source: lumina/lumina-config/i18n/lumina-config_vi.ts @ d5526b6

enter/10releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2releng/10.2
Last change on this file since d5526b6 was d5526b6, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 13 months ago

Auto-Commit of lumina-config data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 9.1 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>MainUI</name>
6    <message>
7        <source>Desktop Configuration</source>
8        <translation>Cấu hình Desktop</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>Screen Number:</source>
12        <translation>Số màn hình:</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>Background</source>
16        <translation>Nền</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>Single Image</source>
20        <translation>Hình ảnh duy nhất</translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>Rotate Images</source>
24        <translation>Xoay hình ảnh</translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>  Minutes</source>
28        <translation>Phút</translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>Panels</source>
32        <translation>Tấm</translation>
33    </message>
34    <message>
35        <source>Panel Number:</source>
36        <translation>Số bảng điều khiển:</translation>
37    </message>
38    <message>
39        <source>Top</source>
40        <translation>Dầu</translation>
41    </message>
42    <message>
43        <source>Bottom</source>
44        <translation>Phía dưới</translation>
45    </message>
46    <message>
47        <source>Appearance</source>
48        <translation>Xuất hiện</translation>
49    </message>
50    <message>
51        <source>Background Color:</source>
52        <translation>Màu nền:</translation>
53    </message>
54    <message>
55        <source>Plugins</source>
56        <translation>Phần bổ</translation>
57    </message>
58    <message>
59        <source>something</source>
60        <translation>một cái gì đó</translation>
61    </message>
62    <message>
63        <source>something 2</source>
64        <translation>một cái gì đó 2</translation>
65    </message>
66    <message>
67        <source>Move the selected plugin to the left</source>
68        <translation>Di chuyển các plugin chọn bên trái</translation>
69    </message>
70    <message>
71        <source>Move the selected plugin to the right</source>
72        <translation>Di chuyển các plugin chọn theo bên phải</translation>
73    </message>
74    <message>
75        <source>&amp;Save Changes</source>
76        <translation>&amp;LÆ°u Thay đổi</translation>
77    </message>
78    <message>
79        <source>File</source>
80        <translation>tệp</translation>
81    </message>
82    <message>
83        <source>Save and &amp;Quit</source>
84        <translation>Tiết kiệm và &amp;Thoát</translation>
85    </message>
86    <message>
87        <source>&amp;Close</source>
88        <translation>&amp;Đóng</translation>
89    </message>
90    <message>
91        <source>Find Background Image(s)</source>
92        <translation>Tìm các hình ảnh nền (s)</translation>
93    </message>
94    <message>
95        <source>Height:</source>
96        <translation>Chiều cao:</translation>
97    </message>
98    <message>
99        <source> pixels</source>
100        <translation>điểm ảnh</translation>
101    </message>
102    <message>
103        <source>Location:</source>
104        <translation>vị trí:</translation>
105    </message>
106    <message>
107        <source>Menu</source>
108        <translation>Trình đơn</translation>
109    </message>
110    <message>
111        <source>Default Terminal:</source>
112        <translation>Mặc định Terminal:</translation>
113    </message>
114    <message>
115        <source>Menu Items:</source>
116        <translation>Menu Items:</translation>
117    </message>
118    <message>
119        <source>Set Default Terminal Application</source>
120        <translation>Thiết lập mặc định ứng dụng thiết bị đầu cuối</translation>
121    </message>
122    <message>
123        <source>Application Binaries (*)</source>
124        <translation>Binaries ứng dụng (*)</translation>
125    </message>
126    <message>
127        <source>Invalid Binary</source>
128        <translation>Nhị phân khÃŽng hợp lệ</translation>
129    </message>
130    <message>
131        <source>The selected file is not executable!</source>
132        <translation>Các tập tin được lá»±a chọn khÃŽng thá»±c thi!</translation>
133    </message>
134    <message>
135        <source>Sample Panel Appearance</source>
136        <translation>Bảng điều chỉnh mẫu Ngoại</translation>
137    </message>
138    <message>
139        <source>...</source>
140        <translation>...</translation>
141    </message>
142    <message>
143        <source>Select Panel Color</source>
144        <translation>Chọn số Bảng điều chỉnh màu</translation>
145    </message>
146    <message>
147        <source>Select Application</source>
148        <translation type="unfinished"></translation>
149    </message>
150    <message>
151        <source>App Name:</source>
152        <translation type="unfinished"></translation>
153    </message>
154</context>
155<context>
156    <name>QObject</name>
157    <message>
158        <source>User Button</source>
159        <translation>người sá»­ dụng nút</translation>
160    </message>
161    <message>
162        <source>This is the main system access button for the user (applications, directories, settings, log out).</source>
163        <translation>Đây là nút truy cập hệ thống chính cho người sá»­ dụng (các ứng dụng, thÆ° mục, cài đặt, đăng xuất).</translation>
164    </message>
165    <message>
166        <source>Desktop Bar</source>
167        <translation>Desktop Thanh</translation>
168    </message>
169    <message>
170        <source>This provides shortcuts to everything in the desktop folder - allowing easy access to all your favorite files/applications.</source>
171        <translation>Này cung cấp các phím tắt để tất cả mọi thứ trong thÆ° mục máy tính để bàn - cho phép dễ dàng truy cập vào tất cả các tập tin yêu thích / ứng dụng của bạn.</translation>
172    </message>
173    <message>
174        <source>Spacer</source>
175        <translation>Spacer</translation>
176    </message>
177    <message>
178        <source>Invisible spacer to separate plugins.</source>
179        <translation>Spacer vÃŽ hình để bổ sung riêng biệt.</translation>
180    </message>
181    <message>
182        <source>Desktop Switcher</source>
183        <translation>Desktop cÃŽng tắc</translation>
184    </message>
185    <message>
186        <source>Controls for switching between the various virtual desktops.</source>
187        <translation>Điều khiển để chuyển đổi giữa các máy tính để bàn ảo khác nhau.</translation>
188    </message>
189    <message>
190        <source>Battery Monitor</source>
191        <translation>Battery Monitor</translation>
192    </message>
193    <message>
194        <source>Keep track of your battery status.</source>
195        <translation>Theo dõi tình trạng pin của bạn.</translation>
196    </message>
197    <message>
198        <source>Time/Date</source>
199        <translation>Hiện/Ngày</translation>
200    </message>
201    <message>
202        <source>View the current time and date.</source>
203        <translation>Xem thời gian hiện tại và ngày.</translation>
204    </message>
205    <message>
206        <source>Terminal</source>
207        <translation>Terminal</translation>
208    </message>
209    <message>
210        <source>Start the default system terminal.</source>
211        <translation>Bắt đầu thiết bị đầu cuối hệ thống mặc định.</translation>
212    </message>
213    <message>
214        <source>Applications</source>
215        <translation>ứng dụng</translation>
216    </message>
217    <message>
218        <source>Show the system applications menu.</source>
219        <translation>Hiển thị menu ứng dụng hệ thống.</translation>
220    </message>
221    <message>
222        <source>Separator</source>
223        <translation>phân cách</translation>
224    </message>
225    <message>
226        <source>Static horizontal line.</source>
227        <translation>TÄ©nh đường ngang.</translation>
228    </message>
229    <message>
230        <source>Settings</source>
231        <translation>Thiết lập</translation>
232    </message>
233    <message>
234        <source>Show the desktop settings menu.</source>
235        <translation>Hiển thị menu cài đặt máy tính để bàn.</translation>
236    </message>
237    <message>
238        <source>Task Manager</source>
239        <translation>Task Manager</translation>
240    </message>
241    <message>
242        <source>View and control any running application windows</source>
243        <translation>Xem và kiểm soát bất kỳ cá»­a sổ ứng dụng đang chạy</translation>
244    </message>
245    <message>
246        <source>System Tray</source>
247        <translation>khay hệ thống</translation>
248    </message>
249    <message>
250        <source>Display area for dockable system applications</source>
251        <translation>Vùng hiển thị cho các ứng dụng hệ thống có thể gắn</translation>
252    </message>
253    <message>
254        <source>File Manager</source>
255        <translation type="unfinished"></translation>
256    </message>
257    <message>
258        <source>Browse the system with the default file manager.</source>
259        <translation type="unfinished"></translation>
260    </message>
261    <message>
262        <source>Custom App</source>
263        <translation type="unfinished"></translation>
264    </message>
265    <message>
266        <source>Start a custom application</source>
267        <translation type="unfinished"></translation>
268    </message>
269</context>
270</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.