Ignore:
Timestamp:
10/18/13 06:26:23 (20 months ago)
Author:
PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>
Branches:
master, 9.2-release, enter/10, releng/10.0, releng/10.0.1, releng/10.0.2, releng/10.0.3, releng/10.1, releng/10.1.1, releng/10.1.2
Children:
842ff9c
Parents:
b6d6736
Message:

Auto-Commit of i18n data from Pootle

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_nl.ts

  ra7881e1 r8b61673  
  139139    </message> 
  140140    <message> 
  141         <source>The following permissions can be enabled or diabled for this jail. For more details hover over each item or refer to the jail manpage.</source> 
  142         <translation>De volgende rechten kunnen worden in- of uitgeschakeld voor deze gevangenis. Laat de muispijl rusten op een element voor meer bijzonderheden, of gebruik de handleidingpagina van Gevangenis (manpage).</translation> 
  143     </message> 
  144     <message> 
  145141        <source>A process within the jail has access to System V IPC primitives.</source> 
  146         <translation type="unfinished"> 
  147             </translation> 
   142        <translation>Een proces binnen de gevangenis heeft toegang tot System V IPC primitives.</translation> 
  148143    </message> 
  149144    <message> 
  150145        <source>The prison root is allowed to create raw sockets. Enables ping / traceroute.</source> 
  151         <translation type="unfinished"> 
  152             </translation> 
   146        <translation>De root van de gevangenis mag ruwe sockets maken. Schakelt ping / traceroute in.</translation> 
  153147    </message> 
  154148    <message> 
  155149        <source>When this parameter is set, such users are treated as privileged, and may manipulate system file flags subject to the usual constraints on kern.securelevel.</source> 
  156         <translation type="unfinished"> 
  157             </translation> 
   150        <translation>Wanneer deze parameter is ingesteld, worden gebruikers behandeld als bevoorrecht, en mogen zij vlaggen van systeembestanden veranderen onder de gebruikelijke beperkingen voor kern.securelevel.</translation> 
  158151    </message> 
  159152    <message> 
  160153        <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount file system types marked as jail-friendly.</source> 
  161         <translation type="unfinished"> 
  162             </translation> 
   154        <translation>Bevoorrechte gebruikers binnen de gevangenis zullen in staat zijn om bestandssysteemtypes te koppelen en te ontkoppelen, wanneer die zijn aangemerkt als gevangenis-vriendelijk.</translation> 
  163155    </message> 
  164156    <message> 
  165157        <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the devfs file system.</source> 
  166         <translation type="unfinished"> 
  167             </translation> 
   158        <translation>Bevoorrechte gebruikers binnen de gevangenis zullen in staat zijn om het devfs-bestandssysteem te koppelen en te ontkoppelen.</translation> 
  168159    </message> 
  169160    <message> 
  170161        <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the nullfs file system.</source> 
  171         <translation type="unfinished"> 
  172             </translation> 
   162        <translation>Bevoorrechte gebruikers binnen de gevangenis zullen in staat zijn om het nullfs-bestandssysteem te koppelen en te ontkoppelen.</translation> 
  173163    </message> 
  174164    <message> 
  175165        <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the procfs file system.</source> 
  176         <translation type="unfinished"> 
  177             </translation> 
   166        <translation>Bevoorrechte gebruikers binnen de gevangenis zullen in staat zijn om het procfs-bestandssysteem te koppelen en te ontkoppelen.</translation> 
  178167    </message> 
  179168    <message> 
  180169        <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the zfs file system.</source> 
  181         <translation type="unfinished"> 
  182             </translation> 
   170        <translation>Bevoorrechte gebruikers binnen de gevangenis zullen in staat zijn om het zfs-bestandssysteem te koppelen en te ontkoppelen.</translation> 
  183171    </message> 
  184172    <message> 
  185173        <source>The prison root may administer quotas on the jail&apos;s filesystem(s).</source> 
  186         <translation type="unfinished"> 
  187             </translation> 
   174        <translation>De root van de gevangenis mag quota beheren op de bestandssystemen van de gevangenis.</translation> 
  188175    </message> 
  189176    <message> 
  190177        <source>This allows access to other protocol stacks that have not had jail functionality added to them.</source> 
  191         <translation type="unfinished"> 
  192             </translation> 
   178        <translation>Dit maakt toegang mogelijk tot andere protocollen die geen gevangenisfunctionaliteit hebben gekregen.</translation> 
  193179    </message> 
  194180    <message> 
  195181        <source>Invalid IPv4 address!</source> 
  196         <translation type="unfinished"> 
  197             </translation> 
   182        <translation>Ongeldig IPv4-adres.</translation> 
  198183    </message> 
  199184    <message> 
  200185        <source>Invalid IPv4 bridge address!</source> 
  201         <translation type="unfinished"> 
  202             </translation> 
   186        <translation>Ongeldig IPv4-brugadres.</translation> 
  203187    </message> 
  204188    <message> 
  205189        <source>Invalid IPv4 router address!</source> 
  206         <translation type="unfinished"> 
  207             </translation> 
   190        <translation>Ongeldig IPv4-routeradres.</translation> 
  208191    </message> 
  209192    <message> 
  210193        <source>Invalid IPv6 address!</source> 
  211         <translation type="unfinished"> 
  212             </translation> 
   194        <translation>Ongeldig IPv6-adres.</translation> 
  213195    </message> 
  214196    <message> 
  215197        <source>Invalid IPv6 bridge address!</source> 
  216         <translation type="unfinished"> 
  217             </translation> 
   198        <translation>Ongeldig IPv6-brugadres.</translation> 
  218199    </message> 
  219200    <message> 
  220201        <source>Invalid IPv6 router address!</source> 
  221         <translation type="unfinished"> 
  222             </translation> 
   202        <translation>Ongeldig IPv6-routeradres.</translation> 
  223203    </message> 
  224204    <message> 
  225205        <source>Options</source> 
  226         <translation type="unfinished"> 
  227             </translation> 
   206        <translation>Opties</translation> 
  228207    </message> 
  229208    <message> 
  230209        <source>Enable VNET / VIMAGE support</source> 
  231         <translation type="unfinished"> 
  232             </translation> 
   210        <translation>Schakel ondersteuning in voor VNET / VIMAGE</translation> 
  233211    </message> 
  234212    <message> 
  235213        <source>IPv4 Bridge Address (Requires VNET)</source> 
  236         <translation type="unfinished"> 
  237             </translation> 
   214        <translation>IPv4-brugadres (vereist VNET)</translation> 
  238215    </message> 
  239216    <message> 
  240217        <source>IPv4 Default Router (Requires VNET)</source> 
  241         <translation type="unfinished"> 
  242             </translation> 
   218        <translation>IPv4-standaardrouter (vereist VNET)</translation> 
  243219    </message> 
  244220    <message> 
  245221        <source>IPv6 Bridge Address (Requires VNET)</source> 
  246         <translation type="unfinished"> 
  247             </translation> 
   222        <translation>IPv6-brugadres (vereist VNET)</translation> 
  248223    </message> 
  249224    <message> 
  250225        <source>IPv6 Default Router (Requires VNET)</source> 
  251         <translation type="unfinished"> 
  252             </translation> 
   226        <translation>IPv6-standaardrouter (vereist VNET)</translation> 
   227    </message> 
   228    <message> 
   229        <source>The following permissions can be enabled or disabled for this jail. For more details hover over each item or refer to the jail manpage.</source> 
   230        <translation type="unfinished"></translation> 
  253231    </message> 
  254232</context> 
   
  261239    <message> 
  262240        <source>You have the option to change the IP / Hostname of the imported jail. Any internal references to the old IP / hostname may still need to be changed after importing. </source> 
  263         <translation>U hebt de optie om de IP / hostnaam van de geimporteerde Gevangenis te veranderen. Eventuele interne verwijzingen naar de oude IP / hostnaam moeten mogelijk nog steeds worden veranderd na de import. </translation> 
   241        <translation>U hebt de optie om de IP / systeemnaam van de geïmporteerde Gevangenis te veranderen. Eventuele interne verwijzingen naar de oude IP / systeemnaam moeten mogelijk nog steeds worden veranderd na de import. </translation> 
  264242    </message> 
  265243    <message> 
   
  277255    <message> 
  278256        <source>Change Hostname</source> 
  279         <translation>Hostnaam veranderen</translation> 
   257        <translation>Systeemnaam veranderen</translation> 
  280258    </message> 
  281259    <message> 
   
  292270    <message> 
  293271        <source>Jail Templates</source> 
  294         <translation type="unfinished"> 
  295             </translation> 
   272        <translation>Gevangenissjablonen</translation> 
  296273    </message> 
  297274    <message> 
  298275        <source>Add a new Jail</source> 
  299         <translation type="unfinished">Een nieuwe Gevangenis toevoegen</translation> 
   276        <translation>Een nieuwe Gevangenis toevoegen</translation> 
  300277    </message> 
  301278    <message> 
  302279        <source>Remove the selected Jail</source> 
  303         <translation type="unfinished">De gekozen Gevangenis verwijderen</translation> 
   280        <translation>De gekozen Gevangenis verwijderen</translation> 
  304281    </message> 
  305282    <message> 
  306283        <source>&amp;Close</source> 
  307         <translation type="unfinished">&amp;Sluiten</translation> 
   284        <translation>&amp;Sluiten</translation> 
  308285    </message> 
  309286    <message> 
  310287        <source>System Version</source> 
  311         <translation type="unfinished"> 
  312             </translation> 
   288        <translation>Systeemversie</translation> 
  313289    </message> 
  314290    <message> 
  315291        <source>What version do you wish to fetch?</source> 
  316         <translation type="unfinished"> 
  317             </translation> 
   292        <translation>Welke versie wilt u ophalen?</translation> 
  318293    </message> 
  319294    <message> 
  320295        <source>Template Nickname</source> 
  321         <translation type="unfinished"> 
  322             </translation> 
   296        <translation>Bijnaam van sjabloon</translation> 
  323297    </message> 
  324298    <message> 
  325299        <source>Enter a nickname for this template:</source> 
  326         <translation type="unfinished"> 
  327             </translation> 
   300        <translation>Voer een bijnaam in voor deze sjabloon:</translation> 
  328301    </message> 
  329302</context> 
   
  516489    <message> 
  517490        <source>Check for Updates</source> 
  518         <translation>Controleer op updates</translation> 
   491        <translation>Controleer op bijgewerkte pakketten</translation> 
  519492    </message> 
  520493    <message> 
   
  524497    <message> 
  525498        <source>No jail selected!</source> 
  526         <translation>Geen Gevangenis gekozen!</translation> 
   499        <translation>Geen Gevangenis gekozen.</translation> 
  527500    </message> 
  528501    <message> 
   
  604577    <message> 
  605578        <source>(Cloned)</source> 
  606         <translation>(Gekloond)           </translation> 
   579        <translation>(Gekloond)</translation> 
  607580    </message> 
  608581    <message> 
   
  676649    <message> 
  677650        <source>IPs:</source> 
  678         <translation type="unfinished"> 
  679             </translation> 
   651        <translation>IPs:</translation> 
  680652    </message> 
  681653    <message> 
  682654        <source>Configure the jail</source> 
  683         <translation type="unfinished"> 
  684             </translation> 
   655        <translation>Stel de Gevangenis in</translation> 
  685656    </message> 
  686657    <message> 
  687658        <source>Package Manager</source> 
  688         <translation type="unfinished"> 
  689             </translation> 
   659        <translation>Pakketbeheerder</translation> 
  690660    </message> 
  691661    <message> 
  692662        <source>Template Manager</source> 
  693         <translation type="unfinished"> 
  694             </translation> 
   663        <translation>Sjabloonbeheerder</translation> 
  695664    </message> 
  696665</context> 
   
  706675    <message> 
  707676        <source>Hostname</source> 
  708         <translation>Hostnaam</translation> 
   677        <translation>Systeemnaam</translation> 
  709678    </message> 
  710679    <message> 
   
  714683    <message> 
  715684        <source>Please select the type of jail you want to create. </source> 
  716         <translation>Kies a.u.b. het type Gevangenis dat u wil aanmaken. </translation> 
   685        <translation>Kies a.u.b. het type Gevangenis dat u wil maken. </translation> 
  717686    </message> 
  718687    <message> 
   
  746715    <message> 
  747716        <source>Include ports tree</source> 
  748         <translation>Ports tree opnemen</translation> 
   717        <translation>Poortenboom opnemen</translation> 
  749718    </message> 
  750719    <message> 
   
  774743    <message> 
  775744        <source>Hostname already used!</source> 
  776         <translation>Hostnaam is reeds in gebruik.</translation> 
   745        <translation>Systeemnaam is reeds in gebruik.</translation> 
  777746    </message> 
  778747    <message> 
   
  794763    <message> 
  795764        <source>IPv4 Address</source> 
  796         <translation type="unfinished"> 
  797             </translation> 
   765        <translation>IPv4-adres</translation> 
  798766    </message> 
  799767    <message> 
  800768        <source>IPv6 Address</source> 
  801         <translation type="unfinished"> 
  802             </translation> 
   769        <translation>IPv6-adres</translation> 
  803770    </message> 
  804771    <message> 
  805772        <source>Traditional Jail (Secure, best for services)</source> 
  806         <translation type="unfinished"> 
  807             </translation> 
   773        <translation>Traditionele Gevangenis (veilig, beste voor diensten)</translation> 
  808774    </message> 
  809775    <message> 
  810776        <source>Install PKGNG and PC-BSD utilities</source> 
  811         <translation type="unfinished"> 
  812             </translation> 
   777        <translation>Installeer PKGNG- en PC-BSD-hulpmiddelen</translation> 
  813778    </message> 
  814779    <message> 
  815780        <source>Jail Version</source> 
  816         <translation type="unfinished"> 
  817             </translation> 
   781        <translation>Gevangenisversie</translation> 
  818782    </message> 
  819783    <message> 
  820784        <source>Use system version (default)</source> 
  821         <translation type="unfinished"> 
  822             </translation> 
   785        <translation>Gebruik systeemversie (standaard)</translation> 
  823786    </message> 
  824787    <message> 
  825788        <source>Invalid IPv6 address!</source> 
  826         <translation type="unfinished"> 
  827             </translation> 
   789        <translation>Ongeldig IPv6-adres.</translation> 
  828790    </message> 
  829791    <message> 
  830792        <source>This wizard will walk you through creating a new jail. First, enter a hostname and IP address not currently in use on the network. If you plan to use IPv6 to access the jail, check the IPv6 Address box and input a valid IPv6 address. When finished, click Next to continue.</source> 
  831         <translation type="unfinished"> 
  832             </translation> 
   793        <translation>Deze instelhulp zal u begeleiden bij het maken van een nieuwe Gevangenis. Voer eerst een systeemnaam en IP-adres in, die nog niet in gebruik zijn op het netwerk. Indien u voornemens bent om IPv6 te gebruiken bij het benaderen van de Gevangenis, vink dan het vakje aan voor IPv6-adres en voer een geldig IPv6-adres in. Wanneer u gereed bent klikt u op Volgende om door te gaan.</translation> 
  833794    </message> 
  834795</context> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.