Ignore:
Timestamp:
10/25/13 02:04:26 (23 months ago)
Author:
PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>
Branches:
master, 9.2-release, enter/10, releng/10.0, releng/10.0.1, releng/10.0.2, releng/10.0.3, releng/10.1, releng/10.1.1, releng/10.1.2, releng/10.2, stable/10
Children:
4f9718b
Parents:
0535f803
Message:

Auto-Commit of i18n data from Pootle

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_vi.ts

  rac9703b r9617171  
  11<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
  22<!DOCTYPE TS> 
  3 <TS> 
  4     <context> 
  5         <name>dialogConfig</name> 
  6         <message> 
  7             <source>Configuration</source> 
  8             <translation>Cấu hình</translation> 
  9         </message> 
  10         <message> 
  11             <source>&amp;Save</source> 
  12             <translation>&amp;LÆ°u</translation> 
  13         </message> 
  14         <message> 
  15             <source>Alt+S</source> 
  16             <translation>Alt+S</translation> 
  17         </message> 
  18         <message> 
  19             <source>&amp;Cancel</source> 
  20             <translation>&amp;Hủy</translation> 
  21         </message> 
  22         <message> 
  23             <source>Alt+C</source> 
  24             <translation>Alt+C</translation> 
  25         </message> 
  26         <message> 
  27             <source>Jail Network Interface</source> 
  28             <translation>Jail giao diện mạng</translation> 
  29         </message> 
  30         <message> 
  31             <source>Jail Directory</source> 
  32             <translation>Jail thÆ° mục</translation> 
  33         </message> 
  34         <message> 
  35             <source>Temp Directory</source> 
  36             <translation>Temp mục</translation> 
  37         </message> 
  38         <message> 
  39             <source>Select Jail Directory</source> 
  40             <translation>Chọn số Jail thÆ° mục</translation> 
  41         </message> 
  42         <message> 
  43             <source>Select Temp Directory</source> 
  44             <translation>Chọn số Temp mục</translation> 
  45         </message> 
  46     </context> 
  47     <context> 
  48         <name>dialogDisplayOutput</name> 
  49         <message> 
  50             <source>Command Output</source> 
  51             <translation>Lệnh đầu ra</translation> 
  52         </message> 
  53         <message> 
  54             <source>&amp;Close</source> 
  55             <translation>&amp;Đóng</translation> 
  56         </message> 
  57         <message> 
  58             <source>Alt+C</source> 
  59             <translation>Alt+C</translation> 
  60         </message> 
  61     </context> 
  62     <context> 
  63         <name>dialogEditIP</name> 
  64         <message> 
  65             <source>&amp;Add</source> 
  66             <translation>&amp;Thêm</translation> 
  67         </message> 
  68         <message> 
  69             <source>&amp;Remove</source> 
  70             <translation>&amp;Hủy bỏ</translation> 
  71         </message> 
  72         <message> 
  73             <source>&amp;Save</source> 
  74             <translation>&amp;LÆ°u</translation> 
  75         </message> 
  76         <message> 
  77             <source>&amp;Cancel</source> 
  78             <translation>&amp;Hủy</translation> 
  79         </message> 
  80         <message> 
  81             <source>Add IP</source> 
  82             <translation>thêm một IP</translation> 
  83         </message> 
  84         <message> 
  85             <source>IP Address:</source> 
  86             <translation>Địa chỉ IP:</translation> 
  87         </message> 
  88         <message> 
  89             <source>Warden</source> 
  90             <translation>Warden</translation> 
  91         </message> 
  92         <message> 
  93             <source>Please enter a valid IPV4 or IPV6 address!</source> 
  94             <translation>Hãy nhập địa chỉ IPv4 hay IPv6 hợp lệ!</translation> 
  95         </message> 
  96         <message> 
  97             <source>Jail Configuration</source> 
  98             <translation>Jail Cấu hình</translation> 
  99         </message> 
  100         <message> 
  101             <source>IPv4</source> 
  102             <translation>IPv4</translation> 
  103         </message> 
  104         <message> 
  105             <source>IPv4 Address</source> 
  106             <translation>Địa chỉ IPv4</translation> 
  107         </message> 
  108         <message> 
  109             <source>IPv6</source> 
  110             <translation>IPv6</translation> 
  111         </message> 
  112         <message> 
  113             <source>IPv6 Address</source> 
  114             <translation>Địa chỉ IPv6</translation> 
  115         </message> 
  116         <message> 
  117             <source>Aliases</source> 
  118             <translation>Bí danh</translation> 
  119         </message> 
  120         <message> 
  121             <source>IPv4 Aliases</source> 
  122             <translation>IPv4 các biệt hiệu</translation> 
  123         </message> 
  124         <message> 
  125             <source>IPv4 Bridge Aliases</source> 
  126             <translation>IPv4 cầu các biệt hiệu</translation> 
  127         </message> 
  128         <message> 
  129             <source>IPv6 Aliases</source> 
  130             <translation>IPv6 các biệt hiệu</translation> 
  131         </message> 
  132         <message> 
  133             <source>IPv6 Bridge Aliases</source> 
  134             <translation>IPv6 cầu các biệt hiệu</translation> 
  135         </message> 
  136         <message> 
  137             <source>Permissions</source> 
  138             <translation>Sá»± chấp nhận</translation> 
  139         </message> 
  140         <message> 
  141             <source>A process within the jail has access to System V IPC primitives.</source> 
  142             <translation>Một quá trình trong vòng nhà jail có quyền truy cập vào hệ thống V IPC nguyên thủy.</translation> 
  143         </message> 
  144         <message> 
  145             <source>The prison root is allowed to create raw sockets. Enables ping / traceroute.</source> 
  146             <translation>Gốc Jail được phép tạo ổ cắm nguyên. Cho phép ping / traceroute.</translation> 
  147         </message> 
  148         <message> 
  149             <source>When this parameter is set, such users are treated as privileged, and may manipulate system file flags subject to the usual constraints on kern.securelevel.</source> 
  150             <translation>Khi tham số này được thiết lập, người dùng nhÆ° vậy đang được coi là đặc quyền, và có thể thao tác hệ thống tập tin cờ chịu sá»± ràng buộc thÃŽng thường trên kern.securelevel.</translation> 
  151         </message> 
  152         <message> 
  153             <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount file system types marked as jail-friendly.</source> 
  154             <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết các loại hệ thống tập tin được đánh dấu là jail thân thiện.</translation> 
  155         </message> 
  156         <message> 
  157             <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the devfs file system.</source> 
  158             <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết hệ thống tập tin devfs.</translation> 
  159         </message> 
  160         <message> 
  161             <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the nullfs file system.</source> 
  162             <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết hệ thống tập tin nullfs.</translation> 
  163         </message> 
  164         <message> 
  165             <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the procfs file system.</source> 
  166             <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết hệ thống tập tin procfs.</translation> 
  167         </message> 
  168         <message> 
  169             <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the zfs file system.</source> 
  170             <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết hệ thống tập tin ZFS.</translation> 
  171         </message> 
  172         <message> 
  173             <source>The prison root may administer quotas on the jail's filesystem(s).</source> 
  174             <translation>Căn nhà Jail có thể quản lÃœ hạn ngạch trên hệ thống tập tin của tù (s).</translation> 
  175         </message> 
  176         <message> 
  177             <source>This allows access to other protocol stacks that have not had jail functionality added to them.</source> 
  178             <translation>Điều này cho phép truy cập vào các ngăn xếp giao thức khác mà khÃŽng có chức năng tù thêm cho họ.</translation> 
  179         </message> 
  180         <message> 
  181             <source>Invalid IPv4 address!</source> 
  182             <translation>Địa chỉ IPv4 khÃŽng hợp lệ!</translation> 
  183         </message> 
  184         <message> 
  185             <source>Invalid IPv4 bridge address!</source> 
  186             <translation>Địa chỉ khÃŽng hợp lệ cầu IPv4!</translation> 
  187         </message> 
  188         <message> 
  189             <source>Invalid IPv4 router address!</source> 
  190             <translation>IPv4 khÃŽng hợp lệ địa chỉ router!</translation> 
  191         </message> 
  192         <message> 
  193             <source>Invalid IPv6 address!</source> 
  194             <translation>KhÃŽng hợp lệ địa chỉ IPv6!</translation> 
  195         </message> 
  196         <message> 
  197             <source>Invalid IPv6 bridge address!</source> 
  198             <translation>Địa chỉ khÃŽng hợp lệ cầu IPv6!</translation> 
  199         </message> 
  200         <message> 
  201             <source>Invalid IPv6 router address!</source> 
  202             <translation>IPv6 khÃŽng hợp lệ địa chỉ router!</translation> 
  203         </message> 
  204         <message> 
  205             <source>Options</source> 
  206             <translation>Tùy chọn</translation> 
  207         </message> 
  208         <message> 
  209             <source>Enable VNET / VIMAGE support</source> 
  210             <translation>Kích hoạt vnet / VIMAGE hỗ trợ</translation> 
  211         </message> 
  212         <message> 
  213             <source>IPv4 Bridge Address (Requires VNET)</source> 
  214             <translation>IPv4 Cầu Địa chỉ (yêu cầu vnet)</translation> 
  215         </message> 
  216         <message> 
  217             <source>IPv4 Default Router (Requires VNET)</source> 
  218             <translation>IPv4 Mặc định Router (yêu cầu vnet)</translation> 
  219         </message> 
  220         <message> 
  221             <source>IPv6 Bridge Address (Requires VNET)</source> 
  222             <translation>IPv6 Cầu Địa chỉ (yêu cầu vnet)</translation> 
  223         </message> 
  224         <message> 
  225             <source>IPv6 Default Router (Requires VNET)</source> 
  226             <translation>IPv6 Mặc định Router (yêu cầu vnet)</translation> 
  227         </message> 
  228         <message> 
  229             <source>The following permissions can be enabled or disabled for this jail. For more details hover over each item or refer to the jail manpage.</source> 
  230             <translation type="unfinished"> 
   3<TS version="2.0"> 
   4<context> 
   5    <name>dialogConfig</name> 
   6    <message> 
   7        <source>Configuration</source> 
   8        <translation>Cấu hình</translation> 
   9    </message> 
   10    <message> 
   11        <source>&amp;Save</source> 
   12        <translation>&amp;LÆ°u</translation> 
   13    </message> 
   14    <message> 
   15        <source>Alt+S</source> 
   16        <translation>Alt+S</translation> 
   17    </message> 
   18    <message> 
   19        <source>&amp;Cancel</source> 
   20        <translation>&amp;Hủy</translation> 
   21    </message> 
   22    <message> 
   23        <source>Alt+C</source> 
   24        <translation>Alt+C</translation> 
   25    </message> 
   26    <message> 
   27        <source>Jail Network Interface</source> 
   28        <translation>Jail giao diện mạng</translation> 
   29    </message> 
   30    <message> 
   31        <source>Jail Directory</source> 
   32        <translation>Jail thÆ° mục</translation> 
   33    </message> 
   34    <message> 
   35        <source>Temp Directory</source> 
   36        <translation>Temp mục</translation> 
   37    </message> 
   38    <message> 
   39        <source>Select Jail Directory</source> 
   40        <translation>Chọn số Jail thÆ° mục</translation> 
   41    </message> 
   42    <message> 
   43        <source>Select Temp Directory</source> 
   44        <translation>Chọn số Temp mục</translation> 
   45    </message> 
   46</context> 
   47<context> 
   48    <name>dialogDisplayOutput</name> 
   49    <message> 
   50        <source>Command Output</source> 
   51        <translation>Lệnh đầu ra</translation> 
   52    </message> 
   53    <message> 
   54        <source>&amp;Close</source> 
   55        <translation>&amp;Đóng</translation> 
   56    </message> 
   57    <message> 
   58        <source>Alt+C</source> 
   59        <translation>Alt+C</translation> 
   60    </message> 
   61</context> 
   62<context> 
   63    <name>dialogEditIP</name> 
   64    <message> 
   65        <source>&amp;Add</source> 
   66        <translation>&amp;Thêm</translation> 
   67    </message> 
   68    <message> 
   69        <source>&amp;Remove</source> 
   70        <translation>&amp;Hủy bỏ</translation> 
   71    </message> 
   72    <message> 
   73        <source>&amp;Save</source> 
   74        <translation>&amp;LÆ°u</translation> 
   75    </message> 
   76    <message> 
   77        <source>&amp;Cancel</source> 
   78        <translation>&amp;Hủy</translation> 
   79    </message> 
   80    <message> 
   81        <source>Add IP</source> 
   82        <translation>thêm một IP</translation> 
   83    </message> 
   84    <message> 
   85        <source>IP Address:</source> 
   86        <translation>Địa chỉ IP:</translation> 
   87    </message> 
   88    <message> 
   89        <source>Warden</source> 
   90        <translation>Warden</translation> 
   91    </message> 
   92    <message> 
   93        <source>Please enter a valid IPV4 or IPV6 address!</source> 
   94        <translation>Hãy nhập địa chỉ IPv4 hay IPv6 hợp lệ!</translation> 
   95    </message> 
   96    <message> 
   97        <source>Jail Configuration</source> 
   98        <translation>Jail Cấu hình</translation> 
   99    </message> 
   100    <message> 
   101        <source>IPv4</source> 
   102        <translation>IPv4</translation> 
   103    </message> 
   104    <message> 
   105        <source>IPv4 Address</source> 
   106        <translation>Địa chỉ IPv4</translation> 
   107    </message> 
   108    <message> 
   109        <source>IPv6</source> 
   110        <translation>IPv6</translation> 
   111    </message> 
   112    <message> 
   113        <source>IPv6 Address</source> 
   114        <translation>Địa chỉ IPv6</translation> 
   115    </message> 
   116    <message> 
   117        <source>Aliases</source> 
   118        <translation>Bí danh</translation> 
   119    </message> 
   120    <message> 
   121        <source>IPv4 Aliases</source> 
   122        <translation>IPv4 các biệt hiệu</translation> 
   123    </message> 
   124    <message> 
   125        <source>IPv4 Bridge Aliases</source> 
   126        <translation>IPv4 cầu các biệt hiệu</translation> 
   127    </message> 
   128    <message> 
   129        <source>IPv6 Aliases</source> 
   130        <translation>IPv6 các biệt hiệu</translation> 
   131    </message> 
   132    <message> 
   133        <source>IPv6 Bridge Aliases</source> 
   134        <translation>IPv6 cầu các biệt hiệu</translation> 
   135    </message> 
   136    <message> 
   137        <source>Permissions</source> 
   138        <translation>Sá»± chấp nhận</translation> 
   139    </message> 
   140    <message> 
   141        <source>A process within the jail has access to System V IPC primitives.</source> 
   142        <translation>Một quá trình trong vòng nhà jail có quyền truy cập vào hệ thống V IPC nguyên thủy.</translation> 
   143    </message> 
   144    <message> 
   145        <source>The prison root is allowed to create raw sockets. Enables ping / traceroute.</source> 
   146        <translation>Gốc Jail được phép tạo ổ cắm nguyên. Cho phép ping / traceroute.</translation> 
   147    </message> 
   148    <message> 
   149        <source>When this parameter is set, such users are treated as privileged, and may manipulate system file flags subject to the usual constraints on kern.securelevel.</source> 
   150        <translation>Khi tham số này được thiết lập, người dùng nhÆ° vậy đang được coi là đặc quyền, và có thể thao tác hệ thống tập tin cờ chịu sá»± ràng buộc thÃŽng thường trên kern.securelevel.</translation> 
   151    </message> 
   152    <message> 
   153        <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount file system types marked as jail-friendly.</source> 
   154        <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết các loại hệ thống tập tin được đánh dấu là jail thân thiện.</translation> 
   155    </message> 
   156    <message> 
   157        <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the devfs file system.</source> 
   158        <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết hệ thống tập tin devfs.</translation> 
   159    </message> 
   160    <message> 
   161        <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the nullfs file system.</source> 
   162        <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết hệ thống tập tin nullfs.</translation> 
   163    </message> 
   164    <message> 
   165        <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the procfs file system.</source> 
   166        <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết hệ thống tập tin procfs.</translation> 
   167    </message> 
   168    <message> 
   169        <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the zfs file system.</source> 
   170        <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết hệ thống tập tin ZFS.</translation> 
   171    </message> 
   172    <message> 
   173        <source>The prison root may administer quotas on the jail&apos;s filesystem(s).</source> 
   174        <translation>Căn nhà Jail có thể quản lÃœ hạn ngạch trên hệ thống tập tin của tù (s).</translation> 
   175    </message> 
   176    <message> 
   177        <source>This allows access to other protocol stacks that have not had jail functionality added to them.</source> 
   178        <translation>Điều này cho phép truy cập vào các ngăn xếp giao thức khác mà khÃŽng có chức năng tù thêm cho họ.</translation> 
   179    </message> 
   180    <message> 
   181        <source>Invalid IPv4 address!</source> 
   182        <translation>Địa chỉ IPv4 khÃŽng hợp lệ!</translation> 
   183    </message> 
   184    <message> 
   185        <source>Invalid IPv4 bridge address!</source> 
   186        <translation>Địa chỉ khÃŽng hợp lệ cầu IPv4!</translation> 
   187    </message> 
   188    <message> 
   189        <source>Invalid IPv4 router address!</source> 
   190        <translation>IPv4 khÃŽng hợp lệ địa chỉ router!</translation> 
   191    </message> 
   192    <message> 
   193        <source>Invalid IPv6 address!</source> 
   194        <translation>KhÃŽng hợp lệ địa chỉ IPv6!</translation> 
   195    </message> 
   196    <message> 
   197        <source>Invalid IPv6 bridge address!</source> 
   198        <translation>Địa chỉ khÃŽng hợp lệ cầu IPv6!</translation> 
   199    </message> 
   200    <message> 
   201        <source>Invalid IPv6 router address!</source> 
   202        <translation>IPv6 khÃŽng hợp lệ địa chỉ router!</translation> 
   203    </message> 
   204    <message> 
   205        <source>Options</source> 
   206        <translation>Tùy chọn</translation> 
   207    </message> 
   208    <message> 
   209        <source>Enable VNET / VIMAGE support</source> 
   210        <translation>Kích hoạt vnet / VIMAGE hỗ trợ</translation> 
   211    </message> 
   212    <message> 
   213        <source>IPv4 Bridge Address (Requires VNET)</source> 
   214        <translation>IPv4 Cầu Địa chỉ (yêu cầu vnet)</translation> 
   215    </message> 
   216    <message> 
   217        <source>IPv4 Default Router (Requires VNET)</source> 
   218        <translation>IPv4 Mặc định Router (yêu cầu vnet)</translation> 
   219    </message> 
   220    <message> 
   221        <source>IPv6 Bridge Address (Requires VNET)</source> 
   222        <translation>IPv6 Cầu Địa chỉ (yêu cầu vnet)</translation> 
   223    </message> 
   224    <message> 
   225        <source>IPv6 Default Router (Requires VNET)</source> 
   226        <translation>IPv6 Mặc định Router (yêu cầu vnet)</translation> 
   227    </message> 
   228    <message> 
   229        <source>The following permissions can be enabled or disabled for this jail. For more details hover over each item or refer to the jail manpage.</source> 
   230        <translation type="unfinished"> 
  231231            </translation> 
  232         </message> 
  233     </context> 
  234     <context> 
  235         <name>dialogImport</name> 
  236         <message> 
  237             <source>Import Jail</source> 
  238             <translation>Nhập khẩu Jail</translation> 
  239         </message> 
  240         <message> 
  241             <source>You have the option to change the IP / Hostname of the imported jail. Any internal references to the old IP / hostname may still need to be changed after importing. </source> 
  242             <translation>Bạn có tùy chọn để thay đổi IP / Hostname của nhà Jail nhập khẩu. Bất kỳ tài liệu tham khảo nội bộ để các IP cÅ© / tên máy vẫn có thể cần phải được thay đổi sau khi nhập khẩu.</translation> 
  243         </message> 
  244         <message> 
  245             <source>Change IP Address</source> 
  246             <translation>Thay đổi địa chỉ IP</translation> 
  247         </message> 
  248         <message> 
  249             <source>999\.999\.999\.999; </source> 
  250             <translation>999\.999\.999\.999; </translation> 
  251         </message> 
  252         <message> 
  253             <source>...</source> 
  254             <translation>...</translation> 
  255         </message> 
  256         <message> 
  257             <source>Change Hostname</source> 
  258             <translation>thay đổi tên máy</translation> 
  259         </message> 
  260         <message> 
  261             <source>&amp;Ok</source> 
  262             <translation>&amp;Ok</translation> 
  263         </message> 
  264         <message> 
  265             <source>&amp;Cancel</source> 
  266             <translation>&amp;Hủy</translation> 
  267         </message> 
  268     </context> 
  269     <context> 
  270         <name>dialogTemplates</name> 
  271         <message> 
  272             <source>Jail Templates</source> 
  273             <translation>Jail Bản mẫu</translation> 
  274         </message> 
  275         <message> 
  276             <source>Add a new Jail</source> 
  277             <translation>Bổ sung một nhà Jail mới</translation> 
  278         </message> 
  279         <message> 
  280             <source>Remove the selected Jail</source> 
  281             <translation>Loại bỏ các nhà Jail được lá»±a chọn</translation> 
  282         </message> 
  283         <message> 
  284             <source>&amp;Close</source> 
  285             <translation>&amp;Đóng</translation> 
  286         </message> 
  287         <message> 
  288             <source>System Version</source> 
  289             <translation>Hệ thống Phiên bản</translation> 
  290         </message> 
  291         <message> 
  292             <source>What version do you wish to fetch?</source> 
  293             <translation>Phiên bản làm những gì bạn muốn lấy?</translation> 
  294         </message> 
  295         <message> 
  296             <source>Template Nickname</source> 
  297             <translation>Tiêu bản Biệt danh</translation> 
  298         </message> 
  299         <message> 
  300             <source>Enter a nickname for this template:</source> 
  301             <translation>Nhập biệt hiệu cho mẫu này:</translation> 
  302         </message> 
  303     </context> 
  304     <context> 
  305         <name>dialogWarden</name> 
  306         <message> 
  307             <source>The Warden</source> 
  308             <translation>Các Warden</translation> 
  309         </message> 
  310         <message> 
  311             <source>&amp;File</source> 
  312             <translation>&amp;Tệp</translation> 
  313         </message> 
  314         <message> 
  315             <source>Jails</source> 
  316             <translation>Jails</translation> 
  317         </message> 
  318         <message> 
  319             <source>E&amp;xit</source> 
  320             <translation>R&amp;a</translation> 
  321         </message> 
  322         <message> 
  323             <source>Exit</source> 
  324             <translation>Ra</translation> 
  325         </message> 
  326         <message> 
  327             <source>New Jail</source> 
  328             <translation>mới Jail</translation> 
  329         </message> 
  330         <message> 
  331             <source>Refresh</source> 
  332             <translation>làm mới</translation> 
  333         </message> 
  334         <message> 
  335             <source>Configuration</source> 
  336             <translation>Cấu hình</translation> 
  337         </message> 
  338         <message> 
  339             <source>Import Jail</source> 
  340             <translation>nhập khẩu Jail</translation> 
  341         </message> 
  342         <message> 
  343             <source>Stop this Jail</source> 
  344             <translation>Dừng Jail này</translation> 
  345         </message> 
  346         <message> 
  347             <source>Toggle Autostart</source> 
  348             <translation>Chuyển chế độ tá»± khởi động</translation> 
  349         </message> 
  350         <message> 
  351             <source>Export jail to .wdn file</source> 
  352             <translation>Xuất khẩu jail vào tập tin .wdn</translation> 
  353         </message> 
  354         <message> 
  355             <source>Delete Jail</source> 
  356             <translation>Xóa Jail</translation> 
  357         </message> 
  358         <message> 
  359             <source>Start this Jail</source> 
  360             <translation>Bắt đầu này Jail</translation> 
  361         </message> 
  362         <message> 
  363             <source>Stopping Jail</source> 
  364             <translation>Bừng Jail</translation> 
  365         </message> 
  366         <message> 
  367             <source>Stopping Jail:</source> 
  368             <translation>Bừng Jail:</translation> 
  369         </message> 
  370         <message> 
  371             <source>Starting Jail</source> 
  372             <translation>Bắt đầu Jail</translation> 
  373         </message> 
  374         <message> 
  375             <source>Starting Jail:</source> 
  376             <translation>Bắt đầu Jail:</translation> 
  377         </message> 
  378         <message> 
  379             <source>Choose a directory to save the finished .wdn file:</source> 
  380             <translation>Chọn một thÆ° mục để lÆ°u các tập tin thành phẩm .wdn:</translation> 
  381         </message> 
  382         <message> 
  383             <source>Exporting Jail</source> 
  384             <translation>Xuất khẩu Jail</translation> 
  385         </message> 
  386         <message> 
  387             <source>Exporting Jail:</source> 
  388             <translation>Xuất khẩu Jail:</translation> 
  389         </message> 
  390         <message> 
  391             <source>Deleting Jail</source> 
  392             <translation>Xóa Jail</translation> 
  393         </message> 
  394         <message> 
  395             <source>Deleting Jail:</source> 
  396             <translation>Xóa Jail:</translation> 
  397         </message> 
  398         <message> 
  399             <source>Select warden jail package</source> 
  400             <translation>Chọn số gói jail warden</translation> 
  401         </message> 
  402         <message> 
  403             <source>Installed Jails</source> 
  404             <translation>Jails cài đặt</translation> 
  405         </message> 
  406         <message> 
  407             <source>Add a new Jail</source> 
  408             <translation>Thêm vào một nhà mới Jail</translation> 
  409         </message> 
  410         <message> 
  411             <source>Remove the selected Jail</source> 
  412             <translation>Loại bỏ các đã chọn Jail</translation> 
  413         </message> 
  414         <message> 
  415             <source>Working on Jail</source> 
  416             <translation>Làm việc trên Jail</translation> 
  417         </message> 
  418         <message> 
  419             <source>Info</source> 
  420             <translation>Ðàn</translation> 
  421         </message> 
  422         <message> 
  423             <source>Tools</source> 
  424             <translation>CÃŽng cụ</translation> 
  425         </message> 
  426         <message> 
  427             <source>&lt;- Please select a jail</source> 
  428             <translation>&lt;- Vui lòng chọn một jail</translation> 
  429         </message> 
  430         <message> 
  431             <source>Working on jail:</source> 
  432             <translation>Làm việc trên nhà jail:</translation> 
  433         </message> 
  434         <message> 
  435             <source>Warden</source> 
  436             <translation>Warden</translation> 
  437         </message> 
  438         <message> 
  439             <source>Are you sure you want to delete the jail</source> 
  440             <translation>Bạn có chắc bạn muốn xóa jail</translation> 
  441         </message> 
  442         <message> 
  443             <source>Jail Information</source> 
  444             <translation>Jail các thÃŽng tin</translation> 
  445         </message> 
  446         <message> 
  447             <source>Jail Type:</source> 
  448             <translation>Jail kiểu:</translation> 
  449         </message> 
  450         <message> 
  451             <source>Size on Disk:</source> 
  452             <translation>Kích thước trên đĩa:</translation> 
  453         </message> 
  454         <message> 
  455             <source>Network Information</source> 
  456             <translation>Các thÃŽng tin mạng lưới</translation> 
  457         </message> 
  458         <message> 
  459             <source>Active Connections:</source> 
  460             <translation>Các kết nối hoạt động:</translation> 
  461         </message> 
  462         <message> 
  463             <source>Listening on Ports:</source> 
  464             <translation>Lắng nghe trên cổng:</translation> 
  465         </message> 
  466         <message> 
  467             <source>Jail Management</source> 
  468             <translation>Jail quản lÃœ</translation> 
  469         </message> 
  470         <message> 
  471             <source>User Administrator</source> 
  472             <translation>Người dùng quản trị viên</translation> 
  473         </message> 
  474         <message> 
  475             <source>Utilities</source> 
  476             <translation>Tiện ích</translation> 
  477         </message> 
  478         <message> 
  479             <source>Export Jail</source> 
  480             <translation>Xuất khẩu Jail</translation> 
  481         </message> 
  482         <message> 
  483             <source>Loading...</source> 
  484             <translation>Đang tải...</translation> 
  485         </message> 
  486         <message> 
  487             <source>Launch Terminal</source> 
  488             <translation>khởi chạy thiết bị đầu cuối</translation> 
  489         </message> 
  490         <message> 
  491             <source>Check for Updates</source> 
  492             <translation>Kiểm tra các thÃŽng tin cập nhật</translation> 
  493         </message> 
  494         <message> 
  495             <source>Start at boot:</source> 
  496             <translation>Bắt đầu khởi động:</translation> 
  497         </message> 
  498         <message> 
  499             <source>No jail selected!</source> 
  500             <translation>KhÃŽng có jail được chọn!</translation> 
  501         </message> 
  502         <message> 
  503             <source>Snapshots</source> 
  504             <translation>ảnh chụp nhanh</translation> 
  505         </message> 
  506         <message> 
  507             <source>Start the selected jail</source> 
  508             <translation>Bắt đầu chọn jail</translation> 
  509         </message> 
  510         <message> 
  511             <source>Stop the selected jail</source> 
  512             <translation>Ngăn chặn các được chọn jail</translation> 
  513         </message> 
  514         <message> 
  515             <source>Restore existing snapshot</source> 
  516             <translation>KhÃŽi phục bản chụp hiện hành</translation> 
  517         </message> 
  518         <message> 
  519             <source>Delete the snapshot</source> 
  520             <translation>Xóa các ảnh chụp nhanh</translation> 
  521         </message> 
  522         <message> 
  523             <source>Loading snapshots...</source> 
  524             <translation>Đang tải các bức ảnh chụp...</translation> 
  525         </message> 
  526         <message> 
  527             <source>For snapshot support you must be using ZFS</source> 
  528             <translation>Đối với hỗ trợ ảnh chụp bạn phải sá»­ dụng ZFS</translation> 
  529         </message> 
  530         <message> 
  531             <source>No snapshots available. You may create one below.</source> 
  532             <translation>KhÃŽng có ảnh chụp nhanh có sẵn. Bạn có thể tạo ra dưới đây.</translation> 
  533         </message> 
  534         <message> 
  535             <source>Creating new snapshot... Please wait...</source> 
  536             <translation>Tạo ảnh chụp mới nhanh... Xin vui lòng chờ...</translation> 
  537         </message> 
  538         <message> 
  539             <source>Reverting snapshot... Please wait...</source> 
  540             <translation>Đang hoàn nguyên ảnh chụp nhanh... Xin vui lòng chờ...</translation> 
  541         </message> 
  542         <message> 
  543             <source>Are you sure you want to revert to the snapshot:</source> 
  544             <translation>Bạn có chắc chắn bạn muốn trả lại snapshot:</translation> 
  545         </message> 
  546         <message> 
  547             <source>Removing snapshot... Please wait...</source> 
  548             <translation>Loại bỏ ảnh chụp nhanh... Xin vui lòng chờ...</translation> 
  549         </message> 
  550         <message> 
  551             <source>Are you sure you want to remove the snapshot:</source> 
  552             <translation>Bạn có chắc bạn muốn loại bỏ các ảnh chụp nhanh:</translation> 
  553         </message> 
  554         <message> 
  555             <source>Updates available!</source> 
  556             <translation>Cập nhật có sẵn!</translation> 
  557         </message> 
  558         <message> 
  559             <source>Start update manager</source> 
  560             <translation>Bắt đầu cập nhật quản lÃœ</translation> 
  561         </message> 
  562         <message> 
  563             <source>Service Manager</source> 
  564             <translation>Dịch vụ quản lÃœ</translation> 
  565         </message> 
  566         <message> 
  567             <source>Create a new snapshot</source> 
  568             <translation>Tạo ra một mới ảnh chụp nhanh</translation> 
  569         </message> 
  570         <message> 
  571             <source>Mount the snapshot</source> 
  572             <translation>Gắn kết ảnh chụp nhanh</translation> 
  573         </message> 
  574         <message> 
  575             <source>Unmount the snapshot</source> 
  576             <translation>Tháo gắn kết ảnh chụp nhanh</translation> 
  577         </message> 
  578         <message> 
  579             <source>(Cloned)</source> 
  580             <translation>(Nhân bản vÃŽ tính)</translation> 
  581         </message> 
  582         <message> 
  583             <source>Loading clones...</source> 
  584             <translation>Đang tải nhân bản...</translation> 
  585         </message> 
  586         <message> 
  587             <source>Mounted on: </source> 
  588             <translation>Gắn trên:</translation> 
  589         </message> 
  590         <message> 
  591             <source>Snapshot not mounted</source> 
  592             <translation>Ảnh chụp khÃŽng được gắn kết</translation> 
  593         </message> 
  594         <message> 
  595             <source>R&amp;estore</source> 
  596             <translation>k&amp;hÃŽi phuÌ£c</translation> 
  597         </message> 
  598         <message> 
  599             <source>&amp;Mount</source> 
  600             <translation>&amp;Và đỉnh</translation> 
  601         </message> 
  602         <message> 
  603             <source>&amp;Unmount</source> 
  604             <translation>&amp;Tháo gắn</translation> 
  605         </message> 
  606         <message> 
  607             <source>&amp;Add</source> 
  608             <translation>&amp;Thêm</translation> 
  609         </message> 
  610         <message> 
  611             <source>&amp;Remove</source> 
  612             <translation>&amp;Hủy bỏ</translation> 
  613         </message> 
  614         <message> 
  615             <source>Cloning snapshot... Please wait...</source> 
  616             <translation>Nhân bản ảnh chụp nhanh... Xin vui lòng chờ...</translation> 
  617         </message> 
  618         <message> 
  619             <source>Removing clone... Please wait...</source> 
  620             <translation>Loại bỏ bản sao... Xin vui lòng chờ...</translation> 
  621         </message> 
  622         <message> 
  623             <source>Any newer snapshots and mounted clones will be lost, and the jail will be restarted!</source> 
  624             <translation>Bất kỳ ảnh chụp nhanh mới hÆ¡n và nhân bản gắn kết sẜ bị mất, và nhà tù sẜ được khởi động lại!</translation> 
  625         </message> 
  626         <message> 
  627             <source>Reverting snapshot</source> 
  628             <translation>Hoàn nguyên ảnh chụp nhanh</translation> 
  629         </message> 
  630         <message> 
  631             <source>Reverting to snapshot:</source> 
  632             <translation>Hoàn nguyên ảnh chụp nhanh:</translation> 
  633         </message> 
  634         <message> 
  635             <source>No valid network interface specified! Select one now?</source> 
  636             <translation>KhÃŽng có giao diện mạng hợp lệ quy định! Chọn ngay bây giờ?</translation> 
  637         </message> 
  638         <message> 
  639             <source>Scheduled Snapshots</source> 
  640             <translation>ảnh chụp nhanh dá»± kiến</translation> 
  641         </message> 
  642         <message> 
  643             <source>Snapshot Frequency</source> 
  644             <translation>Tần số ảnh chụp</translation> 
  645         </message> 
  646         <message> 
  647             <source>Days to keep</source> 
  648             <translation>Ngày để giữ cho</translation> 
  649         </message> 
  650         <message> 
  651             <source>IPs:</source> 
  652             <translation>IPs:</translation> 
  653         </message> 
  654         <message> 
  655             <source>Configure the jail</source> 
  656             <translation>cấu hình jail</translation> 
  657         </message> 
  658         <message> 
  659             <source>Package Manager</source> 
  660             <translation>Trình quản lÃœ gói</translation> 
  661         </message> 
  662         <message> 
  663             <source>Template Manager</source> 
  664             <translation>Tiêu bản Manager</translation> 
  665         </message> 
  666     </context> 
  667     <context> 
  668         <name>dialogWorking</name> 
  669         <message> 
  670             <source>Working</source> 
  671             <translation>Làm việc</translation> 
  672         </message> 
  673     </context> 
  674     <context> 
  675         <name>wizardNewJail</name> 
  676         <message> 
  677             <source>Hostname</source> 
  678             <translation>tên máy</translation> 
  679         </message> 
  680         <message> 
  681             <source>Jailbird</source> 
  682             <translation>Jailbird</translation> 
  683         </message> 
  684         <message> 
  685             <source>Please select the type of jail you want to create. </source> 
  686             <translation>Vui lòng chọn các loại jail bạn muốn tạo.</translation> 
  687         </message> 
  688         <message> 
  689             <source>Jail Type</source> 
  690             <translation>Jail kiểu</translation> 
  691         </message> 
  692         <message> 
  693             <source>Ports Jail (Insecure, allows running X applications)</source> 
  694             <translation>Cổng nhà Jail (khÃŽng an toàn, cho phép đang chạy các ứng dụng X)</translation> 
  695         </message> 
  696         <message> 
  697             <source>Next enter the root password for this jail. </source> 
  698             <translation>Tiếp theo nhập mật khẩu gốc cho nhà này jail.</translation> 
  699         </message> 
  700         <message> 
  701             <source>Root Password</source> 
  702             <translation>root Mật khẩu</translation> 
  703         </message> 
  704         <message> 
  705             <source>Root Password (Confirm)</source> 
  706             <translation>Root Mật khẩu (Xác nhận)</translation> 
  707         </message> 
  708         <message> 
  709             <source>Jail Options</source> 
  710             <translation>Jail Tùy chọn</translation> 
  711         </message> 
  712         <message> 
  713             <source>Include system source</source> 
  714             <translation>Bao gồm hệ thống mã nguồn</translation> 
  715         </message> 
  716         <message> 
  717             <source>Include ports tree</source> 
  718             <translation>Bao gồm cổng cây</translation> 
  719         </message> 
  720         <message> 
  721             <source>Start jail at system bootup</source> 
  722             <translation>Bắt đầu jail tại hệ thống khởi động</translation> 
  723         </message> 
  724         <message> 
  725             <source>New Jail Wizard</source> 
  726             <translation>Thuật sÄ© mới Jail</translation> 
  727         </message> 
  728         <message> 
  729             <source>Linux Jail (Run Linux within in a jail)</source> 
  730             <translation>Linux tù (chạy Linux trong vòng một nhà jail)</translation> 
  731         </message> 
  732         <message> 
  733             <source>Please select the Linux install script to use for this jail.</source> 
  734             <translation>Vui lòng chọn các cài đặt kịch bản để dùng cho này jail.</translation> 
  735         </message> 
  736         <message> 
  737             <source>Select Script</source> 
  738             <translation>Hãy chọn Script</translation> 
  739         </message> 
  740         <message> 
  741             <source>Linux install files (*)</source> 
  742             <translation>Linux cài đặt tập tin (*)</translation> 
  743         </message> 
  744         <message> 
  745             <source>Hostname already used!</source> 
  746             <translation>Tên máy đã được sá»­ dụng!</translation> 
  747         </message> 
  748         <message> 
  749             <source>IP already used!</source> 
  750             <translation>IP đã được sá»­ dụng!</translation> 
  751         </message> 
  752         <message> 
  753             <source>Invalid IP address!</source> 
  754             <translation>KhÃŽng hợp lệ địa chỉ IP!</translation> 
  755         </message> 
  756         <message> 
  757             <source>Please take a moment and set any other options for this jail. Note that including the system source option requires that they be present in /usr/src. </source> 
  758             <translation>Hãy dành một chút thời gian và thiết lập các lá»±a chọn khác cho nhà này Jail. LÆ°u Ãœ rằng trong đó có tùy chọn nguồn hệ thống đòi hỏi rằng họ có mặt trong / usr / src.</translation> 
  759         </message> 
  760         <message> 
  761             <source>Please take a moment and set any other options for this jail.</source> 
  762             <translation>Hãy dành một chút thời gian và thiết lập các lá»±a chọn khác cho nhà tù này.</translation> 
  763         </message> 
  764         <message> 
  765             <source>IPv4 Address</source> 
  766             <translation>IPv4 điÌ£a chỉ</translation> 
  767         </message> 
  768         <message> 
  769             <source>IPv6 Address</source> 
  770             <translation>IPv6 điÌ£a chỉ</translation> 
  771         </message> 
  772         <message> 
  773             <source>Traditional Jail (Secure, best for services)</source> 
  774             <translation>Truyền thống Jail (Secure, tốt nhất cho các dịch vụ)</translation> 
  775         </message> 
  776         <message> 
  777             <source>Install PKGNG and PC-BSD utilities</source> 
  778             <translation>Cài đặt PKGNG và các tiện ích PC-BSD</translation> 
  779         </message> 
  780         <message> 
  781             <source>Jail Version</source> 
  782             <translation>Jail Phiên bản</translation> 
  783         </message> 
  784         <message> 
  785             <source>Use system version (default)</source> 
  786             <translation>Sá»­ dụng phiên bản hệ thống (mặc định)</translation> 
  787         </message> 
  788         <message> 
  789             <source>Invalid IPv6 address!</source> 
  790             <translation>KhÃŽng hợp lệ địa chỉ IPv6!</translation> 
  791         </message> 
  792         <message> 
  793             <source>This wizard will walk you through creating a new jail. First, enter a hostname and IP address not currently in use on the network. If you plan to use IPv6 to access the jail, check the IPv6 Address box and input a valid IPv6 address. When finished, click Next to continue.</source> 
  794             <translation>Wizard này sẜ hướng dẫn bạn thÃŽng qua việc tạo ra một nhà tù mới. Đầu tiên, nhập địa chỉ IP và tên máy và khÃŽng hiện đang sá»­ dụng trên mạng. Nếu bạn có kế hoạch sá»­ dụng IPv6 để truy cập vào tù, kiểm tra IPv6 hộp Address và nhập vào một địa chỉ IPv6 hợp lệ. Khi hoàn tất, nhấn Next để tiếp tục.</translation> 
  795         </message> 
  796     </context> 
   232    </message> 
   233</context> 
   234<context> 
   235    <name>dialogImport</name> 
   236    <message> 
   237        <source>Import Jail</source> 
   238        <translation>Nhập khẩu Jail</translation> 
   239    </message> 
   240    <message> 
   241        <source>You have the option to change the IP / Hostname of the imported jail. Any internal references to the old IP / hostname may still need to be changed after importing. </source> 
   242        <translation>Bạn có tùy chọn để thay đổi IP / Hostname của nhà Jail nhập khẩu. Bất kỳ tài liệu tham khảo nội bộ để các IP cÅ© / tên máy vẫn có thể cần phải được thay đổi sau khi nhập khẩu.</translation> 
   243    </message> 
   244    <message> 
   245        <source>Change IP Address</source> 
   246        <translation>Thay đổi địa chỉ IP</translation> 
   247    </message> 
   248    <message> 
   249        <source>999\.999\.999\.999; </source> 
   250        <translation>999\.999\.999\.999; </translation> 
   251    </message> 
   252    <message> 
   253        <source>...</source> 
   254        <translation>...</translation> 
   255    </message> 
   256    <message> 
   257        <source>Change Hostname</source> 
   258        <translation>thay đổi tên máy</translation> 
   259    </message> 
   260    <message> 
   261        <source>&amp;Ok</source> 
   262        <translation>&amp;Ok</translation> 
   263    </message> 
   264    <message> 
   265        <source>&amp;Cancel</source> 
   266        <translation>&amp;Hủy</translation> 
   267    </message> 
   268</context> 
   269<context> 
   270    <name>dialogTemplates</name> 
   271    <message> 
   272        <source>Jail Templates</source> 
   273        <translation>Jail Bản mẫu</translation> 
   274    </message> 
   275    <message> 
   276        <source>Add a new Jail</source> 
   277        <translation>Bổ sung một nhà Jail mới</translation> 
   278    </message> 
   279    <message> 
   280        <source>Remove the selected Jail</source> 
   281        <translation>Loại bỏ các nhà Jail được lá»±a chọn</translation> 
   282    </message> 
   283    <message> 
   284        <source>&amp;Close</source> 
   285        <translation>&amp;Đóng</translation> 
   286    </message> 
   287    <message> 
   288        <source>System Version</source> 
   289        <translation>Hệ thống Phiên bản</translation> 
   290    </message> 
   291    <message> 
   292        <source>What version do you wish to fetch?</source> 
   293        <translation>Phiên bản làm những gì bạn muốn lấy?</translation> 
   294    </message> 
   295    <message> 
   296        <source>Template Nickname</source> 
   297        <translation>Tiêu bản Biệt danh</translation> 
   298    </message> 
   299    <message> 
   300        <source>Enter a nickname for this template:</source> 
   301        <translation>Nhập biệt hiệu cho mẫu này:</translation> 
   302    </message> 
   303</context> 
   304<context> 
   305    <name>dialogWarden</name> 
   306    <message> 
   307        <source>The Warden</source> 
   308        <translation>Các Warden</translation> 
   309    </message> 
   310    <message> 
   311        <source>&amp;File</source> 
   312        <translation>&amp;Tệp</translation> 
   313    </message> 
   314    <message> 
   315        <source>Jails</source> 
   316        <translation>Jails</translation> 
   317    </message> 
   318    <message> 
   319        <source>E&amp;xit</source> 
   320        <translation>R&amp;a</translation> 
   321    </message> 
   322    <message> 
   323        <source>Exit</source> 
   324        <translation>Ra</translation> 
   325    </message> 
   326    <message> 
   327        <source>New Jail</source> 
   328        <translation>mới Jail</translation> 
   329    </message> 
   330    <message> 
   331        <source>Refresh</source> 
   332        <translation>làm mới</translation> 
   333    </message> 
   334    <message> 
   335        <source>Configuration</source> 
   336        <translation>Cấu hình</translation> 
   337    </message> 
   338    <message> 
   339        <source>Import Jail</source> 
   340        <translation>nhập khẩu Jail</translation> 
   341    </message> 
   342    <message> 
   343        <source>Stop this Jail</source> 
   344        <translation>Dừng Jail này</translation> 
   345    </message> 
   346    <message> 
   347        <source>Toggle Autostart</source> 
   348        <translation>Chuyển chế độ tá»± khởi động</translation> 
   349    </message> 
   350    <message> 
   351        <source>Export jail to .wdn file</source> 
   352        <translation>Xuất khẩu jail vào tập tin .wdn</translation> 
   353    </message> 
   354    <message> 
   355        <source>Delete Jail</source> 
   356        <translation>Xóa Jail</translation> 
   357    </message> 
   358    <message> 
   359        <source>Start this Jail</source> 
   360        <translation>Bắt đầu này Jail</translation> 
   361    </message> 
   362    <message> 
   363        <source>Stopping Jail</source> 
   364        <translation>Bừng Jail</translation> 
   365    </message> 
   366    <message> 
   367        <source>Stopping Jail:</source> 
   368        <translation>Bừng Jail:</translation> 
   369    </message> 
   370    <message> 
   371        <source>Starting Jail</source> 
   372        <translation>Bắt đầu Jail</translation> 
   373    </message> 
   374    <message> 
   375        <source>Starting Jail:</source> 
   376        <translation>Bắt đầu Jail:</translation> 
   377    </message> 
   378    <message> 
   379        <source>Choose a directory to save the finished .wdn file:</source> 
   380        <translation>Chọn một thÆ° mục để lÆ°u các tập tin thành phẩm .wdn:</translation> 
   381    </message> 
   382    <message> 
   383        <source>Exporting Jail</source> 
   384        <translation>Xuất khẩu Jail</translation> 
   385    </message> 
   386    <message> 
   387        <source>Exporting Jail:</source> 
   388        <translation>Xuất khẩu Jail:</translation> 
   389    </message> 
   390    <message> 
   391        <source>Deleting Jail</source> 
   392        <translation>Xóa Jail</translation> 
   393    </message> 
   394    <message> 
   395        <source>Deleting Jail:</source> 
   396        <translation>Xóa Jail:</translation> 
   397    </message> 
   398    <message> 
   399        <source>Select warden jail package</source> 
   400        <translation>Chọn số gói jail warden</translation> 
   401    </message> 
   402    <message> 
   403        <source>Installed Jails</source> 
   404        <translation>Jails cài đặt</translation> 
   405    </message> 
   406    <message> 
   407        <source>Add a new Jail</source> 
   408        <translation>Thêm vào một nhà mới Jail</translation> 
   409    </message> 
   410    <message> 
   411        <source>Remove the selected Jail</source> 
   412        <translation>Loại bỏ các đã chọn Jail</translation> 
   413    </message> 
   414    <message> 
   415        <source>Working on Jail</source> 
   416        <translation>Làm việc trên Jail</translation> 
   417    </message> 
   418    <message> 
   419        <source>Info</source> 
   420        <translation>Ðàn</translation> 
   421    </message> 
   422    <message> 
   423        <source>Tools</source> 
   424        <translation>CÃŽng cụ</translation> 
   425    </message> 
   426    <message> 
   427        <source>&lt;- Please select a jail</source> 
   428        <translation>&lt;- Vui lòng chọn một jail</translation> 
   429    </message> 
   430    <message> 
   431        <source>Working on jail:</source> 
   432        <translation>Làm việc trên nhà jail:</translation> 
   433    </message> 
   434    <message> 
   435        <source>Warden</source> 
   436        <translation>Warden</translation> 
   437    </message> 
   438    <message> 
   439        <source>Are you sure you want to delete the jail</source> 
   440        <translation>Bạn có chắc bạn muốn xóa jail</translation> 
   441    </message> 
   442    <message> 
   443        <source>Jail Information</source> 
   444        <translation>Jail các thÃŽng tin</translation> 
   445    </message> 
   446    <message> 
   447        <source>Jail Type:</source> 
   448        <translation>Jail kiểu:</translation> 
   449    </message> 
   450    <message> 
   451        <source>Size on Disk:</source> 
   452        <translation>Kích thước trên đĩa:</translation> 
   453    </message> 
   454    <message> 
   455        <source>Network Information</source> 
   456        <translation>Các thÃŽng tin mạng lưới</translation> 
   457    </message> 
   458    <message> 
   459        <source>Active Connections:</source> 
   460        <translation>Các kết nối hoạt động:</translation> 
   461    </message> 
   462    <message> 
   463        <source>Listening on Ports:</source> 
   464        <translation>Lắng nghe trên cổng:</translation> 
   465    </message> 
   466    <message> 
   467        <source>Jail Management</source> 
   468        <translation>Jail quản lÃœ</translation> 
   469    </message> 
   470    <message> 
   471        <source>User Administrator</source> 
   472        <translation>Người dùng quản trị viên</translation> 
   473    </message> 
   474    <message> 
   475        <source>Utilities</source> 
   476        <translation>Tiện ích</translation> 
   477    </message> 
   478    <message> 
   479        <source>Export Jail</source> 
   480        <translation>Xuất khẩu Jail</translation> 
   481    </message> 
   482    <message> 
   483        <source>Loading...</source> 
   484        <translation>Đang tải...</translation> 
   485    </message> 
   486    <message> 
   487        <source>Launch Terminal</source> 
   488        <translation>khởi chạy thiết bị đầu cuối</translation> 
   489    </message> 
   490    <message> 
   491        <source>Check for Updates</source> 
   492        <translation>Kiểm tra các thÃŽng tin cập nhật</translation> 
   493    </message> 
   494    <message> 
   495        <source>Start at boot:</source> 
   496        <translation>Bắt đầu khởi động:</translation> 
   497    </message> 
   498    <message> 
   499        <source>No jail selected!</source> 
   500        <translation>KhÃŽng có jail được chọn!</translation> 
   501    </message> 
   502    <message> 
   503        <source>Snapshots</source> 
   504        <translation>ảnh chụp nhanh</translation> 
   505    </message> 
   506    <message> 
   507        <source>Start the selected jail</source> 
   508        <translation>Bắt đầu chọn jail</translation> 
   509    </message> 
   510    <message> 
   511        <source>Stop the selected jail</source> 
   512        <translation>Ngăn chặn các được chọn jail</translation> 
   513    </message> 
   514    <message> 
   515        <source>Restore existing snapshot</source> 
   516        <translation>KhÃŽi phục bản chụp hiện hành</translation> 
   517    </message> 
   518    <message> 
   519        <source>Delete the snapshot</source> 
   520        <translation>Xóa các ảnh chụp nhanh</translation> 
   521    </message> 
   522    <message> 
   523        <source>Loading snapshots...</source> 
   524        <translation>Đang tải các bức ảnh chụp...</translation> 
   525    </message> 
   526    <message> 
   527        <source>For snapshot support you must be using ZFS</source> 
   528        <translation>Đối với hỗ trợ ảnh chụp bạn phải sá»­ dụng ZFS</translation> 
   529    </message> 
   530    <message> 
   531        <source>No snapshots available. You may create one below.</source> 
   532        <translation>KhÃŽng có ảnh chụp nhanh có sẵn. Bạn có thể tạo ra dưới đây.</translation> 
   533    </message> 
   534    <message> 
   535        <source>Creating new snapshot... Please wait...</source> 
   536        <translation>Tạo ảnh chụp mới nhanh... Xin vui lòng chờ...</translation> 
   537    </message> 
   538    <message> 
   539        <source>Reverting snapshot... Please wait...</source> 
   540        <translation>Đang hoàn nguyên ảnh chụp nhanh... Xin vui lòng chờ...</translation> 
   541    </message> 
   542    <message> 
   543        <source>Are you sure you want to revert to the snapshot:</source> 
   544        <translation>Bạn có chắc chắn bạn muốn trả lại snapshot:</translation> 
   545    </message> 
   546    <message> 
   547        <source>Removing snapshot... Please wait...</source> 
   548        <translation>Loại bỏ ảnh chụp nhanh... Xin vui lòng chờ...</translation> 
   549    </message> 
   550    <message> 
   551        <source>Are you sure you want to remove the snapshot:</source> 
   552        <translation>Bạn có chắc bạn muốn loại bỏ các ảnh chụp nhanh:</translation> 
   553    </message> 
   554    <message> 
   555        <source>Updates available!</source> 
   556        <translation>Cập nhật có sẵn!</translation> 
   557    </message> 
   558    <message> 
   559        <source>Start update manager</source> 
   560        <translation>Bắt đầu cập nhật quản lÃœ</translation> 
   561    </message> 
   562    <message> 
   563        <source>Service Manager</source> 
   564        <translation>Dịch vụ quản lÃœ</translation> 
   565    </message> 
   566    <message> 
   567        <source>Create a new snapshot</source> 
   568        <translation>Tạo ra một mới ảnh chụp nhanh</translation> 
   569    </message> 
   570    <message> 
   571        <source>Mount the snapshot</source> 
   572        <translation>Gắn kết ảnh chụp nhanh</translation> 
   573    </message> 
   574    <message> 
   575        <source>Unmount the snapshot</source> 
   576        <translation>Tháo gắn kết ảnh chụp nhanh</translation> 
   577    </message> 
   578    <message> 
   579        <source>(Cloned)</source> 
   580        <translation>(Nhân bản vÃŽ tính)</translation> 
   581    </message> 
   582    <message> 
   583        <source>Loading clones...</source> 
   584        <translation>Đang tải nhân bản...</translation> 
   585    </message> 
   586    <message> 
   587        <source>Mounted on: </source> 
   588        <translation>Gắn trên:</translation> 
   589    </message> 
   590    <message> 
   591        <source>Snapshot not mounted</source> 
   592        <translation>Ảnh chụp khÃŽng được gắn kết</translation> 
   593    </message> 
   594    <message> 
   595        <source>R&amp;estore</source> 
   596        <translation>k&amp;hÃŽi phuÌ£c</translation> 
   597    </message> 
   598    <message> 
   599        <source>&amp;Mount</source> 
   600        <translation>&amp;Và đỉnh</translation> 
   601    </message> 
   602    <message> 
   603        <source>&amp;Unmount</source> 
   604        <translation>&amp;Tháo gắn</translation> 
   605    </message> 
   606    <message> 
   607        <source>&amp;Add</source> 
   608        <translation>&amp;Thêm</translation> 
   609    </message> 
   610    <message> 
   611        <source>&amp;Remove</source> 
   612        <translation>&amp;Hủy bỏ</translation> 
   613    </message> 
   614    <message> 
   615        <source>Cloning snapshot... Please wait...</source> 
   616        <translation>Nhân bản ảnh chụp nhanh... Xin vui lòng chờ...</translation> 
   617    </message> 
   618    <message> 
   619        <source>Removing clone... Please wait...</source> 
   620        <translation>Loại bỏ bản sao... Xin vui lòng chờ...</translation> 
   621    </message> 
   622    <message> 
   623        <source>Any newer snapshots and mounted clones will be lost, and the jail will be restarted!</source> 
   624        <translation>Bất kỳ ảnh chụp nhanh mới hÆ¡n và nhân bản gắn kết sẜ bị mất, và nhà tù sẜ được khởi động lại!</translation> 
   625    </message> 
   626    <message> 
   627        <source>Reverting snapshot</source> 
   628        <translation>Hoàn nguyên ảnh chụp nhanh</translation> 
   629    </message> 
   630    <message> 
   631        <source>Reverting to snapshot:</source> 
   632        <translation>Hoàn nguyên ảnh chụp nhanh:</translation> 
   633    </message> 
   634    <message> 
   635        <source>No valid network interface specified! Select one now?</source> 
   636        <translation>KhÃŽng có giao diện mạng hợp lệ quy định! Chọn ngay bây giờ?</translation> 
   637    </message> 
   638    <message> 
   639        <source>Scheduled Snapshots</source> 
   640        <translation>ảnh chụp nhanh dá»± kiến</translation> 
   641    </message> 
   642    <message> 
   643        <source>Snapshot Frequency</source> 
   644        <translation>Tần số ảnh chụp</translation> 
   645    </message> 
   646    <message> 
   647        <source>Days to keep</source> 
   648        <translation>Ngày để giữ cho</translation> 
   649    </message> 
   650    <message> 
   651        <source>IPs:</source> 
   652        <translation>IPs:</translation> 
   653    </message> 
   654    <message> 
   655        <source>Configure the jail</source> 
   656        <translation>cấu hình jail</translation> 
   657    </message> 
   658    <message> 
   659        <source>Package Manager</source> 
   660        <translation>Trình quản lÃœ gói</translation> 
   661    </message> 
   662    <message> 
   663        <source>Template Manager</source> 
   664        <translation>Tiêu bản Manager</translation> 
   665    </message> 
   666</context> 
   667<context> 
   668    <name>dialogWorking</name> 
   669    <message> 
   670        <source>Working</source> 
   671        <translation>Làm việc</translation> 
   672    </message> 
   673</context> 
   674<context> 
   675    <name>wizardNewJail</name> 
   676    <message> 
   677        <source>Hostname</source> 
   678        <translation>tên máy</translation> 
   679    </message> 
   680    <message> 
   681        <source>Jailbird</source> 
   682        <translation>Jailbird</translation> 
   683    </message> 
   684    <message> 
   685        <source>Please select the type of jail you want to create. </source> 
   686        <translation>Vui lòng chọn các loại jail bạn muốn tạo.</translation> 
   687    </message> 
   688    <message> 
   689        <source>Jail Type</source> 
   690        <translation>Jail kiểu</translation> 
   691    </message> 
   692    <message> 
   693        <source>Ports Jail (Insecure, allows running X applications)</source> 
   694        <translation>Cổng nhà Jail (khÃŽng an toàn, cho phép đang chạy các ứng dụng X)</translation> 
   695    </message> 
   696    <message> 
   697        <source>Next enter the root password for this jail. </source> 
   698        <translation>Tiếp theo nhập mật khẩu gốc cho nhà này jail.</translation> 
   699    </message> 
   700    <message> 
   701        <source>Root Password</source> 
   702        <translation>root Mật khẩu</translation> 
   703    </message> 
   704    <message> 
   705        <source>Root Password (Confirm)</source> 
   706        <translation>Root Mật khẩu (Xác nhận)</translation> 
   707    </message> 
   708    <message> 
   709        <source>Jail Options</source> 
   710        <translation>Jail Tùy chọn</translation> 
   711    </message> 
   712    <message> 
   713        <source>Include system source</source> 
   714        <translation>Bao gồm hệ thống mã nguồn</translation> 
   715    </message> 
   716    <message> 
   717        <source>Include ports tree</source> 
   718        <translation>Bao gồm cổng cây</translation> 
   719    </message> 
   720    <message> 
   721        <source>Start jail at system bootup</source> 
   722        <translation>Bắt đầu jail tại hệ thống khởi động</translation> 
   723    </message> 
   724    <message> 
   725        <source>New Jail Wizard</source> 
   726        <translation>Thuật sÄ© mới Jail</translation> 
   727    </message> 
   728    <message> 
   729        <source>Linux Jail (Run Linux within in a jail)</source> 
   730        <translation>Linux tù (chạy Linux trong vòng một nhà jail)</translation> 
   731    </message> 
   732    <message> 
   733        <source>Please select the Linux install script to use for this jail.</source> 
   734        <translation>Vui lòng chọn các cài đặt kịch bản để dùng cho này jail.</translation> 
   735    </message> 
   736    <message> 
   737        <source>Select Script</source> 
   738        <translation>Hãy chọn Script</translation> 
   739    </message> 
   740    <message> 
   741        <source>Linux install files (*)</source> 
   742        <translation>Linux cài đặt tập tin (*)</translation> 
   743    </message> 
   744    <message> 
   745        <source>Hostname already used!</source> 
   746        <translation>Tên máy đã được sá»­ dụng!</translation> 
   747    </message> 
   748    <message> 
   749        <source>IP already used!</source> 
   750        <translation>IP đã được sá»­ dụng!</translation> 
   751    </message> 
   752    <message> 
   753        <source>Invalid IP address!</source> 
   754        <translation>KhÃŽng hợp lệ địa chỉ IP!</translation> 
   755    </message> 
   756    <message> 
   757        <source>Please take a moment and set any other options for this jail. Note that including the system source option requires that they be present in /usr/src. </source> 
   758        <translation>Hãy dành một chút thời gian và thiết lập các lá»±a chọn khác cho nhà này Jail. LÆ°u Ãœ rằng trong đó có tùy chọn nguồn hệ thống đòi hỏi rằng họ có mặt trong / usr / src.</translation> 
   759    </message> 
   760    <message> 
   761        <source>Please take a moment and set any other options for this jail.</source> 
   762        <translation>Hãy dành một chút thời gian và thiết lập các lá»±a chọn khác cho nhà tù này.</translation> 
   763    </message> 
   764    <message> 
   765        <source>IPv4 Address</source> 
   766        <translation>IPv4 điÌ£a chỉ</translation> 
   767    </message> 
   768    <message> 
   769        <source>IPv6 Address</source> 
   770        <translation>IPv6 điÌ£a chỉ</translation> 
   771    </message> 
   772    <message> 
   773        <source>Traditional Jail (Secure, best for services)</source> 
   774        <translation>Truyền thống Jail (Secure, tốt nhất cho các dịch vụ)</translation> 
   775    </message> 
   776    <message> 
   777        <source>Install PKGNG and PC-BSD utilities</source> 
   778        <translation>Cài đặt PKGNG và các tiện ích PC-BSD</translation> 
   779    </message> 
   780    <message> 
   781        <source>Jail Version</source> 
   782        <translation>Jail Phiên bản</translation> 
   783    </message> 
   784    <message> 
   785        <source>Use system version (default)</source> 
   786        <translation>Sá»­ dụng phiên bản hệ thống (mặc định)</translation> 
   787    </message> 
   788    <message> 
   789        <source>Invalid IPv6 address!</source> 
   790        <translation>KhÃŽng hợp lệ địa chỉ IPv6!</translation> 
   791    </message> 
   792    <message> 
   793        <source>This wizard will walk you through creating a new jail. First, enter a hostname and IP address not currently in use on the network. If you plan to use IPv6 to access the jail, check the IPv6 Address box and input a valid IPv6 address. When finished, click Next to continue.</source> 
   794        <translation>Wizard này sẜ hướng dẫn bạn thÃŽng qua việc tạo ra một nhà tù mới. Đầu tiên, nhập địa chỉ IP và tên máy và khÃŽng hiện đang sá»­ dụng trên mạng. Nếu bạn có kế hoạch sá»­ dụng IPv6 để truy cập vào tù, kiểm tra IPv6 hộp Address và nhập vào một địa chỉ IPv6 hợp lệ. Khi hoàn tất, nhấn Next để tiếp tục.</translation> 
   795    </message> 
   796</context> 
  797797</TS> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.