Changeset 33e493a


Ignore:
Timestamp:
11/02/13 02:04:33 (22 months ago)
Author:
PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>
Branches:
master, 9.2-release, enter/10, releng/10.0, releng/10.0.1, releng/10.0.2, releng/10.0.3, releng/10.1, releng/10.1.1, releng/10.1.2, releng/10.2, stable/10
Children:
7841f10
Parents:
f9bc298
Message:

Auto-Commit of i18n data from Pootle

Location:
src-qt4
Files:
9 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • src-qt4/pc-bootconfig/i18n/pc-bootconfig_vi.ts

  raebf244 r33e493a  
  246246    <message> 
  247247        <source>You cannot make a copy of the currently running boot environment!</source> 
  248         <translation type="unfinished"> 
  249             </translation> 
   248        <translation>Bạn khÃŽng thể tạo một bản sao của mÃŽi trường khởi động hiện đang chạy!</translation> 
  250249    </message> 
  251250</context> 
 • src-qt4/pc-installgui/i18n/SysInstaller_sl.ts

  r25ab455 r33e493a  
  122122    <message> 
  123123        <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source> 
  124         <translation>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</translation> 
   124        <translation>ZFS podatkovna skupina:&lt;br&gt;</translation> 
  125125    </message> 
  126126    <message> 
 • src-qt4/pc-mounttray/i18n/MountTray_vi.ts

  raebf244 r33e493a  
  9696    <message> 
  9797        <source>Device Busy</source> 
  98         <translation type="unfinished"> 
  99             </translation> 
   98        <translation>thiết bị bận rộn</translation> 
  10099    </message> 
  101100    <message> 
  102101        <source>The device appears to be busy. Would you like to unmount it anyway?</source> 
  103         <translation type="unfinished"> 
  104             </translation> 
   102        <translation>Thiết bị này xuất hiện để được bận rộn. Bạn có muốn gỡ bỏ nó khÃŽng?</translation> 
  105103    </message> 
  106104    <message> 
  107105        <source>NOTE: This is generally not recommended unless you are sure that you don&apos;t have any applications using the device.</source> 
  108         <translation type="unfinished"> 
  109             </translation> 
   106        <translation>Chú Ãœ: Đây là nói chung khÃŽng nên trừ khi bạn có chắc rằng bạn khÃŽng có bất kỳ ứng dụng bằng cách sá»­ dụng thiết bị.</translation> 
  110107    </message> 
  111108</context> 
 • src-qt4/pc-pkgmanager/i18n/PackageManager_vi.ts

  raebf244 r33e493a  
  66    <message> 
  77        <source>Confirm Package Changes</source> 
  8         <translation type="unfinished"> 
  9             </translation> 
   8        <translation>Xác nhận thay đổi trọn gói</translation> 
  109    </message> 
  1110    <message> 
  1211        <source>The following changes will be made to the system. Please confirm below and click OK to continue.</source> 
  13         <translation type="unfinished"> 
  14             </translation> 
   12        <translation>Những thay đổi sau đây sẜ được thá»±c hiện cho hệ thống. Vui lòng xác nhận bên dưới và nhấn OK để tiếp tục.</translation> 
  1513    </message> 
  1614    <message> 
  1715        <source>&amp;Ok</source> 
  18         <translation type="unfinished"> 
  19             </translation> 
   16        <translation>&amp;Ok   </translation> 
  2017    </message> 
  2118    <message> 
  2219        <source>&amp;Cancel</source> 
  23         <translation type="unfinished"> 
  24             </translation> 
   20        <translation>&amp;Hủy bỏ</translation> 
  2521    </message> 
  2622</context> 
   
  2925    <message> 
  3026        <source>Available Updates</source> 
  31         <translation type="unfinished"> 
  32             </translation> 
   27        <translation>cập nhật có sẵn</translation> 
  3328    </message> 
  3429    <message> 
  3530        <source>System Package Manager</source> 
  36         <translation type="unfinished"> 
  37             </translation> 
   31        <translation>Hệ thống Package Manager</translation> 
  3832    </message> 
  3933    <message> 
  4034        <source>Add / Remove Packages</source> 
  41         <translation type="unfinished"> 
  42             </translation> 
   35        <translation>Thêm / Hủy bỏ gói</translation> 
  4336    </message> 
  4437    <message> 
  4538        <source>System Packages</source> 
  46         <translation type="unfinished"> 
  47             </translation> 
   39        <translation>hệ thống trọn gói</translation> 
  4840    </message> 
  4941    <message> 
  5042        <source>Package Information</source> 
  51         <translation type="unfinished"> 
  52             </translation> 
   43        <translation>ThÃŽng tin gói</translation> 
  5344    </message> 
  5445    <message> 
  5546        <source>Description</source> 
  56         <translation type="unfinished"> 
  57             </translation> 
   47        <translation>MÃŽ tả</translation> 
  5848    </message> 
  5949    <message> 
  6050        <source>10 MB</source> 
  61         <translation type="unfinished"> 
  62             </translation> 
   51        <translation>10 MB</translation> 
  6352    </message> 
  6453    <message> 
  6554        <source>My Package 1.0</source> 
  66         <translation type="unfinished"> 
  67             </translation> 
   55        <translation>Của tÃŽi gói 1.0</translation> 
  6856    </message> 
  6957    <message> 
  7058        <source>http://www.pcbsd.org</source> 
  71         <translation type="unfinished"> 
  72             </translation> 
   59        <translation>http://www.pcbsd.org</translation> 
  7360    </message> 
  7461    <message> 
  7562        <source>Options</source> 
  76         <translation type="unfinished"> 
  77             </translation> 
   63        <translation>Tùy chọn</translation> 
  7864    </message> 
  7965    <message> 
  8066        <source>&amp;Apply</source> 
  81         <translation type="unfinished"> 
  82             </translation> 
   67        <translation>&amp;Áp dụng</translation> 
  8368    </message> 
  8469    <message> 
  8570        <source>Package Updates</source> 
  86         <translation type="unfinished"> 
  87             </translation> 
   71        <translation>Cập nhật gói</translation> 
  8872    </message> 
  8973    <message> 
  9074        <source>Re&amp;scan packages</source> 
  91         <translation type="unfinished"> 
  92             </translation> 
   75        <translation>gói quét&amp;lại</translation> 
  9376    </message> 
  9477    <message> 
  9578        <source>&amp;Update packages</source> 
  96         <translation type="unfinished"> 
  97             </translation> 
   79        <translation>&amp;các gói cập nhật</translation> 
  9880    </message> 
  9981    <message> 
  10082        <source>Package</source> 
  101         <translation type="unfinished"> 
  102             </translation> 
   83        <translation>gói</translation> 
  10384    </message> 
  10485    <message> 
  10586        <source>Old Version</source> 
  106         <translation type="unfinished"> 
  107             </translation> 
   87        <translation>Phiên bản cÅ©</translation> 
  10888    </message> 
  10989    <message> 
  11090        <source>New Version</source> 
  111         <translation type="unfinished"> 
  112             </translation> 
   91        <translation>Phiên bản mới</translation> 
  11392    </message> 
  11493    <message> 
  11594        <source>Installing updates</source> 
  116         <translation type="unfinished"> 
  117             </translation> 
   95        <translation>cập nhật cài đặt</translation> 
  11896    </message> 
  11997    <message> 
  12098        <source>&amp;Close</source> 
  121         <translation type="unfinished"> 
  122             </translation> 
   99        <translation>&amp;Đóng</translation> 
  123100    </message> 
  124101    <message> 
  125102        <source>&amp;File</source> 
  126         <translation type="unfinished"> 
  127             </translation> 
   103        <translation>&amp;Tệp</translation> 
  128104    </message> 
  129105    <message> 
  130106        <source>&amp;View</source> 
  131         <translation type="unfinished"> 
  132             </translation> 
   107        <translation>&amp;Xem</translation> 
  133108    </message> 
  134109    <message> 
  135110        <source>&amp;Quit</source> 
  136         <translation type="unfinished"> 
  137             </translation> 
   111        <translation>&amp;Thoát</translation> 
  138112    </message> 
  139113    <message> 
  140114        <source>&amp;Basic</source> 
  141         <translation type="unfinished"> 
  142             </translation> 
   115        <translation>&amp;cÆ¡ bản</translation> 
  143116    </message> 
  144117    <message> 
  145118        <source>&amp;Advanced</source> 
  146         <translation type="unfinished"> 
  147             </translation> 
   119        <translation>&amp;nâng cao</translation> 
  148120    </message> 
  149121    <message> 
  150122        <source>Checking for updates</source> 
  151         <translation type="unfinished"> 
  152             </translation> 
   123        <translation>Kiểm tra cho các cập nhật</translation> 
  153124    </message> 
  154125    <message> 
  155126        <source>Package Updates (%1)</source> 
  156         <translation type="unfinished"> 
  157             </translation> 
   127        <translation>Cập nhật gói (%1)</translation> 
  158128    </message> 
  159129    <message> 
  160130        <source>Available updates</source> 
  161         <translation type="unfinished"> 
  162             </translation> 
   131        <translation>cập nhật có sẵn</translation> 
  163132    </message> 
  164133    <message> 
  165134        <source>No available updates</source> 
  166         <translation type="unfinished"> 
  167             </translation> 
   135        <translation>KhÃŽng cập nhật có sẵn</translation> 
  168136    </message> 
  169137    <message> 
  170138        <source>Starting package updates...</source> 
  171         <translation type="unfinished"> 
  172             </translation> 
   139        <translation>Bắt đầu cập nhật phần mềm...</translation> 
  173140    </message> 
  174141    <message> 
  175142        <source>required by:</source> 
  176         <translation type="unfinished"> 
  177             </translation> 
   143        <translation>yêu cầu:</translation> 
  178144    </message> 
  179145    <message> 
  180146        <source>The following packages are causing conflicts with the selected changes and can be automatically removed. Continue?</source> 
  181         <translation type="unfinished"> 
  182             </translation> 
   147        <translation>Những gói sau đang gây ra xung đột với các thay đổi đã chọn và có thể được tá»± động loại bỏ. Tiếp tục khÃŽng?</translation> 
  183148    </message> 
  184149    <message> 
  185150        <source>Package Conflicts</source> 
  186         <translation type="unfinished"> 
  187             </translation> 
   151        <translation>Xung đột gói</translation> 
  188152    </message> 
  189153    <message> 
  190154        <source>You may need to manually fix the conflicts before trying again.</source> 
  191         <translation type="unfinished"> 
  192             </translation> 
   155        <translation>Bạn có thể cần phải tá»± sá»­a chữa các xung đột trước khi thá»­ lại.</translation> 
  193156    </message> 
  194157    <message> 
  195158        <source>Downloading packages...</source> 
  196         <translation type="unfinished"> 
  197             </translation> 
   159        <translation>Tải về gói...</translation> 
  198160    </message> 
  199161    <message> 
  200162        <source>Failed!</source> 
  201         <translation type="unfinished"> 
  202             </translation> 
   163        <translation>phá sản!</translation> 
  203164    </message> 
  204165    <message> 
  205166        <source>The package commands failed. A copy of the output was saved to /tmp/pkg-output.log</source> 
  206         <translation type="unfinished"> 
  207             </translation> 
   167        <translation>Các lệnh gói thất bại. Một bản sao của các đầu ra đã được lÆ°u vào/tmp /pkg-output.log</translation> 
  208168    </message> 
  209169    <message> 
  210170        <source>Finished!</source> 
  211         <translation type="unfinished"> 
  212             </translation> 
   171        <translation>Đã hoàn tất!</translation> 
  213172    </message> 
  214173    <message> 
  215174        <source>Package changes complete!</source> 
  216         <translation type="unfinished"> 
  217             </translation> 
   175        <translation>Thay đổi gói hoàn chỉnh!</translation> 
  218176    </message> 
  219177    <message> 
  220178        <source>Loading... Please wait...</source> 
  221         <translation type="unfinished"> 
  222             </translation> 
   179        <translation>Đang tải... Hãy Xin vui lòng chờ...</translation> 
  223180    </message> 
  224181    <message> 
  225182        <source>No changes</source> 
  226         <translation type="unfinished"> 
  227             </translation> 
   183        <translation>khÃŽng có thay đổi</translation> 
  228184    </message> 
  229185    <message> 
  230186        <source>No changes to make!</source> 
  231         <translation type="unfinished"> 
  232             </translation> 
   187        <translation>KhÃŽng có thay đổi để làm cho!</translation> 
  233188    </message> 
  234189    <message> 
  235190        <source>The following packages will be removed:</source> 
  236         <translation type="unfinished"> 
  237             </translation> 
   191        <translation>Những gói sau sẜ được gỡ bỏ:</translation> 
  238192    </message> 
  239193    <message> 
  240194        <source>The following packages that require the above packages will also removed:</source> 
  241         <translation type="unfinished"> 
  242             </translation> 
   195        <translation>Những gói sau đó yêu cầu các gói trên cÅ©ng sẜ bị loại bỏ:</translation> 
  243196    </message> 
  244197    <message> 
  245198        <source>The following packages will be installed:</source> 
  246         <translation type="unfinished"> 
  247             </translation> 
   199        <translation>Những gói sau sẜ được cài đặt:</translation> 
  248200    </message> 
  249201    <message> 
  250202        <source>The following dependances will also be installed:</source> 
  251         <translation type="unfinished"> 
  252             </translation> 
   203        <translation>Các dependances sau đây cÅ©ng sẜ được cài đặt:</translation> 
  253204    </message> 
  254205    <message> 
  255206        <source>Confirm package changes</source> 
  256         <translation type="unfinished"> 
  257             </translation> 
   207        <translation>Xác nhận thay đổi gói</translation> 
  258208    </message> 
  259209    <message> 
  260210        <source>No Desktop</source> 
  261         <translation type="unfinished"> 
  262             </translation> 
   211        <translation>khÃŽng có để bàn</translation> 
  263212    </message> 
  264213    <message> 
  265214        <source>No desktops have been selected! Please choose at least one desktop before saving.</source> 
  266         <translation type="unfinished"> 
  267             </translation> 
   215        <translation>KhÃŽng có tính để bàn đã được chọn! Hãy chọn ít nhất một máy tính để bàn trước khi lÆ°u.</translation> 
  268216    </message> 
  269217    <message> 
  270218        <source>View Packages</source> 
  271         <translation type="unfinished"> 
  272             </translation> 
   219        <translation>xem trọn gói</translation> 
  273220    </message> 
  274221    <message> 
  275222        <source>Package Listing for:</source> 
  276         <translation type="unfinished"> 
  277             </translation> 
   223        <translation>Gói Liệt kê cho:</translation> 
  278224    </message> 
  279225    <message> 
  280226        <source>Downloading: %1</source> 
  281         <translation type="unfinished"> 
  282             </translation> 
   227        <translation>Tải về: %1</translation> 
  283228    </message> 
  284229    <message> 
  285230        <source>Dependencies</source> 
  286         <translation type="unfinished"> 
  287             </translation> 
   231        <translation>phụ thuộc</translation> 
  288232    </message> 
  289233    <message> 
  290234        <source>Find Packages</source> 
  291         <translation type="unfinished"> 
  292             </translation> 
   235        <translation>Tìm Gói</translation> 
  293236    </message> 
  294237    <message> 
  295238        <source>Search</source> 
  296         <translation type="unfinished"> 
  297             </translation> 
   239        <translation>tìm kiếm</translation> 
  298240    </message> 
  299241    <message> 
  300242        <source>No Search Results</source> 
  301         <translation type="unfinished"> 
  302             </translation> 
   243        <translation>KhÃŽng Kết quả tìm kiếm</translation> 
  303244    </message> 
  304245    <message> 
  305246        <source>Do you want to continue the search from the top?</source> 
  306         <translation type="unfinished"> 
  307             </translation> 
   247        <translation>Bạn có muốn tiếp tục tìm kiếm từ trên?</translation> 
  308248    </message> 
  309249    <message> 
  310250        <source>No packages could be found with that search term. Please adjust it and try again.</source> 
  311         <translation type="unfinished"> 
  312             </translation> 
   251        <translation>KhÃŽng có gói có thể được tìm thấy với thuật ngữ tìm kiếm. Vui lòng điều chỉnh và thá»­ lại.</translation> 
  313252    </message> 
  314253    <message> 
  315254        <source>Processes Running</source> 
  316         <translation type="unfinished"> 
  317             </translation> 
   255        <translation>quá trình chạy</translation> 
  318256    </message> 
  319257    <message> 
  320258        <source>Packages are currently being changed. Are you sure you want to quit?</source> 
  321         <translation type="unfinished"> 
  322             </translation> 
   259        <translation>Gói hiện đang được thay đổi. Bạn có chắc chắn bạn muốn bỏ thuốc lá?</translation> 
  323260    </message> 
  324261</context> 
 • src-qt4/pc-softwaremanager/i18n/SoftwareManager_vi.ts

  re1fdbaf r33e493a  
  485485    <message> 
  486486        <source>Product Page</source> 
  487         <translation type="unfinished"> 
  488             </translation> 
   487        <translation>sản phẩm trang</translation> 
  489488    </message> 
  490489    <message> 
  491490        <source>Verify Installation</source> 
  492         <translation type="unfinished"> 
  493             </translation> 
   491        <translation>xác minh cài đặt</translation> 
  494492    </message> 
  495493    <message> 
  496494        <source>Are you sure you want to install this application?</source> 
  497         <translation type="unfinished"> 
  498             </translation> 
   495        <translation>Bạn có chắc chắn bạn muốn cài đặt ứng dụng này?</translation> 
  499496    </message> 
  500497</context> 
 • src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_vi.ts

  raebf244 r33e493a  
  158158    <message> 
  159159        <source>Reboot required for update to finish!</source> 
  160         <translation type="unfinished"> 
  161             </translation> 
   160        <translation>Khởi động lại cần có để bản cập nhật để hoàn tất!</translation> 
  162161    </message> 
  163162</context> 
 • src-qt4/pc-zmanager/i18n/ZManager_fr.ts

  r38938e0 r33e493a  
  810810can be any number between 1 and the current version reported by 
  811811&quot;zpool upgrade -v&quot;.</source> 
  812         <translation type="unfinished">La version sur le disque actuel de pool. Cela peut être augmentée, mais 
   812        <translation>La version sur le disque actuel de pool. Cela peut être augmentée, mais 
  813813jamais diminué. La méthode préférée de la mise à jour des pools consiste à le 
  814814commande &quot;zpool upgrade&quot;, bien que cette propriété peut être utilisée quand un 
   
  821821property is expected to be set mainly by the installation and upgrade 
  822822programs.</source> 
  823         <translation type="unfinished">Identifie le jeu de données d&apos;initialisation par défaut du pool racine. Cette \ npropriété devrait être mis principalement par l&apos;installation et la mise à niveau \ nprogrammes.</translation> 
   823        <translation>Identifie le jeu de données d&apos;initialisation par défaut du pool racine. Cette \ npropriété devrait être mis principalement par l&apos;installation et la mise à niveau \ nprogrammes.</translation> 
  824824    </message> 
  825825    <message> 
   
  827827dataset permissions defined on the dataset. See zfs(8) for more 
  828828information on ZFS delegated administration.</source> 
  829         <translation type="unfinished"> 
  830             </translation> 
   829        <translation>ContrÃŽle si un utilisateur non-privilégié est accordé à l&apos;accÚs basé sur les 
   830permissions d&apos;ensembles de données définis sur l&apos;ensemble de données. Voir ZFS (8) pour plus d&apos; 
   831informations sur l&apos;administration déléguée de ZFS.      </translation> 
  831832    </message> 
  832833    <message> 
   
  838839is &quot;off&quot;.  This property can also be referred to by its shortened 
  839840column name, &quot;replace&quot;.</source> 
  840         <translation type="unfinished"> 
  841             </translation> 
   841        <translation>ContrÃŽle le remplacement automatique d&apos;appareil. S&apos;il est réglé sur &quot;off&quot;, le périphérique 
   842de remplacement doit être initié par l&apos;administrateur en utilisant le 
   843&quot;zpool replace&quot; commande. S&apos;il est réglé sur &quot;on&quot;, tout nouveau périphérique se trouvant dans le répertoire 
   844même emplacement physique qu&apos;un périphérique qui appartenait à ce 
   845pool est automatiquement formaté et remplacé. Le comportement par défaut 
   846est &quot;off&quot;. Cette propriété peut également être désigné par son raccourci 
   847nom de colonne, &quot;remplacer&quot;.</translation> 
  842848    </message> 
  843849    <message> 
   
  853859that is never cached, and the special value &apos;&apos; (empty string) uses 
  854860the default location.</source> 
  855         <translation type="unfinished"> 
  856             </translation> 
   861        <translation>ContrÃŽle l&apos;emplacement où la configuration de pool qui est mise en cache. Disa??\Ncouvrant toutes les pool au démarrage du systÚme exige une copie en cache de la 
   862les données de configuration qui sont stockées sur le systÚme de fichiers racine. Toutes les piscines 
   863dans ce cache sont importés automatiquement au démarrage du systÚme. Certains 
   864environnements, tels que l&apos;installation et le clustering, doivent mettre en cache cette 
   865informations dans un emplacement différent de sorte que les pool ne sont pas Automatique?? 
   866ment importé. La définition de cette propriété met en cache le pool de configuration 
   867dans un emplacement différent qui peut ensuite être importé avec &quot;zpool import 
   868-c &quot;. Mise à la valeur spéciale&quot; none &quot;crée un pool temporaire 
   869qui n&apos;est jamais mis en cache, et la valeur spéciale&apos;&apos; (chaîne vide) utilise 
   870l&apos;emplacement par défaut.       </translation> 
  857871    </message> 
  858872    <message> 
   
  860874pool is output when &quot;zfs list&quot; is run without the -t option. The 
  861875default value is off.</source> 
  862         <translation type="unfinished"> 
  863             </translation> 
   876        <translation>Détermine si les informations sur les instantanés associés à ce 
   877pool est émit lorsque  &quot;zfs list&quot; est exécuté sans l&apos;option-t. La 
   878valeur par défaut est off.    </translation> 
  864879    </message> 
  865880    <message> 
   
  871886&quot;off&quot;.  This property can also be referred to by its shortened column 
  872887name, expand.</source> 
  873         <translation type="unfinished"> 
  874             </translation> 
   888        <translation>ContrÃŽle d&apos;extension de pool automatique lorsque le LUN sous-jacente est cultivé. 
   889S&apos;il est réglé sur &quot;on&quot;, le pool sera redimensionné selon la taille de la  
   890dispositif élargi. Si l&apos;appareil fait partie d&apos;un miroir ou raidz puis tous 
   891dispositifs à l&apos;intérieur de ce groupe miroir / raidz doivent être élargis avant le 
   892nouvel espace est rendu disponible dans la piscine. Le comportement par défaut est 
   893&quot;off&quot;. Cette propriété peut également être désigné par sa colonne raccourci 
   894nommer, développez.</translation> 
  875895    </message> 
  876896    <message> 
   
  879899ditto copy of this block is automatically stored. Default setting is 
  8809000.</source> 
  881         <translation type="unfinished"> 
  882             </translation> 
   901        <translation>Seuil pour le nombre de blocs idem copies. Si la référence 
   902comptent pour dédupliquées bloc augmente au-dessus de ce nombre, un nouveau 
   903idem copie de ce bloc est automatiquement mémorisé. Le réglage par défaut est 
   9040.       </translation> 
  883905    </message> 
  884906    <message> 
   
  887909only 1 unit of disk space was actually consumed. See zfs(8) for a description 
  888910of the deduplication feature.</source> 
  889         <translation type="unfinished"> 
  890             </translation> 
   911        <translation>Le taux de duplication spécifié pour un pool, exprimé comme un multiplicateur. Par 
   912exemple, une valeur de 1,76 indique que 1,76 unités de données ont été stockées, mais 
   913seulement 1 unité d&apos;espace disque a été effectivement consommé. Voir ZFS (8) pour une description 
   914de la fonction de dé duplication.    </translation> 
  891915    </message> 
  892916    <message> 
  893917        <source>Number of blocks within the pool that are not allocated.</source> 
  894         <translation type="unfinished"> 
  895             </translation> 
   918        <translation>Nombre de blocs dans le pool qui ne sont pas affectés.   </translation> 
  896919    </message> 
  897920    <message> 
  898921        <source>Amount of storage space within the pool that has been physically allocated.</source> 
  899         <translation type="unfinished"> 
  900             </translation> 
   922        <translation>Quantité d&apos;espace de stockage dans le pool qui a été alloué physiquement.</translation> 
  901923    </message> 
  902924    <message> 
   
  909931      is required. 
  910932</source> 
  911         <translation type="unfinished"> 
  912             </translation> 
   933        <translation>Si il est activé, le pool sera importé en mode lecture seule avec le Fola?? 
   934restrictions aprÚs: 
   935Â · données synchrones dans le journal d&apos;intention ne seront pas accessibles 
   936Â · Propriétés de ces pool peuvent pas être modifiés 
   937Â · Données de ce pool ne peut être monté en lecture seule 
   938Â · Pour écrire à un pool en lecture seule, une exportation et l&apos;importation de ce pool 
   939est nécessaire. 
   940</translation> 
  913941    </message> 
  914942    <message> 
  915943        <source>An arbitrary comment string set by the administrator.</source> 
  916         <translation type="unfinished"> 
  917             </translation> 
   944        <translation>Une chaine de commentaire arbitraire défini par l&apos;administrateur.</translation> 
  918945    </message> 
  919946    <message> 
  920947        <source>This property has currently no value on FreeBSD.</source> 
  921         <translation type="unfinished"> 
  922             </translation> 
   948        <translation>Cette propriété a actuellement aucune valeur sur FreeBSD</translation> 
  923949    </message> 
  924950    <message> 
   
  948974    <message> 
  949975        <source>New Filesystem</source> 
  950         <translation type="unfinished"> 
  951             </translation> 
   976        <translation>Nouveau systÚme de fichiers  </translation> 
  952977    </message> 
  953978    <message> 
  954979        <source>Name:</source> 
  955         <translation type="unfinished"> 
  956             </translation> 
   980        <translation>Nom:</translation> 
  957981    </message> 
  958982    <message> 
  959983        <source>Properties override at creation time:</source> 
  960         <translation type="unfinished"> 
  961             </translation> 
   984        <translation>Propriétés du remplacement au moment de la création:</translation> 
  962985    </message> 
  963986    <message> 
  964987        <source>Prevent auto mount (canmount=noauto)</source> 
  965         <translation type="unfinished"> 
  966             </translation> 
   988        <translation>Empêcher le montage automatique (canmount = noauto)</translation> 
  967989    </message> 
  968990    <message> 
  969991        <source>Mountpoint</source> 
  970         <translation type="unfinished"> 
  971             </translation> 
   992        <translation>Point de montage</translation> 
  972993    </message> 
  973994    <message> 
  974995        <source>none</source> 
  975         <translation type="unfinished"> 
  976             </translation> 
   996        <translation>Aucun</translation> 
  977997    </message> 
  978998    <message> 
  979999        <source>legacy</source> 
  980         <translation type="unfinished"> 
  981             </translation> 
   1000        <translation>héritage</translation> 
  9821001    </message> 
  9831002    <message> 
  9841003        <source>[path]</source> 
  985         <translation type="unfinished"> 
  986             </translation> 
   1004        <translation>[chemin]</translation> 
  9871005    </message> 
  9881006    <message> 
  9891007        <source>Force UTF-8 only (utf8only=on)</source> 
  990         <translation type="unfinished"> 
  991             </translation> 
   1008        <translation>Force UTF-8 seulement (utf8only=on)</translation> 
  9921009    </message> 
  9931010    <message> 
  9941011        <source>Unicode normalization =</source> 
  995         <translation type="unfinished"> 
  996             </translation> 
   1012        <translation>Unicode normalization =</translation> 
  9971013    </message> 
  9981014    <message> 
  9991015        <source>formD</source> 
  1000         <translation type="unfinished"> 
  1001             </translation> 
   1016        <translation>formD</translation> 
  10021017    </message> 
  10031018    <message> 
  10041019        <source>formKCF</source> 
  1005         <translation type="unfinished"> 
  1006             </translation> 
   1020        <translation>formKCF</translation> 
  10071021    </message> 
  10081022    <message> 
  10091023        <source>Copies =</source> 
  1010         <translation type="unfinished"> 
  1011             </translation> 
   1024        <translation>Copies =</translation> 
  10121025    </message> 
  10131026    <message> 
  10141027        <source>Deduplication (dedup=on)</source> 
  1015         <translation type="unfinished"> 
  1016             </translation> 
   1028        <translation>Dé duplication (dedup = on)</translation> 
  10171029    </message> 
  10181030    <message> 
  10191031        <source>Compression =</source> 
  1020         <translation type="unfinished"> 
  1021             </translation> 
   1032        <translation>Compression =</translation> 
  10221033    </message> 
  10231034    <message> 
  10241035        <source>off</source> 
  1025         <translation type="unfinished"> 
  1026             </translation> 
   1036        <translation>off</translation> 
  10271037    </message> 
  10281038    <message> 
  10291039        <source>on</source> 
  1030         <translation type="unfinished"> 
  1031             </translation> 
   1040        <translation>on</translation> 
  10321041    </message> 
  10331042    <message> 
  10341043        <source>lzjb</source> 
  1035         <translation type="unfinished"> 
  1036             </translation> 
   1044        <translation>lzjb</translation> 
  10371045    </message> 
  10381046    <message> 
  10391047        <source>zle</source> 
  1040         <translation type="unfinished"> 
  1041             </translation> 
   1048        <translation>zle</translation> 
  10421049    </message> 
  10431050    <message> 
  10441051        <source>gzip</source> 
  1045         <translation type="unfinished"> 
  1046             </translation> 
   1052        <translation>gzip</translation> 
  10471053    </message> 
  10481054    <message> 
  10491055        <source>gzip-1</source> 
  1050         <translation type="unfinished"> 
  1051             </translation> 
   1056        <translation>gzip-1</translation> 
  10521057    </message> 
  10531058    <message> 
  10541059        <source>gzip-2</source> 
  1055         <translation type="unfinished"> 
  1056             </translation> 
   1060        <translation>gzip-2</translation> 
  10571061    </message> 
  10581062    <message> 
  10591063        <source>gzip-3</source> 
  1060         <translation type="unfinished"> 
  1061             </translation> 
   1064        <translation>gzip-3</translation> 
  10621065    </message> 
  10631066    <message> 
  10641067        <source>gzip-4</source> 
  1065         <translation type="unfinished"> 
  1066             </translation> 
   1068        <translation>gzip-4 </translation> 
  10671069    </message> 
  10681070    <message> 
  10691071        <source>gzip-5</source> 
  1070         <translation type="unfinished"> 
  1071             </translation> 
   1072        <translation>gzip-5</translation> 
  10721073    </message> 
  10731074    <message> 
  10741075        <source>gzip-6</source> 
  1075         <translation type="unfinished"> 
  1076             </translation> 
   1076        <translation>gzip-6</translation> 
  10771077    </message> 
  10781078    <message> 
  10791079        <source>gzip-7</source> 
  1080         <translation type="unfinished"> 
  1081             </translation> 
   1080        <translation>gzip-7</translation> 
  10821081    </message> 
  10831082    <message> 
  10841083        <source>gzip-8</source> 
  1085         <translation type="unfinished"> 
  1086             </translation> 
   1084        <translation>gzip-8</translation> 
  10871085    </message> 
  10881086    <message> 
  10891087        <source>gzip-9</source> 
  1090         <translation type="unfinished"> 
  1091             </translation> 
   1088        <translation>gzip-9</translation> 
  10921089    </message> 
  10931090</context> 
   
  10961093    <message> 
  10971094        <source>PCBSD Disk Manager</source> 
  1098         <translation type="unfinished"> 
  1099             </translation> 
   1095        <translation>PCBSD Gestionnaire de disque</translation> 
  11001096    </message> 
  11011097    <message> 
  11021098        <source>Disks</source> 
  1103         <translation type="unfinished"> 
  1104             </translation> 
   1099        <translation>Disques</translation> 
  11051100    </message> 
  11061101    <message> 
  11071102        <source>Device</source> 
  1108         <translation type="unfinished"> 
  1109             </translation> 
   1103        <translation>Périphériques</translation> 
  11101104    </message> 
  11111105    <message> 
  11121106        <source>State</source> 
  1113         <translation type="unfinished"> 
  1114             </translation> 
   1107        <translation>État</translation> 
  11151108    </message> 
  11161109    <message> 
  11171110        <source>ZFS Pools</source> 
  1118         <translation type="unfinished"> 
  1119             </translation> 
   1111        <translation>ZFS Pools</translation> 
  11201112    </message> 
  11211113    <message> 
  11221114        <source>Pool Name</source> 
  1123         <translation type="unfinished"> 
  1124             </translation> 
   1115        <translation>Nom du Pool</translation> 
  11251116    </message> 
  11261117    <message> 
  11271118        <source>Status:</source> 
  1128         <translation type="unfinished"> 
  1129             </translation> 
   1119        <translation>Statut:  </translation> 
  11301120    </message> 
  11311121    <message> 
  11321122        <source>TextLabel</source> 
  1133         <translation type="unfinished"> 
  1134             </translation> 
   1123        <translation>TextLabel  </translation> 
  11351124    </message> 
  11361125    <message> 
  11371126        <source>Clear Error</source> 
  1138         <translation type="unfinished"> 
  1139             </translation> 
   1127        <translation>Effacer l&apos;erreur</translation> 
  11401128    </message> 
  11411129    <message> 
  11421130        <source>poolname</source> 
  1143         <translation type="unfinished"> 
  1144             </translation> 
   1131        <translation>poolnom   </translation> 
  11451132    </message> 
  11461133    <message> 
  11471134        <source>ZFS Filesystems</source> 
  1148         <translation type="unfinished"> 
  1149             </translation> 
   1135        <translation>ZFS SystÚme de fichier</translation> 
  11501136    </message> 
  11511137    <message> 
  11521138        <source>Filesystems</source> 
  1153         <translation type="unfinished"> 
  1154             </translation> 
   1139        <translation>SystÚme de fichier</translation> 
  11551140    </message> 
  11561141    <message> 
  11571142        <source>Status</source> 
  1158         <translation type="unfinished"> 
  1159             </translation> 
   1143        <translation>Statut</translation> 
  11601144    </message> 
  11611145    <message> 
  11621146        <source>Refreshing...</source> 
  1163         <translation type="unfinished"> 
  1164             </translation> 
   1147        <translation>Raffraichir...</translation> 
  11651148    </message> 
  11661149    <message> 
  11671150        <source>No pools available, right click to create a new one...</source> 
  1168         <translation type="unfinished"> 
  1169             </translation> 
   1151        <translation>Pas de piscines disponibles, faites un clic droit pour créer un nouveau...</translation> 
  11701152    </message> 
  11711153    <message> 
  11721154        <source> (No media in drive)</source> 
  1173         <translation type="unfinished"> 
  1174             </translation> 
   1155        <translation>(Pas média dans le lecteur)</translation> 
  11751156    </message> 
  11761157    <message> 
  11771158        <source>Avaliable</source> 
  1178         <translation type="unfinished"> 
  1179             </translation> 
   1159        <translation>Disponible</translation> 
  11801160    </message> 
  11811161    <message> 
  11821162        <source>No disk</source> 
  1183         <translation type="unfinished"> 
  1184             </translation> 
   1163        <translation>Pas de disque</translation> 
  11851164    </message> 
  11861165    <message> 
  11871166        <source>ZPool: </source> 
  1188         <translation type="unfinished"> 
  1189             </translation> 
   1167        <translation>ZPool:</translation> 
  11901168    </message> 
  11911169    <message> 
  11921170        <source>Sliced</source> 
  1193         <translation type="unfinished"> 
  1194             </translation> 
   1171        <translation>Tranches</translation> 
  11951172    </message> 
  11961173    <message> 
  11971174        <source>Mounted: </source> 
  1198         <translation type="unfinished"> 
  1199             </translation> 
   1175        <translation>Monter:</translation> 
  12001176    </message> 
  12011177    <message> 
  12021178        <source>Available</source> 
  1203         <translation type="unfinished"> 
  1204             </translation> 
   1179        <translation>Disponible  </translation> 
  12051180    </message> 
  12061181    <message> 
  12071182        <source>Unmounted</source> 
  1208         <translation type="unfinished"> 
  1209             </translation> 
   1183        <translation>Démonter</translation> 
  12101184    </message> 
  12111185    <message> 
  12121186        <source>Partitioned</source> 
  1213         <translation type="unfinished"> 
  1214             </translation> 
   1187        <translation>Partitionner</translation> 
  12151188    </message> 
  12161189    <message> 
  12171190        <source>(Exported) 
  12181191</source> 
  1219         <translation type="unfinished"> 
  1220             </translation> 
   1192        <translation>(Exportés) 
   1193</translation> 
  12211194    </message> 
  12221195    <message> 
  12231196        <source>(Destroyed) 
  12241197</source> 
  1225         <translation type="unfinished"> 
  1226             </translation> 
   1198        <translation>(Détruit) 
   1199</translation> 
  12271200    </message> 
  12281201    <message> 
  12291202        <source>Offline</source> 
  1230         <translation type="unfinished"> 
  1231             </translation> 
   1203        <translation>Hors ligne </translation> 
  12321204    </message> 
  12331205    <message> 
  12341206        <source>Online</source> 
  1235         <translation type="unfinished"> 
  1236             </translation> 
   1207        <translation>En Ligne</translation> 
  12371208    </message> 
  12381209    <message> 
  12391210        <source>Degraded</source> 
  1240         <translation type="unfinished"> 
  1241             </translation> 
   1211        <translation>Dégradé</translation> 
  12421212    </message> 
  12431213    <message> 
  12441214        <source>Faulted</source> 
  1245         <translation type="unfinished"> 
  1246             </translation> 
   1215        <translation>Défaillant</translation> 
  12471216    </message> 
  12481217    <message> 
  12491218        <source>Removed</source> 
  1250         <translation type="unfinished"> 
  1251             </translation> 
   1219        <translation>Suppression</translation> 
  12521220    </message> 
  12531221    <message> 
  12541222        <source>Unavailable</source> 
  1255         <translation type="unfinished"> 
  1256             </translation> 
   1223        <translation>Indisponible</translation> 
  12571224    </message> 
  12581225    <message> 
  12591226        <source>Unknown</source> 
  1260         <translation type="unfinished"> 
  1261             </translation> 
   1227        <translation>Inconnue</translation> 
  12621228    </message> 
  12631229    <message> 
  12641230        <source>Create new pool</source> 
  1265         <translation type="unfinished"> 
  1266             </translation> 
   1231        <translation>Créer un nouveau pool</translation> 
  12671232    </message> 
  12681233    <message> 
  12691234        <source>Rename pool</source> 
  1270         <translation type="unfinished"> 
  1271             </translation> 
   1235        <translation>Renommer un Pool</translation> 
  12721236    </message> 
  12731237    <message> 
  12741238        <source>Destroy pool</source> 
  1275         <translation type="unfinished"> 
  1276             </translation> 
   1239        <translation>Détruire un pool</translation> 
  12771240    </message> 
  12781241    <message> 
  12791242        <source>Add devices...</source> 
  1280         <translation type="unfinished"> 
  1281             </translation> 
   1243        <translation>Ajouter un périphérique</translation> 
  12821244    </message> 
  12831245    <message> 
  12841246        <source>Add log devices...</source> 
  1285         <translation type="unfinished"> 
  1286             </translation> 
   1247        <translation>Ajouter des périphériques de journal...</translation> 
  12871248    </message> 
  12881249    <message> 
  12891250        <source>Add cache devices...</source> 
  1290         <translation type="unfinished"> 
  1291             </translation> 
   1251        <translation>Ajouter des périphériques de cache...</translation> 
  12921252    </message> 
  12931253    <message> 
  12941254        <source>Add spare devices...</source> 
  1295         <translation type="unfinished"> 
  1296             </translation> 
   1255        <translation>Ajouter des périphériques de rechange...</translation> 
  12971256    </message> 
  12981257    <message> 
  12991258        <source>Scrub</source> 
  1300         <translation type="unfinished"> 
  1301             </translation> 
   1259        <translation>Scrub</translation> 
  13021260    </message> 
  13031261    <message> 
  13041262        <source>Export pool</source> 
  1305         <translation type="unfinished"> 
  1306             </translation> 
   1263        <translation>Exporter un pool</translation> 
  13071264    </message> 
  13081265    <message> 
  13091266        <source>Import pool</source> 
  1310         <translation type="unfinished"> 
  1311             </translation> 
   1267        <translation>Importer un pool</translation> 
  13121268    </message> 
  13131269    <message> 
  13141270        <source>Recover destroyed pool</source> 
  1315         <translation type="unfinished"> 
  1316             </translation> 
   1271        <translation>Récupérer un pool détruit</translation> 
  13171272    </message> 
  13181273    <message> 
  13191274        <source>Properties...</source> 
  1320         <translation type="unfinished"> 
  1321             </translation> 
   1275        <translation>Propriétés...</translation> 
  13221276    </message> 
  13231277    <message> 
  13241278        <source>Attach (mirror) device...</source> 
  1325         <translation type="unfinished"> 
  1326             </translation> 
   1279        <translation>Fixez dispositif (miroir)...</translation> 
  13271280    </message> 
  13281281    <message> 
  13291282        <source>Detach from mirror</source> 
  1330         <translation type="unfinished"> 
  1331             </translation> 
   1283        <translation>Détacher du miroir</translation> 
  13321284    </message> 
  13331285    <message> 
  13341286        <source>Take offline</source> 
  1335         <translation type="unfinished"> 
  1336             </translation> 
   1287        <translation>Mettez hors ligne</translation> 
  13371288    </message> 
  13381289    <message> 
  13391290        <source>Bring online</source> 
  1340         <translation type="unfinished"> 
  1341             </translation> 
   1291        <translation>Mettez en ligne</translation> 
  13421292    </message> 
  13431293    <message> 
  13441294        <source>Remove</source> 
  1345         <translation type="unfinished"> 
  1346             </translation> 
   1295        <translation>Retirer</translation> 
  13471296    </message> 
  13481297    <message> 
  13491298        <source>zpool Menu</source> 
  1350         <translation type="unfinished"> 
  1351             </translation> 
   1299        <translation>zpool Menu</translation> 
  13521300    </message> 
  13531301    <message> 
  13541302        <source>Device Menu</source> 
  1355         <translation type="unfinished"> 
  1356             </translation> 
   1303        <translation>Périphérique Menu</translation> 
  13571304    </message> 
  13581305    <message> 
  13591306        <source>Unmount</source> 
  1360         <translation type="unfinished"> 
  1361             </translation> 
   1307        <translation>Démontez</translation> 
  13621308    </message> 
  13631309    <message> 
  13641310        <source>Mount</source> 
  1365         <translation type="unfinished"> 
  1366             </translation> 
   1311        <translation>Monter</translation> 
  13671312    </message> 
  13681313    <message> 
  13691314        <source>Create MBR partition table</source> 
  1370         <translation type="unfinished"> 
  1371             </translation> 
   1315        <translation>Créer une table de partition MBR</translation> 
  13721316    </message> 
  13731317    <message> 
  13741318        <source>Create GPT partition table</source> 
  1375         <translation type="unfinished"> 
  1376             </translation> 
   1319        <translation>Créer une table de partition GPT</translation> 
  13771320    </message> 
  13781321    <message> 
  13791322        <source>Create BSD partition table</source> 
  1380         <translation type="unfinished"> 
  1381             </translation> 
   1323        <translation>Créer une table de partition BSD</translation> 
  13821324    </message> 
  13831325    <message> 
  13841326        <source>Delete Partition Table</source> 
  1385         <translation type="unfinished"> 
  1386             </translation> 
   1327        <translation>Supprimer la table de partition</translation> 
  13871328    </message> 
  13881329    <message> 
  13891330        <source>Add new slice</source> 
  1390         <translation type="unfinished"> 
  1391             </translation> 
   1331        <translation>Ajouter une nouvelle tranche</translation> 
  13921332    </message> 
  13931333    <message> 
  13941334        <source>Add new partition</source> 
  1395         <translation type="unfinished"> 
  1396             </translation> 
   1335        <translation>Ajouter une nouvelle partition</translation> 
  13971336    </message> 
  13981337    <message> 
  13991338        <source>Destroy this slice</source> 
  1400         <translation type="unfinished"> 
  1401             </translation> 
   1339        <translation>Détruisez cette tranche</translation> 
  14021340    </message> 
  14031341    <message> 
  14041342        <source>Destroy this partition</source> 
  1405         <translation type="unfinished"> 
  1406             </translation> 
   1343        <translation>Détruisez cette partition</translation> 
  14071344    </message> 
  14081345    <message> 
  14091346        <source>Warning</source> 
  1410         <translation type="unfinished"> 
  1411             </translation> 
   1347        <translation>Attention</translation> 
  14121348    </message> 
  14131349    <message> 
  14141350        <source>This operation cannot be undone. 
  14151351OK to destroy the slice/partition?</source> 
  1416         <translation type="unfinished"> 
  1417             </translation> 
   1352        <translation>Cette opération ne peut être annulée. 
   1353OK pour détruire la tranche / partition?</translation> 
  14181354    </message> 
  14191355    <message> 
  14201356        <source>Error report</source> 
  1421         <translation type="unfinished"> 
  1422             </translation> 
   1357        <translation>Rapport d&apos;erreur</translation> 
  14231358    </message> 
  14241359    <message> 
  14251360        <source>Create new zpool</source> 
  1426         <translation type="unfinished"> 
  1427             </translation> 
   1361        <translation>Créer un nouveau zpool</translation> 
  14281362    </message> 
  14291363    <message> 
  14301364        <source>Important information</source> 
  1431         <translation type="unfinished"> 
  1432             </translation> 
   1365        <translation>Importante information</translation> 
  14331366    </message> 
  14341367    <message> 
  14351368        <source>The pool was imported in read-only mode, therefore attempting to destroy the pool will leave the pool in the state it was when imported, not necessarily destroyed.</source> 
  1436         <translation type="unfinished"> 
  1437             </translation> 
   1369        <translation>Le pool a été importé en mode lecture seule, donc de tenter de détruire le pool va laisser le pool pool dans l&apos;état où il était lors de l&apos;importation, pas nécessairement détruite.</translation> 
  14381370    </message> 
  14391371    <message> 
  14401372        <source>Attach mirror devices to </source> 
  1441         <translation type="unfinished"> 
  1442             </translation> 
   1373        <translation>Fixez les dispositifs de miroir à</translation> 
  14431374    </message> 
  14441375    <message> 
  14451376        <source>The pool was imported in read-only mode, therefore attempting to export the pool will leave the pool in the state it was when imported, not necessarily exported.</source> 
  1446         <translation type="unfinished"> 
  1447             </translation> 
   1377        <translation>Le pool a été importé en mode lecture seule, donc de tenter d&apos;exporter le pool va laisser le pool dans l&apos;état où il était lors de l&apos;importation, pas nécessairement exportés.</translation> 
  14481378    </message> 
  14491379    <message> 
  14501380        <source>Recover destroyed pool as...</source> 
  1451         <translation type="unfinished"> 
  1452             </translation> 
   1381        <translation>Récupérer le pool détruit en...</translation> 
  14531382    </message> 
  14541383    <message> 
  14551384        <source>Import pool as...</source> 
  1456         <translation type="unfinished"> 
  1457             </translation> 
   1385        <translation>Importer le pool comme...</translation> 
  14581386    </message> 
  14591387    <message> 
  14601388        <source>This pool had been destroyed, and its disks my have been reused. Attempting to recover will destroy any new data that could&apos;ve been stored in the devices that were reused and cannot be recovered. 
  14611389OK to proceed with recovery?</source> 
  1462         <translation type="unfinished"> 
  1463             </translation> 
   1390        <translation>Ce Pool a été détruit, et ses disques ont été réutilisés. Tenter de récupérer toutes les nouvelles données qui pourraient avoir été stockés dans des dispositifs qui ont été réutilisés et ne peuvent pas être récupérées. 
   1391OK pour procéder à la récupération?</translation> 
  14641392    </message> 
  14651393    <message> 
  14661394        <source>The pool was imported in read-only mode, it cannot be renamed.</source> 
  1467         <translation type="unfinished"> 
  1468             </translation> 
   1395        <translation>Le pool a été importé en mode lecture seule, elle ne peut pas être renommé.</translation> 
  14691396    </message> 
  14701397    <message> 
  14711398        <source>Add more devices to zpool</source> 
  1472         <translation type="unfinished"> 
  1473             </translation> 
   1399        <translation>Ajouter plus d&apos;appareils à zpool  </translation> 
  14741400    </message> 
  14751401    <message> 
  14761402        <source>Add log devices to zpool</source> 
  1477         <translation type="unfinished"> 
  1478             </translation> 
   1403        <translation>Ajouter des périphériques de journal à zpool</translation> 
  14791404    </message> 
  14801405    <message> 
  14811406        <source>Add cache devices to zpool</source> 
  1482         <translation type="unfinished"> 
  1483             </translation> 
   1407        <translation>Ajouter des périphériques de cache à zpool</translation> 
  14841408    </message> 
  14851409    <message> 
  14861410        <source>Add spare devices to zpool</source> 
  1487         <translation type="unfinished"> 
  1488             </translation> 
   1411        <translation>Ajouter des périphériques de rechange pour zpool</translation> 
  14891412    </message> 
  14901413    <message> 
  14911414        <source>[Mounted]</source> 
  1492         <translation type="unfinished"> 
  1493             </translation> 
   1415        <translation>[Montage]</translation> 
  14941416    </message> 
  14951417    <message> 
  14961418        <source>[Not Mounted]</source> 
  1497         <translation type="unfinished"> 
  1498             </translation> 
   1419        <translation>[Pas Montage]</translation> 
  14991420    </message> 
  15001421    <message> 
  15011422        <source> of </source> 
  1502         <translation type="unfinished"> 
  1503             </translation> 
   1423        <translation>de</translation> 
  15041424    </message> 
  15051425    <message> 
  15061426        <source>Rename dataset</source> 
  1507         <translation type="unfinished"> 
  1508             </translation> 
   1427        <translation>Renommer la base de données</translation> 
  15091428    </message> 
  15101429    <message> 
  15111430        <source>Create new dataset</source> 
  1512         <translation type="unfinished"> 
  1513             </translation> 
   1431        <translation>Créer une nouvelle base de données</translation> 
  15141432    </message> 
  15151433    <message> 
  15161434        <source>Create a clone dataset</source> 
  1517         <translation type="unfinished"> 
  1518             </translation> 
   1435        <translation>Créer un jeu de données clonés</translation> 
  15191436    </message> 
  15201437    <message> 
  15211438        <source>Destroy dataset</source> 
  1522         <translation type="unfinished"> 
  1523             </translation> 
   1439        <translation>Détruisez ensemble de données</translation> 
  15241440    </message> 
  15251441    <message> 
  15261442        <source>Promote filesystem</source> 
  1527         <translation type="unfinished"> 
  1528             </translation> 
   1443        <translation>Promouvoir systÚme de fichiers</translation> 
  15291444    </message> 
  15301445    <message> 
  15311446        <source>Take a snapshot</source> 
  1532         <translation type="unfinished"> 
  1533             </translation> 
   1447        <translation>Prendre un instantané</translation> 
  15341448    </message> 
  15351449    <message> 
  15361450        <source>Destroy snapshot</source> 
  1537         <translation type="unfinished"> 
  1538             </translation> 
   1451        <translation>Détruisez un instantané</translation> 
  15391452    </message> 
  15401453    <message> 
  15411454        <source>Rollback to this snapshot</source> 
  1542         <translation type="unfinished"> 
  1543             </translation> 
   1455        <translation>Restauration de cet instantané</translation> 
  15441456    </message> 
  15451457    <message> 
  15461458        <source>Edit properties</source> 
  1547         <translation type="unfinished"> 
  1548             </translation> 
   1459        <translation>Modifier les propriétés</translation> 
  15491460    </message> 
  15501461    <message> 
  15511462        <source>zfs Menu</source> 
  1552         <translation type="unfinished"> 
  1553             </translation> 
   1463        <translation>zfs Menu</translation> 
  15541464    </message> 
  15551465    <message> 
  15561466        <source>Confirmation</source> 
  1557         <translation type="unfinished"> 
  1558             </translation> 
   1467        <translation>Confirmation</translation> 
  15591468    </message> 
  15601469    <message> 
  15611470        <source>Take a new snapshot</source> 
  1562         <translation type="unfinished"> 
  1563             </translation> 
   1471        <translation>Prendre un nouvel instantané</translation> 
  15641472    </message> 
  15651473    <message> 
  15661474        <source>New name</source> 
  1567         <translation type="unfinished"> 
  1568             </translation> 
   1475        <translation>Nouveau nom</translation> 
  15691476    </message> 
  15701477    <message> 
   
  15721479Any snapshots created after this one will be deleted, along with any clone filesystems that depend on them. 
  15731480</source> 
  1574         <translation type="unfinished"> 
  1575             </translation> 
   1481        <translation>Cette opération ne peut être annulée et fera toutes les données ajoutées aprÚs l&apos;instantané à perdre. 
   1482 Toutes les instantanés créés aprÚs celui-ci seront supprimés, ainsi que tous les systÚmes de fichiers clone qui en dépendent.  
   1483</translation> 
  15761484    </message> 
  15771485    <message> 
 • src-qt4/pc-zmanager/i18n/ZManager_fr_CA.ts

  r25ab455 r33e493a  
  942942    <message> 
  943943        <source>An arbitrary comment string set by the administrator.</source> 
  944         <translation>Une chaîne de commentaire arbitraire défini par l&apos;administrateur.</translation> 
   944        <translation>Une chaine de commentaire arbitraire défini par l&apos;administrateur.</translation> 
  945945    </message> 
  946946    <message> 
   
  974974    <message> 
  975975        <source>New Filesystem</source> 
  976         <translation type="unfinished"> 
  977             </translation> 
   976        <translation>Nouveau systÚme de fichiers</translation> 
  978977    </message> 
  979978    <message> 
  980979        <source>Name:</source> 
  981         <translation type="unfinished"> 
  982             </translation> 
   980        <translation>Nom:</translation> 
  983981    </message> 
  984982    <message> 
  985983        <source>Properties override at creation time:</source> 
  986         <translation type="unfinished"> 
  987             </translation> 
   984        <translation>Propriétés du remplacement au moment de la création:</translation> 
  988985    </message> 
  989986    <message> 
  990987        <source>Prevent auto mount (canmount=noauto)</source> 
  991         <translation type="unfinished"> 
  992             </translation> 
   988        <translation>Empêcher le montage automatique (canmount = noauto)</translation> 
  993989    </message> 
  994990    <message> 
  995991        <source>Mountpoint</source> 
  996         <translation type="unfinished"> 
  997             </translation> 
   992        <translation>Point de montage</translation> 
  998993    </message> 
  999994    <message> 
  1000995        <source>none</source> 
  1001         <translation type="unfinished"> 
  1002             </translation> 
   996        <translation>Aucun </translation> 
  1003997    </message> 
  1004998    <message> 
  1005999        <source>legacy</source> 
  1006         <translation type="unfinished"> 
  1007             </translation> 
   1000        <translation>héritage</translation> 
  10081001    </message> 
  10091002    <message> 
  10101003        <source>[path]</source> 
  1011         <translation type="unfinished"> 
  1012             </translation> 
   1004        <translation>[chemin]</translation> 
  10131005    </message> 
  10141006    <message> 
  10151007        <source>Force UTF-8 only (utf8only=on)</source> 
  1016         <translation type="unfinished"> 
  1017             </translation> 
   1008        <translation>Force UTF-8 seulement (utf8only=on)</translation> 
  10181009    </message> 
  10191010    <message> 
  10201011        <source>Unicode normalization =</source> 
  1021         <translation type="unfinished"> 
  1022             </translation> 
   1012        <translation>Unicode normalization =</translation> 
  10231013    </message> 
  10241014    <message> 
  10251015        <source>formD</source> 
  1026         <translation type="unfinished"> 
  1027             </translation> 
   1016        <translation>formD</translation> 
  10281017    </message> 
  10291018    <message> 
  10301019        <source>formKCF</source> 
  1031         <translation type="unfinished"> 
  1032             </translation> 
   1020        <translation>formKCF</translation> 
  10331021    </message> 
  10341022    <message> 
  10351023        <source>Copies =</source> 
  1036         <translation type="unfinished"> 
  1037             </translation> 
   1024        <translation>Copies =</translation> 
  10381025    </message> 
  10391026    <message> 
  10401027        <source>Deduplication (dedup=on)</source> 
  1041         <translation type="unfinished"> 
  1042             </translation> 
   1028        <translation>Dé duplication (dedup = on)</translation> 
  10431029    </message> 
  10441030    <message> 
  10451031        <source>Compression =</source> 
  1046         <translation type="unfinished"> 
  1047             </translation> 
   1032        <translation>Compression =</translation> 
  10481033    </message> 
  10491034    <message> 
  10501035        <source>off</source> 
  1051         <translation type="unfinished"> 
  1052             </translation> 
   1036        <translation>off</translation> 
  10531037    </message> 
  10541038    <message> 
  10551039        <source>on</source> 
  1056         <translation type="unfinished"> 
  1057             </translation> 
   1040        <translation>on</translation> 
  10581041    </message> 
  10591042    <message> 
  10601043        <source>lzjb</source> 
  1061         <translation type="unfinished"> 
  1062             </translation> 
   1044        <translation>lzjb</translation> 
  10631045    </message> 
  10641046    <message> 
  10651047        <source>zle</source> 
  1066         <translation type="unfinished"> 
  1067             </translation> 
   1048        <translation>zle</translation> 
  10681049    </message> 
  10691050    <message> 
  10701051        <source>gzip</source> 
  1071         <translation type="unfinished"> 
  1072             </translation> 
   1052        <translation>gzip</translation> 
  10731053    </message> 
  10741054    <message> 
  10751055        <source>gzip-1</source> 
  1076         <translation type="unfinished"> 
  1077             </translation> 
   1056        <translation>gzip-1</translation> 
  10781057    </message> 
  10791058    <message> 
  10801059        <source>gzip-2</source> 
  1081         <translation type="unfinished"> 
  1082             </translation> 
   1060        <translation>gzip-2</translation> 
  10831061    </message> 
  10841062    <message> 
  10851063        <source>gzip-3</source> 
  1086         <translation type="unfinished"> 
  1087             </translation> 
   1064        <translation>gzip-3 </translation> 
  10881065    </message> 
  10891066    <message> 
  10901067        <source>gzip-4</source> 
  1091         <translation type="unfinished"> 
  1092             </translation> 
   1068        <translation>gzip-4</translation> 
  10931069    </message> 
  10941070    <message> 
  10951071        <source>gzip-5</source> 
  1096         <translation type="unfinished"> 
  1097             </translation> 
   1072        <translation>gzip-5</translation> 
  10981073    </message> 
  10991074    <message> 
  11001075        <source>gzip-6</source> 
  1101         <translation type="unfinished"> 
  1102             </translation> 
   1076        <translation>gzip-6</translation> 
  11031077    </message> 
  11041078    <message> 
  11051079        <source>gzip-7</source> 
  1106         <translation type="unfinished"> 
  1107             </translation> 
   1080        <translation>gzip-7</translation> 
  11081081    </message> 
  11091082    <message> 
  11101083        <source>gzip-8</source> 
  1111         <translation type="unfinished"> 
  1112             </translation> 
   1084        <translation>gzip-8</translation> 
  11131085    </message> 
  11141086    <message> 
  11151087        <source>gzip-9</source> 
  1116         <translation type="unfinished"> 
  1117             </translation> 
   1088        <translation>gzip-9</translation> 
  11181089    </message> 
  11191090</context> 
   
  11221093    <message> 
  11231094        <source>PCBSD Disk Manager</source> 
  1124         <translation type="unfinished"> 
  1125             </translation> 
   1095        <translation>PCBSD Gestionnaire de disque</translation> 
  11261096    </message> 
  11271097    <message> 
  11281098        <source>Disks</source> 
  1129         <translation type="unfinished"> 
  1130             </translation> 
   1099        <translation>Disques</translation> 
  11311100    </message> 
  11321101    <message> 
  11331102        <source>Device</source> 
  1134         <translation type="unfinished"> 
  1135             </translation> 
   1103        <translation>Périphériques</translation> 
  11361104    </message> 
  11371105    <message> 
  11381106        <source>State</source> 
  1139         <translation type="unfinished"> 
  1140             </translation> 
   1107        <translation>État</translation> 
  11411108    </message> 
  11421109    <message> 
  11431110        <source>ZFS Pools</source> 
  1144         <translation type="unfinished"> 
  1145             </translation> 
   1111        <translation>ZFS Pools</translation> 
  11461112    </message> 
  11471113    <message> 
  11481114        <source>Pool Name</source> 
  1149         <translation type="unfinished"> 
  1150             </translation> 
   1115        <translation>Nom du Pool</translation> 
  11511116    </message> 
  11521117    <message> 
  11531118        <source>Status:</source> 
  1154         <translation type="unfinished"> 
  1155             </translation> 
   1119        <translation>Statut:</translation> 
  11561120    </message> 
  11571121    <message> 
  11581122        <source>TextLabel</source> 
  1159         <translation type="unfinished"> 
  1160             </translation> 
   1123        <translation>TexLabel</translation> 
  11611124    </message> 
  11621125    <message> 
  11631126        <source>Clear Error</source> 
  1164         <translation type="unfinished"> 
  1165             </translation> 
   1127        <translation>Effacer l&apos;erreur</translation> 
  11661128    </message> 
  11671129    <message> 
  11681130        <source>poolname</source> 
  1169         <translation type="unfinished"> 
  1170             </translation> 
   1131        <translation>poolnom</translation> 
  11711132    </message> 
  11721133    <message> 
  11731134        <source>ZFS Filesystems</source> 
  1174         <translation type="unfinished"> 
  1175             </translation> 
   1135        <translation>ZFS SystÚme de fichier</translation> 
  11761136    </message> 
  11771137    <message> 
  11781138        <source>Filesystems</source> 
  1179         <translation type="unfinished"> 
  1180             </translation> 
   1139        <translation>SystÚme de fichier</translation> 
  11811140    </message> 
  11821141    <message> 
  11831142        <source>Status</source> 
  1184         <translation type="unfinished"> 
  1185             </translation> 
   1143        <translation>Statut</translation> 
  11861144    </message> 
  11871145    <message> 
  11881146        <source>Refreshing...</source> 
  1189         <translation type="unfinished"> 
  1190             </translation> 
   1147        <translation>Raffraichir...</translation> 
  11911148    </message> 
  11921149    <message> 
  11931150        <source>No pools available, right click to create a new one...</source> 
  1194         <translation type="unfinished"> 
  1195             </translation> 
   1151        <translation>Pas de piscines disponibles, faites un clic droit pour créer un nouveau...</translation> 
  11961152    </message> 
  11971153    <message> 
  11981154        <source> (No media in drive)</source> 
  1199         <translation type="unfinished"> 
  1200             </translation> 
   1155        <translation>(Pas média dans le lecteur)</translation> 
  12011156    </message> 
  12021157    <message> 
  12031158        <source>Avaliable</source> 
  1204         <translation type="unfinished"> 
  1205             </translation> 
   1159        <translation>Disponible</translation> 
  12061160    </message> 
  12071161    <message> 
  12081162        <source>No disk</source> 
  1209         <translation type="unfinished"> 
  1210             </translation> 
   1163        <translation>Pas de disque</translation> 
  12111164    </message> 
  12121165    <message> 
  12131166        <source>ZPool: </source> 
  1214         <translation type="unfinished"> 
  1215             </translation> 
   1167        <translation>ZPool:</translation> 
  12161168    </message> 
  12171169    <message> 
  12181170        <source>Sliced</source> 
  1219         <translation type="unfinished"> 
  1220             </translation> 
   1171        <translation>Tranches</translation> 
  12211172    </message> 
  12221173    <message> 
  12231174        <source>Mounted: </source> 
  1224         <translation type="unfinished"> 
  1225             </translation> 
   1175        <translation>Monter:</translation> 
  12261176    </message> 
  12271177    <message> 
  12281178        <source>Available</source> 
  1229         <translation type="unfinished"> 
  1230             </translation> 
   1179        <translation>Disponible </translation> 
  12311180    </message> 
  12321181    <message> 
  12331182        <source>Unmounted</source> 
  1234         <translation type="unfinished"> 
  1235             </translation> 
   1183        <translation>Démonter</translation> 
  12361184    </message> 
  12371185    <message> 
  12381186        <source>Partitioned</source> 
  1239         <translation type="unfinished"> 
  1240             </translation> 
   1187        <translation>Partitionner</translation> 
  12411188    </message> 
  12421189    <message> 
  12431190        <source>(Exported) 
  12441191</source> 
  1245         <translation type="unfinished"> 
  1246             </translation> 
   1192        <translation>(Exportés) 
   1193</translation> 
  12471194    </message> 
  12481195    <message> 
  12491196        <source>(Destroyed) 
  12501197</source> 
  1251         <translation type="unfinished"> 
  1252             </translation> 
   1198        <translation>(Détruit) 
   1199</translation> 
  12531200    </message> 
  12541201    <message> 
  12551202        <source>Offline</source> 
  1256         <translation type="unfinished"> 
  1257             </translation> 
   1203        <translation>Hors ligne</translation> 
  12581204    </message> 
  12591205    <message> 
  12601206        <source>Online</source> 
  1261         <translation type="unfinished"> 
  1262             </translation> 
   1207        <translation>En Ligne </translation> 
  12631208    </message> 
  12641209    <message> 
  12651210        <source>Degraded</source> 
  1266         <translation type="unfinished"> 
  1267             </translation> 
   1211        <translation>Dégradé</translation> 
  12681212    </message> 
  12691213    <message> 
  12701214        <source>Faulted</source> 
  1271         <translation type="unfinished"> 
  1272             </translation> 
   1215        <translation>Défaillant</translation> 
  12731216    </message> 
  12741217    <message> 
  12751218        <source>Removed</source> 
  1276         <translation type="unfinished"> 
  1277             </translation> 
   1219        <translation>Suppression</translation> 
  12781220    </message> 
  12791221    <message> 
  12801222        <source>Unavailable</source> 
  1281         <translation type="unfinished"> 
  1282             </translation> 
   1223        <translation>Indisponible</translation> 
  12831224    </message> 
  12841225    <message> 
  12851226        <source>Unknown</source> 
  1286         <translation type="unfinished"> 
  1287             </translation> 
   1227        <translation>Inconnue</translation> 
  12881228    </message> 
  12891229    <message> 
  12901230        <source>Create new pool</source> 
  1291         <translation type="unfinished"> 
  1292             </translation> 
   1231        <translation>Créer un nouveau pool</translation> 
  12931232    </message> 
  12941233    <message> 
  12951234        <source>Rename pool</source> 
  1296         <translation type="unfinished"> 
  1297             </translation> 
   1235        <translation>Renommer un Pool</translation> 
  12981236    </message> 
  12991237    <message> 
  13001238        <source>Destroy pool</source> 
  1301         <translation type="unfinished"> 
  1302             </translation> 
   1239        <translation>Détruire un pool </translation> 
  13031240    </message> 
  13041241    <message> 
  13051242        <source>Add devices...</source> 
  1306         <translation type="unfinished"> 
  1307             </translation> 
   1243        <translation>Ajouter un périphérique</translation> 
  13081244    </message> 
  13091245    <message> 
  13101246        <source>Add log devices...</source> 
  1311         <translation type="unfinished"> 
  1312             </translation> 
   1247        <translation>Ajouter des périphériques de journal...</translation> 
  13131248    </message> 
  13141249    <message> 
  13151250        <source>Add cache devices...</source> 
  1316         <translation type="unfinished"> 
  1317             </translation> 
   1251        <translation>Ajouter des périphériques de cache...</translation> 
  13181252    </message> 
  13191253    <message> 
  13201254        <source>Add spare devices...</source> 
  1321         <translation type="unfinished"> 
  1322             </translation> 
   1255        <translation>Ajouter des périphériques de rechange...</translation> 
  13231256    </message> 
  13241257    <message> 
  13251258        <source>Scrub</source> 
  1326         <translation type="unfinished"> 
  1327             </translation> 
   1259        <translation>Scrub</translation> 
  13281260    </message> 
  13291261    <message> 
  13301262        <source>Export pool</source> 
  1331         <translation type="unfinished"> 
  1332             </translation> 
   1263        <translation>Exporter un pool</translation> 
  13331264    </message> 
  13341265    <message> 
  13351266        <source>Import pool</source> 
  1336         <translation type="unfinished"> 
  1337             </translation> 
   1267        <translation>Importer un pool</translation> 
  13381268    </message> 
  13391269    <message> 
  13401270        <source>Recover destroyed pool</source> 
  1341         <translation type="unfinished"> 
  1342             </translation> 
   1271        <translation>Récupérer un pool détruit</translation> 
  13431272    </message> 
  13441273    <message> 
  13451274        <source>Properties...</source> 
  1346         <translation type="unfinished"> 
  1347             </translation> 
   1275        <translation>Propriétés...</translation> 
  13481276    </message> 
  13491277    <message> 
  13501278        <source>Attach (mirror) device...</source> 
  1351         <translation type="unfinished"> 
  1352             </translation> 
   1279        <translation>Fixez dispositif (miroir)...</translation> 
  13531280    </message> 
  13541281    <message> 
  13551282        <source>Detach from mirror</source> 
  1356         <translation type="unfinished"> 
  1357             </translation> 
   1283        <translation>Détacher du miroir</translation> 
  13581284    </message> 
  13591285    <message> 
  13601286        <source>Take offline</source> 
  1361         <translation type="unfinished"> 
  1362             </translation> 
   1287        <translation>Mettez hors ligne</translation> 
  13631288    </message> 
  13641289    <message> 
  13651290        <source>Bring online</source> 
  1366         <translation type="unfinished"> 
  1367             </translation> 
   1291        <translation>Mettez en ligne</translation> 
  13681292    </message> 
  13691293    <message> 
  13701294        <source>Remove</source> 
  1371         <translation type="unfinished"> 
  1372             </translation> 
   1295        <translation>Retirer</translation> 
  13731296    </message> 
  13741297    <message> 
  13751298        <source>zpool Menu</source> 
  1376         <translation type="unfinished"> 
  1377             </translation> 
   1299        <translation>zpool Menu</translation> 
  13781300    </message> 
  13791301    <message> 
  13801302        <source>Device Menu</source> 
  1381         <translation type="unfinished"> 
  1382             </translation> 
   1303        <translation>Périphérique Menu</translation> 
  13831304    </message> 
  13841305    <message> 
  13851306        <source>Unmount</source> 
  1386         <translation type="unfinished"> 
  1387             </translation> 
   1307        <translation>Démontez</translation> 
  13881308    </message> 
  13891309    <message> 
  13901310        <source>Mount</source> 
  1391         <translation type="unfinished"> 
  1392             </translation> 
   1311        <translation>Monter</translation> 
  13931312    </message> 
  13941313    <message> 
  13951314        <source>Create MBR partition table</source> 
  1396         <translation type="unfinished"> 
  1397             </translation> 
   1315        <translation>Créer une table de partition MBR</translation> 
  13981316    </message> 
  13991317    <message> 
  14001318        <source>Create GPT partition table</source> 
  1401         <translation type="unfinished"> 
  1402             </translation> 
   1319        <translation>Créer une table de partition GPT</translation> 
  14031320    </message> 
  14041321    <message> 
  14051322        <source>Create BSD partition table</source> 
  1406         <translation type="unfinished"> 
  1407             </translation> 
   1323        <translation>Créer une table de partition BSD</translation> 
  14081324    </message> 
  14091325    <message> 
  14101326        <source>Delete Partition Table</source> 
  1411         <translation type="unfinished"> 
  1412             </translation> 
   1327        <translation>Supprimer la table de partition</translation> 
  14131328    </message> 
  14141329    <message> 
  14151330        <source>Add new slice</source> 
  1416         <translation type="unfinished"> 
  1417             </translation> 
   1331        <translation>Ajouter une nouvelle tranche</translation> 
  14181332    </message> 
  14191333    <message> 
  14201334        <source>Add new partition</source> 
  1421         <translation type="unfinished"> 
  1422             </translation> 
   1335        <translation>Ajouter une nouvelle partition</translation> 
  14231336    </message> 
  14241337    <message> 
  14251338        <source>Destroy this slice</source> 
  1426         <translation type="unfinished"> 
  1427             </translation> 
   1339        <translation>Détruisez cette tranche</translation> 
  14281340    </message> 
  14291341    <message> 
  14301342        <source>Destroy this partition</source> 
  1431         <translation type="unfinished"> 
  1432             </translation> 
   1343        <translation>Détruisez cette partition</translation> 
  14331344    </message> 
  14341345    <message> 
  14351346        <source>Warning</source> 
  1436         <translation type="unfinished"> 
  1437             </translation> 
   1347        <translation>Attention</translation> 
  14381348    </message> 
  14391349    <message> 
  14401350        <source>This operation cannot be undone. 
  14411351OK to destroy the slice/partition?</source> 
  1442         <translation type="unfinished"> 
  1443             </translation> 
   1352        <translation>Cette opération ne peut être annulée. 
   1353OK pour détruire la tranche / partition?</translation> 
  14441354    </message> 
  14451355    <message> 
  14461356        <source>Error report</source> 
  1447         <translation type="unfinished"> 
  1448             </translation> 
   1357        <translation>Rapport d&apos;erreur</translation> 
  14491358    </message> 
  14501359    <message> 
  14511360        <source>Create new zpool</source> 
  1452         <translation type="unfinished"> 
  1453             </translation> 
   1361        <translation>Créer un nouveau zpool</translation> 
  14541362    </message> 
  14551363    <message> 
  14561364        <source>Important information</source> 
  1457         <translation type="unfinished"> 
  1458             </translation> 
   1365        <translation>Importante information</translation> 
  14591366    </message> 
  14601367    <message> 
  14611368        <source>The pool was imported in read-only mode, therefore attempting to destroy the pool will leave the pool in the state it was when imported, not necessarily destroyed.</source> 
  1462         <translation type="unfinished"> 
  1463             </translation> 
   1369        <translation>Le pool a été importé en mode lecture seule, donc de tenter de détruire le pool va laisser le pool pool dans l&apos;état où il était lors de l&apos;importation, pas nécessairement détruite.</translation> 
  14641370    </message> 
  14651371    <message> 
  14661372        <source>Attach mirror devices to </source> 
  1467         <translation type="unfinished"> 
  1468             </translation> 
   1373        <translation>Fixez les dispositifs de miroir à</translation> 
  14691374    </message> 
  14701375    <message> 
  14711376        <source>The pool was imported in read-only mode, therefore attempting to export the pool will leave the pool in the state it was when imported, not necessarily exported.</source> 
  1472         <translation type="unfinished"> 
  1473             </translation> 
   1377        <translation>Le pool a été importé en mode lecture seule, donc de tenter d&apos;exporter le pool va laisser le pool dans l&apos;état où il était lors de l&apos;importation, pas nécessairement exportés.</translation> 
  14741378    </message> 
  14751379    <message> 
  14761380        <source>Recover destroyed pool as...</source> 
  1477         <translation type="unfinished"> 
  1478             </translation> 
   1381        <translation>Récupérer le pool détruit en...</translation> 
  14791382    </message> 
  14801383    <message> 
  14811384        <source>Import pool as...</source> 
  1482         <translation type="unfinished"> 
  1483             </translation> 
   1385        <translation>Importer le pool comme...</translation> 
  14841386    </message> 
  14851387    <message> 
  14861388        <source>This pool had been destroyed, and its disks my have been reused. Attempting to recover will destroy any new data that could&apos;ve been stored in the devices that were reused and cannot be recovered. 
  14871389OK to proceed with recovery?</source> 
  1488         <translation type="unfinished"> 
  1489             </translation> 
   1390        <translation>Ce Pool a été détruit, et ses disques ont été réutilisés. Tenter de récupérer toutes les nouvelles données qui pourraient avoir été stockés dans des dispositifs qui ont été réutilisés et ne peuvent pas être récupérées. 
   1391OK pour procéder à la récupération?</translation> 
  14901392    </message> 
  14911393    <message> 
  14921394        <source>The pool was imported in read-only mode, it cannot be renamed.</source> 
  1493         <translation type="unfinished"> 
  1494             </translation> 
   1395        <translation>Le pool a été importé en mode lecture seule, elle ne peut pas être renommé.</translation> 
  14951396    </message> 
  14961397    <message> 
  14971398        <source>Add more devices to zpool</source> 
  1498         <translation type="unfinished"> 
  1499             </translation> 
   1399        <translation>Ajouter plus d&apos;appareils à zpool</translation> 
  15001400    </message> 
  15011401    <message> 
  15021402        <source>Add log devices to zpool</source> 
  1503         <translation type="unfinished"> 
  1504             </translation> 
   1403        <translation>Ajouter des périphériques de journal à zpool</translation> 
  15051404    </message> 
  15061405    <message> 
  15071406        <source>Add cache devices to zpool</source> 
  1508         <translation type="unfinished"> 
  1509             </translation> 
   1407        <translation>Ajouter des périphériques de cache à zpool</translation> 
  15101408    </message> 
  15111409    <message> 
  15121410        <source>Add spare devices to zpool</source> 
  1513         <translation type="unfinished"> 
  1514             </translation> 
   1411        <translation>Ajouter des périphériques de rechange pour zpool</translation> 
  15151412    </message> 
  15161413    <message> 
  15171414        <source>[Mounted]</source> 
  1518         <translation type="unfinished"> 
  1519             </translation> 
   1415        <translation>[Montage]</translation> 
  15201416    </message> 
  15211417    <message> 
  15221418        <source>[Not Mounted]</source> 
  1523         <translation type="unfinished"> 
  1524             </translation> 
   1419        <translation>[Non Montage]  </translation> 
  15251420    </message> 
  15261421    <message> 
  15271422        <source> of </source> 
  1528         <translation type="unfinished"> 
  1529             </translation> 
   1423        <translation> de     </translation> 
  15301424    </message> 
  15311425    <message> 
  15321426        <source>Rename dataset</source> 
  1533         <translation type="unfinished"> 
  1534             </translation> 
   1427        <translation>Renommer la base de données</translation> 
  15351428    </message> 
  15361429    <message> 
  15371430        <source>Create new dataset</source> 
  1538         <translation type="unfinished"> 
  1539             </translation> 
   1431        <translation>Créer une nouvelle base de données</translation> 
  15401432    </message> 
  15411433    <message> 
  15421434        <source>Create a clone dataset</source> 
  1543         <translation type="unfinished"> 
  1544             </translation> 
   1435        <translation>Créer un jeu de données clonés</translation> 
  15451436    </message> 
  15461437    <message> 
  15471438        <source>Destroy dataset</source> 
  1548         <translation type="unfinished"> 
  1549             </translation> 
   1439        <translation>Détruisez ensemble de données</translation> 
  15501440    </message> 
  15511441    <message> 
  15521442        <source>Promote filesystem</source> 
  1553         <translation type="unfinished"> 
  1554             </translation> 
   1443        <translation>Promouvoir systÚme de fichiers</translation> 
  15551444    </message> 
  15561445    <message> 
  15571446        <source>Take a snapshot</source> 
  1558         <translation type="unfinished"> 
  1559             </translation> 
   1447        <translation>Prendre un instantané</translation> 
  15601448    </message> 
  15611449    <message> 
  15621450        <source>Destroy snapshot</source> 
  1563         <translation type="unfinished"> 
  1564             </translation> 
   1451        <translation>Détruisez un instantané</translation> 
  15651452    </message> 
  15661453    <message> 
  15671454        <source>Rollback to this snapshot</source> 
  1568         <translation type="unfinished"> 
  1569             </translation> 
   1455        <translation>Restauration de cet instantané</translation> 
  15701456    </message> 
  15711457    <message> 
  15721458        <source>Edit properties</source> 
  1573         <translation type="unfinished"> 
  1574             </translation> 
   1459        <translation>Modifier les propriétés</translation> 
  15751460    </message> 
  15761461    <message> 
  15771462        <source>zfs Menu</source> 
  1578         <translation type="unfinished"> 
  1579             </translation> 
   1463        <translation>zfs Menu</translation> 
  15801464    </message> 
  15811465    <message> 
  15821466        <source>Confirmation</source> 
  1583         <translation type="unfinished"> 
  1584             </translation> 
   1467        <translation>Confirmation</translation> 
  15851468    </message> 
  15861469    <message> 
  15871470        <source>Take a new snapshot</source> 
  1588         <translation type="unfinished"> 
  1589             </translation> 
   1471        <translation>Prendre un nouvel instantané</translation> 
  15901472    </message> 
  15911473    <message> 
  15921474        <source>New name</source> 
  1593         <translation type="unfinished"> 
  1594             </translation> 
   1475        <translation>Nouveau nom </translation> 
  15951476    </message> 
  15961477    <message> 
   
  15981479Any snapshots created after this one will be deleted, along with any clone filesystems that depend on them. 
  15991480</source> 
  1600         <translation type="unfinished"> 
  1601             </translation> 
   1481        <translation>Cette opération ne peut être annulée et fera toutes les données ajoutées aprÚs l&apos;instantané à perdre. 
   1482 Toutes les instantanés créés aprÚs celui-ci seront supprimés, ainsi que tous les systÚmes de fichiers clone qui en dépendent.  
   1483</translation> 
  16021484    </message> 
  16031485    <message> 
 • src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_vi.ts

  r9617171 r33e493a  
  228228    <message> 
  229229        <source>The following permissions can be enabled or disabled for this jail. For more details hover over each item or refer to the jail manpage.</source> 
  230         <translation type="unfinished"> 
  231             </translation> 
   230        <translation>Các quyền sau đây có thể được kích hoạt hoặc vÃŽ hiệu hóa cho tù này. Để biết thêm chi tiết về di chuột qua mỗi mục hoặc tham khảo các trang hướng dẫn tù</translation> 
  232231    </message> 
  233232</context> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.