Ignore:
Timestamp:
10/24/13 02:04:20 (22 months ago)
Author:
PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>
Branches:
master, 9.2-release, enter/10, releng/10.0, releng/10.0.1, releng/10.0.2, releng/10.0.3, releng/10.1, releng/10.1.1, releng/10.1.2, releng/10.2
Children:
0a4a3ac7, ca968ed7
Parents:
d34bc77
Message:

Auto-Commit of i18n data from Pootle

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_vi.ts

  raebf244 rac9703b  
  11<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
  22<!DOCTYPE TS> 
  3 <TS version="2.0"> 
  4 <context> 
  5     <name>dialogConfig</name> 
  6     <message> 
  7         <source>Configuration</source> 
  8         <translation>Cấu hình</translation> 
  9     </message> 
  10     <message> 
  11         <source>&amp;Save</source> 
  12         <translation>&amp;LÆ°u</translation> 
  13     </message> 
  14     <message> 
  15         <source>Alt+S</source> 
  16         <translation>Alt+S</translation> 
  17     </message> 
  18     <message> 
  19         <source>&amp;Cancel</source> 
  20         <translation>&amp;Hủy</translation> 
  21     </message> 
  22     <message> 
  23         <source>Alt+C</source> 
  24         <translation>Alt+C</translation> 
  25     </message> 
  26     <message> 
  27         <source>Jail Network Interface</source> 
  28         <translation>Jail giao diện mạng</translation> 
  29     </message> 
  30     <message> 
  31         <source>Jail Directory</source> 
  32         <translation>Jail thÆ° mục</translation> 
  33     </message> 
  34     <message> 
  35         <source>Temp Directory</source> 
  36         <translation>Temp mục</translation> 
  37     </message> 
  38     <message> 
  39         <source>Select Jail Directory</source> 
  40         <translation>Chọn số Jail thÆ° mục</translation> 
  41     </message> 
  42     <message> 
  43         <source>Select Temp Directory</source> 
  44         <translation>Chọn số Temp mục</translation> 
  45     </message> 
  46 </context> 
  47 <context> 
  48     <name>dialogDisplayOutput</name> 
  49     <message> 
  50         <source>Command Output</source> 
  51         <translation>Lệnh đầu ra</translation> 
  52     </message> 
  53     <message> 
  54         <source>&amp;Close</source> 
  55         <translation>&amp;Đóng</translation> 
  56     </message> 
  57     <message> 
  58         <source>Alt+C</source> 
  59         <translation>Alt+C</translation> 
  60     </message> 
  61 </context> 
  62 <context> 
  63     <name>dialogEditIP</name> 
  64     <message> 
  65         <source>&amp;Add</source> 
  66         <translation>&amp;Thêm</translation> 
  67     </message> 
  68     <message> 
  69         <source>&amp;Remove</source> 
  70         <translation>&amp;Hủy bỏ</translation> 
  71     </message> 
  72     <message> 
  73         <source>&amp;Save</source> 
  74         <translation>&amp;LÆ°u</translation> 
  75     </message> 
  76     <message> 
  77         <source>&amp;Cancel</source> 
  78         <translation>&amp;Hủy</translation> 
  79     </message> 
  80     <message> 
  81         <source>Add IP</source> 
  82         <translation>thêm một IP</translation> 
  83     </message> 
  84     <message> 
  85         <source>IP Address:</source> 
  86         <translation>Địa chỉ IP:</translation> 
  87     </message> 
  88     <message> 
  89         <source>Warden</source> 
  90         <translation>Warden</translation> 
  91     </message> 
  92     <message> 
  93         <source>Please enter a valid IPV4 or IPV6 address!</source> 
  94         <translation>Hãy nhập địa chỉ IPv4 hay IPv6 hợp lệ!</translation> 
  95     </message> 
  96     <message> 
  97         <source>Jail Configuration</source> 
  98         <translation>Jail Cấu hình</translation> 
  99     </message> 
  100     <message> 
  101         <source>IPv4</source> 
  102         <translation>IPv4</translation> 
  103     </message> 
  104     <message> 
  105         <source>IPv4 Address</source> 
  106         <translation>Địa chỉ IPv4</translation> 
  107     </message> 
  108     <message> 
  109         <source>IPv6</source> 
  110         <translation>IPv6</translation> 
  111     </message> 
  112     <message> 
  113         <source>IPv6 Address</source> 
  114         <translation>Địa chỉ IPv6</translation> 
  115     </message> 
  116     <message> 
  117         <source>Aliases</source> 
  118         <translation>Bí danh</translation> 
  119     </message> 
  120     <message> 
  121         <source>IPv4 Aliases</source> 
  122         <translation>IPv4 các biệt hiệu</translation> 
  123     </message> 
  124     <message> 
  125         <source>IPv4 Bridge Aliases</source> 
  126         <translation>IPv4 cầu các biệt hiệu</translation> 
  127     </message> 
  128     <message> 
  129         <source>IPv6 Aliases</source> 
  130         <translation>IPv6 các biệt hiệu</translation> 
  131     </message> 
  132     <message> 
  133         <source>IPv6 Bridge Aliases</source> 
  134         <translation>IPv6 cầu các biệt hiệu</translation> 
  135     </message> 
  136     <message> 
  137         <source>Permissions</source> 
  138         <translation>Sá»± chấp nhận</translation> 
  139     </message> 
  140     <message> 
  141         <source>A process within the jail has access to System V IPC primitives.</source> 
  142         <translation>Một quá trình trong vòng nhà jail có quyền truy cập vào hệ thống V IPC nguyên thủy.</translation> 
  143     </message> 
  144     <message> 
  145         <source>The prison root is allowed to create raw sockets. Enables ping / traceroute.</source> 
  146         <translation>Gốc Jail được phép tạo ổ cắm nguyên. Cho phép ping / traceroute.</translation> 
  147     </message> 
  148     <message> 
  149         <source>When this parameter is set, such users are treated as privileged, and may manipulate system file flags subject to the usual constraints on kern.securelevel.</source> 
  150         <translation>Khi tham số này được thiết lập, người dùng nhÆ° vậy đang được coi là đặc quyền, và có thể thao tác hệ thống tập tin cờ chịu sá»± ràng buộc thÃŽng thường trên kern.securelevel.</translation> 
  151     </message> 
  152     <message> 
  153         <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount file system types marked as jail-friendly.</source> 
  154         <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết các loại hệ thống tập tin được đánh dấu là jail thân thiện.</translation> 
  155     </message> 
  156     <message> 
  157         <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the devfs file system.</source> 
  158         <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết hệ thống tập tin devfs.</translation> 
  159     </message> 
  160     <message> 
  161         <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the nullfs file system.</source> 
  162         <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết hệ thống tập tin nullfs.</translation> 
  163     </message> 
  164     <message> 
  165         <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the procfs file system.</source> 
  166         <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết hệ thống tập tin procfs.</translation> 
  167     </message> 
  168     <message> 
  169         <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the zfs file system.</source> 
  170         <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết hệ thống tập tin ZFS.</translation> 
  171     </message> 
  172     <message> 
  173         <source>The prison root may administer quotas on the jail&apos;s filesystem(s).</source> 
  174         <translation>Căn nhà Jail có thể quản lÃœ hạn ngạch trên hệ thống tập tin của tù (s).</translation> 
  175     </message> 
  176     <message> 
  177         <source>This allows access to other protocol stacks that have not had jail functionality added to them.</source> 
  178         <translation>Điều này cho phép truy cập vào các ngăn xếp giao thức khác mà khÃŽng có chức năng tù thêm cho họ.</translation> 
  179     </message> 
  180     <message> 
  181         <source>Invalid IPv4 address!</source> 
  182         <translation>Địa chỉ IPv4 khÃŽng hợp lệ!</translation> 
  183     </message> 
  184     <message> 
  185         <source>Invalid IPv4 bridge address!</source> 
  186         <translation>Địa chỉ khÃŽng hợp lệ cầu IPv4!</translation> 
  187     </message> 
  188     <message> 
  189         <source>Invalid IPv4 router address!</source> 
  190         <translation>IPv4 khÃŽng hợp lệ địa chỉ router!</translation> 
  191     </message> 
  192     <message> 
  193         <source>Invalid IPv6 address!</source> 
  194         <translation>KhÃŽng hợp lệ địa chỉ IPv6!</translation> 
  195     </message> 
  196     <message> 
  197         <source>Invalid IPv6 bridge address!</source> 
  198         <translation>Địa chỉ khÃŽng hợp lệ cầu IPv6!</translation> 
  199     </message> 
  200     <message> 
  201         <source>Invalid IPv6 router address!</source> 
  202         <translation>IPv6 khÃŽng hợp lệ địa chỉ router!</translation> 
  203     </message> 
  204     <message> 
  205         <source>Options</source> 
  206         <translation>Tùy chọn</translation> 
  207     </message> 
  208     <message> 
  209         <source>Enable VNET / VIMAGE support</source> 
  210         <translation>Kích hoạt vnet / VIMAGE hỗ trợ</translation> 
  211     </message> 
  212     <message> 
  213         <source>IPv4 Bridge Address (Requires VNET)</source> 
  214         <translation>IPv4 Cầu Địa chỉ (yêu cầu vnet)</translation> 
  215     </message> 
  216     <message> 
  217         <source>IPv4 Default Router (Requires VNET)</source> 
  218         <translation>IPv4 Mặc định Router (yêu cầu vnet)</translation> 
  219     </message> 
  220     <message> 
  221         <source>IPv6 Bridge Address (Requires VNET)</source> 
  222         <translation>IPv6 Cầu Địa chỉ (yêu cầu vnet)</translation> 
  223     </message> 
  224     <message> 
  225         <source>IPv6 Default Router (Requires VNET)</source> 
  226         <translation>IPv6 Mặc định Router (yêu cầu vnet)</translation> 
  227     </message> 
  228     <message> 
  229         <source>The following permissions can be enabled or disabled for this jail. For more details hover over each item or refer to the jail manpage.</source> 
  230         <translation type="unfinished"> 
   3<TS> 
   4    <context> 
   5        <name>dialogConfig</name> 
   6        <message> 
   7            <source>Configuration</source> 
   8            <translation>Cấu hình</translation> 
   9        </message> 
   10        <message> 
   11            <source>&amp;Save</source> 
   12            <translation>&amp;LÆ°u</translation> 
   13        </message> 
   14        <message> 
   15            <source>Alt+S</source> 
   16            <translation>Alt+S</translation> 
   17        </message> 
   18        <message> 
   19            <source>&amp;Cancel</source> 
   20            <translation>&amp;Hủy</translation> 
   21        </message> 
   22        <message> 
   23            <source>Alt+C</source> 
   24            <translation>Alt+C</translation> 
   25        </message> 
   26        <message> 
   27            <source>Jail Network Interface</source> 
   28            <translation>Jail giao diện mạng</translation> 
   29        </message> 
   30        <message> 
   31            <source>Jail Directory</source> 
   32            <translation>Jail thÆ° mục</translation> 
   33        </message> 
   34        <message> 
   35            <source>Temp Directory</source> 
   36            <translation>Temp mục</translation> 
   37        </message> 
   38        <message> 
   39            <source>Select Jail Directory</source> 
   40            <translation>Chọn số Jail thÆ° mục</translation> 
   41        </message> 
   42        <message> 
   43            <source>Select Temp Directory</source> 
   44            <translation>Chọn số Temp mục</translation> 
   45        </message> 
   46    </context> 
   47    <context> 
   48        <name>dialogDisplayOutput</name> 
   49        <message> 
   50            <source>Command Output</source> 
   51            <translation>Lệnh đầu ra</translation> 
   52        </message> 
   53        <message> 
   54            <source>&amp;Close</source> 
   55            <translation>&amp;Đóng</translation> 
   56        </message> 
   57        <message> 
   58            <source>Alt+C</source> 
   59            <translation>Alt+C</translation> 
   60        </message> 
   61    </context> 
   62    <context> 
   63        <name>dialogEditIP</name> 
   64        <message> 
   65            <source>&amp;Add</source> 
   66            <translation>&amp;Thêm</translation> 
   67        </message> 
   68        <message> 
   69            <source>&amp;Remove</source> 
   70            <translation>&amp;Hủy bỏ</translation> 
   71        </message> 
   72        <message> 
   73            <source>&amp;Save</source> 
   74            <translation>&amp;LÆ°u</translation> 
   75        </message> 
   76        <message> 
   77            <source>&amp;Cancel</source> 
   78            <translation>&amp;Hủy</translation> 
   79        </message> 
   80        <message> 
   81            <source>Add IP</source> 
   82            <translation>thêm một IP</translation> 
   83        </message> 
   84        <message> 
   85            <source>IP Address:</source> 
   86            <translation>Địa chỉ IP:</translation> 
   87        </message> 
   88        <message> 
   89            <source>Warden</source> 
   90            <translation>Warden</translation> 
   91        </message> 
   92        <message> 
   93            <source>Please enter a valid IPV4 or IPV6 address!</source> 
   94            <translation>Hãy nhập địa chỉ IPv4 hay IPv6 hợp lệ!</translation> 
   95        </message> 
   96        <message> 
   97            <source>Jail Configuration</source> 
   98            <translation>Jail Cấu hình</translation> 
   99        </message> 
   100        <message> 
   101            <source>IPv4</source> 
   102            <translation>IPv4</translation> 
   103        </message> 
   104        <message> 
   105            <source>IPv4 Address</source> 
   106            <translation>Địa chỉ IPv4</translation> 
   107        </message> 
   108        <message> 
   109            <source>IPv6</source> 
   110            <translation>IPv6</translation> 
   111        </message> 
   112        <message> 
   113            <source>IPv6 Address</source> 
   114            <translation>Địa chỉ IPv6</translation> 
   115        </message> 
   116        <message> 
   117            <source>Aliases</source> 
   118            <translation>Bí danh</translation> 
   119        </message> 
   120        <message> 
   121            <source>IPv4 Aliases</source> 
   122            <translation>IPv4 các biệt hiệu</translation> 
   123        </message> 
   124        <message> 
   125            <source>IPv4 Bridge Aliases</source> 
   126            <translation>IPv4 cầu các biệt hiệu</translation> 
   127        </message> 
   128        <message> 
   129            <source>IPv6 Aliases</source> 
   130            <translation>IPv6 các biệt hiệu</translation> 
   131        </message> 
   132        <message> 
   133            <source>IPv6 Bridge Aliases</source> 
   134            <translation>IPv6 cầu các biệt hiệu</translation> 
   135        </message> 
   136        <message> 
   137            <source>Permissions</source> 
   138            <translation>Sá»± chấp nhận</translation> 
   139        </message> 
   140        <message> 
   141            <source>A process within the jail has access to System V IPC primitives.</source> 
   142            <translation>Một quá trình trong vòng nhà jail có quyền truy cập vào hệ thống V IPC nguyên thủy.</translation> 
   143        </message> 
   144        <message> 
   145            <source>The prison root is allowed to create raw sockets. Enables ping / traceroute.</source> 
   146            <translation>Gốc Jail được phép tạo ổ cắm nguyên. Cho phép ping / traceroute.</translation> 
   147        </message> 
   148        <message> 
   149            <source>When this parameter is set, such users are treated as privileged, and may manipulate system file flags subject to the usual constraints on kern.securelevel.</source> 
   150            <translation>Khi tham số này được thiết lập, người dùng nhÆ° vậy đang được coi là đặc quyền, và có thể thao tác hệ thống tập tin cờ chịu sá»± ràng buộc thÃŽng thường trên kern.securelevel.</translation> 
   151        </message> 
   152        <message> 
   153            <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount file system types marked as jail-friendly.</source> 
   154            <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết các loại hệ thống tập tin được đánh dấu là jail thân thiện.</translation> 
   155        </message> 
   156        <message> 
   157            <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the devfs file system.</source> 
   158            <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết hệ thống tập tin devfs.</translation> 
   159        </message> 
   160        <message> 
   161            <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the nullfs file system.</source> 
   162            <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết hệ thống tập tin nullfs.</translation> 
   163        </message> 
   164        <message> 
   165            <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the procfs file system.</source> 
   166            <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết hệ thống tập tin procfs.</translation> 
   167        </message> 
   168        <message> 
   169            <source>Privileged users inside the jail will be able to mount and unmount the zfs file system.</source> 
   170            <translation>Người sá»­ dụng đặc quyền trong nhà jail sẜ có thể gắn kết và tháo gắn kết hệ thống tập tin ZFS.</translation> 
   171        </message> 
   172        <message> 
   173            <source>The prison root may administer quotas on the jail's filesystem(s).</source> 
   174            <translation>Căn nhà Jail có thể quản lÃœ hạn ngạch trên hệ thống tập tin của tù (s).</translation> 
   175        </message> 
   176        <message> 
   177            <source>This allows access to other protocol stacks that have not had jail functionality added to them.</source> 
   178            <translation>Điều này cho phép truy cập vào các ngăn xếp giao thức khác mà khÃŽng có chức năng tù thêm cho họ.</translation> 
   179        </message> 
   180        <message> 
   181            <source>Invalid IPv4 address!</source> 
   182            <translation>Địa chỉ IPv4 khÃŽng hợp lệ!</translation> 
   183        </message> 
   184        <message> 
   185            <source>Invalid IPv4 bridge address!</source> 
   186            <translation>Địa chỉ khÃŽng hợp lệ cầu IPv4!</translation> 
   187        </message> 
   188        <message> 
   189            <source>Invalid IPv4 router address!</source> 
   190            <translation>IPv4 khÃŽng hợp lệ địa chỉ router!</translation> 
   191        </message> 
   192        <message> 
   193            <source>Invalid IPv6 address!</source> 
   194            <translation>KhÃŽng hợp lệ địa chỉ IPv6!</translation> 
   195        </message> 
   196        <message> 
   197            <source>Invalid IPv6 bridge address!</source> 
   198            <translation>Địa chỉ khÃŽng hợp lệ cầu IPv6!</translation> 
   199        </message> 
   200        <message> 
   201            <source>Invalid IPv6 router address!</source> 
   202            <translation>IPv6 khÃŽng hợp lệ địa chỉ router!</translation> 
   203        </message> 
   204        <message> 
   205            <source>Options</source> 
   206            <translation>Tùy chọn</translation> 
   207        </message> 
   208        <message> 
   209            <source>Enable VNET / VIMAGE support</source> 
   210            <translation>Kích hoạt vnet / VIMAGE hỗ trợ</translation> 
   211        </message> 
   212        <message> 
   213            <source>IPv4 Bridge Address (Requires VNET)</source> 
   214            <translation>IPv4 Cầu Địa chỉ (yêu cầu vnet)</translation> 
   215        </message> 
   216        <message> 
   217            <source>IPv4 Default Router (Requires VNET)</source> 
   218            <translation>IPv4 Mặc định Router (yêu cầu vnet)</translation> 
   219        </message> 
   220        <message> 
   221            <source>IPv6 Bridge Address (Requires VNET)</source> 
   222            <translation>IPv6 Cầu Địa chỉ (yêu cầu vnet)</translation> 
   223        </message> 
   224        <message> 
   225            <source>IPv6 Default Router (Requires VNET)</source> 
   226            <translation>IPv6 Mặc định Router (yêu cầu vnet)</translation> 
   227        </message> 
   228        <message> 
   229            <source>The following permissions can be enabled or disabled for this jail. For more details hover over each item or refer to the jail manpage.</source> 
   230            <translation type="unfinished"> 
  231231            </translation> 
  232     </message> 
  233 </context> 
  234 <context> 
  235     <name>dialogImport</name> 
  236     <message> 
  237         <source>Import Jail</source> 
  238         <translation>Nhập khẩu Jail</translation> 
  239     </message> 
  240     <message> 
  241         <source>You have the option to change the IP / Hostname of the imported jail. Any internal references to the old IP / hostname may still need to be changed after importing. </source> 
  242         <translation>Bạn có tùy chọn để thay đổi IP / Hostname của nhà Jail nhập khẩu. Bất kỳ tài liệu tham khảo nội bộ để các IP cÅ© / tên máy vẫn có thể cần phải được thay đổi sau khi nhập khẩu.</translation> 
  243     </message> 
  244     <message> 
  245         <source>Change IP Address</source> 
  246         <translation>Thay đổi địa chỉ IP</translation> 
  247     </message> 
  248     <message> 
  249         <source>999\.999\.999\.999; </source> 
  250         <translation>999\.999\.999\.999; </translation> 
  251     </message> 
  252     <message> 
  253         <source>...</source> 
  254         <translation>...</translation> 
  255     </message> 
  256     <message> 
  257         <source>Change Hostname</source> 
  258         <translation>thay đổi tên máy</translation> 
  259     </message> 
  260     <message> 
  261         <source>&amp;Ok</source> 
  262         <translation>&amp;Ok</translation> 
  263     </message> 
  264     <message> 
  265         <source>&amp;Cancel</source> 
  266         <translation>&amp;Hủy</translation> 
  267     </message> 
  268 </context> 
  269 <context> 
  270     <name>dialogTemplates</name> 
  271     <message> 
  272         <source>Jail Templates</source> 
  273         <translation>Jail Bản mẫu</translation> 
  274     </message> 
  275     <message> 
  276         <source>Add a new Jail</source> 
  277         <translation>Bổ sung một nhà Jail mới</translation> 
  278     </message> 
  279     <message> 
  280         <source>Remove the selected Jail</source> 
  281         <translation>Loại bỏ các nhà Jail được lá»±a chọn</translation> 
  282     </message> 
  283     <message> 
  284         <source>&amp;Close</source> 
  285         <translation>&amp;Đóng</translation> 
  286     </message> 
  287     <message> 
  288         <source>System Version</source> 
  289         <translation>Hệ thống Phiên bản</translation> 
  290     </message> 
  291     <message> 
  292         <source>What version do you wish to fetch?</source> 
  293         <translation>Phiên bản làm những gì bạn muốn lấy?</translation> 
  294     </message> 
  295     <message> 
  296         <source>Template Nickname</source> 
  297         <translation>Tiêu bản Biệt danh</translation> 
  298     </message> 
  299     <message> 
  300         <source>Enter a nickname for this template:</source> 
  301         <translation>Nhập biệt hiệu cho mẫu này:</translation> 
  302     </message> 
  303 </context> 
  304 <context> 
  305     <name>dialogWarden</name> 
  306     <message> 
  307         <source>The Warden</source> 
  308         <translation>Các Warden</translation> 
  309     </message> 
  310     <message> 
  311         <source>&amp;File</source> 
  312         <translation>&amp;Tệp</translation> 
  313     </message> 
  314     <message> 
  315         <source>Jails</source> 
  316         <translation>Jails</translation> 
  317     </message> 
  318     <message> 
  319         <source>E&amp;xit</source> 
  320         <translation>R&amp;a</translation> 
  321     </message> 
  322     <message> 
  323         <source>Exit</source> 
  324         <translation>Ra</translation> 
  325     </message> 
  326     <message> 
  327         <source>New Jail</source> 
  328         <translation>mới Jail</translation> 
  329     </message> 
  330     <message> 
  331         <source>Refresh</source> 
  332         <translation>làm mới</translation> 
  333     </message> 
  334     <message> 
  335         <source>Configuration</source> 
  336         <translation>Cấu hình</translation> 
  337     </message> 
  338     <message> 
  339         <source>Import Jail</source> 
  340         <translation>nhập khẩu Jail</translation> 
  341     </message> 
  342     <message> 
  343         <source>Stop this Jail</source> 
  344         <translation>Dừng Jail này</translation> 
  345     </message> 
  346     <message> 
  347         <source>Toggle Autostart</source> 
  348         <translation>Chuyển chế độ tá»± khởi động</translation> 
  349     </message> 
  350     <message> 
  351         <source>Export jail to .wdn file</source> 
  352         <translation>Xuất khẩu jail vào tập tin .wdn</translation> 
  353     </message> 
  354     <message> 
  355         <source>Delete Jail</source> 
  356         <translation>Xóa Jail</translation> 
  357     </message> 
  358     <message> 
  359         <source>Start this Jail</source> 
  360         <translation>Bắt đầu này Jail</translation> 
  361     </message> 
  362     <message> 
  363         <source>Stopping Jail</source> 
  364         <translation>Bừng Jail</translation> 
  365     </message> 
  366     <message> 
  367         <source>Stopping Jail:</source> 
  368         <translation>Bừng Jail:</translation> 
  369     </message> 
  370     <message> 
  371         <source>Starting Jail</source> 
  372         <translation>Bắt đầu Jail</translation> 
  373     </message> 
  374     <message> 
  375         <source>Starting Jail:</source> 
  376         <translation>Bắt đầu Jail:</translation> 
  377     </message> 
  378     <message> 
  379         <source>Choose a directory to save the finished .wdn file:</source> 
  380         <translation>Chọn một thÆ° mục để lÆ°u các tập tin thành phẩm .wdn:</translation> 
  381     </message> 
  382     <message> 
  383         <source>Exporting Jail</source> 
  384         <translation>Xuất khẩu Jail</translation> 
  385     </message> 
  386     <message> 
  387         <source>Exporting Jail:</source> 
  388         <translation>Xuất khẩu Jail:</translation> 
  389     </message> 
  390     <message> 
  391         <source>Deleting Jail</source> 
  392         <translation>Xóa Jail</translation> 
  393     </message> 
  394     <message> 
  395         <source>Deleting Jail:</source> 
  396         <translation>Xóa Jail:</translation> 
  397     </message> 
  398     <message> 
  399         <source>Select warden jail package</source> 
  400         <translation>Chọn số gói jail warden</translation> 
  401     </message> 
  402     <message> 
  403         <source>Installed Jails</source> 
  404         <translation>Jails cài đặt</translation> 
  405     </message> 
  406     <message> 
  407         <source>Add a new Jail</source> 
  408         <translation>Thêm vào một nhà mới Jail</translation> 
  409     </message> 
  410     <message> 
  411         <source>Remove the selected Jail</source> 
  412         <translation>Loại bỏ các đã chọn Jail</translation> 
  413     </message> 
  414     <message> 
  415         <source>Working on Jail</source> 
  416         <translation>Làm việc trên Jail</translation> 
  417     </message> 
  418     <message> 
  419         <source>Info</source> 
  420         <translation>Ðàn</translation> 
  421     </message> 
  422     <message> 
  423         <source>Tools</source> 
  424         <translation>CÃŽng cụ</translation> 
  425     </message> 
  426     <message> 
  427         <source>&lt;- Please select a jail</source> 
  428         <translation>&lt;- Vui lòng chọn một jail</translation> 
  429     </message> 
  430     <message> 
  431         <source>Working on jail:</source> 
  432         <translation>Làm việc trên nhà jail:</translation> 
  433     </message> 
  434     <message> 
  435         <source>Warden</source> 
  436         <translation>Warden</translation> 
  437     </message> 
  438     <message> 
  439         <source>Are you sure you want to delete the jail</source> 
  440         <translation>Bạn có chắc bạn muốn xóa jail</translation> 
  441     </message> 
  442     <message> 
  443         <source>Jail Information</source> 
  444         <translation>Jail các thÃŽng tin</translation> 
  445     </message> 
  446     <message> 
  447         <source>Jail Type:</source> 
  448         <translation>Jail kiểu:</translation> 
  449     </message> 
  450     <message> 
  451         <source>Size on Disk:</source> 
  452         <translation>Kích thước trên đĩa:</translation> 
  453     </message> 
  454     <message> 
  455         <source>Network Information</source> 
  456         <translation>Các thÃŽng tin mạng lưới</translation> 
  457     </message> 
  458     <message> 
  459         <source>Active Connections:</source> 
  460         <translation>Các kết nối hoạt động:</translation> 
  461     </message> 
  462     <message> 
  463         <source>Listening on Ports:</source> 
  464         <translation>Lắng nghe trên cổng:</translation> 
  465     </message> 
  466     <message> 
  467         <source>Jail Management</source> 
  468         <translation>Jail quản lÃœ</translation> 
  469     </message> 
  470     <message> 
  471         <source>User Administrator</source> 
  472         <translation>Người dùng quản trị viên</translation> 
  473     </message> 
  474     <message> 
  475         <source>Utilities</source> 
  476         <translation>Tiện ích</translation> 
  477     </message> 
  478     <message> 
  479         <source>Export Jail</source> 
  480         <translation>Xuất khẩu Jail</translation> 
  481     </message> 
  482     <message> 
  483         <source>Loading...</source> 
  484         <translation>Đang tải...</translation> 
  485     </message> 
  486     <message> 
  487         <source>Launch Terminal</source> 
  488         <translation>khởi chạy thiết bị đầu cuối</translation> 
  489     </message> 
  490     <message> 
  491         <source>Check for Updates</source> 
  492         <translation>Kiểm tra các thÃŽng tin cập nhật</translation> 
  493     </message> 
  494     <message> 
  495         <source>Start at boot:</source> 
  496         <translation>Bắt đầu khởi động:</translation> 
  497     </message> 
  498     <message> 
  499         <source>No jail selected!</source> 
  500         <translation>KhÃŽng có jail được chọn!</translation> 
  501     </message> 
  502     <message> 
  503         <source>Snapshots</source> 
  504         <translation>ảnh chụp nhanh</translation> 
  505     </message> 
  506     <message> 
  507         <source>Start the selected jail</source> 
  508         <translation>Bắt đầu chọn jail</translation> 
  509     </message> 
  510     <message> 
  511         <source>Stop the selected jail</source> 
  512         <translation>Ngăn chặn các được chọn jail</translation> 
  513     </message> 
  514     <message> 
  515         <source>Restore existing snapshot</source> 
  516         <translation>KhÃŽi phục bản chụp hiện hành</translation> 
  517     </message> 
  518     <message> 
  519         <source>Delete the snapshot</source> 
  520         <translation>Xóa các ảnh chụp nhanh</translation> 
  521     </message> 
  522     <message> 
  523         <source>Loading snapshots...</source> 
  524         <translation>Đang tải các bức ảnh chụp...</translation> 
  525     </message> 
  526     <message> 
  527         <source>For snapshot support you must be using ZFS</source> 
  528         <translation>Đối với hỗ trợ ảnh chụp bạn phải sá»­ dụng ZFS</translation> 
  529     </message> 
  530     <message> 
  531         <source>No snapshots available. You may create one below.</source> 
  532         <translation>KhÃŽng có ảnh chụp nhanh có sẵn. Bạn có thể tạo ra dưới đây.</translation> 
  533     </message> 
  534     <message> 
  535         <source>Creating new snapshot... Please wait...</source> 
  536         <translation>Tạo ảnh chụp mới nhanh... Xin vui lòng chờ...</translation> 
  537     </message> 
  538     <message> 
  539         <source>Reverting snapshot... Please wait...</source> 
  540         <translation>Đang hoàn nguyên ảnh chụp nhanh... Xin vui lòng chờ...</translation> 
  541     </message> 
  542     <message> 
  543         <source>Are you sure you want to revert to the snapshot:</source> 
  544         <translation>Bạn có chắc chắn bạn muốn trả lại snapshot:</translation> 
  545     </message> 
  546     <message> 
  547         <source>Removing snapshot... Please wait...</source> 
  548         <translation>Loại bỏ ảnh chụp nhanh... Xin vui lòng chờ...</translation> 
  549     </message> 
  550     <message> 
  551         <source>Are you sure you want to remove the snapshot:</source> 
  552         <translation>Bạn có chắc bạn muốn loại bỏ các ảnh chụp nhanh:</translation> 
  553     </message> 
  554     <message> 
  555         <source>Updates available!</source> 
  556         <translation>Cập nhật có sẵn!</translation> 
  557     </message> 
  558     <message> 
  559         <source>Start update manager</source> 
  560         <translation>Bắt đầu cập nhật quản lÃœ</translation> 
  561     </message> 
  562     <message> 
  563         <source>Service Manager</source> 
  564         <translation>Dịch vụ quản lÃœ</translation> 
  565     </message> 
  566     <message> 
  567         <source>Create a new snapshot</source> 
  568         <translation>Tạo ra một mới ảnh chụp nhanh</translation> 
  569     </message> 
  570     <message> 
  571         <source>Mount the snapshot</source> 
  572         <translation>Gắn kết ảnh chụp nhanh</translation> 
  573     </message> 
  574     <message> 
  575         <source>Unmount the snapshot</source> 
  576         <translation>Tháo gắn kết ảnh chụp nhanh</translation> 
  577     </message> 
  578     <message> 
  579         <source>(Cloned)</source> 
  580         <translation>(Nhân bản vÃŽ tính)</translation> 
  581     </message> 
  582     <message> 
  583         <source>Loading clones...</source> 
  584         <translation>Đang tải nhân bản...</translation> 
  585     </message> 
  586     <message> 
  587         <source>Mounted on: </source> 
  588         <translation>Gắn trên:</translation> 
  589     </message> 
  590     <message> 
  591         <source>Snapshot not mounted</source> 
  592         <translation>Ảnh chụp khÃŽng được gắn kết</translation> 
  593     </message> 
  594     <message> 
  595         <source>R&amp;estore</source> 
  596         <translation>k&amp;hÃŽi phuÌ£c</translation> 
  597     </message> 
  598     <message> 
  599         <source>&amp;Mount</source> 
  600         <translation>&amp;Và đỉnh</translation> 
  601     </message> 
  602     <message> 
  603         <source>&amp;Unmount</source> 
  604         <translation>&amp;Tháo gắn</translation> 
  605     </message> 
  606     <message> 
  607         <source>&amp;Add</source> 
  608         <translation>&amp;Thêm</translation> 
  609     </message> 
  610     <message> 
  611         <source>&amp;Remove</source> 
  612         <translation>&amp;Hủy bỏ</translation> 
  613     </message> 
  614     <message> 
  615         <source>Cloning snapshot... Please wait...</source> 
  616         <translation>Nhân bản ảnh chụp nhanh... Xin vui lòng chờ...</translation> 
  617     </message> 
  618     <message> 
  619         <source>Removing clone... Please wait...</source> 
  620         <translation>Loại bỏ bản sao... Xin vui lòng chờ...</translation> 
  621     </message> 
  622     <message> 
  623         <source>Any newer snapshots and mounted clones will be lost, and the jail will be restarted!</source> 
  624         <translation>Bất kỳ ảnh chụp nhanh mới hÆ¡n và nhân bản gắn kết sẜ bị mất, và nhà tù sẜ được khởi động lại!</translation> 
  625     </message> 
  626     <message> 
  627         <source>Reverting snapshot</source> 
  628         <translation>Hoàn nguyên ảnh chụp nhanh</translation> 
  629     </message> 
  630     <message> 
  631         <source>Reverting to snapshot:</source> 
  632         <translation>Hoàn nguyên ảnh chụp nhanh:</translation> 
  633     </message> 
  634     <message> 
  635         <source>No valid network interface specified! Select one now?</source> 
  636         <translation>KhÃŽng có giao diện mạng hợp lệ quy định! Chọn ngay bây giờ?</translation> 
  637     </message> 
  638     <message> 
  639         <source>Scheduled Snapshots</source> 
  640         <translation>ảnh chụp nhanh dá»± kiến</translation> 
  641     </message> 
  642     <message> 
  643         <source>Snapshot Frequency</source> 
  644         <translation>Tần số ảnh chụp</translation> 
  645     </message> 
  646     <message> 
  647         <source>Days to keep</source> 
  648         <translation>Ngày để giữ cho</translation> 
  649     </message> 
  650     <message> 
  651         <source>IPs:</source> 
  652         <translation>IPs:</translation> 
  653     </message> 
  654     <message> 
  655         <source>Configure the jail</source> 
  656         <translation>cấu hình jail</translation> 
  657     </message> 
  658     <message> 
  659         <source>Package Manager</source> 
  660         <translation>Trình quản lÃœ gói</translation> 
  661     </message> 
  662     <message> 
  663         <source>Template Manager</source> 
  664         <translation>Tiêu bản Manager</translation> 
  665     </message> 
  666 </context> 
  667 <context> 
  668     <name>dialogWorking</name> 
  669     <message> 
  670         <source>Working</source> 
  671         <translation>Làm việc</translation> 
  672     </message> 
  673 </context> 
  674 <context> 
  675     <name>wizardNewJail</name> 
  676     <message> 
  677         <source>Hostname</source> 
  678         <translation>tên máy</translation> 
  679     </message> 
  680     <message> 
  681         <source>Jailbird</source> 
  682         <translation>Jailbird</translation> 
  683     </message> 
  684     <message> 
  685         <source>Please select the type of jail you want to create. </source> 
  686         <translation>Vui lòng chọn các loại jail bạn muốn tạo.</translation> 
  687     </message> 
  688     <message> 
  689         <source>Jail Type</source> 
  690         <translation>Jail kiểu</translation> 
  691     </message> 
  692     <message> 
  693         <source>Ports Jail (Insecure, allows running X applications)</source> 
  694         <translation>Cổng nhà Jail (khÃŽng an toàn, cho phép đang chạy các ứng dụng X)</translation> 
  695     </message> 
  696     <message> 
  697         <source>Next enter the root password for this jail. </source> 
  698         <translation>Tiếp theo nhập mật khẩu gốc cho nhà này jail.</translation> 
  699     </message> 
  700     <message> 
  701         <source>Root Password</source> 
  702         <translation>root Mật khẩu</translation> 
  703     </message> 
  704     <message> 
  705         <source>Root Password (Confirm)</source> 
  706         <translation>Root Mật khẩu (Xác nhận)</translation> 
  707     </message> 
  708     <message> 
  709         <source>Jail Options</source> 
  710         <translation>Jail Tùy chọn</translation> 
  711     </message> 
  712     <message> 
  713         <source>Include system source</source> 
  714         <translation>Bao gồm hệ thống mã nguồn</translation> 
  715     </message> 
  716     <message> 
  717         <source>Include ports tree</source> 
  718         <translation>Bao gồm cổng cây</translation> 
  719     </message> 
  720     <message> 
  721         <source>Start jail at system bootup</source> 
  722         <translation>Bắt đầu jail tại hệ thống khởi động</translation> 
  723     </message> 
  724     <message> 
  725         <source>New Jail Wizard</source> 
  726         <translation>Thuật sÄ© mới Jail</translation> 
  727     </message> 
  728     <message> 
  729         <source>Linux Jail (Run Linux within in a jail)</source> 
  730         <translation>Linux tù (chạy Linux trong vòng một nhà jail)</translation> 
  731     </message> 
  732     <message> 
  733         <source>Please select the Linux install script to use for this jail.</source> 
  734         <translation>Vui lòng chọn các cài đặt kịch bản để dùng cho này jail.</translation> 
  735     </message> 
  736     <message> 
  737         <source>Select Script</source> 
  738         <translation>Hãy chọn Script</translation> 
  739     </message> 
  740     <message> 
  741         <source>Linux install files (*)</source> 
  742         <translation>Linux cài đặt tập tin (*)</translation> 
  743     </message> 
  744     <message> 
  745         <source>Hostname already used!</source> 
  746         <translation>Tên máy đã được sá»­ dụng!</translation> 
  747     </message> 
  748     <message> 
  749         <source>IP already used!</source> 
  750         <translation>IP đã được sá»­ dụng!</translation> 
  751     </message> 
  752     <message> 
  753         <source>Invalid IP address!</source> 
  754         <translation>KhÃŽng hợp lệ địa chỉ IP!</translation> 
  755     </message> 
  756     <message> 
  757         <source>Please take a moment and set any other options for this jail. Note that including the system source option requires that they be present in /usr/src. </source> 
  758         <translation>Hãy dành một chút thời gian và thiết lập các lá»±a chọn khác cho nhà này Jail. LÆ°u Ãœ rằng trong đó có tùy chọn nguồn hệ thống đòi hỏi rằng họ có mặt trong / usr / src.</translation> 
  759     </message> 
  760     <message> 
  761         <source>Please take a moment and set any other options for this jail.</source> 
  762         <translation>Hãy dành một chút thời gian và thiết lập các lá»±a chọn khác cho nhà tù này.</translation> 
  763     </message> 
  764     <message> 
  765         <source>IPv4 Address</source> 
  766         <translation>IPv4 điÌ£a chỉ</translation> 
  767     </message> 
  768     <message> 
  769         <source>IPv6 Address</source> 
  770         <translation>IPv6 điÌ£a chỉ</translation> 
  771     </message> 
  772     <message> 
  773         <source>Traditional Jail (Secure, best for services)</source> 
  774         <translation>Truyền thống Jail (Secure, tốt nhất cho các dịch vụ)</translation> 
  775     </message> 
  776     <message> 
  777         <source>Install PKGNG and PC-BSD utilities</source> 
  778         <translation>Cài đặt PKGNG và các tiện ích PC-BSD</translation> 
  779     </message> 
  780     <message> 
  781         <source>Jail Version</source> 
  782         <translation>Jail Phiên bản</translation> 
  783     </message> 
  784     <message> 
  785         <source>Use system version (default)</source> 
  786         <translation>Sá»­ dụng phiên bản hệ thống (mặc định)</translation> 
  787     </message> 
  788     <message> 
  789         <source>Invalid IPv6 address!</source> 
  790         <translation>KhÃŽng hợp lệ địa chỉ IPv6!</translation> 
  791     </message> 
  792     <message> 
  793         <source>This wizard will walk you through creating a new jail. First, enter a hostname and IP address not currently in use on the network. If you plan to use IPv6 to access the jail, check the IPv6 Address box and input a valid IPv6 address. When finished, click Next to continue.</source> 
  794         <translation>Wizard này sẜ hướng dẫn bạn thÃŽng qua việc tạo ra một nhà tù mới. Đầu tiên, nhập địa chỉ IP và tên máy và khÃŽng hiện đang sá»­ dụng trên mạng. Nếu bạn có kế hoạch sá»­ dụng IPv6 để truy cập vào tù, kiểm tra IPv6 hộp Address và nhập vào một địa chỉ IPv6 hợp lệ. Khi hoàn tất, nhấn Next để tiếp tục.</translation> 
  795     </message> 
  796 </context> 
   232        </message> 
   233    </context> 
   234    <context> 
   235        <name>dialogImport</name> 
   236        <message> 
   237            <source>Import Jail</source> 
   238            <translation>Nhập khẩu Jail</translation> 
   239        </message> 
   240        <message> 
   241            <source>You have the option to change the IP / Hostname of the imported jail. Any internal references to the old IP / hostname may still need to be changed after importing. </source> 
   242            <translation>Bạn có tùy chọn để thay đổi IP / Hostname của nhà Jail nhập khẩu. Bất kỳ tài liệu tham khảo nội bộ để các IP cÅ© / tên máy vẫn có thể cần phải được thay đổi sau khi nhập khẩu.</translation> 
   243        </message> 
   244        <message> 
   245            <source>Change IP Address</source> 
   246            <translation>Thay đổi địa chỉ IP</translation> 
   247        </message> 
   248        <message> 
   249            <source>999\.999\.999\.999; </source> 
   250            <translation>999\.999\.999\.999; </translation> 
   251        </message> 
   252        <message> 
   253            <source>...</source> 
   254            <translation>...</translation> 
   255        </message> 
   256        <message> 
   257            <source>Change Hostname</source> 
   258            <translation>thay đổi tên máy</translation> 
   259        </message> 
   260        <message> 
   261            <source>&amp;Ok</source> 
   262            <translation>&amp;Ok</translation> 
   263        </message> 
   264        <message> 
   265            <source>&amp;Cancel</source> 
   266            <translation>&amp;Hủy</translation> 
   267        </message> 
   268    </context> 
   269    <context> 
   270        <name>dialogTemplates</name> 
   271        <message> 
   272            <source>Jail Templates</source> 
   273            <translation>Jail Bản mẫu</translation> 
   274        </message> 
   275        <message> 
   276            <source>Add a new Jail</source> 
   277            <translation>Bổ sung một nhà Jail mới</translation> 
   278        </message> 
   279        <message> 
   280            <source>Remove the selected Jail</source> 
   281            <translation>Loại bỏ các nhà Jail được lá»±a chọn</translation> 
   282        </message> 
   283        <message> 
   284            <source>&amp;Close</source> 
   285            <translation>&amp;Đóng</translation> 
   286        </message> 
   287        <message> 
   288            <source>System Version</source> 
   289            <translation>Hệ thống Phiên bản</translation> 
   290        </message> 
   291        <message> 
   292            <source>What version do you wish to fetch?</source> 
   293            <translation>Phiên bản làm những gì bạn muốn lấy?</translation> 
   294        </message> 
   295        <message> 
   296            <source>Template Nickname</source> 
   297            <translation>Tiêu bản Biệt danh</translation> 
   298        </message> 
   299        <message> 
   300            <source>Enter a nickname for this template:</source> 
   301            <translation>Nhập biệt hiệu cho mẫu này:</translation> 
   302        </message> 
   303    </context> 
   304    <context> 
   305        <name>dialogWarden</name> 
   306        <message> 
   307            <source>The Warden</source> 
   308            <translation>Các Warden</translation> 
   309        </message> 
   310        <message> 
   311            <source>&amp;File</source> 
   312            <translation>&amp;Tệp</translation> 
   313        </message> 
   314        <message> 
   315            <source>Jails</source> 
   316            <translation>Jails</translation> 
   317        </message> 
   318        <message> 
   319            <source>E&amp;xit</source> 
   320            <translation>R&amp;a</translation> 
   321        </message> 
   322        <message> 
   323            <source>Exit</source> 
   324            <translation>Ra</translation> 
   325        </message> 
   326        <message> 
   327            <source>New Jail</source> 
   328            <translation>mới Jail</translation> 
   329        </message> 
   330        <message> 
   331            <source>Refresh</source> 
   332            <translation>làm mới</translation> 
   333        </message> 
   334        <message> 
   335            <source>Configuration</source> 
   336            <translation>Cấu hình</translation> 
   337        </message> 
   338        <message> 
   339            <source>Import Jail</source> 
   340            <translation>nhập khẩu Jail</translation> 
   341        </message> 
   342        <message> 
   343            <source>Stop this Jail</source> 
   344            <translation>Dừng Jail này</translation> 
   345        </message> 
   346        <message> 
   347            <source>Toggle Autostart</source> 
   348            <translation>Chuyển chế độ tá»± khởi động</translation> 
   349        </message> 
   350        <message> 
   351            <source>Export jail to .wdn file</source> 
   352            <translation>Xuất khẩu jail vào tập tin .wdn</translation> 
   353        </message> 
   354        <message> 
   355            <source>Delete Jail</source> 
   356            <translation>Xóa Jail</translation> 
   357        </message> 
   358        <message> 
   359            <source>Start this Jail</source> 
   360            <translation>Bắt đầu này Jail</translation> 
   361        </message> 
   362        <message> 
   363            <source>Stopping Jail</source> 
   364            <translation>Bừng Jail</translation> 
   365        </message> 
   366        <message> 
   367            <source>Stopping Jail:</source> 
   368            <translation>Bừng Jail:</translation> 
   369        </message> 
   370        <message> 
   371            <source>Starting Jail</source> 
   372            <translation>Bắt đầu Jail</translation> 
   373        </message> 
   374        <message> 
   375            <source>Starting Jail:</source> 
   376            <translation>Bắt đầu Jail:</translation> 
   377        </message> 
   378        <message> 
   379            <source>Choose a directory to save the finished .wdn file:</source> 
   380            <translation>Chọn một thÆ° mục để lÆ°u các tập tin thành phẩm .wdn:</translation> 
   381        </message> 
   382        <message> 
   383            <source>Exporting Jail</source> 
   384            <translation>Xuất khẩu Jail</translation> 
   385        </message> 
   386        <message> 
   387            <source>Exporting Jail:</source> 
   388            <translation>Xuất khẩu Jail:</translation> 
   389        </message> 
   390        <message> 
   391            <source>Deleting Jail</source> 
   392            <translation>Xóa Jail</translation> 
   393        </message> 
   394        <message> 
   395            <source>Deleting Jail:</source> 
   396            <translation>Xóa Jail:</translation> 
   397        </message> 
   398        <message> 
   399            <source>Select warden jail package</source> 
   400            <translation>Chọn số gói jail warden</translation> 
   401        </message> 
   402        <message> 
   403            <source>Installed Jails</source> 
   404            <translation>Jails cài đặt</translation> 
   405        </message> 
   406        <message> 
   407            <source>Add a new Jail</source> 
   408            <translation>Thêm vào một nhà mới Jail</translation> 
   409        </message> 
   410        <message> 
   411            <source>Remove the selected Jail</source> 
   412            <translation>Loại bỏ các đã chọn Jail</translation> 
   413        </message> 
   414        <message> 
   415            <source>Working on Jail</source> 
   416            <translation>Làm việc trên Jail</translation> 
   417        </message> 
   418        <message> 
   419            <source>Info</source> 
   420            <translation>Ðàn</translation> 
   421        </message> 
   422        <message> 
   423            <source>Tools</source> 
   424            <translation>CÃŽng cụ</translation> 
   425        </message> 
   426        <message> 
   427            <source>&lt;- Please select a jail</source> 
   428            <translation>&lt;- Vui lòng chọn một jail</translation> 
   429        </message> 
   430        <message> 
   431            <source>Working on jail:</source> 
   432            <translation>Làm việc trên nhà jail:</translation> 
   433        </message> 
   434        <message> 
   435            <source>Warden</source> 
   436            <translation>Warden</translation> 
   437        </message> 
   438        <message> 
   439            <source>Are you sure you want to delete the jail</source> 
   440            <translation>Bạn có chắc bạn muốn xóa jail</translation> 
   441        </message> 
   442        <message> 
   443            <source>Jail Information</source> 
   444            <translation>Jail các thÃŽng tin</translation> 
   445        </message> 
   446        <message> 
   447            <source>Jail Type:</source> 
   448            <translation>Jail kiểu:</translation> 
   449        </message> 
   450        <message> 
   451            <source>Size on Disk:</source> 
   452            <translation>Kích thước trên đĩa:</translation> 
   453        </message> 
   454        <message> 
   455            <source>Network Information</source> 
   456            <translation>Các thÃŽng tin mạng lưới</translation> 
   457        </message> 
   458        <message> 
   459            <source>Active Connections:</source> 
   460            <translation>Các kết nối hoạt động:</translation> 
   461        </message> 
   462        <message> 
   463            <source>Listening on Ports:</source> 
   464            <translation>Lắng nghe trên cổng:</translation> 
   465        </message> 
   466        <message> 
   467            <source>Jail Management</source> 
   468            <translation>Jail quản lÃœ</translation> 
   469        </message> 
   470        <message> 
   471            <source>User Administrator</source> 
   472            <translation>Người dùng quản trị viên</translation> 
   473        </message> 
   474        <message> 
   475            <source>Utilities</source> 
   476            <translation>Tiện ích</translation> 
   477        </message> 
   478        <message> 
   479            <source>Export Jail</source> 
   480            <translation>Xuất khẩu Jail</translation> 
   481        </message> 
   482        <message> 
   483            <source>Loading...</source> 
   484            <translation>Đang tải...</translation> 
   485        </message> 
   486        <message> 
   487            <source>Launch Terminal</source> 
   488            <translation>khởi chạy thiết bị đầu cuối</translation> 
   489        </message> 
   490        <message> 
   491            <source>Check for Updates</source> 
   492            <translation>Kiểm tra các thÃŽng tin cập nhật</translation> 
   493        </message> 
   494        <message> 
   495            <source>Start at boot:</source> 
   496            <translation>Bắt đầu khởi động:</translation> 
   497        </message> 
   498        <message> 
   499            <source>No jail selected!</source> 
   500            <translation>KhÃŽng có jail được chọn!</translation> 
   501        </message> 
   502        <message> 
   503            <source>Snapshots</source> 
   504            <translation>ảnh chụp nhanh</translation> 
   505        </message> 
   506        <message> 
   507            <source>Start the selected jail</source> 
   508            <translation>Bắt đầu chọn jail</translation> 
   509        </message> 
   510        <message> 
   511            <source>Stop the selected jail</source> 
   512            <translation>Ngăn chặn các được chọn jail</translation> 
   513        </message> 
   514        <message> 
   515            <source>Restore existing snapshot</source> 
   516            <translation>KhÃŽi phục bản chụp hiện hành</translation> 
   517        </message> 
   518        <message> 
   519            <source>Delete the snapshot</source> 
   520            <translation>Xóa các ảnh chụp nhanh</translation> 
   521        </message> 
   522        <message> 
   523            <source>Loading snapshots...</source> 
   524            <translation>Đang tải các bức ảnh chụp...</translation> 
   525        </message> 
   526        <message> 
   527            <source>For snapshot support you must be using ZFS</source> 
   528            <translation>Đối với hỗ trợ ảnh chụp bạn phải sá»­ dụng ZFS</translation> 
   529        </message> 
   530        <message> 
   531            <source>No snapshots available. You may create one below.</source> 
   532            <translation>KhÃŽng có ảnh chụp nhanh có sẵn. Bạn có thể tạo ra dưới đây.</translation> 
   533        </message> 
   534        <message> 
   535            <source>Creating new snapshot... Please wait...</source> 
   536            <translation>Tạo ảnh chụp mới nhanh... Xin vui lòng chờ...</translation> 
   537        </message> 
   538        <message> 
   539            <source>Reverting snapshot... Please wait...</source> 
   540            <translation>Đang hoàn nguyên ảnh chụp nhanh... Xin vui lòng chờ...</translation> 
   541        </message> 
   542        <message> 
   543            <source>Are you sure you want to revert to the snapshot:</source> 
   544            <translation>Bạn có chắc chắn bạn muốn trả lại snapshot:</translation> 
   545        </message> 
   546        <message> 
   547            <source>Removing snapshot... Please wait...</source> 
   548            <translation>Loại bỏ ảnh chụp nhanh... Xin vui lòng chờ...</translation> 
   549        </message> 
   550        <message> 
   551            <source>Are you sure you want to remove the snapshot:</source> 
   552            <translation>Bạn có chắc bạn muốn loại bỏ các ảnh chụp nhanh:</translation> 
   553        </message> 
   554        <message> 
   555            <source>Updates available!</source> 
   556            <translation>Cập nhật có sẵn!</translation> 
   557        </message> 
   558        <message> 
   559            <source>Start update manager</source> 
   560            <translation>Bắt đầu cập nhật quản lÃœ</translation> 
   561        </message> 
   562        <message> 
   563            <source>Service Manager</source> 
   564            <translation>Dịch vụ quản lÃœ</translation> 
   565        </message> 
   566        <message> 
   567            <source>Create a new snapshot</source> 
   568            <translation>Tạo ra một mới ảnh chụp nhanh</translation> 
   569        </message> 
   570        <message> 
   571            <source>Mount the snapshot</source> 
   572            <translation>Gắn kết ảnh chụp nhanh</translation> 
   573        </message> 
   574        <message> 
   575            <source>Unmount the snapshot</source> 
   576            <translation>Tháo gắn kết ảnh chụp nhanh</translation> 
   577        </message> 
   578        <message> 
   579            <source>(Cloned)</source> 
   580            <translation>(Nhân bản vÃŽ tính)</translation> 
   581        </message> 
   582        <message> 
   583            <source>Loading clones...</source> 
   584            <translation>Đang tải nhân bản...</translation> 
   585        </message> 
   586        <message> 
   587            <source>Mounted on: </source> 
   588            <translation>Gắn trên:</translation> 
   589        </message> 
   590        <message> 
   591            <source>Snapshot not mounted</source> 
   592            <translation>Ảnh chụp khÃŽng được gắn kết</translation> 
   593        </message> 
   594        <message> 
   595            <source>R&amp;estore</source> 
   596            <translation>k&amp;hÃŽi phuÌ£c</translation> 
   597        </message> 
   598        <message> 
   599            <source>&amp;Mount</source> 
   600            <translation>&amp;Và đỉnh</translation> 
   601        </message> 
   602        <message> 
   603            <source>&amp;Unmount</source> 
   604            <translation>&amp;Tháo gắn</translation> 
   605        </message> 
   606        <message> 
   607            <source>&amp;Add</source> 
   608            <translation>&amp;Thêm</translation> 
   609        </message> 
   610        <message> 
   611            <source>&amp;Remove</source> 
   612            <translation>&amp;Hủy bỏ</translation> 
   613        </message> 
   614        <message> 
   615            <source>Cloning snapshot... Please wait...</source> 
   616            <translation>Nhân bản ảnh chụp nhanh... Xin vui lòng chờ...</translation> 
   617        </message> 
   618        <message> 
   619            <source>Removing clone... Please wait...</source> 
   620            <translation>Loại bỏ bản sao... Xin vui lòng chờ...</translation> 
   621        </message> 
   622        <message> 
   623            <source>Any newer snapshots and mounted clones will be lost, and the jail will be restarted!</source> 
   624            <translation>Bất kỳ ảnh chụp nhanh mới hÆ¡n và nhân bản gắn kết sẜ bị mất, và nhà tù sẜ được khởi động lại!</translation> 
   625        </message> 
   626        <message> 
   627            <source>Reverting snapshot</source> 
   628            <translation>Hoàn nguyên ảnh chụp nhanh</translation> 
   629        </message> 
   630        <message> 
   631            <source>Reverting to snapshot:</source> 
   632            <translation>Hoàn nguyên ảnh chụp nhanh:</translation> 
   633        </message> 
   634        <message> 
   635            <source>No valid network interface specified! Select one now?</source> 
   636            <translation>KhÃŽng có giao diện mạng hợp lệ quy định! Chọn ngay bây giờ?</translation> 
   637        </message> 
   638        <message> 
   639            <source>Scheduled Snapshots</source> 
   640            <translation>ảnh chụp nhanh dá»± kiến</translation> 
   641        </message> 
   642        <message> 
   643            <source>Snapshot Frequency</source> 
   644            <translation>Tần số ảnh chụp</translation> 
   645        </message> 
   646        <message> 
   647            <source>Days to keep</source> 
   648            <translation>Ngày để giữ cho</translation> 
   649        </message> 
   650        <message> 
   651            <source>IPs:</source> 
   652            <translation>IPs:</translation> 
   653        </message> 
   654        <message> 
   655            <source>Configure the jail</source> 
   656            <translation>cấu hình jail</translation> 
   657        </message> 
   658        <message> 
   659            <source>Package Manager</source> 
   660            <translation>Trình quản lÃœ gói</translation> 
   661        </message> 
   662        <message> 
   663            <source>Template Manager</source> 
   664            <translation>Tiêu bản Manager</translation> 
   665        </message> 
   666    </context> 
   667    <context> 
   668        <name>dialogWorking</name> 
   669        <message> 
   670            <source>Working</source> 
   671            <translation>Làm việc</translation> 
   672        </message> 
   673    </context> 
   674    <context> 
   675        <name>wizardNewJail</name> 
   676        <message> 
   677            <source>Hostname</source> 
   678            <translation>tên máy</translation> 
   679        </message> 
   680        <message> 
   681            <source>Jailbird</source> 
   682            <translation>Jailbird</translation> 
   683        </message> 
   684        <message> 
   685            <source>Please select the type of jail you want to create. </source> 
   686            <translation>Vui lòng chọn các loại jail bạn muốn tạo.</translation> 
   687        </message> 
   688        <message> 
   689            <source>Jail Type</source> 
   690            <translation>Jail kiểu</translation> 
   691        </message> 
   692        <message> 
   693            <source>Ports Jail (Insecure, allows running X applications)</source> 
   694            <translation>Cổng nhà Jail (khÃŽng an toàn, cho phép đang chạy các ứng dụng X)</translation> 
   695        </message> 
   696        <message> 
   697            <source>Next enter the root password for this jail. </source> 
   698            <translation>Tiếp theo nhập mật khẩu gốc cho nhà này jail.</translation> 
   699        </message> 
   700        <message> 
   701            <source>Root Password</source> 
   702            <translation>root Mật khẩu</translation> 
   703        </message> 
   704        <message> 
   705            <source>Root Password (Confirm)</source> 
   706            <translation>Root Mật khẩu (Xác nhận)</translation> 
   707        </message> 
   708        <message> 
   709            <source>Jail Options</source> 
   710            <translation>Jail Tùy chọn</translation> 
   711        </message> 
   712        <message> 
   713            <source>Include system source</source> 
   714            <translation>Bao gồm hệ thống mã nguồn</translation> 
   715        </message> 
   716        <message> 
   717            <source>Include ports tree</source> 
   718            <translation>Bao gồm cổng cây</translation> 
   719        </message> 
   720        <message> 
   721            <source>Start jail at system bootup</source> 
   722            <translation>Bắt đầu jail tại hệ thống khởi động</translation> 
   723        </message> 
   724        <message> 
   725            <source>New Jail Wizard</source> 
   726            <translation>Thuật sÄ© mới Jail</translation> 
   727        </message> 
   728        <message> 
   729            <source>Linux Jail (Run Linux within in a jail)</source> 
   730            <translation>Linux tù (chạy Linux trong vòng một nhà jail)</translation> 
   731        </message> 
   732        <message> 
   733            <source>Please select the Linux install script to use for this jail.</source> 
   734            <translation>Vui lòng chọn các cài đặt kịch bản để dùng cho này jail.</translation> 
   735        </message> 
   736        <message> 
   737            <source>Select Script</source> 
   738            <translation>Hãy chọn Script</translation> 
   739        </message> 
   740        <message> 
   741            <source>Linux install files (*)</source> 
   742            <translation>Linux cài đặt tập tin (*)</translation> 
   743        </message> 
   744        <message> 
   745            <source>Hostname already used!</source> 
   746            <translation>Tên máy đã được sá»­ dụng!</translation> 
   747        </message> 
   748        <message> 
   749            <source>IP already used!</source> 
   750            <translation>IP đã được sá»­ dụng!</translation> 
   751        </message> 
   752        <message> 
   753            <source>Invalid IP address!</source> 
   754            <translation>KhÃŽng hợp lệ địa chỉ IP!</translation> 
   755        </message> 
   756        <message> 
   757            <source>Please take a moment and set any other options for this jail. Note that including the system source option requires that they be present in /usr/src. </source> 
   758            <translation>Hãy dành một chút thời gian và thiết lập các lá»±a chọn khác cho nhà này Jail. LÆ°u Ãœ rằng trong đó có tùy chọn nguồn hệ thống đòi hỏi rằng họ có mặt trong / usr / src.</translation> 
   759        </message> 
   760        <message> 
   761            <source>Please take a moment and set any other options for this jail.</source> 
   762            <translation>Hãy dành một chút thời gian và thiết lập các lá»±a chọn khác cho nhà tù này.</translation> 
   763        </message> 
   764        <message> 
   765            <source>IPv4 Address</source> 
   766            <translation>IPv4 điÌ£a chỉ</translation> 
   767        </message> 
   768        <message> 
   769            <source>IPv6 Address</source> 
   770            <translation>IPv6 điÌ£a chỉ</translation> 
   771        </message> 
   772        <message> 
   773            <source>Traditional Jail (Secure, best for services)</source> 
   774            <translation>Truyền thống Jail (Secure, tốt nhất cho các dịch vụ)</translation> 
   775        </message> 
   776        <message> 
   777            <source>Install PKGNG and PC-BSD utilities</source> 
   778            <translation>Cài đặt PKGNG và các tiện ích PC-BSD</translation> 
   779        </message> 
   780        <message> 
   781            <source>Jail Version</source> 
   782            <translation>Jail Phiên bản</translation> 
   783        </message> 
   784        <message> 
   785            <source>Use system version (default)</source> 
   786            <translation>Sá»­ dụng phiên bản hệ thống (mặc định)</translation> 
   787        </message> 
   788        <message> 
   789            <source>Invalid IPv6 address!</source> 
   790            <translation>KhÃŽng hợp lệ địa chỉ IPv6!</translation> 
   791        </message> 
   792        <message> 
   793            <source>This wizard will walk you through creating a new jail. First, enter a hostname and IP address not currently in use on the network. If you plan to use IPv6 to access the jail, check the IPv6 Address box and input a valid IPv6 address. When finished, click Next to continue.</source> 
   794            <translation>Wizard này sẜ hướng dẫn bạn thÃŽng qua việc tạo ra một nhà tù mới. Đầu tiên, nhập địa chỉ IP và tên máy và khÃŽng hiện đang sá»­ dụng trên mạng. Nếu bạn có kế hoạch sá»­ dụng IPv6 để truy cập vào tù, kiểm tra IPv6 hộp Address và nhập vào một địa chỉ IPv6 hợp lệ. Khi hoàn tất, nhấn Next để tiếp tục.</translation> 
   795        </message> 
   796    </context> 
  797797</TS> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.