Ignore:
Timestamp:
10/18/13 06:26:23 (18 months ago)
Author:
PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>
Branches:
master, 9.2-release, releng/10.0, releng/10.0.1, releng/10.0.2, releng/10.0.3, releng/10.1, releng/10.1.1, releng/10.1.2
Children:
842ff9c
Parents:
b6d6736
Message:

Auto-Commit of i18n data from Pootle

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • src-qt4/pc-installgui/i18n/SysInstaller_pl.ts

  r7078e92 r8b61673  
  278278pi załadowanie konfiguracji instalacji ze sformatowanego jako MSDOSFS/FAT32 nośnika USB. Kontynuować?</translation> 
  279279    </message> 
   280    <message> 
   281        <source>Restore from Life-Preserver backup</source> 
   282        <translation type="unfinished"></translation> 
   283    </message> 
   284    <message> 
   285        <source>Manage network connectivity</source> 
   286        <translation type="unfinished"></translation> 
   287    </message> 
   288    <message> 
   289        <source>ZFS Datasets:</source> 
   290        <translation type="unfinished"></translation> 
   291    </message> 
   292    <message> 
   293        <source>The original ZFS layout will be restored</source> 
   294        <translation type="unfinished"></translation> 
   295    </message> 
   296    <message> 
   297        <source>Performing a restore from a Life-Preserver backup. Click next to start the restore wizard.</source> 
   298        <translation type="unfinished"></translation> 
   299    </message> 
   300    <message> 
   301        <source>Start the restore now?</source> 
   302        <translation type="unfinished"></translation> 
   303    </message> 
   304    <message> 
   305        <source>Your system is now restored! 
   306Click Finish to reboot. After rebooting you may eject the install media.</source> 
   307        <translation type="unfinished"></translation> 
   308    </message> 
   309    <message> 
   310        <source>System Restore</source> 
   311        <translation type="unfinished"></translation> 
   312    </message> 
   313    <message> 
   314        <source>Your system is now being restored, this may take a while depending upon the size of your backup and network conditions.</source> 
   315        <translation type="unfinished"></translation> 
   316    </message> 
   317    <message> 
   318        <source>Installing meta-package: %1</source> 
   319        <translation type="unfinished"></translation> 
   320    </message> 
   321    <message> 
   322        <source>Restoring system: %1</source> 
   323        <translation type="unfinished"></translation> 
   324    </message> 
  280325</context> 
  281326<context> 
   
  313358    </message> 
  314359    <message> 
  315         <source>Please select the software you wish to have installed. At least one desktop must be selected, and changes may be made after installation.</source> 
  316         <translation>Wybierz oprogramowanie, które chcesz zainstalować. Co najmniej jeden menadÅŒer pulpitu musi zostać wybrany; zmiany mogÄ 
  317  zostać dokonane takÅŒe po zakończeniu instalacji.</translation> 
  318     </message> 
  319     <message> 
  320360        <source>&amp;Save</source> 
  321361        <translation>&amp;Zapisz</translation> 
   
  340380        <source>Package Listing for:</source> 
  341381        <translation>Lista pakietów dla:</translation> 
   382    </message> 
   383    <message> 
   384        <source>Please select the software to install. Post-install you may also add / remove software via the Package Manager (desktop) or &quot;pkg&quot; command (server).</source> 
   385        <translation type="unfinished"></translation> 
  342386    </message> 
  343387</context> 
   
  474518        <source>FreeBSD Experts (CLI manual mode)</source> 
  475519        <translation>Ekspert FreeBSD (tryb ręczny wiersza poleceń)</translation> 
  476     </message> 
  477     <message> 
  478         <source>Please select the disk or partition you wish to install onto. Please note that BSD can only be installed to an entire disk, or primary partition larger than 10GB. </source> 
  479         <translation>Proszę wybierz dysk lub partycję na której chcesz zainstalować system. Pamiętaj, ÅŒe BSD moÅŒe zostać zainstalowany jedynie na całym dysku lub na partycji podstawowej większej niÅŒ 10GB. </translation> 
  480520    </message> 
  481521    <message> 
   
  656696    </message> 
  657697    <message> 
  658         <source>Install GRUB boot-loader (Required for Boot-Environment support)</source> 
  659         <translation type="unfinished"> 
  660             </translation> 
  661     </message> 
  662     <message> 
  663698        <source>(MB)</source> 
  664         <translation type="unfinished"> 
  665             </translation> 
   699        <translation>(MB)</translation> 
  666700    </message> 
  667701    <message> 
  668702        <source>Swap Size</source> 
  669         <translation type="unfinished"> 
  670             </translation> 
   703        <translation>Rozmiar Swap</translation> 
   704    </message> 
   705    <message> 
   706        <source>Please select the disk or partition you wish to install onto. Please note that you must select either an entire disk or a primary partition that is at least 20GB for a server install or 50GB for a desktop install. </source> 
   707        <translation type="unfinished"></translation> 
   708    </message> 
   709    <message> 
   710        <source>Install GRUB (Required for Boot-Environment support)</source> 
   711        <translation type="unfinished"></translation> 
   712    </message> 
   713    <message> 
   714        <source>No boot-loader!</source> 
   715        <translation type="unfinished"></translation> 
   716    </message> 
   717    <message> 
   718        <source>You have chosen not to install GRUB on your MBR. You will need to manually setup your own MBR loader.</source> 
   719        <translation type="unfinished"></translation> 
   720    </message> 
   721    <message> 
   722        <source>Stamp GRUB on MBR</source> 
   723        <translation type="unfinished"></translation> 
   724    </message> 
   725    <message> 
   726        <source>The original system datasets / mount-points will be automatically restored.</source> 
   727        <translation type="unfinished"></translation> 
  671728    </message> 
  672729</context> 
   
  773830    </message> 
  774831</context> 
   832<context> 
   833    <name>wizardRestore</name> 
   834    <message> 
   835        <source>This wizard will walk you though the process of restoring your system from a Life-Preserver backup. Click next to begin. </source> 
   836        <translation type="unfinished"></translation> 
   837    </message> 
   838    <message> 
   839        <source>To get started please enter the hostname, username and port of your backup server.</source> 
   840        <translation type="unfinished"></translation> 
   841    </message> 
   842    <message> 
   843        <source>Backup Server</source> 
   844        <translation type="unfinished"></translation> 
   845    </message> 
   846    <message> 
   847        <source>Host Name</source> 
   848        <translation type="unfinished"></translation> 
   849    </message> 
   850    <message> 
   851        <source>User Name</source> 
   852        <translation type="unfinished"></translation> 
   853    </message> 
   854    <message> 
   855        <source>SSH Port</source> 
   856        <translation type="unfinished"></translation> 
   857    </message> 
   858    <message> 
   859        <source>If you saved your Life-Preserver key onto a USB stick, select it below, otherwise you may wish to use password authentication.</source> 
   860        <translation type="unfinished"></translation> 
   861    </message> 
   862    <message> 
   863        <source>Server Authentication</source> 
   864        <translation type="unfinished"></translation> 
   865    </message> 
   866    <message> 
   867        <source>Use USB key</source> 
   868        <translation type="unfinished"></translation> 
   869    </message> 
   870    <message> 
   871        <source>Use password authentication</source> 
   872        <translation type="unfinished"></translation> 
   873    </message> 
   874    <message> 
   875        <source>The following systems are backed up on this server, select the one you wish to restore. </source> 
   876        <translation type="unfinished"></translation> 
   877    </message> 
   878    <message> 
   879        <source>Restore System Selection</source> 
   880        <translation type="unfinished"></translation> 
   881    </message> 
   882    <message> 
   883        <source>Restore Summary</source> 
   884        <translation type="unfinished"></translation> 
   885    </message> 
   886    <message> 
   887        <source>The system is ready to be restored, click Finish to continue.</source> 
   888        <translation type="unfinished"></translation> 
   889    </message> 
   890    <message> 
   891        <source>No keys found!</source> 
   892        <translation type="unfinished"></translation> 
   893    </message> 
   894    <message> 
   895        <source>No Auth keys could be found on that memory stick! 
   896Please try another USB stick or use password authentication.</source> 
   897        <translation type="unfinished"></translation> 
   898    </message> 
   899    <message> 
   900        <source>Connection failed!</source> 
   901        <translation type="unfinished"></translation> 
   902    </message> 
   903    <message> 
   904        <source>Could not connect to the backup server! 
   905Please check that the server is reachable and verify your user/password.</source> 
   906        <translation type="unfinished"></translation> 
   907    </message> 
   908    <message> 
   909        <source>Could not connect to the backup server! 
   910Please check your hostname and that the backup server is reachable.</source> 
   911        <translation type="unfinished"></translation> 
   912    </message> 
   913    <message> 
   914        <source>Will restore from:</source> 
   915        <translation type="unfinished"></translation> 
   916    </message> 
   917    <message> 
   918        <source>Select the SSH key to use</source> 
   919        <translation type="unfinished"></translation> 
   920    </message> 
   921    <message> 
   922        <source>Key File:</source> 
   923        <translation type="unfinished"></translation> 
   924    </message> 
   925</context> 
  775926</TS> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.