Changeset c5a6d65


Ignore:
Timestamp:
07/25/13 02:04:02 (2 years ago)
Author:
PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>
Branches:
master, 9.2-release, enter/10, releng/10.0, releng/10.0.1, releng/10.0.2, releng/10.0.3, releng/10.1, releng/10.1.1, releng/10.1.2, releng/10.2
Children:
fa1210b
Parents:
0c3d0cb
Message:

Auto-Commit of i18n data from Pootle

Location:
src-qt4
Files:
16 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • src-qt4/PCDM/i18n/PCDM_vi.ts

  recff045 rc5a6d65  
  66        <message> 
  77            <source>Alt+Left</source> 
  8             <translation type="unfinished"> 
  9             </translation> 
   8            <translation>Alt+Left</translation> 
  109        </message> 
  1110        <message> 
  1211            <source>Alt+Right</source> 
  13             <translation type="unfinished"> 
  14             </translation> 
   12            <translation>Alt+Right</translation> 
  1513        </message> 
  1614        <message> 
  1715            <source>Alt+Up</source> 
  18             <translation type="unfinished"> 
  19             </translation> 
   16            <translation>Alt+Up</translation> 
  2017        </message> 
  2118        <message> 
  2219            <source>Alt+Down</source> 
  23             <translation type="unfinished"> 
  24             </translation> 
   20            <translation>Alt+Down</translation> 
  2521        </message> 
  2622    </context> 
   
  2925        <message> 
  3026            <source>Select</source> 
  31             <translation type="unfinished"> 
  32             </translation> 
   27            <translation>Chọn</translation> 
  3328        </message> 
  3429        <message> 
  3530            <source>Select an alternate user and clear the password field</source> 
  36             <translation type="unfinished"> 
  37             </translation> 
   31            <translation>Chọn một người dùng khác nhau và rõ ràng các lÄ©nh vá»±c mật khẩu</translation> 
  3832        </message> 
  3933        <message> 
  4034            <source>Select this user</source> 
  41             <translation type="unfinished"> 
  42             </translation> 
   35            <translation>Chọn người dùng này</translation> 
  4336        </message> 
  4437        <message> 
  4538            <source>Login</source> 
  46             <translation type="unfinished"> 
  47             </translation> 
   39            <translation>đăng nhập</translation> 
  4840        </message> 
  4941        <message> 
  5042            <source>Login to the system with the current user and password</source> 
  51             <translation type="unfinished"> 
  52             </translation> 
   43            <translation>Đăng nhập vào hệ thống với người dùng hiện tại và mật khẩu</translation> 
  5344        </message> 
  5445        <message> 
  5546            <source>Password</source> 
  56             <translation type="unfinished"> 
  57             </translation> 
   47            <translation>Mật khẩu</translation> 
  5848        </message> 
  5949        <message> 
  6050            <source>Hold to view the currently entered password</source> 
  61             <translation type="unfinished"> 
  62             </translation> 
   51            <translation>Giữ để xem mật khẩu hiện đang vào</translation> 
  6352        </message> 
  6453        <message> 
  6554            <source>Login password for the selected user</source> 
  66             <translation type="unfinished"> 
  67             </translation> 
   55            <translation>Đăng nhập mật khẩu cho người sá»­ dụng được lá»±a chọn</translation> 
  6856        </message> 
  6957        <message> 
  7058            <source>Available users</source> 
  71             <translation type="unfinished"> 
  72             </translation> 
   59            <translation>Người sá»­ dụng có sẵn</translation> 
  7360        </message> 
  7461        <message> 
  7562            <source>Login to %1</source> 
  76             <translation type="unfinished"> 
  77             </translation> 
   63            <translation>đăng nhập vào %1</translation> 
  7864        </message> 
  7965    </context> 
   
  8268        <message> 
  8369            <source>Virtual Keyboard</source> 
  84             <translation type="unfinished"> 
  85             </translation> 
   70            <translation>Bàn phím ảo</translation> 
  8671        </message> 
  8772        <message> 
  8873            <source>Locale</source> 
  89             <translation type="unfinished"> 
  90             </translation> 
   74            <translation>Miền địa </translation> 
  9175        </message> 
  9276        <message> 
  9377            <source>Change locale</source> 
  94             <translation type="unfinished"> 
  95             </translation> 
   78            <translation>Thay đổi miền địa</translation> 
  9679        </message> 
  9780        <message> 
  9881            <source>Keyboard Layout</source> 
  99             <translation type="unfinished"> 
  100             </translation> 
   82            <translation>Bố trí bàn phím</translation> 
  10183        </message> 
  10284        <message> 
  10385            <source>Change Keyboard Layout</source> 
  104             <translation type="unfinished"> 
  105             </translation> 
   86            <translation>Thay đổi Bàn phím</translation> 
  10687        </message> 
  10788        <message> 
  10889            <source>System</source> 
  109             <translation type="unfinished"> 
  110             </translation> 
   90            <translation>Hệ thống</translation> 
  11191        </message> 
  11292        <message> 
  11393            <source>Tip: Make sure that caps-lock is turned off.</source> 
  114             <translation type="unfinished"> 
  115             </translation> 
   94            <translation>Mẹo: Hãy chắc chắn rằng mÅ© khóa đã được tắt.</translation> 
  11695        </message> 
  11796        <message> 
  11897            <source>Restart</source> 
  119             <translation type="unfinished"> 
  120             </translation> 
   98            <translation>Khởi động lại</translation> 
  12199        </message> 
  122100        <message> 
  123101            <source>Shut Down</source> 
  124             <translation type="unfinished"> 
  125             </translation> 
   102            <translation>NgÆ°ng hoạt động</translation> 
  126103        </message> 
  127104        <message> 
  128105            <source>Close PCDM</source> 
  129             <translation type="unfinished"> 
  130             </translation> 
   106            <translation>Dóng PCDM            </translation> 
  131107        </message> 
  132108        <message> 
  133109            <source>Shutdown the computer</source> 
  134             <translation type="unfinished"> 
  135             </translation> 
   110            <translation>Tắt máy tính            </translation> 
  136111        </message> 
  137112        <message> 
  138113            <source>Invalid Username/Password</source> 
  139             <translation type="unfinished"> 
  140             </translation> 
   114            <translation>KhÃŽng hợp lệ Tên đăng nhập/Mật khẩu</translation> 
  141115        </message> 
  142116        <message> 
  143117            <source>Username/Password combination is invalid, please try again.</source> 
  144             <translation type="unfinished"> 
  145             </translation> 
   118            <translation>Tên đăng nhập/mật khẩu kết hợp khÃŽng hợp lệ, hãy thá»­ lại.            </translation> 
  146119        </message> 
  147120        <message> 
  148121            <source>System Shutdown</source> 
  149             <translation type="unfinished"> 
  150             </translation> 
   122            <translation>hệ thống tắt máy            </translation> 
  151123        </message> 
  152124        <message> 
  153125            <source>You are about to shut down the system.</source> 
  154             <translation type="unfinished"> 
  155             </translation> 
   126            <translation>Bạn muốn tắt hệ thống.</translation> 
  156127        </message> 
  157128        <message> 
  158129            <source>Are you sure?</source> 
  159             <translation type="unfinished"> 
  160             </translation> 
   130            <translation>Bạn có chắc chắn?</translation> 
  161131        </message> 
  162132        <message> 
  163133            <source>System Restart</source> 
  164             <translation type="unfinished"> 
  165             </translation> 
   134            <translation>Khởi động lại hệ thống</translation> 
  166135        </message> 
  167136        <message> 
  168137            <source>You are about to restart the system.</source> 
  169             <translation type="unfinished"> 
  170             </translation> 
   138            <translation>Bạn muốn khởi động lại hệ thống.</translation> 
  171139        </message> 
  172140    </context> 
   
  175143        <message> 
  176144            <source>Keyboard Settings</source> 
  177             <translation type="unfinished"> 
  178             </translation> 
   145            <translation>Thiết lập bàn phím   </translation> 
  179146        </message> 
  180147        <message> 
  181148            <source>Key Layout</source> 
  182             <translation type="unfinished"> 
  183             </translation> 
   149            <translation>bố trí phím            </translation> 
  184150        </message> 
  185151        <message> 
  186152            <source>Variant</source> 
  187             <translation type="unfinished"> 
  188             </translation> 
   153            <translation>Biến thể</translation> 
  189154        </message> 
  190155        <message> 
  191156            <source>Keyboard Model</source> 
  192             <translation type="unfinished"> 
  193             </translation> 
   157            <translation>Bàn phím mÃŽ hình</translation> 
  194158        </message> 
  195159        <message> 
  196160            <source>( you may type into the space below to test your selected settings. )</source> 
  197             <translation type="unfinished"> 
  198             </translation> 
   161            <translation>(Bạn có thể gõ vào khÃŽng gian dưới đây để thá»­ nghiệm các thiết lập được lá»±a chọn của bạn.)            </translation> 
  199162        </message> 
  200163        <message> 
  201164            <source>&amp;Apply</source> 
  202             <translation type="unfinished"> 
  203             </translation> 
   165            <translation>&amp;Áp dụng            </translation> 
  204166        </message> 
  205167        <message> 
  206168            <source>&amp;Close</source> 
  207             <translation type="unfinished"> 
  208             </translation> 
   169            <translation>&amp;Đóng</translation> 
  209170        </message> 
  210171    </context> 
   
  213174        <message> 
  214175            <source>Select Locale</source> 
  215             <translation type="unfinished"> 
  216             </translation> 
   176            <translation>Chọn ngÃŽn</translation> 
  217177        </message> 
  218178        <message> 
  219179            <source>Current Locale</source> 
  220             <translation type="unfinished"> 
  221             </translation> 
   180            <translation>NgÃŽn hiện tại</translation> 
  222181        </message> 
  223182        <message> 
  224183            <source>Apply</source> 
  225             <translation type="unfinished"> 
  226             </translation> 
   184            <translation>áp dụng            </translation> 
  227185        </message> 
  228186        <message> 
  229187            <source>Cancel</source> 
  230             <translation type="unfinished"> 
  231             </translation> 
   188            <translation>Hủy bỏ </translation> 
  232189        </message> 
  233190    </context> 
 • src-qt4/about-gui/i18n/AboutGui_af.ts

  r0438215 rc5a6d65  
  2222        <message> 
  2323            <source>????</source> 
  24             <translation type="unfinished"> 
  25             </translation> 
   24            <translation>????            </translation> 
  2625        </message> 
  2726        <message> 
   
  3130        <message> 
  3231            <source>Arch:</source> 
  33             <translation type="unfinished"> 
  34             </translation> 
   32            <translation>Arch:            </translation> 
  3533        </message> 
  3634        <message> 
  3735            <source>ident</source> 
  38             <translation type="unfinished"> 
  39             </translation> 
   36            <translation>Ident            </translation> 
  4037        </message> 
  4138        <message> 
   
  5754        <message> 
  5855            <source>Desktop environments:</source> 
  59             <translation type="unfinished"> 
  60             </translation> 
   56            <translation>Lessenaar omgewings:            </translation> 
  6157        </message> 
  6258        <message> 
   
  8682        <message> 
  8783            <source>System components...</source> 
  88             <translation type="unfinished"> 
  89             </translation> 
   84            <translation>Komponente van die sisteem ...            </translation> 
  9085        </message> 
  9186        <message> 
  9287            <source>Desktop environments...</source> 
  93             <translation type="unfinished"> 
  94             </translation> 
   88            <translation>Lessenaar omgewings ...</translation> 
  9589        </message> 
  9690        <message> 
  9791            <source>PC-BSD CLI utilities:</source> 
  98             <translation type="unfinished"> 
  99             </translation> 
   92            <translation>PC-BSD CLI nut:            </translation> 
  10093        </message> 
  10194        <message> 
  10295            <source>PC-BSD UI utilities:</source> 
  103             <translation type="unfinished"> 
  104             </translation> 
   96            <translation>PC-BSD UI nut:            </translation> 
  10597        </message> 
  10698    </context> 
 • src-qt4/pc-adsldap/i18n/PCADSLDAP_vi.ts

  r7eb8911 rc5a6d65  
  66        <message> 
  77            <source>Active Directory</source> 
  8             <translation type="unfinished"> 
  9             </translation> 
   8            <translation>thÆ° mục hoạt động</translation> 
  109        </message> 
  1110        <message> 
  1211            <source>Enable Active Directory</source> 
  13             <translation type="unfinished"> 
  14             </translation> 
   12            <translation>Kích hoạt thÆ° mục hoạt động</translation> 
  1513        </message> 
  1614        <message> 
  1715            <source>Domain Name (DNS/Realm-Name)</source> 
  18             <translation type="unfinished"> 
  19             </translation> 
   16            <translation>Tên miền (DNS / Cõi-Tên)</translation> 
  2017        </message> 
  2118        <message> 
  2219            <source>NetBIOS Name</source> 
  23             <translation type="unfinished"> 
  24             </translation> 
   20            <translation>tên NetBIOS</translation> 
  2521        </message> 
  2622        <message> 
  2723            <source>Workgroup Name</source> 
  28             <translation type="unfinished"> 
  29             </translation> 
   24            <translation>Tên nhóm làm việc</translation> 
  3025        </message> 
  3126        <message> 
  3227            <source>Allow Trusted Domains</source> 
  33             <translation type="unfinished"> 
  34             </translation> 
   28            <translation>Tên miền cho phép Trusted</translation> 
  3529        </message> 
  3630        <message> 
  3731            <source>Administrator Name</source> 
  38             <translation type="unfinished"> 
  39             </translation> 
   32            <translation>Tên quản trị viên</translation> 
  4033        </message> 
  4134        <message> 
  4235            <source>Administrator Password</source> 
  43             <translation type="unfinished"> 
  44             </translation> 
   36            <translation>Mật khẩu quản trị viên</translation> 
  4537        </message> 
  4638        <message> 
  4739            <source>Administrator Password (Confirm)</source> 
  48             <translation type="unfinished"> 
  49             </translation> 
   40            <translation>Mật khẩu quản trị (Xác nhận)</translation> 
  5041        </message> 
  5142        <message> 
  5243            <source>LDAP</source> 
  53             <translation type="unfinished"> 
  54             </translation> 
   44            <translation>LDAP</translation> 
  5545        </message> 
  5646        <message> 
  5747            <source>Enable LDAP</source> 
  58             <translation type="unfinished"> 
  59             </translation> 
   48            <translation>Kích hoạt LDAP</translation> 
  6049        </message> 
  6150        <message> 
  6251            <source>Hostname</source> 
  63             <translation type="unfinished"> 
  64             </translation> 
   52            <translation>tên máy</translation> 
  6553        </message> 
  6654        <message> 
  6755            <source>Base DN</source> 
  68             <translation type="unfinished"> 
  69             </translation> 
   56            <translation>Căn cứ DN</translation> 
  7057        </message> 
  7158        <message> 
  7259            <source>Allow Anon Binding</source> 
  73             <translation type="unfinished"> 
  74             </translation> 
   60            <translation>Cho phép Anon Binding</translation> 
  7561        </message> 
  7662        <message> 
  7763            <source>Root bind DN</source> 
  78             <translation type="unfinished"> 
  79             </translation> 
   64            <translation>Gốc ràng buộc DN</translation> 
  8065        </message> 
  8166        <message> 
  8267            <source>Root bind password</source> 
  83             <translation type="unfinished"> 
  84             </translation> 
   68            <translation>Mật khẩu root ràng buộc</translation> 
  8569        </message> 
  8670        <message> 
  8771            <source>Password Encryption</source> 
  88             <translation type="unfinished"> 
  89             </translation> 
   72            <translation>Mật khẩu mã hóa</translation> 
  9073        </message> 
  9174        <message> 
  9275            <source>User Suffix</source> 
  93             <translation type="unfinished"> 
  94             </translation> 
   76            <translation>Người sá»­ dụng Suffix</translation> 
  9577        </message> 
  9678        <message> 
  9779            <source>Group Suffix</source> 
  98             <translation type="unfinished"> 
  99             </translation> 
   80            <translation>Nhóm Suffix</translation> 
  10081        </message> 
  10182        <message> 
  10283            <source>Password Suffix</source> 
  103             <translation type="unfinished"> 
  104             </translation> 
   84            <translation>Mật khẩu Suffix</translation> 
  10585        </message> 
  10686        <message> 
  10787            <source>Machine Suffix</source> 
  108             <translation type="unfinished"> 
  109             </translation> 
   88            <translation>Máy Suffix    </translation> 
  11089        </message> 
  11190        <message> 
  11291            <source>Encryption Mode</source> 
  113             <translation type="unfinished"> 
  114             </translation> 
   92            <translation>Chế độ mã hóa</translation> 
  11593        </message> 
  11694        <message> 
  11795            <source>Self Signed Certificate</source> 
  118             <translation type="unfinished"> 
  119             </translation> 
   96            <translation>Tá»± Chứng chỉ đã KÃœ</translation> 
  12097        </message> 
  12198        <message> 
  12299            <source>Auxiliary Parameters</source> 
  123             <translation type="unfinished"> 
  124             </translation> 
   100            <translation>Các thÃŽng số phụ trợ</translation> 
  125101        </message> 
  126102        <message> 
  127103            <source>&amp;Save</source> 
  128             <translation type="unfinished"> 
  129             </translation> 
   104            <translation>&amp;LÆ°u</translation> 
  130105        </message> 
  131106        <message> 
  132107            <source>&amp;Close</source> 
  133             <translation type="unfinished"> 
  134             </translation> 
   108            <translation>&amp;Đóng</translation> 
  135109        </message> 
  136110        <message> 
  137111            <source>Active Directory Configuration</source> 
  138             <translation type="unfinished"> 
  139             </translation> 
   112            <translation>Bạ Cấu hình hoạt động</translation> 
  140113        </message> 
  141114        <message> 
  142115            <source>The Active Directory passwords specified do not match!</source> 
  143             <translation type="unfinished"> 
  144             </translation> 
   116            <translation>Các mật khẩu thÆ° mục hoạt động chỉ định khÃŽng phù hợp! </translation> 
  145117        </message> 
  146118        <message> 
  147119            <source>AD and LDAP Configuration</source> 
  148             <translation type="unfinished"> 
  149             </translation> 
   120            <translation>AD và cấu hình LDAP</translation> 
  150121        </message> 
  151122    </context> 
 • src-qt4/pc-bluetoothmanager/i18n/pc-bluetoothmanager_vi.ts

  r7eb8911 rc5a6d65  
  66        <message> 
  77            <source>BlueTooth Manager</source> 
  8             <translation type="unfinished"> 
  9             </translation> 
   8            <translation>Bluetooth quản lÃœ</translation> 
  109        </message> 
  1110        <message> 
  1211            <source>Current Settings</source> 
  13             <translation type="unfinished"> 
  14             </translation> 
   12            <translation>Thiết lập hiện tại</translation> 
  1513        </message> 
  1614        <message> 
  1715            <source>Computer/Device ID</source> 
  18             <translation type="unfinished"> 
  19             </translation> 
   16            <translation>Máy tính/thiết bị ID</translation> 
  2017        </message> 
  2118        <message> 
  2219            <source>Change</source> 
  23             <translation type="unfinished"> 
  24             </translation> 
   20            <translation>thay đÎ̉i</translation> 
  2521        </message> 
  2622        <message> 
  2723            <source>Devices Connected:</source> 
  28             <translation type="unfinished"> 
  29             </translation> 
   24            <translation>Các thiết bị kết nối:            </translation> 
  3025        </message> 
  3126        <message> 
  3227            <source>Disconnect Device</source> 
  33             <translation type="unfinished"> 
  34             </translation> 
   28            <translation>ngắt kết nối thiết bị            </translation> 
  3529        </message> 
  3630        <message> 
  3731            <source>Start Tray Application</source> 
  38             <translation type="unfinished"> 
  39             </translation> 
   32            <translation>Bắt đầu ứng dụng Tray            </translation> 
  4033        </message> 
  4134        <message> 
  4235            <source>Restart Service</source> 
  43             <translation type="unfinished"> 
  44             </translation> 
   36            <translation>khởi động lại dịch vụ            </translation> 
  4537        </message> 
  4638        <message> 
  4739            <source>New Devices</source> 
  48             <translation type="unfinished"> 
  49             </translation> 
   40            <translation>Thiết bị mới    </translation> 
  5041        </message> 
  5142        <message> 
  5243            <source>Scan</source> 
  53             <translation type="unfinished"> 
  54             </translation> 
   44            <translation>quét</translation> 
  5545        </message> 
  5646        <message> 
  5747            <source>Add Device</source> 
  58             <translation type="unfinished"> 
  59             </translation> 
   48            <translation>Thêm thiết bị            </translation> 
  6049        </message> 
  6150        <message> 
  6251            <source>Saved Devices</source> 
  63             <translation type="unfinished"> 
  64             </translation> 
   52            <translation>Thiết bị lÆ°u</translation> 
  6553        </message> 
  6654        <message> 
  6755            <source>Initiate Pairing</source> 
  68             <translation type="unfinished"> 
  69             </translation> 
   56            <translation>Bắt đầu Ghép            </translation> 
  7057        </message> 
  7158        <message> 
  7259            <source>Configure</source> 
  73             <translation type="unfinished"> 
  74             </translation> 
   60            <translation>Cấu hình            </translation> 
  7561        </message> 
  7662        <message> 
  7763            <source>Remove Device</source> 
  78             <translation type="unfinished"> 
  79             </translation> 
   64            <translation>Loại bỏ thiết bị</translation> 
  8065        </message> 
  8166        <message> 
  8267            <source>Searching for discoverable Bluetooth devices</source> 
  83             <translation type="unfinished"> 
  84             </translation> 
   68            <translation>Tìm kiếm các thiết bị Bluetooth có thể phát hiện            </translation> 
  8569        </message> 
  8670        <message> 
  8771            <source>No new Bluetooth devices discovered! Please put your device into &quot;discovery&quot; mode and rescan.</source> 
  88             <translation type="unfinished"> 
  89             </translation> 
   72            <translation>KhÃŽng có các thiết bị Bluetooth mới được phát hiện! Xin vui lòng đặt thiết bị của bạn vào &quot;khám phá&quot; chế độ và quét lại.  </translation> 
  9073        </message> 
  9174        <message> 
  9275            <source>Reading saved Bluetooth devices. Please wait.</source> 
  93             <translation type="unfinished"> 
  94             </translation> 
   76            <translation>Đọc lÆ°u các thiết bị Bluetooth. Xin vui lòng chờ đợi.</translation> 
  9577        </message> 
  9678        <message> 
  9779            <source>This program must be run with root permissions to view/edit saved configurations</source> 
  98             <translation type="unfinished"> 
  99             </translation> 
   80            <translation>ChÆ°Æ¡ng trình này phải được chạy với quyền root để xem/chỉnh sá»­a cấu hình lÆ°u            </translation> 
  10081        </message> 
  10182        <message> 
  10283            <source>No saved configurations found</source> 
  103             <translation type="unfinished"> 
  104             </translation> 
   84            <translation>KhÃŽng cấu hình được lÆ°u tìm thấy</translation> 
  10585        </message> 
  10686        <message> 
  10787            <source>Warning</source> 
  108             <translation type="unfinished"> 
  109             </translation> 
   88            <translation>Cảnh báo  </translation> 
  11089        </message> 
  11190        <message> 
  11291            <source>No device has been selected. Please choose a device first.</source> 
  113             <translation type="unfinished"> 
  114             </translation> 
   92            <translation>KhÃŽng có thiết bị đã được lá»±a chọn. Hãy chọn một thiết bị đầu tiên.</translation> 
  11593        </message> 
  11694        <message> 
  11795            <source>Invalid Permissions</source> 
  118             <translation type="unfinished"> 
  119             </translation> 
   96            <translation>Quyền Sá»­ khÃŽng hợp lệ            </translation> 
  12097        </message> 
  12198        <message> 
  12299            <source>This program must be run with root permissions to save device settings</source> 
  123             <translation type="unfinished"> 
  124             </translation> 
   100            <translation>ChÆ°Æ¡ng trình này phải được chạy với quyền truy cập root để lÆ°u các thiết lập thiết bị  </translation> 
  125101        </message> 
  126102        <message> 
  127103            <source>PIN Code (Examples: 0000, 1234, or none)</source> 
  128             <translation type="unfinished"> 
  129             </translation> 
   104            <translation>Mật mã cá nhân (ví dụ: 0000, 1234, hoặc khÃŽng có)</translation> 
  130105        </message> 
  131106        <message> 
  132107            <source>Link Key (Leave blank for automatic)</source> 
  133             <translation type="unfinished"> 
  134             </translation> 
   108            <translation>Liên kết khóa (Để trống để tá»± động)            </translation> 
  135109        </message> 
  136110        <message> 
  137111            <source>Device Configuration</source> 
  138             <translation type="unfinished"> 
  139             </translation> 
   112            <translation>Cấu hình thiết bị   </translation> 
  140113        </message> 
  141114        <message> 
  142115            <source>Invalid Pin length: Defaulting to none</source> 
  143             <translation type="unfinished"> 
  144             </translation> 
   116            <translation>Chiều dài Pin khÃŽng hợp lệ: mặc định để khÃŽng</translation> 
  145117        </message> 
  146118        <message> 
  147119            <source>Pairing Error</source> 
  148             <translation type="unfinished"> 
  149             </translation> 
   120            <translation>ghép nối Lỗi    </translation> 
  150121        </message> 
  151122        <message> 
  152123            <source>Could not pair to this device. Please verify your device configuration before trying again.</source> 
  153             <translation type="unfinished"> 
  154             </translation> 
   124            <translation>KhÃŽng thể ghép vào thiết bị này. Xin vui lòng kiểm tra cấu hình thiết bị của bạn trước khi thá»­ lại.            </translation> 
  155125        </message> 
  156126        <message> 
  157127            <source>New Bluetooth Computer name</source> 
  158             <translation type="unfinished"> 
  159             </translation> 
   128            <translation>Mới Bluetooth tên máy tính</translation> 
  160129        </message> 
  161130        <message> 
  162131            <source>New Bluetooth Name</source> 
  163             <translation type="unfinished"> 
  164             </translation> 
   132            <translation>Bluetooth mới Tên            </translation> 
  165133        </message> 
  166134        <message> 
  167135            <source>Invalid Name</source> 
  168             <translation type="unfinished"> 
  169             </translation> 
   136            <translation>Tên khÃŽng hợp lệ</translation> 
  170137        </message> 
  171138        <message> 
  172139            <source>Device name must not contain symbols</source> 
  173             <translation type="unfinished"> 
  174             </translation> 
   140            <translation>Tên thiết bị khÃŽng được chứa kÃœ hiệu            </translation> 
  175141        </message> 
  176142    </context> 
 • src-qt4/pc-bluetoothtray/i18n/pc-bluetoothtray_af.ts

  r7eb8911 rc5a6d65  
  66        <message> 
  77            <source>New Bluetooth Device Detected</source> 
  8             <translation type="unfinished"> 
  9             </translation> 
   8            <translation>Nuwe Bluetooth-toestel bespeur            </translation> 
  109        </message> 
  1110        <message> 
  1211            <source>Start Bluetooth Manager</source> 
  13             <translation type="unfinished"> 
  14             </translation> 
   12            <translation>Begin Bluetooth Bestuurder            </translation> 
  1513        </message> 
  1614        <message> 
  1715            <source>Restart Bluetooth Services</source> 
  18             <translation type="unfinished"> 
  19             </translation> 
   16            <translation>Herlaai Bluetooth Dienste            </translation> 
  2017        </message> 
  2118        <message> 
  2219            <source>Close Bluetooth Tray</source> 
  23             <translation type="unfinished"> 
  24             </translation> 
   20            <translation>Sluit Bluetooth Skinkbord            </translation> 
  2521        </message> 
  2622        <message> 
  2723            <source>Please Wait</source> 
  28             <translation type="unfinished"> 
  29             </translation> 
   24            <translation>Wag asseblief            </translation> 
  3025        </message> 
  3126        <message> 
  3227            <source>Restarting Bluetooth Services</source> 
  33             <translation type="unfinished"> 
  34             </translation> 
   28            <translation>Weer te begin Bluetooth dienste            </translation> 
  3529        </message> 
  3630        <message> 
  3731            <source>Click here to configure Bluetooth device configurations</source> 
  38             <translation type="unfinished"> 
  39             </translation> 
   32            <translation>Klik hier om Bluetooth-toestel konfigurasies te stel            </translation> 
  4033        </message> 
  4134    </context> 
 • src-qt4/pc-firstbootgui/i18n/FirstBoot_vi.ts

  r7eb8911 rc5a6d65  
  66        <message> 
  77            <source>Switch between US layout and user selected layout</source> 
  8             <translation type="unfinished"> 
  9             </translation> 
   8            <translation>Chuyển đổi giữa US layout và người sá»­ dụng bố trí được lá»±a chọn</translation> 
  109        </message> 
  1110        <message> 
  1211            <source>&amp;Back</source> 
  13             <translation type="unfinished"> 
  14             </translation> 
   12            <translation>&amp;Trở lại</translation> 
  1513        </message> 
  1614        <message> 
  1715            <source>&amp;Next</source> 
  18             <translation type="unfinished"> 
  19             </translation> 
   16            <translation>&amp;Tiếp</translation> 
  2017        </message> 
  2118        <message> 
  2219            <source>Welcome to your new PC-BSD system! You may change your language above, and click next to begin the setup process.</source> 
  23             <translation type="unfinished"> 
  24             </translation> 
   20            <translation>Chào mừng bạn đến hệ thống PC-BSD mới của bạn! Bạn có thể thay đổi ngÃŽn ngữ của bạn ở trên, và kích Next để bắt đầu quá trình cài đặt. </translation> 
  2521        </message> 
  2622        <message> 
  2723            <source>System Timezone</source> 
  28             <translation type="unfinished"> 
  29             </translation> 
   24            <translation>Hệ thống múi giờ</translation> 
  3025        </message> 
  3126        <message> 
  3227            <source>Where are you located? Please select the timezone for your location.</source> 
  33             <translation type="unfinished"> 
  34             </translation> 
   28            <translation>Bạn đang nằm ở đâu? Hãy chọn múi giờ cho vị trí của bạn.</translation> 
  3529        </message> 
  3630        <message> 
  3731            <source>Root Password</source> 
  38             <translation type="unfinished"> 
  39             </translation> 
   32            <translation>root Mật khẩu</translation> 
  4033        </message> 
  4134        <message> 
  4235            <source>Password</source> 
  43             <translation type="unfinished"> 
  44             </translation> 
   36            <translation>Mật khẩu</translation> 
  4537        </message> 
  4638        <message> 
  4739            <source>Password (Repeat)</source> 
  48             <translation type="unfinished"> 
  49             </translation> 
   40            <translation>Mật khẩu (Lặp lại)</translation> 
  5041        </message> 
  5142        <message> 
  5243            <source>The system or &quot;root&quot; password allows you to make changes to your operating system, and should be kept from non-trusted users. </source> 
  53             <translation type="unfinished"> 
  54             </translation> 
   44            <translation>Hệ thống này hay &quot;root&quot; mật khẩu cho phép bạn thay đổi hệ điều hành của bạn, và nên được giữ từ người sá»­ dụng khÃŽng đáng tin cậy.</translation> 
  5545        </message> 
  5646        <message> 
  5747            <source>Create a User</source> 
  58             <translation type="unfinished"> 
  59             </translation> 
   48            <translation>Tạo ra một người dùng</translation> 
  6049        </message> 
  6150        <message> 
  6251            <source>Name</source> 
  63             <translation type="unfinished"> 
  64             </translation> 
   52            <translation>tên</translation> 
  6553        </message> 
  6654        <message> 
  6755            <source>Username</source> 
  68             <translation type="unfinished"> 
  69             </translation> 
   56            <translation>Tên truy nhập</translation> 
  7057        </message> 
  7158        <message> 
  7259            <source>Now you may create a desktop user for this system. After you login, additional users can easily be created in the Control Panel. </source> 
  73             <translation type="unfinished"> 
  74             </translation> 
   60            <translation>Bây giờ bạn có thể tạo một người dùng máy tính để bàn cho hệ thống này. Sau khi bạn đăng nhập, người dùng khác có thể dá» 
   61 dàng được tạo ra trong Control Panel.</translation> 
  7562        </message> 
  7663        <message> 
  7764            <source>Connect to a Wireless Network</source> 
  78             <translation type="unfinished"> 
  79             </translation> 
   65            <translation>Kết nối tới một mạng khÃŽng dây</translation> 
  8066        </message> 
  8167        <message> 
  8268            <source>&amp;Rescan</source> 
  83             <translation type="unfinished"> 
  84             </translation> 
   69            <translation>&amp;Quét lại</translation> 
  8570        </message> 
  8671        <message> 
  8772            <source>The following wireless networks were found. Click the one you wish to connect to. If you wish to skip, click &quot;Next&quot; below. </source> 
  88             <translation type="unfinished"> 
  89             </translation> 
   73            <translation>Các mạng khÃŽng dây sau đây đã được tìm thấy. Nhấp vào một trong những bạn muốn kết nối tới. Nếu bạn muốn bỏ qua, nhấp &quot;Next&quot; dưới đây.</translation> 
  9074        </message> 
  9175        <message> 
  9276            <source>Setup is now complete! Press Finish to login to your new desktop.</source> 
  93             <translation type="unfinished"> 
  94             </translation> 
   77            <translation>Thiết lập đã hoàn tất! Nhấn Hoàn tất để đăng nhập vào máy tính để bàn mới của bạn.</translation> 
  9578        </message> 
  9679        <message> 
  9780            <source>&amp;Finish</source> 
  98             <translation type="unfinished"> 
  99             </translation> 
   81            <translation>&amp;kết cuộc</translation> 
  10082        </message> 
  10183        <message> 
  10284            <source>Change the installation language</source> 
  103             <translation type="unfinished"> 
  104             </translation> 
   85            <translation>Thay đổi ngÃŽn ngữ cài đặt</translation> 
  10586        </message> 
  10687        <message> 
  10788            <source>Set the system timezone</source> 
  108             <translation type="unfinished"> 
  109             </translation> 
   89            <translation>thiết lập hệ thống này múi giờ</translation> 
  11090        </message> 
  11191        <message> 
  11292            <source>Display help for the current screen</source> 
  113             <translation type="unfinished"> 
  114             </translation> 
   93            <translation>Hiển thị giúp cho màn hình hiện tại</translation> 
  11594        </message> 
  11695        <message> 
  11796            <source>Launch the on-screen keyboard</source> 
  118             <translation type="unfinished"> 
  119             </translation> 
   97            <translation>Khởi chạy bàn phím trên màn hình       </translation> 
  12098        </message> 
  12199    </context> 
   
  124102        <message> 
  125103            <source>This screen allows you to select the system language you wish to use.</source> 
  126             <translation type="unfinished"> 
  127             </translation> 
   104            <translation>Màn hình này cho phép bạn chọn ngÃŽn ngữ hệ thống bạn muốn sá»­ dụng.  </translation> 
  128105        </message> 
  129106        <message> 
  130107            <source>This screen lets you pick the default timezone for your computer.</source> 
  131             <translation type="unfinished"> 
  132             </translation> 
   108            <translation>Màn hình này cho phép bạn chọn múi giờ mặc định cho máy tính của bạn.      </translation> 
  133109        </message> 
  134110        <message> 
  135111            <source>On this screen please enter the root password you wish to use. This password is used for full system access, and should be something secure.</source> 
  136             <translation type="unfinished"> 
  137             </translation> 
   112            <translation>Trên màn hình này, hãy nhập root mật khẩu chủ bạn muốn sá»­ dụng. Mật khẩu này được sá»­ dụng để truy cập hệ thống đầy đủ, và phải là một cái gì đó an toàn.</translation> 
  138113        </message> 
  139114        <message> 
  140115            <source>On this screen you will need to create a user to log into your desktop. Additional users may be created in the Control Panel.</source> 
  141             <translation type="unfinished"> 
  142             </translation> 
   116            <translation>Trên màn hình này, bạn sẜ cần phải tạo một người dùng đăng nhập vào máy tính để bàn của bạn. Người dùng bổ sung có thể được tạo ra trong Control Panel.</translation> 
  143117        </message> 
  144118        <message> 
  145119            <source>On this screen you may connect to an available wifi network. If you have a hidden network, it may be added later in the Network Manager.</source> 
  146             <translation type="unfinished"> 
  147             </translation> 
   120            <translation>Trên màn hình này bạn có thể kết nối với một mạng WiFi có sẵn. Nếu bạn có một mạng ẩn, nó có thể được thêm vào sau này trong Network Manager.</translation> 
  148121        </message> 
  149122        <message> 
  150123            <source>The computer setup is now finished! Click Finish to log into your new Desktop.</source> 
  151             <translation type="unfinished"> 
  152             </translation> 
   124            <translation>Các thiết lập máy tính hiện đang hoàn tất! Kích Finish để đăng nhập vào máy tính để bàn mới của bạn.</translation> 
  153125        </message> 
  154126    </context> 
   
  157129        <message> 
  158130            <source>&amp;Close</source> 
  159             <translation type="unfinished"> 
  160             </translation> 
   131            <translation>&amp;Đóng</translation> 
  161132        </message> 
  162133    </context> 
   
  165136        <message> 
  166137            <source>&amp;Close</source> 
  167             <translation type="unfinished"> 
  168             </translation> 
   138            <translation>&amp;Đóng</translation> 
  169139        </message> 
  170140    </context> 
   
  173143        <message> 
  174144            <source>SSID</source> 
  175             <translation type="unfinished"> 
  176             </translation> 
   145            <translation>SSID    </translation> 
  177146        </message> 
  178147        <message> 
  179148            <source>Network Key</source> 
  180             <translation type="unfinished"> 
  181             </translation> 
   149            <translation>Mạng khóa</translation> 
  182150        </message> 
  183151        <message> 
  184152            <source>Network Key (Repeat)</source> 
  185             <translation type="unfinished"> 
  186             </translation> 
   153            <translation>Mạng khóa (Lặp lại)</translation> 
  187154        </message> 
  188155        <message> 
  189156            <source>Show network key as text</source> 
  190             <translation type="unfinished"> 
  191             </translation> 
   157            <translation>Cho khóa mạng nhÆ° văn bản</translation> 
  192158        </message> 
  193159        <message> 
  194160            <source>Apply</source> 
  195             <translation type="unfinished"> 
  196             </translation> 
   161            <translation>áp dụng</translation> 
  197162        </message> 
  198163        <message> 
  199164            <source>Cancel</source> 
  200             <translation type="unfinished"> 
  201             </translation> 
   165            <translation>hủy bỏ</translation> 
  202166        </message> 
  203167        <message> 
  204168            <source>Network Key Error</source> 
  205             <translation type="unfinished"> 
  206             </translation> 
   169            <translation>Lỗi mạng khóa</translation> 
  207170        </message> 
  208171        <message> 
  209172            <source>Error: The entered network keys do not match! 
  210173</source> 
  211             <translation type="unfinished"> 
  212             </translation> 
   174            <translation>Lỗi: Các phím mạng khÃŽng khớp!  
   175</translation> 
  213176        </message> 
  214177    </context> 
   
  217180        <message> 
  218181            <source>Keyboard Settings</source> 
  219             <translation type="unfinished"> 
  220             </translation> 
   182            <translation>Thiết lập bàn phím</translation> 
  221183        </message> 
  222184        <message> 
  223185            <source>Key Layout</source> 
  224             <translation type="unfinished"> 
  225             </translation> 
   186            <translation>bố trí khóa  </translation> 
  226187        </message> 
  227188        <message> 
  228189            <source>Variant</source> 
  229             <translation type="unfinished"> 
  230             </translation> 
   190            <translation>Biến thể    </translation> 
  231191        </message> 
  232192        <message> 
  233193            <source>Keyboard Model</source> 
  234             <translation type="unfinished"> 
  235             </translation> 
   194            <translation>bàn phím mÃŽ hình</translation> 
  236195        </message> 
  237196        <message> 
  238197            <source>( you may type into the space below to test your selected settings. )</source> 
  239             <translation type="unfinished"> 
  240             </translation> 
   198            <translation>(Bạn có thể gõ vào khÃŽng gian dưới đây để thá»­ nghiệm các thiết lập của bạn được lá»±a chọn.) </translation> 
  241199        </message> 
  242200        <message> 
  243201            <source>&amp;Apply</source> 
  244             <translation type="unfinished"> 
  245             </translation> 
   202            <translation>&amp;Áp dụng</translation> 
  246203        </message> 
  247204        <message> 
  248205            <source>&amp;Close</source> 
  249             <translation type="unfinished"> 
  250             </translation> 
   206            <translation>&amp;Đóng   </translation> 
  251207        </message> 
  252208    </context> 
 • src-qt4/pc-installgui/i18n/SysInstaller_af.ts

  r7eb8911 rc5a6d65  
  297297        <message> 
  298298            <source>The selected disk / partition is less than recommended %1GB. The installation may fail...</source> 
  299             <translation type="unfinished"> 
  300              {1G?}</translation> 
   299            <translation>Die gekose skyf / partisie is minder as% aanbeveel 1GB. Die installasie het dalk misluk ..</translation> 
  301300        </message> 
  302301    </context> 
 • src-qt4/pc-mounttray/i18n/MountTray_ru.ts

  r7eb8911 rc5a6d65  
  66        <message> 
  77            <source>System Disk Capacity</source> 
  8             <translation type="unfinished"> 
  9             </translation> 
   8            <translation>ЕЌкПсть ЎОска сОстеЌы</translation> 
  109        </message> 
  1110        <message> 
  1211            <source>Mount Point</source> 
  13             <translation type="unfinished"> 
  14             </translation> 
   12            <translation>ТПчка ЌПМтОрПваМОя</translation> 
  1513        </message> 
  1614        <message> 
  1715            <source>Filesystem</source> 
  18             <translation type="unfinished"> 
  19             </translation> 
   16            <translation>ЀайлПвая сОстеЌа</translation> 
  2017        </message> 
  2118        <message> 
 • src-qt4/pc-mounttray/i18n/MountTray_vi.ts

  r7eb8911 rc5a6d65  
  66        <message> 
  77            <source>System Disk Capacity</source> 
  8             <translation type="unfinished"> 
  9             </translation> 
   8            <translation>Hệ thống dung lượng đĩa            </translation> 
  109        </message> 
  1110        <message> 
  1211            <source>Mount Point</source> 
  13             <translation type="unfinished"> 
  14             </translation> 
   12            <translation>Núi điểm            </translation> 
  1513        </message> 
  1614        <message> 
  1715            <source>Filesystem</source> 
  18             <translation type="unfinished"> 
  19             </translation> 
   16            <translation>hệ thống tập tin            </translation> 
  2017        </message> 
  2118        <message> 
  2219            <source>Used/Total</source> 
  23             <translation type="unfinished"> 
  24             </translation> 
   20            <translation>Sá»­ dụng/Tổng</translation> 
  2521        </message> 
  2622        <message> 
  2723            <source>Percent %</source> 
  28             <translation type="unfinished"> 
  29             </translation> 
   24            <translation>Phần trăm %       </translation> 
  3025        </message> 
  3126        <message> 
  3227            <source>Close</source> 
  33             <translation type="unfinished"> 
  34             </translation> 
   28            <translation>Đóng            </translation> 
  3529        </message> 
  3630    </context> 
   
  3933        <message> 
  4034            <source>Disk(s) Almost Full</source> 
  41             <translation type="unfinished"> 
  42             </translation> 
   35            <translation>đĩa gần nhÆ° toàn</translation> 
  4336        </message> 
  4437    </context> 
   
  4740        <message> 
  4841            <source>Auto-mount this device</source> 
  49             <translation type="unfinished"> 
  50             </translation> 
   42            <translation>Tá»± động gắn thiết bị này</translation> 
  5143        </message> 
  5244        <message> 
  5345            <source>Eject</source> 
  54             <translation type="unfinished"> 
  55             </translation> 
   46            <translation>* Đẩy ra            </translation> 
  5647        </message> 
  5748        <message> 
  5849            <source>Mount</source> 
  59             <translation type="unfinished"> 
  60             </translation> 
   50            <translation>bàn đập     </translation> 
  6151        </message> 
  6252        <message> 
  6353            <source>Success</source> 
  64             <translation type="unfinished"> 
  65             </translation> 
   54            <translation>thành cÃŽng</translation> 
  6655        </message> 
  6756        <message> 
  6857            <source>%1 mounted at %2</source> 
  69             <translation type="unfinished"> 
  70             </translation> 
   58            <translation>%1 gắn ở %2</translation> 
  7159        </message> 
  7260        <message> 
  7361            <source>Error mounting %1 at %2</source> 
  74             <translation type="unfinished"> 
  75             </translation> 
   62            <translation>Lỗi gắn %1 tại %2</translation> 
  7663        </message> 
  7764        <message> 
  7865            <source>Error mounting %1</source> 
  79             <translation type="unfinished"> 
  80             </translation> 
   66            <translation>Lỗi gắn tại %1      </translation> 
  8167        </message> 
  8268        <message> 
  8369            <source>Could not create mount point at %1</source> 
  84             <translation type="unfinished"> 
  85             </translation> 
   70            <translation>KhÃŽng có thể tạo ra điểm lắp tại 1%     </translation> 
  8671        </message> 
  8772        <message> 
  8873            <source>%1 has been successfully unmounted.</source> 
  89             <translation type="unfinished"> 
  90             </translation> 
   74            <translation>%1 đã được gỡ bỏ thành cÃŽng.</translation> 
  9175        </message> 
  9276        <message> 
  9377            <source>It is now safe to remove the device</source> 
  94             <translation type="unfinished"> 
  95             </translation> 
   78            <translation>Bây giờ nó là an toàn để loại bỏ các thiết bị</translation> 
  9679        </message> 
  9780        <message> 
  9881            <source>Error: %1 could not be unmounted</source> 
  99             <translation type="unfinished"> 
  100             </translation> 
   82            <translation>Lỗi: %1 khÃŽng thể được gỡ bỏ            </translation> 
  10183        </message> 
  10284        <message> 
  10385            <source>%1 of disk space available</source> 
  104             <translation type="unfinished"> 
  105             </translation> 
   86            <translation>%1 khÃŽng gian đĩa có sẵn     </translation> 
  10687        </message> 
  10788        <message> 
  10889            <source>Mounted at %1</source> 
  109             <translation type="unfinished"> 
  110             </translation> 
   90            <translation>Gắn ở %1</translation> 
  11191        </message> 
  11292    </context> 
   
  11595        <message> 
  11696            <source>Open Media Directory</source> 
  117             <translation type="unfinished"> 
  118             </translation> 
   97            <translation>Mở truyền thÃŽng thÆ° mục       </translation> 
  11998        </message> 
  12099        <message> 
  121100            <source>Close Tray</source> 
  122             <translation type="unfinished"> 
  123             </translation> 
   101            <translation>Đóng Tray            </translation> 
  124102        </message> 
  125103        <message> 
  126104            <source>User Detection Error</source> 
  127             <translation type="unfinished"> 
  128             </translation> 
   105            <translation>Người sá»­ dụng phát hiện lỗi</translation> 
  129106        </message> 
  130107        <message> 
  131108            <source>Unable to determine the non-root user who started the application  
  132109Can not open the file manager with root permissions</source> 
  133             <translation type="unfinished"> 
  134             </translation> 
   110            <translation>KhÃŽng thể xác định người sá»­ dụng khÃŽng root bắt đầu ứng dụng  
   111 KhÃŽng thể mở tập tin quản lÃœ với quyền root</translation> 
  135112        </message> 
  136113        <message> 
  137114            <source>New Device</source> 
  138             <translation type="unfinished"> 
  139             </translation> 
   115            <translation>Thiết bị mới      </translation> 
  140116        </message> 
  141117        <message> 
  142118            <source>%1 can now be accessed</source> 
  143             <translation type="unfinished"> 
  144             </translation> 
   119            <translation>%1 có thể được truy cập</translation> 
  145120        </message> 
  146121        <message> 
  147122            <source>Rescan Devices</source> 
  148             <translation type="unfinished"> 
  149             </translation> 
   123            <translation>Quét lại thiết bị</translation> 
  150124        </message> 
  151125        <message> 
  152126            <source>Please Wait</source> 
  153             <translation type="unfinished"> 
  154             </translation> 
   127            <translation>Xin vui lòng Chờ</translation> 
  155128        </message> 
  156129        <message> 
  157130            <source>Rescanning devices attached to the system</source> 
  158             <translation type="unfinished"> 
  159             </translation> 
   131            <translation>Thiết bị Rescanning gắn vào hệ thống            </translation> 
  160132        </message> 
  161133        <message> 
  162134            <source>More Options</source> 
  163             <translation type="unfinished"> 
  164             </translation> 
   135            <translation>Tùy chọn Xem thêm       </translation> 
  165136        </message> 
  166137        <message> 
  167138            <source>View Disk Usage</source> 
  168             <translation type="unfinished"> 
  169             </translation> 
   139            <translation>Xem sá»­ dụng đĩa</translation> 
  170140        </message> 
  171141        <message> 
  172142            <source>Change Settings</source> 
  173             <translation type="unfinished"> 
  174             </translation> 
   143            <translation>Thay đổi Thiết lập            </translation> 
  175144        </message> 
  176145    </context> 
   
  179148        <message> 
  180149            <source>Mount Tray Settings</source> 
  181             <translation type="unfinished"> 
  182             </translation> 
   150            <translation>Núi Thiết lập Tray       </translation> 
  183151        </message> 
  184152        <message> 
  185153            <source>Monitor disk storage space</source> 
  186             <translation type="unfinished"> 
  187             </translation> 
   154            <translation>KhÃŽng gian lÆ°u trữ đĩa giám sát        </translation> 
  188155        </message> 
  189156        <message> 
  190157            <source>Perform check on device notifications</source> 
  191             <translation type="unfinished"> 
  192             </translation> 
   158            <translation>Thá»±c hiện kiểm tra trên các thÃŽng báo thiết bị</translation> 
  193159        </message> 
  194160        <message> 
  195161            <source>Maximum time between checks (minutes)</source> 
  196             <translation type="unfinished"> 
  197             </translation> 
   162            <translation>Thời gian tối đa giữa kiểm tra (phút)            </translation> 
  198163        </message> 
  199164        <message> 
  200165            <source>Cancel</source> 
  201             <translation type="unfinished"> 
  202             </translation> 
   166            <translation>Hủy bỏ            </translation> 
  203167        </message> 
  204168        <message> 
  205169            <source>Apply</source> 
  206             <translation type="unfinished"> 
  207             </translation> 
   170            <translation>áp dụng</translation> 
  208171        </message> 
  209172    </context> 
 • src-qt4/pc-netmanager/src/NetworkTray/i18n/NetworkTray_af.ts

  r7eb8911 rc5a6d65  
  1010        <message> 
  1111            <source>Start the Network Manager</source> 
  12             <translation type="unfinished">Laai die Netwerk Bestuurder</translation> 
   12            <translation>Begin die Netwerk Bestuurder</translation> 
  1313        </message> 
  1414        <message> 
   
  5858        <message> 
  5959            <source>Unknown Wireless Device</source> 
  60             <translation type="unfinished"> 
  61             </translation> 
   60            <translation>Onbekende draadlose toestel            </translation> 
  6261        </message> 
  6362        <message> 
  6463            <source>Device Name:</source> 
  65             <translation type="unfinished"> 
  66             </translation> 
   64            <translation>Toestel Naam            </translation> 
  6765        </message> 
  6866        <message> 
  6967            <source>Unknown</source> 
  70             <translation type="unfinished"> 
  71             </translation> 
   68            <translation>Onbekende            </translation> 
  7269        </message> 
  7370        <message> 
  7471            <source>Close the Network Monitor</source> 
  75             <translation type="unfinished"> 
  76             </translation> 
   72            <translation>Maak die Netwerk Aansoek</translation> 
  7773        </message> 
  7874        <message> 
  7975            <source>Click here to configure wireless connections</source> 
  80             <translation type="unfinished"> 
  81             </translation> 
   76            <translation>Klik hier om draadlose konneksies te stel            </translation> 
  8277        </message> 
  8378        <message> 
  8479            <source>No Wireless Network Connection</source> 
  85             <translation type="unfinished"> 
  86             </translation> 
   80            <translation>Geen draadlose netwerk verband            </translation> 
  8781        </message> 
  8882        <message> 
  8983            <source>Connecting to </source> 
  90             <translation type="unfinished"> 
  91             </translation> 
   84            <translation>verbinding te            </translation> 
  9285        </message> 
  9386        <message> 
  9487            <source>Please Wait</source> 
  95             <translation type="unfinished"> 
  96             </translation> 
   88            <translation>Wag asseblief            </translation> 
  9789        </message> 
  9890    </context> 
   
  10193        <message> 
  10294            <source>Please Enter Network Key</source> 
  103             <translation type="unfinished"> 
  104             </translation> 
   95            <translation>Voer Netwerk Sleutel</translation> 
  10596        </message> 
  10697        <message> 
  10798            <source>SSID</source> 
  108             <translation type="unfinished"> 
  109             </translation> 
   99            <translation>SSID            </translation> 
  110100        </message> 
  111101        <message> 
  112102            <source>Network Key</source> 
  113             <translation type="unfinished"> 
  114             </translation> 
   103            <translation>Netwerk Sleutel</translation> 
  115104        </message> 
  116105        <message> 
  117106            <source>Network Key (Repeat)</source> 
  118             <translation type="unfinished"> 
  119             </translation> 
   107            <translation>Netwerk Sleutel (Herhaal)            </translation> 
  120108        </message> 
  121109        <message> 
  122110            <source>Apply</source> 
  123             <translation type="unfinished"> 
  124             </translation> 
   111            <translation>Toepassing</translation> 
  125112        </message> 
  126113        <message> 
  127114            <source>Cancel</source> 
  128             <translation type="unfinished"> 
  129             </translation> 
   115            <translation>Kanselleer            </translation> 
  130116        </message> 
  131117        <message> 
  132118            <source>Network Key Error</source> 
  133             <translation type="unfinished"> 
  134             </translation> 
   119            <translation>Netwerk Sleutel Fout            </translation> 
  135120        </message> 
  136121        <message> 
  137122            <source>Error: The entered network keys do not match! 
  138123</source> 
  139             <translation type="unfinished"> 
  140             </translation> 
   124            <translation>Fout: Die aangegaan netwerk sleutels stem nie ooreen nie</translation> 
  141125        </message> 
  142126        <message> 
  143127            <source>Show network key as text</source> 
  144             <translation type="unfinished"> 
  145             </translation> 
   128            <translation>Wys netwerk sleutel as teks            </translation> 
  146129        </message> 
  147130    </context> 
 • src-qt4/pc-netmanager/src/NetworkTray/i18n/NetworkTray_vi.ts

  r7eb8911 rc5a6d65  
  66        <message> 
  77            <source>Configure </source> 
  8             <translation type="unfinished"> 
  9             </translation> 
   8            <translation>cấu hình  </translation> 
  109        </message> 
  1110        <message> 
  1211            <source>Start the Network Manager</source> 
  13             <translation type="unfinished"> 
  14             </translation> 
   12            <translation>Bắt đầu quản lÃœ mạng</translation> 
  1513        </message> 
  1614        <message> 
  1715            <source>Restart the Network</source> 
  18             <translation type="unfinished"> 
  19             </translation> 
   16            <translation>Khởi động lại mạng</translation> 
  2017        </message> 
  2118        <message> 
  2219            <source>IP:</source> 
  23             <translation type="unfinished"> 
  24             </translation> 
   20            <translation>IP:</translation> 
  2521        </message> 
  2622        <message> 
  2723            <source>IPv6:</source> 
  28             <translation type="unfinished"> 
  29             </translation> 
   24            <translation>IPv6:</translation> 
  3025        </message> 
  3126        <message> 
  3227            <source>Mac/Ether:</source> 
  33             <translation type="unfinished"> 
  34             </translation> 
   28            <translation>địa chỉ Mac/Ether:  </translation> 
  3529        </message> 
  3630        <message> 
  3731            <source>Media:</source> 
  38             <translation type="unfinished"> 
  39             </translation> 
   32            <translation>Media:   </translation> 
  4033        </message> 
  4134        <message> 
  4235            <source>Status:</source> 
  43             <translation type="unfinished"> 
  44             </translation> 
   36            <translation>Tình trạng:</translation> 
  4537        </message> 
  4638        <message> 
  4739            <source>No connection detected.&lt;br&gt; Check your cable connection and try again!</source> 
  48             <translation type="unfinished"> 
  49             </translation> 
   40            <translation>khÃŽng có kết nối phát hiện. &lt;br&gt; Kiểm tra kết nối cáp của bạn và cố gắng một lần nữa!</translation> 
  5041        </message> 
  5142        <message> 
  5243            <source>SSID:</source> 
  53             <translation type="unfinished"> 
  54             </translation> 
   44            <translation>SSID: </translation> 
  5545        </message> 
  5646        <message> 
  5747            <source>Connection Strength:</source> 
  58             <translation type="unfinished"> 
  59             </translation> 
   48            <translation>Sức mạnh kết nối:</translation> 
  6049        </message> 
  6150        <message> 
  6251            <source>Connection Speed:</source> 
  63             <translation type="unfinished"> 
  64             </translation> 
   52            <translation>Tốc độ kết nối:   </translation> 
  6553        </message> 
  6654        <message> 
  6755            <source>No wireless connection detected.&lt;br&gt; Double-click to start the wireless configuration wizard.</source> 
  68             <translation type="unfinished"> 
  69             </translation> 
   56            <translation>khÃŽng có kết nối khÃŽng dây phát hiện. &lt;br&gt; Kích đúp để bắt đầu trình hướng dẫn cấu hình khÃŽng dây.</translation> 
  7057        </message> 
  7158        <message> 
  7259            <source>Unknown Wireless Device</source> 
  73             <translation type="unfinished"> 
  74             </translation> 
   60            <translation>Thiết bị khÃŽng dây khÃŽng biết</translation> 
  7561        </message> 
  7662        <message> 
  7763            <source>Device Name:</source> 
  78             <translation type="unfinished"> 
  79             </translation> 
   64            <translation>Tên thiết bị:</translation> 
  8065        </message> 
  8166        <message> 
  8267            <source>Unknown</source> 
  83             <translation type="unfinished"> 
  84             </translation> 
   68            <translation>ChÆ°a biết</translation> 
  8569        </message> 
  8670        <message> 
  8771            <source>Close the Network Monitor</source> 
  88             <translation type="unfinished"> 
  89             </translation> 
   72            <translation>Đóng Mạng Màn hình</translation> 
  9073        </message> 
  9174        <message> 
  9275            <source>Click here to configure wireless connections</source> 
  93             <translation type="unfinished"> 
  94             </translation> 
   76            <translation>Bấm vào đây để cấu hình kết nối khÃŽng dây</translation> 
  9577        </message> 
  9678        <message> 
  9779            <source>No Wireless Network Connection</source> 
  98             <translation type="unfinished"> 
  99             </translation> 
   80            <translation>KhÃŽng có mạng khÃŽng dây kết nối</translation> 
  10081        </message> 
  10182        <message> 
  10283            <source>Connecting to </source> 
  103             <translation type="unfinished"> 
  104             </translation> 
   84            <translation>kết nối</translation> 
  10585        </message> 
  10686        <message> 
  10787            <source>Please Wait</source> 
  108             <translation type="unfinished"> 
  109             </translation> 
   88            <translation>Xin vui lòng Chờ</translation> 
  11089        </message> 
  11190    </context> 
   
  11493        <message> 
  11594            <source>Please Enter Network Key</source> 
  116             <translation type="unfinished"> 
  117             </translation> 
   95            <translation>Vui lòng nhập mạng chủ chốt</translation> 
  11896        </message> 
  11997        <message> 
  12098            <source>SSID</source> 
  121             <translation type="unfinished"> 
  122             </translation> 
   99            <translation>SSID</translation> 
  123100        </message> 
  124101        <message> 
  125102            <source>Network Key</source> 
  126             <translation type="unfinished"> 
  127             </translation> 
   103            <translation>Mạng chủ chốt</translation> 
  128104        </message> 
  129105        <message> 
  130106            <source>Network Key (Repeat)</source> 
  131             <translation type="unfinished"> 
  132             </translation> 
   107            <translation>Mạng chủ chốt (Lặp lại)</translation> 
  133108        </message> 
  134109        <message> 
  135110            <source>Apply</source> 
  136             <translation type="unfinished"> 
  137             </translation> 
   111            <translation>áp dụng</translation> 
  138112        </message> 
  139113        <message> 
  140114            <source>Cancel</source> 
  141             <translation type="unfinished"> 
  142             </translation> 
   115            <translation>hủy bỏ</translation> 
  143116        </message> 
  144117        <message> 
  145118            <source>Network Key Error</source> 
  146             <translation type="unfinished"> 
  147             </translation> 
   119            <translation>Lỗi mạng chủ chốt</translation> 
  148120        </message> 
  149121        <message> 
  150122            <source>Error: The entered network keys do not match! 
  151123</source> 
  152             <translation type="unfinished"> 
  153             </translation> 
   124            <translation>Lỗi: Các phím mạng khÃŽng khớp!  
   125</translation> 
  154126        </message> 
  155127        <message> 
  156128            <source>Show network key as text</source> 
  157             <translation type="unfinished"> 
  158             </translation> 
   129            <translation>Hiện khóa mạng nhÆ° văn bản</translation> 
  159130        </message> 
  160131    </context> 
 • src-qt4/pc-netmanager/src/ethernetconfig/i18n/ethernetconfig_vi.ts

  r7eb8911 rc5a6d65  
  66        <message> 
  77            <source>Network Configuration</source> 
  8             <translation type="unfinished"> 
  9             </translation> 
   8            <translation>Cấu hình mạng</translation> 
  109        </message> 
  1110        <message> 
  1211            <source>&amp;OK</source> 
  13             <translation type="unfinished"> 
  14             </translation> 
   12            <translation>&amp;OK</translation> 
  1513        </message> 
  1614        <message> 
  1715            <source>Alt+O</source> 
  18             <translation type="unfinished"> 
  19             </translation> 
   16            <translation>Alt+O</translation> 
  2017        </message> 
  2118        <message> 
  2219            <source>&amp;Apply</source> 
  23             <translation type="unfinished"> 
  24             </translation> 
   20            <translation>&amp;áp dụng</translation> 
  2521        </message> 
  2622        <message> 
  2723            <source>Alt+A</source> 
  28             <translation type="unfinished"> 
  29             </translation> 
   24            <translation>Alt+A</translation> 
  3025        </message> 
  3126        <message> 
  3227            <source>&amp;Close</source> 
  33             <translation type="unfinished"> 
  34             </translation> 
   28            <translation>&amp;Đóng</translation> 
  3529        </message> 
  3630        <message> 
  3731            <source>Alt+C</source> 
  38             <translation type="unfinished"> 
  39             </translation> 
   32            <translation>Alt+C</translation> 
  4033        </message> 
  4134        <message> 
  4235            <source>Disable this networ&amp;k device</source> 
  43             <translation type="unfinished"> 
  44             </translation> 
   36            <translation>&amp;VÃŽ hiệu hóa này thiết bị mạng </translation> 
  4537        </message> 
  4638        <message> 
  4739            <source>Alt+K</source> 
  48             <translation type="unfinished"> 
  49             </translation> 
   40            <translation>Alt+K</translation> 
  5041        </message> 
  5142        <message> 
  5243            <source>&amp;General</source> 
  53             <translation type="unfinished"> 
  54             </translation> 
   44            <translation>&amp;Chung</translation> 
  5545        </message> 
  5646        <message> 
  5747            <source>Alt+Y</source> 
  58             <translation type="unfinished"> 
  59             </translation> 
   48            <translation>Alt+Y</translation> 
  6049        </message> 
  6150        <message> 
  6251            <source>Network address configuration</source> 
  63             <translation type="unfinished"> 
  64             </translation> 
   52            <translation>Cấu hình địa chỉ mạng</translation> 
  6553        </message> 
  6654        <message> 
  6755            <source>Assign static IP address</source> 
  68             <translation type="unfinished"> 
  69             </translation> 
   56            <translation>Gán địa chỉ IP tÄ©nh</translation> 
  7057        </message> 
  7158        <message> 
  7259            <source>Netmask:</source> 
  73             <translation type="unfinished"> 
  74             </translation> 
   60            <translation>Mặt nạ mạng:</translation> 
  7561        </message> 
  7662        <message> 
  7763            <source>IP:</source> 
  78             <translation type="unfinished"> 
  79             </translation> 
   64            <translation>IP:</translation> 
  8065        </message> 
  8166        <message> 
  8267            <source>999\.999\.999\.999; </source> 
  83             <translation type="unfinished"> 
  84             </translation> 
   68            <translation>999\.999\.999\.999;</translation> 
  8569        </message> 
  8670        <message> 
  8771            <source>Advanced</source> 
  88             <translation type="unfinished"> 
  89             </translation> 
   72            <translation>Tiên tiến</translation> 
  9073        </message> 
  9174        <message> 
  9275            <source>Use hardware defau&amp;lt MAC address</source> 
  93             <translation type="unfinished"> 
  94             </translation> 
   76            <translation>Sá»­ dụng địa chỉ MAC mặc định phần cứng</translation> 
  9577        </message> 
  9678        <message> 
  9779            <source>Alt+L</source> 
  98             <translation type="unfinished"> 
  99             </translation> 
   80            <translation>Alt+L</translation> 
  10081        </message> 
  10182        <message> 
  10283            <source>Custom MAC address</source> 
  103             <translation type="unfinished"> 
  104             </translation> 
   84            <translation>Địa chỉ MAC tùy chỉnh</translation> 
  10585        </message> 
  10686        <message> 
  10787            <source>IPv6 static address</source> 
  108             <translation type="unfinished"> 
  109             </translation> 
   88            <translation>IPv6 địa chỉ tÄ©nh</translation> 
  11089        </message> 
  11190        <message> 
  11291            <source>Address:</source> 
  113             <translation type="unfinished"> 
  114             </translation> 
   92            <translation>địa chỉ:</translation> 
  11593        </message> 
  11694        <message> 
  11795            <source>Obtain IPv6 address automaticall&amp;y</source> 
  118             <translation type="unfinished"> 
  119             </translation> 
   96            <translation>Có được địa chỉ&amp; IPv6 tá»± động  </translation> 
  12097        </message> 
  12198        <message> 
  12299            <source>I&amp;nfo</source> 
  123             <translation type="unfinished"> 
  124             </translation> 
   100            <translation>&amp;ThÃŽng tin</translation> 
  125101        </message> 
  126102        <message> 
  127103            <source>Configuration info</source> 
  128             <translation type="unfinished"> 
  129             </translation> 
   104            <translation>cấu hình thÃŽng tin  </translation> 
  130105        </message> 
  131106        <message> 
  132107            <source>Gateway:</source> 
  133             <translation type="unfinished"> 
  134             </translation> 
   108            <translation>cá»­a ngõ:</translation> 
  135109        </message> 
  136110        <message> 
  137111            <source>IPv6:</source> 
  138             <translation type="unfinished"> 
  139             </translation> 
   112            <translation>IPv6:</translation> 
  140113        </message> 
  141114        <message> 
  142115            <source>Mac:</source> 
  143             <translation type="unfinished"> 
  144             </translation> 
   116            <translation>Mac:</translation> 
  145117        </message> 
  146118        <message> 
  147119            <source>Media:</source> 
  148             <translation type="unfinished"> 
  149             </translation> 
   120            <translation>phÆ°Æ¡ng tiện:</translation> 
  150121        </message> 
  151122        <message> 
  152123            <source>Status:</source> 
  153             <translation type="unfinished"> 
  154             </translation> 
   124            <translation>Tình trạng:</translation> 
  155125        </message> 
  156126        <message> 
  157127            <source>Traffic info</source> 
  158             <translation type="unfinished"> 
  159             </translation> 
   128            <translation>ThÃŽng giao thÃŽng</translation> 
  160129        </message> 
  161130        <message> 
  162131            <source>Packets:</source> 
  163             <translation type="unfinished"> 
  164             </translation> 
   132            <translation>Trọn gói</translation> 
  165133        </message> 
  166134        <message> 
  167135            <source>Errors:</source> 
  168             <translation type="unfinished"> 
  169             </translation> 
   136            <translation>Lỗi:</translation> 
  170137        </message> 
  171138        <message> 
  172139            <source>In:</source> 
  173             <translation type="unfinished"> 
  174             </translation> 
   140            <translation>Trong:</translation> 
  175141        </message> 
  176142        <message> 
  177143            <source>Out:</source> 
  178             <translation type="unfinished"> 
  179             </translation> 
   144            <translation>Ra:</translation> 
  180145        </message> 
  181146        <message> 
  182147            <source>Missing Fields</source> 
  183             <translation type="unfinished"> 
  184             </translation> 
   148            <translation>Mất tích lÄ©nh vá»±c</translation> 
  185149        </message> 
  186150        <message> 
  187151            <source>You must enter an IP and Netmask to continue! 
  188152</source> 
  189             <translation type="unfinished"> 
  190             </translation> 
   153            <translation>Bạn phải nhập một địa chỉ IP và Netmask để tiếp tục!  
   154</translation> 
  191155        </message> 
  192156        <message> 
  193157            <source>Warning</source> 
  194             <translation type="unfinished"> 
  195             </translation> 
   158            <translation>Cảnh báo</translation> 
  196159        </message> 
  197160        <message> 
  198161            <source>IP Address is out of range! (</source> 
  199             <translation type="unfinished"> 
  200             </translation> 
   162            <translation>Địa chỉ IP là ra khỏi phạm vi! (</translation> 
  201163        </message> 
  202164        <message> 
  203165            <source>) Fields must be between 0-255.</source> 
  204             <translation type="unfinished"> 
  205             </translation> 
   166            <translation>) Các lÄ©nh vá»±c phải được từ 0-255.</translation> 
  206167        </message> 
  207168        <message> 
  208169            <source>Netmask is out of range! (</source> 
  209             <translation type="unfinished"> 
  210             </translation> 
   170            <translation>Netmask là ra khỏi phạm vi! (</translation> 
  211171        </message> 
  212172        <message> 
  213173            <source>configuration</source> 
  214             <translation type="unfinished"> 
  215             </translation> 
   174            <translation>cấu hình</translation> 
  216175        </message> 
  217176        <message> 
  218177            <source>Enable WPA authentication</source> 
  219             <translation type="unfinished"> 
  220             </translation> 
   178            <translation>Kích hoạt xác thá»±c WPA</translation> 
  221179        </message> 
  222180        <message> 
  223181            <source>Configure &amp;WPA</source> 
  224             <translation type="unfinished"> 
  225             </translation> 
   182            <translation>Cấu hình và WPA    </translation> 
  226183        </message> 
  227184    </context> 
 • src-qt4/pc-pbigui/i18n/PBI_af.ts

  r7eb8911 rc5a6d65  
  3434        <message> 
  3535            <source>OK</source> 
  36             <translation type="unfinished">Regso</translation> 
   36            <translation>OK</translation> 
  3737        </message> 
  3838        <message> 
 • src-qt4/pc-soundconfig/i18n/SoundConfig_af.ts

  r7eb8911 rc5a6d65  
  66        <message> 
  77            <source>Sound Configuration</source> 
  8             <translation type="unfinished"> 
  9             </translation> 
   8            <translation>klank opset</translation> 
  109        </message> 
  1110        <message> 
  1211            <source>Below you may change the default sound device, and test sound playback</source> 
  13             <translation type="unfinished"> 
  14             </translation> 
   12            <translation>Hier kan jy die standaard klank toestel verander, en toets klank speel            </translation> 
  1513        </message> 
  1614        <message> 
  1715            <source>&amp;Test sound</source> 
  18             <translation type="unfinished"> 
  19             </translation> 
   16            <translation>$Test sound            </translation> 
  2017        </message> 
  2118        <message> 
  2219            <source>&amp;Apply</source> 
  23             <translation type="unfinished"> 
  24             </translation> 
   20            <translation>&amp;Toepassing</translation> 
  2521        </message> 
  2622        <message> 
  2723            <source>&amp;Close</source> 
  28             <translation type="unfinished"> 
  29             </translation> 
   24            <translation>&amp;Sluit            </translation> 
  3025        </message> 
  3126        <message> 
  3227            <source>No sound devices detected!</source> 
  33             <translation type="unfinished"> 
  34             </translation> 
   28            <translation>Geen klank toestelle bespeur!            </translation> 
  3529        </message> 
  3630    </context> 
 • src-qt4/pc-systemupdatertray/i18n/SystemUpdaterTray_vi.ts

  r7eb8911 rc5a6d65  
  66        <message> 
  77            <source>Check for updates</source> 
  8             <translation type="unfinished"> 
  9             </translation> 
   8            <translation>Kiểm tra các bản cập nhật            </translation> 
  109        </message> 
  1110        <message> 
  1211            <source>Run at startup</source> 
  13             <translation type="unfinished"> 
  14             </translation> 
   12            <translation>Chạy lúc khởi động            </translation> 
  1513        </message> 
  1614        <message> 
  1715            <source>PC-BSD Update Manager</source> 
  18             <translation type="unfinished"> 
  19             </translation> 
   16            <translation>PC-BSD Cập nhật đốc            </translation> 
  2017        </message> 
  2118        <message> 
  2219            <source>Checking for updates...</source> 
  23             <translation type="unfinished"> 
  24             </translation> 
   20            <translation>Kiểm tra các bản cập nhật...</translation> 
  2521        </message> 
  2622        <message> 
  2723            <source>Failed to contact the update server!</source> 
  28             <translation type="unfinished"> 
  29             </translation> 
   24            <translation>Thất bại trong việc liên lạc với máy chủ cập nhật!            </translation> 
  3025        </message> 
  3126        <message> 
  3227            <source>Your system is fully updated</source> 
  33             <translation type="unfinished"> 
  34             </translation> 
   28            <translation>Hệ thống của bạn là cập nhật đầy đủ    </translation> 
  3529        </message> 
  3630        <message> 
  3731            <source>System updates available</source> 
  38             <translation type="unfinished"> 
  39             </translation> 
   32            <translation>Hệ thống thÃŽng tin cập nhật có sẵn      </translation> 
  4033        </message> 
  4134        <message> 
  4235            <source>PBI updates available</source> 
  43             <translation type="unfinished"> 
  44             </translation> 
   36            <translation>PBI cập nhật có sẵn            </translation> 
  4537        </message> 
  4638        <message> 
  4739            <source>Start the AppCafe</source> 
  48             <translation type="unfinished"> 
  49             </translation> 
   40            <translation>Bắt đầu AppCafe  </translation> 
  5041        </message> 
  5142        <message> 
  5243            <source>Quit</source> 
  53             <translation type="unfinished"> 
  54             </translation> 
   44            <translation>bỏ            </translation> 
  5545        </message> 
  5646        <message> 
  5747            <source>System Updates Available</source> 
  58             <translation type="unfinished"> 
  59             </translation> 
   48            <translation>Hệ thống thÃŽng tin cập nhật có sẵn    </translation> 
  6049        </message> 
  6150        <message> 
  6251            <source>Software Updates Available</source> 
  63             <translation type="unfinished"> 
  64             </translation> 
   52            <translation>Cập nhật phần mềm có sẵn            </translation> 
  6553        </message> 
  6654        <message> 
  6755            <source>Start the Update Manager</source> 
  68             <translation type="unfinished"> 
  69             </translation> 
   56            <translation>Bắt đầu Update Manager      </translation> 
  7057        </message> 
  7158        <message> 
  7259            <source>Important system updates are available. Click here to install them!</source> 
  73             <translation type="unfinished"> 
  74             </translation> 
   60            <translation>Cập nhật hệ thống quan trọng có sẵn. Bấm vào đây để cài đặt chúng!            </translation> 
  7561        </message> 
  7662        <message> 
  7763            <source>Software updates are available. Click here to install them!</source> 
  78             <translation type="unfinished"> 
  79             </translation> 
   64            <translation>Cập nhật phần mềm có sẵn. Bấm vào đây để cài đặt chúng!  </translation> 
  8065        </message> 
  8166        <message> 
  8267            <source>Restart Required</source> 
  83             <translation type="unfinished"> 
  84             </translation> 
   68            <translation>Khởi động lại yêu cầu    </translation> 
  8569        </message> 
  8670        <message> 
  8771            <source>Please restart your computer to complete the pending updates</source> 
  88             <translation type="unfinished"> 
  89             </translation> 
   72            <translation>Hãy khởi động lại máy tính của bạn để hoàn thành các bản cập nhật cấp phát chính thức     </translation> 
  9073        </message> 
  9174        <message> 
  9275            <source>System restart required to finish updates</source> 
  93             <translation type="unfinished"> 
  94             </translation> 
   76            <translation>Hệ thống khởi động lại cần thiết để hoàn thành cập nhật</translation> 
  9577        </message> 
  9678        <message> 
  9779            <source>Start the Warden</source> 
  98             <translation type="unfinished"> 
  99             </translation> 
   80            <translation>Bắt đầu Warden     </translation> 
  10081        </message> 
  10182        <message> 
  10283            <source>Jail updates available</source> 
  103             <translation type="unfinished"> 
  104             </translation> 
   84            <translation>Cập nhật có sẵn Jail      </translation> 
  10585        </message> 
  10686        <message> 
  10787            <source>Jail Updates Available</source> 
  108             <translation type="unfinished"> 
  109             </translation> 
   88            <translation>Cập nhật Jail có sẵn       </translation> 
  11089        </message> 
  11190        <message> 
  11291            <source>Important jail updates are available. Click here to launch the Warden!</source> 
  113             <translation type="unfinished"> 
  114             </translation> 
   92            <translation>Cập nhật tù quan trọng có sẵn. Bấm vào đây để khởi động Warden!</translation> 
  11593        </message> 
  11694        <message> 
  11795            <source>Display notifications</source> 
  118             <translation type="unfinished"> 
  119             </translation> 
   96            <translation>hiển thị thÃŽng báo      </translation> 
  12097        </message> 
  12198        <message> 
  12299            <source>Package updates available</source> 
  123             <translation type="unfinished"> 
  124             </translation> 
   100            <translation>Cập nhật phần mềm có sẵn            </translation> 
  125101        </message> 
  126102        <message> 
  127103            <source>Important package updates are available. Click here to install them!</source> 
  128             <translation type="unfinished"> 
  129             </translation> 
   104            <translation>Cập nhật phần mềm quan trọng có sẵn. Bấm vào đây để cài đặt chúng     </translation> 
  130105        </message> 
  131106    </context> 
 • src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_vi.ts

  r7eb8911 rc5a6d65  
  66        <message> 
  77            <source>Update Manager</source> 
  8             <translation type="unfinished"> 
  9             </translation> 
   8            <translation>Cập nhật đốc            </translation> 
  109        </message> 
  1110        <message> 
  1211            <source>Preparing to check for updates... Please Wait...</source> 
  13             <translation type="unfinished"> 
  14             </translation> 
   12            <translation>Chuẩn bị để kiểm tra các bản cập nhật... Vui lòng đợi...            </translation> 
  1513        </message> 
  1614        <message> 
  1715            <source>Available Updates</source> 
  18             <translation type="unfinished"> 
  19             </translation> 
   16            <translation>Cập nhật có sẵn            </translation> 
  2017        </message> 
  2118        <message> 
  2219            <source>Select / Deselect All</source> 
  23             <translation type="unfinished"> 
  24             </translation> 
   20            <translation>Chọn số / Bỏ chọn Tất cả       </translation> 
  2521        </message> 
  2622        <message> 
  2723            <source>Update Conflict</source> 
  28             <translation type="unfinished"> 
  29             </translation> 
   24            <translation>Cập nhật xung đột            </translation> 
  3025        </message> 
  3126        <message> 
  3227            <source>More than one stand-alone update has been selected! Please unselect all other updates and try again.</source> 
  33             <translation type="unfinished"> 
  34             </translation> 
   28            <translation>Nhiều hÆ¡n một cập nhật độc lập đã được lá»±a chọn! Xin vui lòng bỏ chọn tất cả các bản cập nhật khác và thá»­ lại.            </translation> 
  3529        </message> 
  3630        <message> 
  3731            <source>Update Failed!</source> 
  38             <translation type="unfinished"> 
  39             </translation> 
   32            <translation>Cập nhật thất bại!     </translation> 
  4033        </message> 
  4134        <message> 
  4235            <source>Failed to install:</source> 
  43             <translation type="unfinished"> 
  44             </translation> 
   36            <translation>Thất bại trong việc cài đặt:            </translation> 
  4537        </message> 
  4638        <message> 
  4739            <source>Update Ready</source> 
  48             <translation type="unfinished"> 
  49             </translation> 
   40            <translation>Cập nhật sẵn sàng            </translation> 
  5041        </message> 
  5142        <message> 
  5243            <source>Please reboot to start the update to PC-BSD version &quot;</source> 
  53             <translation type="unfinished"> 
  54             </translation> 
   44            <translation>Xin vui lòng khởi động lại để bắt đầu cập nhật lên phiên bản PC-BSD &quot; </translation> 
  5545        </message> 
  5646        <message> 
  5747            <source>This process may take a while, please do NOT interrupt the process.</source> 
  58             <translation type="unfinished"> 
  59             </translation> 
   48            <translation>Quá trình này có thể mất một thời gian, xin vui lòng khÃŽng làm gián đoạn quá trình này.            </translation> 
  6049        </message> 
  6150        <message> 
  6251            <source>Updating:</source> 
  63             <translation type="unfinished"> 
  64             </translation> 
   52            <translation>Cập nhật:</translation> 
  6553        </message> 
  6654        <message> 
  6755            <source>Checking for updates... Please Wait...</source> 
  68             <translation type="unfinished"> 
  69             </translation> 
   56            <translation>Kiểm tra các bản cập nhật .. Vui lòng đợi...</translation> 
  7057        </message> 
  7158        <message> 
  7259            <source>Your system is fully updated!</source> 
  73             <translation type="unfinished"> 
  74             </translation> 
   60            <translation>Hệ thống của bạn là cập nhật đầy đủ! </translation> 
  7561        </message> 
  7662        <message> 
  7763            <source>PC-BSD Version:</source> 
  78             <translation type="unfinished"> 
  79             </translation> 
   64            <translation>PC-BSD Phiên bản:            </translation> 
  8065        </message> 
  8166        <message> 
  8267            <source>This update must be installed by itself.</source> 
  83             <translation type="unfinished"> 
  84             </translation> 
   68            <translation>Bản cập nhật này phải được cài đặt chính nó.</translation> 
  8569        </message> 
  8670        <message> 
  8771            <source>Creating a backup of your data first is recommended.</source> 
  88             <translation type="unfinished"> 
  89             </translation> 
   72            <translation>Tạo ra một bản sao lÆ°u dữ liệu của bạn đầu tiên được khuyến khích.</translation> 
  9073        </message> 
  9174        <message> 
  9275            <source>This is a patch for your version of PC-BSD</source> 
  93             <translation type="unfinished"> 
  94             </translation> 
   76            <translation>Đây là một bản vá cho phiên bản của PC-BSD            </translation> 
  9577        </message> 
  9678        <message> 
  9779            <source>Patch Size:</source> 
  98             <translation type="unfinished"> 
  99             </translation> 
   80            <translation>Bản vá Kích thước</translation> 
  10081        </message> 
  10182        <message> 
  10283            <source>FreeBSD Security Update</source> 
  103             <translation type="unfinished"> 
  104             </translation> 
   84            <translation>FreeBSD cập nhật bảo mật</translation> 
  10585        </message> 
  10686        <message> 
  10787            <source>The following files need updating:</source> 
  108             <translation type="unfinished"> 
  109             </translation> 
   88            <translation>Các tập tin sau đây cần phải cập nhật:            </translation> 
  11089        </message> 
  11190        <message> 
  11291            <source>System Package Updates</source> 
  113             <translation type="unfinished"> 
  114             </translation> 
   92            <translation>Hệ thống thÃŽng tin cập nhật trọn gói            </translation> 
  11593        </message> 
  11694        <message> 
  11795            <source>The following package updates are available:</source> 
  118             <translation type="unfinished"> 
  119             </translation> 
   96            <translation>Các bản cập nhật gói sau:</translation> 
  12097        </message> 
  12198        <message> 
  12299            <source>Updates for Jail:</source> 
  123             <translation type="unfinished"> 
  124             </translation> 
   100            <translation>Cập nhật cho các Jail:    </translation> 
  125101        </message> 
  126102        <message> 
  127103            <source>Starting Update: %1 (%2 of %3)</source> 
  128             <translation type="unfinished"> 
  129             </translation> 
   104            <translation>Bắt đầu Cập nhật:%1 (%2 %3)</translation> 
  130105        </message> 
  131106        <message> 
  132107            <source>Downloading: %1 (Update %2 of %3)</source> 
  133             <translation type="unfinished"> 
  134             </translation> 
   108            <translation>Nâng cấp hệ thống: %1 (%2)</translation> 
  135109        </message> 
  136110        <message> 
  137111            <source>Updating: %1 (%2 of %3)</source> 
  138             <translation type="unfinished"> 
  139             </translation> 
   112            <translation>Cập nhật:%1 (%2 %3)</translation> 
  140113        </message> 
  141114        <message> 
  142115            <source>System Upgrade: %1 (%2)</source> 
  143             <translation type="unfinished"> 
  144             </translation> 
   116            <translation>Nâng cấp hệ thống: %1 (%2)</translation> 
  145117        </message> 
  146118        <message> 
  147119            <source>Patch: %1 (%2)</source> 
  148             <translation type="unfinished"> 
  149             </translation> 
   120            <translation>Bản vá lỗi: %1 (%2)</translation> 
  150121        </message> 
  151122        <message> 
  152123            <source>A system upgrade is waiting to be installed. Please reboot to begin!</source> 
  153             <translation type="unfinished"> 
  154             </translation> 
   124            <translation>Một nâng cấp hệ thống phòng để cài đặt. Xin vui lòng khởi động lại để bắt đầu!     </translation> 
  155125        </message> 
  156126        <message> 
  157127            <source>An unknown error occured!</source> 
  158             <translation type="unfinished"> 
  159             </translation> 
   128            <translation>Một lỗi khÃŽng xác định!     </translation> 
  160129        </message> 
  161130        <message> 
  162131            <source>Re&amp;scan for Updates</source> 
  163             <translation type="unfinished"> 
  164             </translation> 
   132            <translation>Quét lại cho các cập nhật            </translation> 
  165133        </message> 
  166134        <message> 
  167135            <source>&amp;Install selected updates</source> 
  168             <translation type="unfinished"> 
  169             </translation> 
   136            <translation>&amp;cài đặt bản cập nhật lá»±a chọn  </translation> 
  170137        </message> 
  171138        <message> 
  172139            <source>&amp;Close</source> 
  173             <translation type="unfinished"> 
  174             </translation> 
   140            <translation>&amp;Đóng      </translation> 
  175141        </message> 
  176142        <message> 
  177143            <source>System updates available!</source> 
  178             <translation type="unfinished"> 
  179             </translation> 
   144            <translation>Hệ thống thÃŽng tin cập nhật có sẵn! </translation> 
  180145        </message> 
  181146    </context> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.