Ignore:
Timestamp:
10/28/13 02:04:16 (19 months ago)
Author:
PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>
Branches:
master, 9.2-release, releng/10.0, releng/10.0.1, releng/10.0.2, releng/10.0.3, releng/10.1, releng/10.1.1, releng/10.1.2
Children:
c59238a
Parents:
38938e0
Message:

Auto-Commit of i18n data from Pootle

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • src-qt4/qsudo/i18n/qsudo_vi.ts

  r8b61673 r158459d  
  11<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
  22<!DOCTYPE TS> 
  3 <TS version="2.0"> 
  4 <context> 
  5     <name>MainWindow</name> 
  6     <message> 
  7         <source>Please enter your user password to run this command with system permissions</source> 
  8         <translation>Vui lòng nhập mật khẩu của bạn để chạy lệnh này với các điều khoản hệ thống</translation> 
  9     </message> 
  10     <message> 
  11         <source>Requesting System Permissions</source> 
  12         <translation>Yêu cầu hệ thống Quyền</translation> 
  13     </message> 
  14     <message> 
  15         <source>Access Denied</source> 
  16         <translation>Truy cập biÌ£ từ chÎ́i</translation> 
  17     </message> 
  18     <message> 
  19         <source>This user does not have administrator permissions on this system!</source> 
  20         <translation>Người sá»­ dụng này khÃŽng có quyền quản trị trên hệ thống này!</translation> 
  21     </message> 
  22     <message> 
  23         <source>Invalid Password! Tries Left: %1</source> 
  24         <translation>Mật khẩu khÃŽng hợp lệ! Cố gắng trái: %1</translation> 
  25     </message> 
  26     <message> 
  27         <source>Toggle command details</source> 
  28         <translation>Chi tiết lệnh Chuyển chế độ</translation> 
  29     </message> 
  30 </context> 
   3<TS> 
   4    <context> 
   5        <name>MainWindow</name> 
   6        <message> 
   7            <source>Please enter your user password to run this command with system permissions</source> 
   8            <translation>Vui lòng nhập mật khẩu của bạn để chạy lệnh này với các điều khoản hệ thống</translation> 
   9        </message> 
   10        <message> 
   11            <source>Requesting System Permissions</source> 
   12            <translation>Yêu cầu hệ thống Quyền</translation> 
   13        </message> 
   14        <message> 
   15            <source>Access Denied</source> 
   16            <translation>Truy cập biÌ£ từ chÎ́i</translation> 
   17        </message> 
   18        <message> 
   19            <source>This user does not have administrator permissions on this system!</source> 
   20            <translation>Người sá»­ dụng này khÃŽng có quyền quản trị trên hệ thống này!</translation> 
   21        </message> 
   22        <message> 
   23            <source>Invalid Password! Tries Left: %1</source> 
   24            <translation>Mật khẩu khÃŽng hợp lệ! Cố gắng trái: %1</translation> 
   25        </message> 
   26        <message> 
   27            <source>Toggle command details</source> 
   28            <translation>Chi tiết lệnh Chuyển chế độ</translation> 
   29        </message> 
   30    </context> 
  3131</TS> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.