Ignore:
Timestamp:
03/14/14 02:04:41 (18 months ago)
Author:
PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>
Branches:
master, enter/10, releng/10.0.2, releng/10.0.3, releng/10.1, releng/10.1.1, releng/10.1.2, releng/10.2, stable/10
Children:
1e94aa2, bf8974b
Parents:
263d8f2
Message:

Auto-Commit of i18n data from Pootle

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • src-qt4/pc-sysmanager/i18n/PBSystem_vi.ts

  r53829e65 r549e831  
  77        <source>CMD Output</source> 
  88        <translation>CMD Output</translation> 
  9     </message> 
  10     <message> 
  11         <source>Stop</source> 
  12         <translation>thÃŽi</translation> 
  13     </message> 
  14     <message> 
  15         <source>Close</source> 
  16         <translation>Đóng</translation> 
  179    </message> 
  1810    <message> 
   
  3224        <translation>Hãy dừng quá trình hiện tại trước khi đóng cá»­a sổ này.</translation> 
  3325    </message> 
   26    <message> 
   27        <source>&amp;Stop</source> 
   28        <translation type="unfinished"></translation> 
   29    </message> 
   30    <message> 
   31        <source>&amp;Close</source> 
   32        <translation type="unfinished"></translation> 
   33    </message> 
  3434</context> 
  3535<context> 
   
  4242        <source>General</source> 
  4343        <translation>Chung</translation> 
  44     </message> 
  45     <message> 
  46         <source>Generate</source> 
  47         <translation>Sinh</translation> 
  4844    </message> 
  4945    <message> 
   
  7066        <source>You may also generate a diagnostic sheet, with information about your system. This sheet can be used by technicians for troubleshooting purposes.</source> 
  7167        <translation>Bạn cÅ©ng có thể tạo ra tờ chẩn đoán, thÃŽng tin về hệ thống của bạn. Tờ này có thể được sá»­ dụng bởi các kỹ thuật cho mục đích xá»­ lÃœ sá»± cố.</translation> 
  72     </message> 
  73     <message> 
  74         <source>&amp;Save</source> 
  75         <translation>&amp;LÆ°u</translation> 
  7668    </message> 
  7769    <message> 
   
  143135        <translation>Bạn đã sẵn sàng một quá trình chạy. Xin vui lòng chờ một đó để hoàn thành đầu tiên.  </translation> 
  144136    </message> 
   137    <message> 
   138        <source>&amp;Generate</source> 
   139        <translation type="unfinished"></translation> 
   140    </message> 
   141    <message> 
   142        <source>&amp;Apply</source> 
   143        <translation type="unfinished"></translation> 
   144    </message> 
  145145</context> 
  146146</TS> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.