Ignore:
Timestamp:
02/13/14 02:04:47 (7 months ago)
Author:
PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>
Branches:
master, releng/10.0.1, releng/10.0.2, releng/10.0.3
Children:
1a4fc7a
Parents:
60638d87
Message:

Auto-Commit of i18n data from Pootle

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • src-qt4/EasyPBI/i18n/EasyPBI_vi.ts

  ra2a23ff r53829e6  
  638638    <message> 
  639639        <source>Port/Package</source> 
  640         <translation type="unfinished"> 
  641             </translation> 
   640        <translation>Cảng/gói</translation> 
  642641    </message> 
  643642    <message> 
  644643        <source>Select a different FreeBSD package</source> 
  645         <translation type="unfinished"> 
  646             </translation> 
   644        <translation>Chọn một gói FreeBSD khác nhau</translation> 
  647645    </message> 
  648646    <message> 
  649647        <source>Change</source> 
  650         <translation type="unfinished"> 
  651             </translation> 
   648        <translation>thay đÎ̉i</translation> 
  652649    </message> 
  653650    <message> 
  654651        <source>View Package Overrides (optional)</source> 
  655         <translation type="unfinished"> 
  656             </translation> 
   652        <translation>Xem trọn gói Ghi đÚ (khÃŽng bắt buộc)</translation> 
  657653    </message> 
  658654    <message> 
  659655        <source>Add Pkgs</source> 
  660         <translation type="unfinished"> 
  661             </translation> 
   656        <translation>Thêm vào pkgs</translation> 
  662657    </message> 
  663658    <message> 
  664659        <source>Never use pre-built packages</source> 
  665         <translation type="unfinished"> 
  666             </translation> 
   660        <translation>KhÃŽng bao giờ sá»­ dụng các gói được xây dá»±ng trước</translation> 
  667661    </message> 
  668662    <message> 
  669663        <source>View Repository Information (optional)</source> 
  670         <translation type="unfinished"> 
  671             </translation> 
   664        <translation>Xem Repository ThÃŽng tin (tùy chọn)</translation> 
  672665    </message> 
  673666    <message> 
  674667        <source>Tags</source> 
  675         <translation type="unfinished"> 
  676             </translation> 
   668        <translation>Tags</translation> 
  677669    </message> 
  678670    <message> 
  679671        <source>Comma-separated list of search tags for the application</source> 
  680         <translation type="unfinished"> 
  681             </translation> 
   672        <translation>Danh sách bằng dấu phẩy của các tags tìm kiếm các ứng dụng</translation> 
  682673    </message> 
  683674    <message> 
  684675        <source>App Type</source> 
  685         <translation type="unfinished"> 
  686             </translation> 
   676        <translation>Loại ứng dụng</translation> 
  687677    </message> 
  688678    <message> 
  689679        <source>App Cat</source> 
  690         <translation type="unfinished"> 
  691             </translation> 
   680        <translation>ứng dụng Cát</translation> 
  692681    </message> 
  693682    <message> 
  694683        <source>Category where this application should be found</source> 
  695         <translation type="unfinished"> 
  696             </translation> 
   684        <translation>Thể loại mà ứng dụng này được tìm thấy </translation> 
  697685    </message> 
  698686    <message> 
  699687        <source>...</source> 
  700         <translation type="unfinished"> 
  701             </translation> 
   688        <translation>...</translation> 
  702689    </message> 
  703690    <message> 
  704691        <source>Icon URL</source> 
  705         <translation type="unfinished"> 
  706             </translation> 
   692        <translation>URL biểu tượng</translation> 
  707693    </message> 
  708694    <message> 
  709695        <source>View Repository Management (optional)</source> 
  710         <translation type="unfinished"> 
  711             </translation> 
   696        <translation>Xem Quản lÃœ kho lÆ°u trữ (tùy chọn)</translation> 
  712697    </message> 
  713698    <message> 
  714699        <source>Build Key</source> 
  715         <translation type="unfinished"> 
  716             </translation> 
   700        <translation>Xây dá»±ng chính</translation> 
  717701    </message> 
  718702    <message> 
  719703        <source>Revision #</source> 
  720         <translation type="unfinished"> 
  721             </translation> 
   704        <translation>xét lại #</translation> 
  722705    </message> 
  723706    <message> 
  724707        <source>Priority</source> 
  725         <translation type="unfinished"> 
  726             </translation> 
   708        <translation>Æ°u tiên</translation> 
  727709    </message> 
  728710    <message> 
  729711        <source>No TMPFS</source> 
  730         <translation type="unfinished"> 
  731             </translation> 
   712        <translation>No TMPFS</translation> 
  732713    </message> 
  733714    <message> 
  734715        <source>Build Key: Change this to trigger an automatic rebuild of the PBI</source> 
  735         <translation type="unfinished"> 
  736             </translation> 
   716        <translation>Xây dá»±ng chính: Thay đổi này để kích hoạt tá»± động xây dá»±ng lại của PBI</translation> 
  737717    </message> 
  738718    <message> 
  739719        <source>Append this number to the application version (Example: 1.0 -&gt; 1.0_#)</source> 
  740         <translation type="unfinished"> 
  741             </translation> 
   720        <translation>Thêm con số này với các phiên bản ứng dụng (Ví dụ: 1,0 -&gt; 1.0_ #)</translation> 
  742721    </message> 
  743722    <message> 
  744723        <source>Build priority (higher is more urgent)</source> 
  745         <translation type="unfinished"> 
  746             </translation> 
   724        <translation>Xây dá»±ng Æ°u tiên (cao hÆ¡n là cấp bách hÆ¡n)</translation> 
  747725    </message> 
  748726    <message> 
  749727        <source>Create a new PBI module</source> 
  750         <translation type="unfinished"> 
  751             </translation> 
   728        <translation>Tạo ra một mÃŽ-đun PBI mới</translation> 
  752729    </message> 
  753730    <message> 
  754731        <source>Load an existing PBI module</source> 
  755         <translation type="unfinished"> 
  756             </translation> 
   732        <translation>Nạp một mÃŽ-đun PBI hiện</translation> 
  757733    </message> 
  758734    <message> 
  759735        <source>Select PBI Module Configuration</source> 
  760         <translation type="unfinished"> 
  761             </translation> 
   736        <translation>Chọn PBI MÃŽ-đun cấu hình</translation> 
  762737    </message> 
  763738    <message> 
  764739        <source>PBI Configuration (pbi.conf)</source> 
  765         <translation type="unfinished"> 
  766             </translation> 
   740        <translation>PBI cấu hình (pbi.conf)</translation> 
  767741    </message> 
  768742    <message> 
  769743        <source>Could not create the XDG entry.</source> 
  770         <translation type="unfinished"> 
  771             </translation> 
   744        <translation>KhÃŽng thể tạo các mục nhập xdg.</translation> 
  772745    </message> 
  773746    <message> 
  774747        <source>This requires an active internet connection and administrator privileges.</source> 
  775         <translation type="unfinished"> 
  776             </translation> 
   748        <translation>Điều này đòi hỏi một kết nối internet và quản trị đặc quyền hoạt động.</translation> 
  777749    </message> 
  778750    <message> 
  779751        <source>Build PBI (Running)</source> 
  780         <translation type="unfinished"> 
  781             </translation> 
   752        <translation>Xây dá»±ng PBI (Chạy)</translation> 
  782753    </message> 
  783754    <message> 
  784755        <source>Build PBI (Done)</source> 
  785         <translation type="unfinished"> 
  786             </translation> 
   756        <translation>Xây dá»±ng PBI (Done)</translation> 
  787757    </message> 
  788758    <message> 
  789759        <source>Configure</source> 
  790         <translation type="unfinished"></translation> 
   760        <translation>cấu hình</translation> 
  791761    </message> 
  792762    <message> 
  793763        <source>Help</source> 
  794         <translation type="unfinished"></translation> 
   764        <translation>Giúp</translation> 
  795765    </message> 
  796766    <message> 
  797767        <source>Shift+S</source> 
  798         <translation type="unfinished"></translation> 
   768        <translation>Shift +S</translation> 
  799769    </message> 
  800770    <message> 
  801771        <source>Quit</source> 
  802         <translation type="unfinished"></translation> 
   772        <translation>bỏ thuốc lá</translation> 
  803773    </message> 
  804774    <message> 
  805775        <source>Shift+Q</source> 
  806         <translation type="unfinished"></translation> 
   776        <translation>Shift+Q</translation> 
  807777    </message> 
  808778    <message> 
  809779        <source>About</source> 
  810         <translation type="unfinished"></translation> 
   780        <translation>về</translation> 
  811781    </message> 
  812782    <message> 
  813783        <source>Shift+A</source> 
  814         <translation type="unfinished"></translation> 
   784        <translation>Shift+A</translation> 
  815785    </message> 
  816786</context> 
   
  835805    <message> 
  836806        <source>Select</source> 
  837         <translation>Chọn số</translation> 
   807        <translation>Chon số</translation> 
  838808    </message> 
  839809    <message> 
   
  843813    <message> 
  844814        <source>Select a local PNG file (64x64 pixel size recommended)</source> 
  845         <translation>Chọn tập tin PNG địa phÆ°Æ¡ng (kích thước 64x64 điểm ảnh được đề nghị)</translation> 
   815        <translation>Chọn tập tin PNG địa phÆ°Æ¡ng (kích thước 64x64 điểm ảnh được đề nghi)</translation> 
  846816    </message> 
  847817    <message> 
   
  10731043    <message> 
  10741044        <source>Select a package</source> 
  1075         <translation type="unfinished"> 
  1076             </translation> 
   1045        <translation>Chọn một gói</translation> 
  10771046    </message> 
  10781047    <message> 
  10791048        <source>Search</source> 
  1080         <translation type="unfinished"> 
  1081             </translation> 
   1049        <translation>Tìm kiếm</translation> 
  10821050    </message> 
  10831051    <message> 
  10841052        <source>...</source> 
  1085         <translation type="unfinished"> 
  1086             </translation> 
   1053        <translation>...</translation> 
  10871054    </message> 
  10881055    <message> 
  10891056        <source>Available Packages</source> 
  1090         <translation type="unfinished"> 
  1091             </translation> 
   1057        <translation>Gói có sẵn</translation> 
  10921058    </message> 
  10931059    <message> 
  10941060        <source>Cancel</source> 
  1095         <translation type="unfinished"> 
  1096             </translation> 
   1061        <translation>Hủy bỏ</translation> 
  10971062    </message> 
  10981063    <message> 
  10991064        <source>Accept</source> 
  1100         <translation type="unfinished"> 
  1101             </translation> 
   1065        <translation>Chịu</translation> 
  11021066    </message> 
  11031067    <message> 
  11041068        <source>No Packages Available</source> 
  1105         <translation type="unfinished"> 
  1106             </translation> 
   1069        <translation>KhÃŽng có gói sẵn</translation> 
  11071070    </message> 
  11081071    <message> 
  11091072        <source>Search Finished</source> 
  1110         <translation type="unfinished"> 
  1111             </translation> 
   1073        <translation>Tìm kiếm hoàn thành</translation> 
  11121074    </message> 
  11131075    <message> 
  11141076        <source>No package found with that term</source> 
  1115         <translation type="unfinished"> 
  1116             </translation> 
   1077        <translation>KhÃŽng tìm thấy gói với thuật ngữ</translation> 
  11171078    </message> 
  11181079</context> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.