/doc
674@dirrm share/pc-sysinstall/examples
675@dirrm share/pc-sysinstall
676@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/File-Servers
677@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/PostgreSQL
678@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/Lighttp
679@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/Samba
680@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/ownCloud
681@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/NGINX
682@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/VirtualBox
683@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/VirtualBoxGuest
684@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/VMwareGuest
685@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/MySQL
686@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/Languages
687@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/Database-Servers
688@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/Development
689@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/Apache
690@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/PHP
691@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/Squid
692@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/Virtualization
693@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/Wordpress
694@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos/Web-Servers
695@dirrm share/pcbsd/metaset/trueos
696@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Multimedia
697@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/VMwareGuest
698@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/FVWM
699@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-173
700@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/I3
701@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/LXDE
702@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Science
703@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Qt
704@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Calligra
705@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/IceWM
706@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/XFCE
707@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/XBMC
708@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Awesome
709@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Hardware-Drivers
710@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Debug
711@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Education
712@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Openbox
713@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Spectrwm
714@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Cinnamon
715@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Mate
716@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/GNOME
717@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE
718@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Rekonq
719@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-L10N
720@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development
721@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Artwork
722@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/VirtualBoxGuest
723@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-PIM
724@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/XFCE-Plugins
725@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Accessibility
726@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Handheld
727@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Games
728@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-71
729@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-WebDevKit
730@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Embedded
731@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Unsupported-Desktops
732@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-Web
733@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/WindowLab
734@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Window_Maker
735@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA
736@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/HPLIP
737@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-SDK
738@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Graphics
739@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-96
740@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/NVIDIA-Legacy-304
741@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Toys
742@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Ratpoison
743@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Development-VCS
744@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Desktops
745@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/KDE-Network
746@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd/Misc
747@dirrm share/pcbsd/metaset/pcbsd
748@dirrm share/pcbsd/metaset
749@dirrm share/pcbsd/pc-xdgutil/desktop-dirs
750@dirrm share/pcbsd/pc-thinclient/resources/boot
751@dirrm share/pcbsd/pc-thinclient/resources/dhcpd
752@dirrm share/pcbsd/pc-thinclient/resources/root
753@dirrm share/pcbsd/pc-thinclient/resources/etc
754@dirrm share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts/cardDetect
755@dirrm share/pcbsd/pc-thinclient/resources/scripts
756@dirrm share/pcbsd/pc-thinclient/resources/gdm
757@dirrm share/pcbsd/pc-thinclient/resources/webui
758@dirrm share/pcbsd/pc-thinclient/resources
759@dirrm share/pcbsd/pc-thinclient
760@dirrm share/pcbsd/de-profiles
761@dirrm share/pcbsd/pc-updatemanager/conf
762@dirrm share/pcbsd/pc-updatemanager
763@dirrm share/pcbsd/pc-xdgutil
764@dirrm share/pcbsd/bin
765@dirrm share/pcbsd/conf
766@dirrm share/pcbsd/distfiles
767@dirrm share/pcbsd/pefs
768@dirrm share/pcbsd/scripts
769@dirrm share/pcbsd
770@dirrm share/lpreserver/backend
771@dirrm share/lpreserver
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.